От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

Название

Міцність армоцегляної кладки при місцевому прикладанні стискаючого навантаження : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Н.М. Пінчук; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю.Кондратюка. — Полтава, 2009. — 22 с. — укp.

Коротко

Міцність армоцегляної кладки при місцевому прикладанні стискаючого навантаження

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:33:55
Описание
         На базі варіаційного методу теорії пластичності вдосконалено методику розрахунку армоцегляної кладки у разі зминання та розв'язано задачу з визначення межового навантаження армоцегляних елементів за умов центрального та кутового одностороннього місцевого стиснення з урахуванням характеру руйнування, відношення довжини площадки завантаження до висоти елемента, обох міцнісних характеристик сіток за висотою елемента, а також умов на опорних поверхнях. На відміну від норм в армоцегляних елементах запропоновано проводити роздільний облік робочої арматури, розташованої у межах зон відриву та зсуву (у зоні зсуву окрім розтягу передбачається врахування згину). На підставі одержаних теоретичних рішень розмежовано випадки руйнування цегляних і армоцегляних елементів за умов одностороннього зминання залежно від конструктивних факторів та визначено розрахункові залежності для кожного випадку руйнування. Одержано нові експериметальні дані про характер руйнування та межове навантаження цегляних і армоцегляних елементів за одностороннього центрального та кутового прикладання навантаження, деформований стан поздовжньої арматури сіток за висотою елемента.
См. также:
 • Напружено-деформований стан та міцність цегляної кладки при місцевому її стисненні

           Проведено дослідження напружено-деформованого стану (НДС) місцевостиснених цегляних елементів для двох випадків прикладання навантаження - по всій товщині по середині елемента та на край. Експериментально встановлено особливості функціонування цегляних стінок у разі місцевого стиснення та стовпчиків у випадку центрального прикладання навантаження. Виявлено, що на міцність цегляної кладки за місцевого стиснення впливають висота, довжина елемента та розміри штампа. Запропоновано методику визначення міцності цегляних конструкцій за даних умов з урахуванням фактичного НДС, характеру руйнування, основних геометричних параметрів і показників міцності елемента. Розроблено рекомендації щодо практичного застосування нової методики. Результати наукового дослідження впроваджено у практику проектування та будівництва об'єктів різного призначення у Києві, Ужгороді та Каневі.

 • Вплив тривалих процесів та корозії на міцність залізобетонних балок при дії навантаження

           Наведено результати експериментальних і теоретичних досліджень корозії бетону й арматури залізобетонних балок за одночасної дії агресивного середовища та навантаження різної інтенсивності. Розглянуто особливості корозії та зміни форми поперечних перерізів стиснутих бетонних елементів і залізобетонних балок за дії навантаження. Запропоновано під час здійснення розрахунку міцності даних елементів і балок користуватися розрахунковим поперечним перерізом, який має непошкоджений внутрішній бетон і зовнішній шар частково деградованого корозією бетону зі зменшеними характеристиками міцності. За цього форма стиснутої зони бетону балок приймається трапецієподібною, що найбільш відповідає реальній формі поперечних перерізів, зруйнованих внаслідок одночасної дії агресивного середовища та навантаження залізобетонних балок. Показано, що теоретичні й експериментальні значення міцності задовільно узгоджуються.

 • Тріщиностійкість, деформативність та міцність двовісно працюючих слабоармованих плит за умов різнознакової дії моментного навантаження

  : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.01 [Електронний ресурс] / Вячеслав Миколайович Адаменко; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К., 2007. — 19 с. — укp.

 • Температурні зусилля і міцність залізобетонних елементів, що працюють на згинання, при дії нерівномірного нагріву і навантаження у незбіжних площинах

           Дисертація присвячена питанням розробки та удосконалення методик розрахунку температурних зусиль та міцності залізобетонних елементів, що працюють на згинання, у випадку незбігу площин найбільшого температурного перепаду та навантаження. Виконані з використанням ЕОМ експериментальні й теоретичні дослідження напружено-деформованого стану залізобетонних балкових елементів у різних випадках незбігу площин температурного перепаду з головними площинами елемента, а також з площиною навантаження. Отримані експериментальні дані про вплив температур нагріву до 150 градусів C на міцнісні та деформативні властивості бетону при стандартній та сповільненій у 12 разів швидкостях навантаження. Розроблені рекомендації щодо практичного розрахунку температурних зусиль та міцності балкових елементів при дії температурного перепаду та навантаження у незбіжних площинах.

 • Розрахунок стін теплових споруд з урахуванням повзучості кладки

           Розроблено методику розрахунку стін теплових споруд з урахуванням властивостей вогнетривкої кладки та реальних режимів навантаження. Виконано оцінку напружено-деформованого стану обігрівального простінка від силових навантажень і нестаціонарної температурної дії. Запропоновано розрахункові моделі простінка, які враховують властивості вогнетривкої кладки. Визначено параметри пластичного плину динасового мертелю. Обгрунтовано існування узагальнених діаграм повзучості динасового мертелю в інтервалі температур 1100 - 1300 C. Розроблено модель деформування вогнетривкої кладки за умов високотемпературної повзучості. Встановлено вагомий внесок деформації повзучості вогнетривкого розчину в деформацію повзучості кладки. Виконано оцінку ресурсу часу до руйнування вогнетривкої кладки обігрівального простінка під час циклічного навантаження.

 • Повторювана швидконатікаюча повзучість бутової кладки мостових опор під механоелектричною дією

           Проведено дослідження повторюваної швидконатікаючої повзучості та струмів витоку на електрифікованих постійним струмом ділянках залізничних ліній. Розроблено нові матеріали, вироби та технології, використання яких сприяє подовженню довговічності бутобетонних або з бутової кладки з кам'яним облицюванням мостових опор. Показано, що повторювана швидконатікаюча повзучість бутобетону або бутової кладки опори, а також електроосмотичний потік електроосмотичного переносу, які виникають під час проходження по мосту електропоїздів, викликають появу тріщин в опорі та інтенсивне вилуговування цементу в зонах, прилеглих до тріщин. Розроблено способи розрахунку та визначено оптимальні склади бутової кладки та бутобетону, дрібнозернистого бетону, розчину для чеканки швів у кам'яному облицюванні опори, а також епоксицементної композиції. Розроблено армокам'яний шов і пояс, попередньонапружений залізобетонний міні-пояс для підсилення сильно пошкоджених опор з тріщинами. Наведено пропозиції щодо захисту мостової опори екраном типу "бетон в сталевій обоймі". Здійснено виробничу апробацію та практичне впровадження основних результатів наукового дослідження під час проведення капітального ремонту залізничних мостів Південної залізниці, розробки нормативної документації та навчальних програм УкрДАЗТ.

 • Державне управління на місцевому рівні: адміністративно-правовий аспект

           На підставі аналізу основних аспектів діяльності органів місцевої виконавчої влади як суб'єктів державного управління чітко сформульовано особливості, функції, задачі, цілі, методи та принципи даного виду державної діяльності. Надано характеристику генезису історичної еволюції та форм інституту державного управління на місцях. Вивчено його головні аспекти та компоненти, а також співвідношення компетенції, повноважень, сфер безпосереднього впливу та діяльності органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Досліджено основні напрями діяльності державного управління в регіонах (об'єкти управлінського впливу), створено єдину цілісну картину даного процесу.

 • Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні України: стан та шляхи вдосконалення

           Наведено визначення поняття та розкрито суть права громадян щодо участі у місцевому самоврядуванні України. Зазначено про наявність двох начал: юридичного та психологічного. Досліджено участь громадян у місцевому самоврядуванні, проаналізовано історичні форми місцевої демократії. Здійснено зіставлення сучасних форм реалізації даного права громадян залежно від їх поділу за джерелом закріплення, способом здійснення демократії на місцевому рівні, кількістю суб'єктів, приналежністю особи до громадянства, юридичними наслідками. Визначено та проаналізовано основні засади діяльності депутатів місцевих рад, зокрема щодо його ролі у залученні громадян до процесів місцевого самоврядування. У цьому контексті розглянуто проблематику відповідальності депутатів місцевих рад та інших виборних посадових осіб місцевого самоврядування. Обгрунтовано характеристику системи інститутів і процесуальних форм стосовно реалізації права громадян щодо участі у місцевому самоврядуванні України, показано її безпосередній взаємозв'язок з системою органів місцевого самоврядування. На підставі аналізу міжнародних правових документів у сфері місцевого самоврядування, теоретичних і практичних досліджень, базуючись на існуючих нормах чинного законодавства, наведено конкретні шляхи вдосконалення процесу участі громадян у місцевому самоврядуванні в Україні.

 • Адміністративно-територіальна координація діяльності суб'єктів профілактики злочинів в Україні на місцевому рівні

           Розглянуто організаційно-правові та процедурні аспекти координації як особливі за типом управління профілактикою злочинів за сучасних умов в Україні. Досліджено методологічні, загальноправові, процесуальні та процедурні засади управління профілактикою злочинів. Проаналізовано питання правового стану, тенденцій розвитку системи координації профілактики злочинів на відповідному адміністративно-територіальному рівні. Висвітлено проблеми організації та прийняття, реалізації та контролю за виконанням спільних узгоджених управлінських (координаційних) рішень суб'єктів профілактики злочинів. Сформульовано рекомендації та пропозиції щодо оптимізації роботи системи управління профілактикою злочинів за сучасних умов на всіх рівнях. Досліджено методологічні проблеми визначення ефективності координації профілактики злочинів, а також ефективності координаційної діяльності окремого органу в межах координаційного рішення. Запропоновано певні прикладні прийоми та засоби вимірювання й оцінки ефективності координаційної діяльності щодо профілактики злочинів.

 • Нові підходи до планування території на регіональному та місцевому рівнях в умовах чинного законодавства

  [Електронний ресурс] / Т.В. Криштоп // Містобудування та терит. планув. — 2002. — Вип. 13. — С. 109-116. — укp.

 • Управління реформуванням первинної медико-санітарної допомоги на місцевому рівні (на прикладі м.Львова)

           Уперше обгрунтовано застосування адаптивного механізму державного регулювання у первинній ланці охорони здоров'я на місцевому рівні. Висвітлено економічні та організаційні механізми управління реформуванням первинної медико-санітарної допомоги за умов перехідної економіки. Під час прийняття управлінських рішень запропоновано застосування методів стратегічного планування за умов реалізації механізмів державного управління первинною ланкою охорони здоров'я. Запропоновано підходи до формування загальної лікарської практики (сімейної медицини) за умов міста, що сприяють ефективному розподілу кадрового потенціалу первинної ланки та підвищують задоволеність медичною допомогою пацієнтів. Аргументовано необхідність реформування первинної медико-санітарної допомоги на засадах практики сімейного лікаря, що прискорює процес запровадження стаціонарозамінюючих технологій та переорієнтацію амбулаторної спеціалізованої допомоги.

 • Морфофункціональна оцінка перебігу ранового процеса при застосуванні ксенопротекторів, антимікробних середників та біостимуляторів при місцевому лікуванні інфікованих ран (експериментальне дослідження)

  : Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.03.01 [Електронний ресурс] / Павло Степанович Кризина; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 28 с. — укp.

 • Міцність та деформативність сталезалізобетонних балкових конструкцій

           Здійснено експериментально-теоретичні дослідження сталезалізобетонних балкових конструкцій та оцінено міцність і деформативність у зоні чистого згину. Визначено доцільні розміри залізобетонної полички та профільної двотаврової балки. Розроблено математичну модель і програму розрахунку на ЕОМ за методами гіпотези плоских перерізів і послідовних наближень з урахуванням реальних діаграм деформування матеріалів, які дають змогу виявити напружено-деформований стан сталезалізобетонних балкових конструкцій, що працюють на згин, на всіх стадіях завантаження. Розроблено конструктивне рішення сталезалізобетонної балки та запропоновано методику визначення міцності та деформативності, а саме, прогинів.

 • Міцність бетонних та залізобетонних елементів при зрізі

           Сформульовано умови застосування до бетону теорії пластичності. Розроблено достатньо загальну методику розрахунку міцності бетонних і залізобетонних елементів у разі зрізу за умов складного напруженого стану. Отримано розв'язки ряду конкретних задач міцності. Експериментально підтверджено на 70-ти зразках реальність існування областей пластичності, прийнятих у теоретичних рішеннях. Досліджено вплив визначальних факторів міцності. Проведено порівняльний аналіз дослідної міцності з теоретичною, отриманою за запропонованою та нормативною методиками. З метою практичного використання рекомендовано прості розрахункові залежності щодо визначення міцності шпонкових з'єднань, коротких елементів та похилого перерізу елементів у разі згину, які дозволили оптимізувати конструктивні рішення.

© 2007-2019 vbs.com.ua