От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по горному делу

Название

Сорбційні явища в системі вугілля - метан у різних термобаричних умовах : автореф. дис... д-ра техн. наук: 01.04.07 / Т.А. Василенко; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. — Х., 2009. — 32 с. — укp.

Коротко

Сорбційні явища в системі вугілля - метан у різних термобаричних умовах

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:36:37
Описание
         Досліджено сорбційні явища у системі вугілля - метан за різних термабаричних умов. Розроблено фізичні засади процесу масопереносу метану у вугільній речовині на базі встановлення закономірностей взаємодії у системі вугілля - газ під впливом високих тисків і температур з урахуванням фазового стану метану, розчинності, співвідношення закритої та відкритої пористості вугільної речовини, коефіцієнтів дифузії та фільтрації метану у вугілля. Розроблено фізичну модель системи вугілля - газ. Встановлено, що у системі вугілля - газ пріоритетною є закрита пористість. Одержано часову залежність швидкості виходу метану з вугілля у вільний і обмежений об'єм з урахуванням дифузії та фільтрації. Експериментально та теоретично визначено ступінь впливу температури на кінетику газовиділення з вугілля, кількість метану у вугіллі та його розподіл за фазовими станами. Знайдено основний безрозмірний параметр, який враховує роль масштабних факторів, співвідношення коефіцієнтів дифузії та фільтрації, закритої пористоті та розчинності метану у процесі його витікання з вугілля. Обгрунтовано умови та встановлено асимптотичні критерії поділу й експериментально розділено метан на "фільтраційний" і "дифузійний". Розраховано коефцієнти дифузії для різних схем навантаження та визначено енергію активації виходу метану з вугілля. Доведено, що зв'язок метану з вугільною речовиною у твердому розчині не є хімічний, а носить характер фізичної сорбції. Встановлено, що у разі спільного впливу температури та тиску вугілля поводиться як аморфне тверде тіло.
См. также:
 • Основні закономірності горіння та газифікації високозольного вугілля в різних модифікаціях киплячого шару

           Дисертацію присвячено вивченню основних закономірностей процесів спалювання та газифікації високозольного вугілля (ВВ) в киплячому шарі (КШ) при атмосферному і підвищеному тиску та розробці методів його використання в енергетиці. Створено ряд лабораторних, дослідних та пілотних установок, проведено цикл експериментальних досліджень. На основі їх результатів знайдено кінетичні, технологічні та екологічні характеристики горіння і газифікації ВВ в різних модифікаціях КШ, основні закономірності та особливості його конверсії. Здійснено адаптацію технологій циркулюючого киплячого шару (ЦКШ) до ВВ України, а також розроблено технологічні схеми процесів спалювання та газифікації твердого палива в КШ під тиском, інженерні методи розрахунку елементів апаратів, рекомендації по використанню ВВ різного ступеня метаморфізму в котлоагрегатах і реакторах.

 • Оцінка та прогнозування вмісту токсичних елементів в системі вугілля - гірнича маса - продукти збагачення (на прикладі Чистяково-Сніжнянського геолого-промислового району)

           Дисертацію присвячено геохімічним асоціаціям та закономірностям розподілу токсичних елементів, прогнозуванню їх вмісту в гірничій масі, які розрізняються за часом попередження: короткострокове - для діючих забоїв, середньострокове - для дільниць, що плануються до видобутку. Запропоновано методику прогнозування вмісту елементів в продуктах збагачення (теоретичний баланс) вугілля з урахуванням генетичних зв'язків цих елементів з органічною та мінеральною частинами вугілля. Методи моделювання вмісту дозволяють передбачити виконання технологічних заходів до зниження вмісту цих елементів в гірничій масі та продуктах збагачення вугілля менше норм гранично допустимої концентрації.

 • Оцінка і профілактика впливу важкої праці у шкідливих умовах на гірників, зайнятих молотковим вийманням вугілля

           Вперше досліджено вплив психовегетативних розбіжностей гірників на ступінь функціонального напруження організму у трудовій діяльності. Встановлено пріоритетну роль потужності резервів регуляції та спроможності до їх ефективного використання, що забезпечується відповідними механізмами психовегетативної організації, на рівень функціонального напруження організму та типовість набутих порушень. Охарактеризовано структуру психологічних особливостей гірників, зайнятих молотковим вийманням вугілля стосовно їх інтроекстравертованості, емоційної стійкості та тривожності. На підставі результатів проведених досліджень вперше виділено комплекс "емоційна вразливість - висока тривожність" як окремий фактор ризику професійного здоров'я гірників, який сприяє розвитку втоми. Удосконалено принципи формування груп ризику порушення здоров'я гірників, обгрунтовано допустимі поєднання рівнів вертированості та емоційної стійкості під час виконання важких робіт. Розроблено фізико-гігієнічні заходи профілактики негативного впливу на гірників важкої праці за шкідливих умов з урахуванням індивідуальної стійкості організму.

 • Корекція радіаційних та радіаційно-хімічних уражень печінки препаратами, що поєднують сорбційні та антиоксидантні властивості

           Дослідження присвячені визначенню впливу комбінованих протипроменевих препаратів на патологічні процеси в печінці, що виникають внаслідок радіаційного впливу (рентгенівського випромінення) та дії радіаційно-хімічного фактору (опромінення та попередники нітрозоамінів). Використання нових комбінованих препаратів, що містять силлард та каротин, токоферол, селеніт натрію, а також силлард та бемітил знижує активність процесів у печінці щурів, що індуковані опроміненням та радіаційно-хімічним чинником.

 • Дефініція поняття "капітал" у системі поглядів різних економічних шкіл

           Проведено критичний аналіз підходів щодо визначення поняття "капітал" у різних економічних школах, результатом якого є систематизація поглядів на цю економічну категорію.

 • Геогідроморфологічні закономірності самоформування русел у різних природних умовах

           Виявлено й описано однорідність процесів самоорганізації та морфогенезу русел за різних умов. Введено поняття "геострумінь" та "геоструменеве руслоформування", з використанням яких розкрито інваріантні закономірності розвитку русел. Проаналізовано головні фактори та прояви їх генезису й еволюції, генеральні кількісні закономірності. Здійснено геогідроморфологічний аналіз складної системи факторів, що впливають на самоформування алювіальних русел річок, головних кількісних співвідношень. Виведено основне рівняння процесів даного роду. Запропоновано й обгрунтовано їх геогідроморфологічну класифікацію. Описано її верхні рівні-класи та підкласи русел. Виділено класи: крупноалювіальних русел (5 підкласів), піщаних алювіальних русел ( 3 підкласи) та супіщаних алювіальних русел (2 підкласи). Запропоновано схему виділення типів як типологічно-таксономічних одиниць у межах підкласів. Установлено геогідроморфологічні закономірності самоформування русел, застосовані до вивчення основних річок Карпато-Подільського регіону України. Вивчено руслоформування за гірських, напівгірських та рівнинних умов даної території. Наведено приклади відображення розповсюдження категорії русел, однорідних ділянок та умов їх розвитку. Описано основні проблеми антропогенного впливу на русла річок регіону.

 • Генетичний аналіз господарчо-корисних ознак рису в різних екологічних умовах

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 [Електронний ресурс] / В.В. Кірсанова; Херсон. держ. пед. ун-т. — О., 1998. — 19 с. — укp.

 • Природна резистентність свиней - детермінація, особливості реалізації в різних умовах мікроклімату

           Вивчено вплив показників природної резистентностісвиней у взаємодії з різними параметрами мікроклімату приміщень (температури, вологості повітря) на відтворні функції свиноматок великої білої та ландрас порід за умов чистопородного розведення та схрещування, динаміку живої маси та інші показники росту, морфологічні та біохімічні показники крові, захворюваність на респіраторні хвороби свиней різних генотипів, особливості їх росту та розвитку за несприятливого та сприятливого перебігу пневмонії, економічні показники виробництва продукції свинарства. З'ясовано вплив абіотичних факторів на відтворні функції свиноматок. Вивчено ріст свиней різних генотипів в онтогенезі, формування гематологічних показників, прояв респіраторних захворювань, основних показників природної резистентності свиней у перебігу пневмонії. Розвинуто питання впливу сприятливого перебігу цієї хвороби на ріст свиней у різні періоди онтогенезу, гематологічні показники та показники природної резистентності.

 • Реактивність нервової системи підлітків, які мешкають в різних соціально-економічних умовах

           Визначено особливості реактивності нервової системи хлопчиків і дівчаток 13 - 14 років, які мешкають в населених пунктах з різними соціально-економічними умовами ведення господарства - сільськогосподарськими, змішаними (сільськогосподарськими та промисловими) та промисловими.

 • Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання

           Розглянуто проблему особливостей емоційного розвитку дітей дошкільного віку залежно від соціально-психологічних умов виховання. Проаналізовано і визначено, що емоції становлять складне явище психіки, пов'язане з різними процесами та властивостями. Розкрито вплив біологічних і соціально-психологічних факторів на розвиток емоційної сфери дитини. Визначено чотири типи умов виховання, а саме: тільки в сім'ї, в сім'ї та дитячому садку, неповній сім'ї, дитячому будинку. Встановлено, що у структурі механізмів емоційного розвитку дітей незалежно від віку і статі провідною є загальна емоційність. Показано, що діти, яких виховують у дитячому будинку, відрізняються від інших дітей більш вираженою фрустрацією, агресивністю, конфліктністю та меншим проявом сором'язливості. Вони мають також певні труднощі у спілкуванні. Розроблено систему попередження та коригування емоційно-негативних проявів у дітей дошкільного віку та апробовано її в навчально-професійній підготовці студентів-психологів.

 • Продуктивність ланки сівозміни за різних обробітків грунту в умовах північного Лісостепу України

           Наведено результати польових і лабораторних досліджень, теоретично обгрунтовано вплив систем основного обробітку на показники продуктивності ланки сівозміни та родючості грунту. Досліджено вплив заходів основного обробітку грунту у ланці зерно-бурякової сівозміни: вико-вівсяна сумішка - пшениця озима - буряки цукрові на родючість чернозему типового вилугуваного, забур'яненість бур'яновими компонентами агрофітоценозу, ріст, розвиток, урожайність і якість культур, економічні й енергетичні показники. На підставі результатів проведеного аналізу встановлено, що з застосуванням систематичного плоскорізного обробітку, мілкої оранки та чизеля у сівозміні зростає щільність грунту впродовж вегетації пшениці озимої та буряків цукрових. З'совано, що стабілізація агрегатного складу грунту відбувається за використання полицевих систем обробітку, а у разі безполицевих - грунтові агрегати руйнуються. Встановлено, що використання у сівозміні комбінованого обробітку грунту (під буряки цукрові мілка оранка з наступним безполицевим розпушуванням "Параплау" на глибину 30 - 32 см, інші культури - оранка на 20 - 22 см забезпечує збільшення вмісту гумусу у шарах грунту 0 - 10 см і 0 - 30 см, за цього відзначено найменші втрати гумусу. Високу продуктивність зерно-бурякової сівозміни забезпечує система обробітку, яка передбачає мілку оранку на глибину 12 - 14 см з глибоким безполицевим розпушуванням "Параплау" на 30 - 32 см під буряки цукрові, а інші культури - оранка на 20 - 22 см.

 • Фізіологічні характеристики організму дітей молодшого шкільного віку в різних умовах навчання

           Досліджено фізіологічні характеристики (ФХ) організму дітей молодшого шкільного віку, які навчаються в інноваційному навчально-виховному закладі (ІНВЗ) - прогімназії в загальноосвітній школі. З використанням адекватних, ефективних, інформативних методик моніторингу ФХ розроблено підходи, що дозволяють визначити ступінь впливу різних умов навчання на функціональні стани (ФС) даних учнів. Встановлено, що збільшення обсягу розумового навантаження прогімназистів сприяє більш інтенсивному формуванню, порівняно з школярами, функціональної рухливості нервових процесів і продуктивності розумової діяльності протягом навчання в початкових класах. Виявлено, що процес навчання в прогімназії призводить до вираженого стомлення вже в середині навчального дня. За період навчання в ІНВЗ збільшується кількість учнів з незадовільним ФС серцево-судинної системи, та з іншими вегетативними порушеннями, тривогою та порушеннями сну. Запропоновано систему оптимізації навчально-виховного процесу в ІНВЗ, доведено її ефективність.

 • Розвиток емоційної сфери учнів при переході до основної школи в умовах різних типів навчання

           Уточнено зміст емоційних ефектів, обумовлених розвивальним і традиційним навчанням (РН і ТН). Проаналізовано емоційні властивості особистості учня, сформовані в результаті застосування РН у початковій школі, а також внаслідок зміни типу навчання на традиційний на етапі переходу до основної школи. Вперше одержано дані про рівень стійкості зазначених емоційних властивостей особистості учнів. Зафіксовано емоційні ефекти, що супроводжують зміну типу навчання під час переходу з початкової школи в основну, досліджено їх динаміку. Проведено порівняльний аналіз змісту та зміни емоційних властивостей у дітей, що навчалися в початковій школі за типом РН та учнів, які навчались весь час за типом ТН. Виявлено факторну організацію емоційної сфери учнів у зв'язку з типами навчання та їх зміною (РН на ТН). Вперше встановлено залежність характеру та динаміки емоційних властивостей особистості школяра під впливом додаткового соціально-психологічного чинника у вигляді рекомбінації складу класних груп. Показано, що емоційні властивості особистості дітей, що навчалися в початковій школі за системою РН за умов подальшого навчання в класах з незмінним складом відрізняються від емоційних властивостей особистості колишніх учнів РН, що продовжують навчання в одних класах з дітьми, що навчались увесь час традиційно. Зазначено, що емоційні властивості особистості в дітей - учнів системи ТН, так само розрізняються залежно від того, чи продовжують вони вчитися в однорідних класах або разом з колишніми учнями РН.

 • Особливості трудової мотивації в умовах різних форм власності в період трансформації українського суспільства

           Розглянуті особливості діяльності державних, приватних та акціонерних підприємств, проведено аналіз теорій трудової мотивації. Показано вплив на трудову мотивацію політичних та соціально-економічних процесів в Україні. Розроблена модель мотивації трудової діяльності робітників підприємств різних форм власності. Досліджені чинники, визначальні мотиви та стимули до трудової діяльності у робітників державних, приватних та акціонерних підприємств. Зроблені відповідні висновки та розроблені практичні рекомендації для поліпшення діяльності підприємств різноманітних форм власності в умовах нової політичної парадигми.

© 2007-2019 vbs.com.ua