От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

Название

Створення резонансної гідравлічної вібротрамбовки для ущільнення грунтів

Коротко

Створення резонансної гідравлічної вібротрамбовки для ущільнення грунтів

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:34:40
Описание
: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.04 [Електронний ресурс] / Олег Павлович Дєдов; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К., 2009. — 20 с. — укp.
См. также:
 • Створення навісної гідравлічної трамбовки із керованими параметрами коливань

           Дисертація присвячена дослідженню динаміки тримасових ударно-вібраційних систем з гідравлічним приводом та створенню на цій основі гідравлічних трамбовок для ущільнення будівельних сумішей. Розкриті закономірності руху тримасових ударно-вібраційних трамбовок з гідравлічним виконуючим механізмом пульсаторного типу. Сформульовані основні принципи створення подібних машин і на їх основі запропонована методика розрахунку основних параметрів. Створена конструкція гідравлічної ударно-вібраційної трамбовки.

 • Удосконалення процесів водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах засобами гідравлічної автоматизації

  : автореф. дис... канд. техн. наук: 06.01.02 [Електронний ресурс] / Олександр Миколайович Наумчук; Національний ун-т водного господарства та природокористування. — Рівне, 2007. — 20 с. — укp.

 • Обгрунтування технологічних параметрів гідравлічної відсадки з горизонтально-стаціонарним придонним шаром натуральної постелі

           Теоретично досліджено процес гідравлічної відсадки дрібного машинного класу високозольного вугілля з використанням енергетичного підходу до явищ, що мають місце під час розподілу зернистих середовищ за щільністю. Встановлено, що ефективність розподілу зернистих матеріалів визначається показником їх енергостану, збільшення якого здійснюється за рахунок кінетичної енергії підапаратної води. Встановлено вимоги до грансоставу вихідного матеріалу відсадки, структури проміжного та горизонтально-стаціонарного придонного шару натуральної постелі. На підставі розроблених технологічних і конструктивних вимог обгрунтовано патаметри, використані для створення пристрою з метою формування горизонтально-стаціонарного придонного шару натуральної постелі відсаджувальних машин. Результати дослідження використано під час модернізації відсаджувальних машин на ЦЗФ "Пролетарська", які застосовуються для збагачення дрібного машинного класу.

 • Комплексне лікування мікробної екземи із використанням мікрохвильової резонансної терапії та спіруліни

           Дисертація присвячена питанню вивчення порушень клітинної та гуморальної ланок імунологічної реактивності, стану аутомікрофлори шкіри у хворих на мікробну екзему, а також динаміки показників під впливом традиційного комплексного лікування. Доведено доцільність застосування в комплексі лікування хворих на мікробну екзему мікрохвильової резонансної терапії, спіруліни та їх поєднання, що сприяє покращанню ефективності лікування, скороченню його термінів, нормалізації показників імунітету та аутомікрофлори шкіри в більш ранні терміни.

 • Підсилення основ фундаментів тисками ущільнення

           Розроблено новий метод глибинного ущільнення грунтів, який передбачає створення внутрішнього тиску за допомогою робочого тіла, що не має внутрішнього тертя. Запропоновано розрахункову модель грунтової основи, що ущільнюється внаслідок внутрішнього тиску, яка базується на розв'язанні змішаної пружно-пластичної задачі у геометрично нелінійній постановці. Наведено експериментальні дані про зміну фізико-механічних властивостей грунтів, процеси зміни напружено-деформованого стану грунтових масивів за умов створення внутрішніх ущільнювальних тисків, зокрема, закономірності утворення навколо фундаментів зон ущільненого грунту зі зміненими властивостями. Розроблено нову ефективну конструкцію, а також обладнання та спосіб створення фундаментів ущільнення.

 • Філософсько-методологічні засади ущільнення інформації в історичній освіті

           Проаналізовано історіософські, соціально-філософські підходи до розробки філософсько-методологічних засад ущільнення інформації в історичній науці та історичній освіті, що базується на системі принципів, методах ущільнення історичної інформації як підставі для доведення сутності співвідношення "індивідуальне - суспільне". Простежено шляхи відбору історичної інформації у змісті історичної освіти, та, зокрема, викладання історії України.

 • Діагностика травматичних ушкоджень менісків та зв'язок колінного суглоба за допомогою ультранизькопільної магніто-резонансної томографії

           Дисертацію присвячено підвищенню ефективності діагностики розривів менісків і зв'язок колінного суглоба за допомогою ультранизькопільної магніто-резонансної томографії (0,04 Тс). На підставі обстеження 30 осіб контрольної групи запропоновано власний протокол магніто-резонансної томографії (МРТ) дослідження колінного суглоба, вивчено його МРТ анатомію. Складено схему рідинних накопичень у нормальному суглобі. Після обстеження 201 пацієнта з травмою колінного суглоба визначено та запропоновано пряму та непрямі МРТ ознаки ушкодження менісків. Визначено інформативність ультранизькопільної магнітно-резонансної томографії у випадку ушкодження менісків і зв'язок колінного суглоба. Запропоновано ступені посттравматичного випоту. Проаналізовано фактори, що впливають на його виразність. Розроблено науково обгрунтований алгоритм використання магніто-резонансної томографії у комплексному обстеженні хворих з травмами менісків і зв'язок колінного суглоба.

 • Нейроподібні методи і засоби ущільнення зображень в комп'ютерних мережах

           Запропоновано метод ущільнення зображень (УЗ) на підставі нейронних мереж (НМ) типу "двовимірна карта Кохонена", який відрізняється високим рівнем адаптації завдяки введенню додаткового етапу навчання, що забезпечує збільшення коефіцієнта ущільнення та високі якісні показники відновленого після кодування зображення. Наведено уніфікований метод УЗ, який базується на покомпонентному кодуванні, відмінністю якого є векторне квантування компонентів зображення з урахуванням особливостей зорового сприйняття кожної компоненти, що підвищує якісні показники відновленого після кодування зображення. Описано та реалізовано метод обробки та сортування чисел для НМ УЗ, вімінністю якого є використання парного обміну, що підвищує швидкість обробки та сортування масивів даних. Розглянуто метод порівняння чисел для реалізації основної операції формального нейрона, характерной рисою якого є представлення чисел логіко-часовими кодами, що значно спрощує технічну реалізацію нейронних обчислювальних мереж.

 • Структурно-функціональний стан правого шлуночка серця у хворих на гіпертонічну хворобу за даними магнітно-резонансної томографії

           Під час обстеження хворих на гіпертонічну хворобу за допомогою магнітно-резонансної томографії у разі прогресування ступеня артеріальної гіпертензії виявлено прогресуючу дилатацію порожнини правого шлуночка і гіпертрофію його міокарда, що значно підвищує ризик розвитку ускладнень. Встановлено, що наявність легеневої гіпертензії у даних хворих якісно змінює переднавантаження правого шлуночка і призводить до зниження підвищеного венозного тонусу. Виявлено динаміку змін внутрішньоміокардіального напруження правого шлуночка у всіх категорій хворих на гіпертонічну хворобу поряд з відсутністю змін інотропізму його міокарда, оціненого за допомогою кінцево-систолічних кривих "об'єм - тиск". За допомогою факторного аналізу виявлено найбільш суттєві детермінанти розвитку змін структурно-функціонального стану правого шлуночка у зазначених хворих.

 • Підвищення довговічності вузла шток-ущільнення штока двопоршневих бурових насосів

           Вперше встановлено, що довговічність роботи вузла шток-ущільнення штока бурового насоса значною мірою залежить не лише від комплексної дії агресивного й абразивного середовища, а й від кінематичних характеристик рухомих частин і навантажень в насосі, що призводить до скорочення терміну експлуатації. Теоретично й експериментально обгрунтовано доцільність застосування газотермічних плазмових композиційних порошкових покриттів для підвищення довговічності робочої поверхні штоків бурових насосів. Встановлено оптимальні режими зміцнення робочої поверхні штоків бурового насоса методом плазмово-дугового напилення.

 • Вплив оклюзійних порушень на внутрішні розлади скронево-нижньощелепних суглобів та їх диференційна діагностика з допомогою магнітно-резонансної томографії

           Вирішено завдання сучасної стоматології - визначення впливу оклюзійних порушень, зумовлених дефектами зубних рядів і зниженням міжальвеолярної висоти на внутрішні розлади скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС), особливостей їх діагностування за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ). На підставі клінічного обстеження, магнітно-резонансної та комп'ютерної томографії скронево-нижньощелепних суглобів 69-ти хворих (проаналізовано стан 138-ми СНЩС) з внутрішніми розладами та розподілу обстежених за групами згідно з класифікацією дефектів зубних рядів за Eicher виявлено, що на виникнення однобічних і простих зміщень суглобового диску впливають пошкодження коронок зубів і невеликі дефекти. Виникнення важчих видів зміщень суглобового диску зумовлюють протяжні асиметричні дефекти зубних рядів і двобічна втрата зон підпор, особливо задніх. Запропонованний оптимальний протокол МРТ-обстеження СНЩС у сагнітальній і фронтальній площинах, виявлено бічні та досерединні зміщення суглобового диску, що впливає на центральне положення головок нижньої щелепи у звичній оклюзії. Запропоновано здійснювати МРТ-контроль у разі встановлення лікувального положення нижньої щелепи. Створено тривимірну математичну модель нижньої щелепи та виявлено з її допомогою біомеханічні закономірності розподілу силових реакцій у суглобах залежно від місця прикладання жувального навантаження та варіантів оклюзії.

 • Підвищення ефективності ущільнення горілих порід вибором раціональних параметрів вібраційного котка

           Обгрунтовано загальну математичну модель динамічних станів вібраційного котка у межах класичної пружно-в'язкої моделі Прандтля та динамічної пружно-релаксаційної моделі грунту, в якій вперше враховано геометричні та кінематичні умови взаємодії циліндричної поверхні вальця з пружно-в'язким середовищем. Встановлено кількісні залежності динамічної активності системи (амплітуди та частоти коливань віброзбудника та функціонуючого органа котка) від фізико-механічних характеристик грунту. Виявлено області резонансних станів віброзбудника та функціонуючого органа котка й явища біфуркаційного та хаотичного руху. Вперше теоретично обгрунтовано явища релаксаційного ущільнення грунту й одержано вираз для визначення глибини релаксації, ядра ущільнення, щільності грунту.

 • Методи ущільнення даних без втрат інформації з використанням конкуруючих моделей інформаційного джерела

           Розроблено нові методи ущільнення даних без втрат інформації, які відрізняються від існуючих підвищеною стискаючою здатністю та поліпшеною адаптивністю до змін статистичних характеристик вхідних даних. Запропоновано обчислювальні схеми та алгоритми для порівняльного оцінювання стискаючої здатності схем ущільнення. Розроблено архіватор, з використанням якого реалізовано систему резервного копіювання інформації, впроваджену для резервування даних інформаційного комплексу збору та обробки технологічної інформації у галузі енергетики.

 • Ущільнення бетонної суміші адаптивним привантаженням при формуванні декоративних дрібноштучних стінових виробів

           На підставі оцінки формування декоративних стінових дрібноштучних бетонних виробів, аналізу технологічних параметрів, фізичних і математичних моделей і результатів теоретичних та експериментальних досліджень встановлено, що привантаження є ефективним допоміжним елементом у системі "вібромашина - бетонна суміш". Обгрунтовано доцільність його використання на завершальній стадії процесу ущільнення, дослідним шляхом уточнено питомий тиск. Розроблено фізико-механічну модель ущільнювальної бетонної суміші, розраховано її основні динамічні параметри, зокрема динамічний модуль пружності та жорсткість. Знайдено залежність даного модуля від умов формування суміші, висоти виробу, ступеня ущільнення матеріалу. Встановлено зв'язок між динамічним тиском і жорсткістю матеріалу суміші, вплив яких визначає її напружений стан. Розроблено та комплексно досліджено математичну модель гнучкого еластичного адаптивного привантаження системи, розраховано основні параметри робочого процесу.

© 2007-2019 vbs.com.ua