От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Фосфоліпідні везикули (ліпосоми) як модулятори функціонального стану адренергічних систем у гладеньких м'язах судин : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.05 / М.В. Шепетько; Ін-т фармакології та токсикології АМН України. — К., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Фосфоліпідні везикули (ліпосоми) як модулятори функціонального стану адренергічних систем у гладеньких м'язах судин

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:33:12
Описание
         Досліджено мінливість адренергічних систем гладеньком'язових клітин судин під впливом фосфоліпідів. На підставі досліджень in vitro , встановлено, що перехід міцелярної структури фосфоліпідів у глобулярну форму (ліпосоми) забезпечує якісні зміни реакційної здатності фосфоліпідів, зокрема, зі зменшенням розмірів до 80 - 100 нм у них з'являється здатність модулювати адренергічні реакції. Продемонстровано у дослідах на ізольованій ворітній вені щура, що фосфоліпіди підвищують виразність ефекту адреналіноподібних речовин. Проаналізовано, що малі одношарові ліпосоми здатні швидко та зворотньо знижувати реакції, опосередковані бета-адренорецепторами, що виражається зниженням величини максимальної відповіді на агоністи бета-адренорецепторів. Розкрито, що великі одношарові ліпосоми та фосфоліпіди в міцелярній формі такої здатності не мають. Модулювальний ефект малих одношарових ліпосом відносно агоністів адренорецепторів реалізується через бета-адренорецептори, тому що усувається бета-адреноблокаторами, але не альфа-адренолітиками.
См. также:
 • Природа модулюючої дії оксиду азоту на електрогенез у гладеньких м'язах основної легеневої артерії та їх скорочення-розслаблення

           Досліджено можливі механізми дії оксиду азоту (NO) на гладеньком'язові клітини (ГМК) основної легеневої артерії кроля. Зазначено, що як донор NO використовувався нітрогліцерин (НГ). Експерименти на багатоклітинних гладеньком'язових препаратах здійснено з використанням методів "сахарозний місток" і тензометрії, з допомогою яких досліджено механізми дії NO на викликані електричну та скоротливу активності деендотелізованих гладеньком'язових смужок основної легеневої артерії. Виявлено, що електрофізичні властивості і, відповідно, реакції ізольованих ГМК істотно відрізняються від властивостей та відповідей ГМК багатоклітинних препаратів.та у формування мембранного потенціалу спокою ГМК смужок перевищує внесок -каналів.

 • Морфофункціональні зміни у м'язах за участю їх артеріо-артеріальних анастомозів у формуванні колатеральних судин

           Вивчено взаємозв'язки характеру перетворень у судинному руслі м'язів зі зміною їх маси внаслідок компресії, що доставляє м'язам кров артеріальної магістралі. Результати досліджень свідчать про те, що тривала й глибока компресія магістральної судини може викликати негативні зрушення в морфофункціональному статусі м'язів.

 • Зміни Са2+-чутливості скоротливого апарату гладеньких м'язів судин в умовах блокади протеїнкінази С при вазоспастичних станах різного генезу (експериментальне дослідження)

           Досліджено зміни реактивності скоротливого апарату гладеньком'язових клітин артерій за вазоспастичних станів різної етіології та ролі протеїнкінази C у цих процесах.

 • Особливості функціонального стану центральної нервової та серцево-судинної систем у зв'язку зі вмістом важких металів в організмі підлітків

           За результатами дослідження функціональних особливостей центральної нервової (ЦНС) та серцево-судинної систем у підлітків виявлено кореляційну залежність низки показників від вмісту ртуті, свинцю та кадмію у фізіологічно стабільних тканинах (волоссі) у межах, або незначно вище умовної норми, більш виражену для ЦНС. При цьому найбільш широкий спектр дії на дані системи характерний для ртуті. Виявлено кореляційний зв'язок потужності частотних компонентів ЕЕГ з вмістом токсичних металів: позитивний з потужністю низько- та середньочастотних ритмів (ртуті, кадмію). Показано, що більш високий вміст металів супроводжується збільшенням латентного періоду появи когнітивних викликаних ЕЕГ-потенціалів N1, P300 (ртуть), P1 (кадмій, свинець). Встановлено, що у разі більш високого вмісту ртуті в організмі в більшій мірі виражається ворожість, невротизм, і менше - "психічна стійкість", почуття неповноцінності. Збільшення вмісту кадмію також супроводжується більшою виразністю почуття ворожості. Показано, що за умов фонової експозиції, коли вміст ртуті, кадмію та свинцю знаходиться в межах умовної норми, у стані фізіологічного спокою не виявляється який-небудь зв'язок функціональних показників серцево-судинної системи з вмістом цих металів. Однак надання функціонального навантаження виявляє такий зв'язок для кадмію та ртуті, що може свідчити про компенсовану напругу адаптації та відповідає теоретичним уявленням про механізми пристосування до тривалої дії низьких доз.

 • Субклінічний гіпотиреоз: особливості ліпідного обміну, функціонального стану серцево-судинної та нейро-м'язкової систем за умов йодної недостатності

           Вивчено показники ліпідного обміну, структури та гемодинаміки серця, функціонального стану нейро-м'язкової системи у разі субклінічного гіпотиреозу (СГ) за умов йодної недостатності. Встановлено, що в неорганізованій популяції чоловіків і жінок поширеність СГ становила 3,3% у низькогорному та 5,3% - у високогорному селах Карпатського регіону за умов йодної недостатності середньої тяжкості. На підставі узагальнення результатів 10-річного спостереження за динамікою та станом спонтанної еволюції СГ визначено розвиток явного гіпотиреозу у 32,4%, відсутність прогресування - у 53,8% і нормалізацію функціонального стану щитовидної залози - у 15,8% обстежених. Визначено роль СГ як фактора ризику розвитку атеросклерозу. Проаналізовано особливості змін показників структури та термодинаміки серця у випадку СГ, а також вплив на них терапії L-тироксином. Обгрунтовано можливість застосування мікрохвильової резонансної терапії у лікуванні СГ.

 • Вивчення функціонального стану організму студентів університету

           Запропоновано методику та результати дослідження функціонального стану студентів Житомирського державного університету.

 • Електрофізіологічна оцінка функціонального стану слухового аналізатора

           Вперше в Україні розроблено методику багатоканальної ортогональної реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) у людини. Доведено важливу роль розташування поверхневих електродів на голові обстеженого за такою схемою: активний електрод локалізовано на спільній для усіх каналів точці верхів'я темені - vertex, референтні - відповідно на обох сосковидних паростках, середині лоба і VII-му шийному хребті. За результатами обстеження встановлено, що багатоканальна ортогональна реєстрація КСВП більш "чутлива" до функціональних змін стовбура мозку, ніж одноканальна вертекс-мастоїдальна. Одержано показники багатоканальних ортогональних КСВП у людини з нормальним (нормативні дані) та порушеним слухом. Застосування багатоканальності під час електрофізіологічного тестування слухового аналізатора підвищує роздільну здатність методу, збільшує об'єм інформації, що дозволяє одночасно аналізувати три складові системи слухового сприйняття: звук - слух - мозок.

 • Біотехнічна система нормалізації функціонального стану людини

           Досліджено питання розробки методології побудови біотехнічної системи нормалізації функціонального стану людини (БТС Н). Показано, що сучасні біотехнічні системи медичного призначення мають вузьку спеціалізацію, виявлено їх недостатню ефективність під час проведення комплексної діагностики та терапії людини за декількома методами у режимі реального часу за різних умов. Для розв'язання даних задач запропоновано використовувати БТС Н. Наведено її узагальнену модель, алгоритм функціонування й основні рекомендації щодо медико-технічних вимог стосовно розробки її технічної підсистеми. Доведено доцільність використання БТС Н методу дистанційної великомасштабної ортогональної електрокардіографії у поєднанні з методами математичного аналізу ритму серця, електропунктурної діагностики (Накатані, Гойденка) й кольоропунктури у розробленій модифікації, а також методу електропунктури. Удосконалено модель живих тканин й розроблено універсальну систему відведень та пристрій для вимірювання біоелектричних параметрів. Визначено тип вимірювального електрода та джерела світла, розроблено діючі макети окремих функціональних блоків БТС Н.

 • Показники функціонального стану ендотелію при цукровому діабеті II-го типу

           Установлено підвищення вмісту метаболітів оксиду азоту активності індуцибельної NO-синтази у хворих на цукровий діабет у випадку поєднання з ожирінням та у разі нормальної маси тіла у порівнянні з особами, що не хворіють на діабет з відповідною масою тіла. Виявлено підвищення рівня ендотеліну-1 в сироватці крові даних хворих, а також у осіб з ожирінням, що не страждають від цукрового діабету в порівнянні з особами без діабету з нормальною масою тіла. Досліджено вплив бета-адреноблокатора "Небівололу" на функціональний стан ендотелію за цукрового діабету II типу в поєднанні з артеріальною гіпертензією. Установлено, що застосування небівололу викликає нормалізацію артеріального тиску, призводить до підвищення вмісту метаболітів оксиду азоту та зниження рівня ендотеліну-1 у сироватці крові, що свідчить про позитивний вплив лікування на стан ендотеліальної функції у хворих на цукровий діабет. За результатами дослідження поглиблено уяву про функціональний стан ендотелію, механізми розвитку ендотеліальної дисфункції у зазначених хворих та можливості її корекції.

 • Методи та засоби донозологічної діагностики функціонального стану людини

           Розроблено метод визначення функціонального стану (ФС) організму людини за часовими показниками зіставлення біо- і хроноритмів на базі запропонованих математичних моделей організму й апроксимації біологічного сигналу, що дає змогу завчасно визначити відхилення у життєдіяльності людини. Запропоновано метод діагностики ФС людини за оцінюванням коефіцієнта геомагнітної чутливості за умов моніторування показників серцево-судинної системи та параметрів біологічно активних точок, що дозволяє прогнозувати можливий напрямок розвитку серцево-судинних захворювань у молодих людей. Запропоновано й обгрунтовано експрес-метод і засоби визначення симптоматики організму людини за інтегральним інформаційним діагностичним показником, що відображає його адаптаційні можливості за природного або штучного зовнішнього навантаження.

 • Корекція функціонального стану спортсменів екзогенними макроергічними фосфатами

           Вивчено функціональний стан спортсменів-футболістів високої спортивної кваліфікації за умов максимальних фізичних навантажень у період закінчення першого та другого кола чемпіонату України з футболу, визначено критерії метаболічних порушень у життєво важливих органах, розглянуто питання оптимізації медикаментозної корекції цих порушень. Завдяки використанню експериментальної моделі на лабораторних тваринах виявлено основні шляхи метаболічних порушень в життєво важливих органах та визначено роль речовин, багатих фосфатним зв'язком в корекції цих зрушень. З застосуванням комплексного методу (велоергометрії, ЕКГ, ВСР, реографії, лабораторно-біохімічних показників, морфологічного дослідження еритроцитів) обстежено 110 спортсменів-футболістів. З'ясовано, що ФК достовірно покращує показники вуглеводно-енергетичного обміну, процеси ПОЛ та накопичення в еритроцитах АТФ, суттєво поліпшує функціональний стан спортсменів.

 • Особливості функціонального стану лейкоцитів крові при термічних ураженнях шкіри

           Розглянуто функціональний стан лейкоцитів венозної та капілярної крові зони термічного ураження шкіри в гострому періоді хвороби. Встановлено залежність від глибини та площі ураження, стадії опікової хвороби, вираженості змін функціональної активності лейкоцитів. Визначено значимість зміни окремих показників функціонального стану нейтрофільних гранулоцитів капілярної крові зони термічного ураження для прогнозу розвитку інфекційних ускладнень. Виявлено, що термічні ураження з перших годин обумовлюють значне зниження кількості Т- і В-лімфоцитів та їх субпопуляцій у разі компенсаторного підвищення їх спонтанної мітогенної активності. Вперше визначено варіанти розвитку клітинно-опосередкованих лейкоцитарних реакцій запалення в капілярах зони термічного ураження. Встановлено патологічний вплив плазми крові обпечених дітей та її фракцій на цитофункціональні характеристики лейкоцитів венозної та капілярної крові зони термічного ураження. Зазначено: препарати донорського альбуміну та свіжозамороженої плазми мають властивості утворювати з токсинами середнього та низького розміру стійкі комплекси, що призводить до зниження цитотоксичної активності плазми крові хворих з одночасним відновленням стабільності мембран лейкоцитів та їх функціональної активності.

 • Особливості функціонального стану нирок у підлітків із первинною артеріальною гіпертензією

           Наведено дані щодо визначення ранніх ознак ураження функції нирок у підлітків з первинною артеріальною гіпертензією (АГ) з викристанням клінічних, біохімічних, радіоімунологічних методів. Розроблено пропозиції з метою профілактики та лікування цієї патології. Мікроальбумінерію було встановлено у 36,2 % таких підлітків. Її рівень і частота зростали з тривалістю захворювання. На підставі даних системного аналізу виявлено значні відмінності у системогенезі та режимах функціонування ендотелію нирок, ниркового кровообігу, загальної гемодинаміки та нейрогуморального їх забезпечення. Доведено, що активація ренін-ангіотензин-альдостеронової системи сприяє порушенню функції ендотелію клубочкового та канальцевого апарату нирок і системної гемодинаміки. Обгрунтовано застосування у підлітків з первинною АГ у комплексі реабілітаційних заходів антигіпертензивних препаратів з групи іАПФ з метою профілактики порушень функції ендотелію ниркових судин і виникнення нефросклерозу.

 • Зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки і функціонального стану ендотелію під впливом антрациклінів

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 [Електронний ресурс] / Н.В. Калінкіна; АМН України. Ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеска. — К., 2000. — 19 с. — укp.

© 2007-2018 vbs.com.ua