От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Сумісна дія важких металів у регіоні Львівсько-Волинського вугільного басейну, способи попередження їх кумуляції і токсичного впливу : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.16 / Г.А. Буцяк; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Сумісна дія важких металів у регіоні Львівсько-Волинського вугільного басейну, способи попередження їх кумуляції і токсичного впливу

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:33:07
Описание
         Вивчено закономірності міграції важких металів під час навантаження окремими та різними комбінаціями солей (Cd, Pb, Zn, Cu) у дозах, що відтворюють реальне забруднення у Львівсько-Волинському вугільному басейні в трофічному ланцюзі грунт - рослина (корм) - тварина. З'ясовано роль кислотно-основних умов грунту та меліорантів у процесах акумуляції полютантів рослинами. Встановлено, що надмірне надходження солей важких металів негативно впливає на функціональний стан і метаболічні процеси лабораторних тварин. Експериментально визначено коефіцієнти біоакумуляції Cd, Pb, Zn і Cu з кормів та води в організм щурів. Виявлено, що комбінована дія солей Cd + Pb підвищує кумуляцію Cd і Pb організмом щурів (підсилює токсичний ефект окремих металів), а солі Cu, особливо Zn, у комбінаціях з солями кадмію та свинцю порушують її. Виявлено, що застосування даних ентеросорбентів у рекомендованих для людей дозах зменшують токсичну дію суміші солей важких металів за рахунок значної адсорбції полютантів у кишечнику, а також сприяють підвищенню елімінації кадмію та свинцю з організму лабораторних тварин.
См. также:
 • Обгрунтування раціональних параметрів технології гірничих робіт біля границь полів напружень (на прикладі Львівсько-Волинського вугільного басейну)

           На підставі теоретичних, лабораторних і промислово-експериментальних досліджень розроблено механізм прогнозування границь полів напружень у просторі. Розглянуто напружено-деформований стан гірського масиву. Визначено несучу здатність і місце встановлення додаткового кріплення у зонах змінних геологічних структур. Запропоновані технологічні рішення впроваджено під час переходу границь полів напружень на трьох шахтах ДХК "Львіввугілля". Очікуваний економічний ефект у середньому становить 181 грн/м за довжиною виїмкового стовпа.

 • Сумісна дія іонізуючої радіації та важких металів на фібробласти мишей в культурі

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.01 [Електронний ресурс] / Т.М. Дудченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.

 • Моніторинг важких металів у довкіллі та способи зниження їх надлишку в організмі тварин

           Досліджено розповсюдження важких металів у довкіллі, а також вивчено вплив важких металів на компоненти екосистеми та організм тварин у центральних та північних областях України. Розроблено ефективні заходи щодо запобігання накопиченню важких металів у продукції тваринництва. Висвітлено вплив надлишку важких металів на клінічний статус, функціональний стан органів та тканин, показники обміну речовин в організмі лабораторних тварин, лактуючих корів та новонароджених телят, а також якість молока, яловичини та субпродуктів.

 • Обгрунтування параметрів розробки зближених вугільних пластів механізованими комплексами в умовах Львівсько-Волинського родовища

           Обгрунтовано технологічні параметри очисних робіт у зонах впливу ціликів і крайових частин зближених пластів для умов шахт Львівського регіону. Розроблено розрахунковий алгоритм визначення напружено-деформованого стану неоднорідного масиву стосовно до виїмки зближених пластів з урахуванням концентрації напруг від ціликів (крайових частин) і швидкості посування лави. Встановлено закономірності проявів гірського тиску під час розробки зближених пластів у зонах підвищеного гірського тиску (ПГТ) від ціликів і крайових частин за умов надробки. Визначено раціональні параметри технології розробки зближених пластів для умов шахт Львівщини (опір механізованого кріплення у зонах ПГТ від ціликів і крайових частин суміжних пластів, швидкість подачі комбайна та посування лави, припустиму відстань між очисними вибоями зближених пластів). Проведено шахтні спостереження за проявами гірського тиску у ході роботи механізованого кріплення підтримувального типу в зонах ПГТ від ціликів і крайових частин суміжних пластів. Наведено рекомендації щодо параметрів розробки зближених вугільних пластів механізованими комплексами за умов Львівсько-Волинського родовища.

 • Катагенетичні перетворення пісковиків різних генетичних типів кам'яновугільних відкладів Донецького та Львівсько-Волинського басейнів

           Вивчено катагенетичні перетворення пісковиків вуглевмісних товщ. Петрографічними методами з використанням рентгенівського та хімічного аналізу досліджено пісковики русел, підводних виносів рік і узбережжя моря, що містять вугілля від довгополуменевого до пісного для Донецько-Макіївського та Красноармійського районів Донбасу та газове, жирне, коксівне для Південно-Західного району Львівсько-Волинського басейну. На підставі вивчення змін мінералів-індикаторів (кварцу, регенераційного кварцу, польових шпатів, біотиту, глинистих мінералів цементу), встановлено, що зональність катагенетичних перетворень залежить від генетичного типу пісковиків та геологічної будови районів досліджень. Визначено взаємозв'язок між інтенсивністю катагенетичних перетворень пісковиків та їх пористістю. Пісковики русел та підводних виносів рік у процесі переходу від стадії початкового до глибинного катагенезу характеризуються стрибкоподібним зменшенням пористості. Детальне літолого-петрографічне дослідження пісковиків з встановленням їх генетичного типу та врахуванням інтенсивності катагенетичних змін дає можливість передбачати небезпечні зони, які можуть акумулювати супутній газ метан і бути небезпечними через газовикиди під час розробки вугільних пластів.

 • Реабілітація дітей з флюорозом зубів, які проживають в умовах комбінованого впливу підвищеного вмісту фтору і важких металів

           Уперше проведено комплексну оцінку стоматологічного статусу дітей, які проживають у геохімічному регіоні сумарного впливу підвищеного вмісту фтору та важких металів. Доведено вплив багатофакторного забруднення довкілля на стан твердих тканин зубів і пародонта, динаміку розповсюдженості флюорозу зубів. Установлено вірогідну різницю частоти стоматологічних захворювань, зміни біохімічних параметрів та мінералізувальної здатності ротової рідини в дітей, які проживають на територіях різного ступеня забруднення. Доведено, що флюороз зубів на фоні комбінованого надходження до організму дітей фтору та важких металів супроводжується вираженими змінами мінерального та ферментного обмінів у ротовій рідині. Виявлено залежність мікрокристалізації, мінералізувального потенціалу, біохімічних параметрів ротової рідини та щільності кісткової тканини нижньої щелепи від віку дітей та ступеня флюорозу. У забрудненому регіоні встановлено збільшення кількості дітей з дисгармонійним фізичним розвитком, виявлені відхилення більше виражені за важких ступенів флюорозу. Показано перевищення вмісту свинцю та заліза, а також зниження рівня цинку у волоссі дітей з флюорозом зубів, які мешкають на забруднених територіях. Апробовано комплекс реабілітаційних заходів, який сприяє зменшенню негативного впливу довкілля на організм дітей.

 • Клініко-експериментальне дослідження впливу солей важких металів на тканини пародонта та особливості медикаментозної корекції виявлених порушень

           Вивчено вплив солей важких металів на тканини пародонта й особливості медикаментозної корекції виявлених порушень у 125-ти хворих на генералізований пародонтит (ГП) хронічного перебігу I та II ступенів - у працівників Бурштинської ТЕС та у 84-х білих рандомбредних щурів за експериментальних умов. Вивчено стан пародонта, показники кальцій-фосфорного обміну, мікроелементний спректр крові і ротової рідини у хворих на ГП. З використанням моделі кадмієвої інтоксикації досліджено морфологічні та біохімічні показники й обгрунтовано патогенетичні напрямки корекції встановлених порушень. Розроблено та впроваджено в практику лікувальний комплекс (Вітрум Остеомаг, Силікс і Метрогіл Дента) у хворих на ГП, які зазнають впливу малих доз солей важких металів. Доведено ефективність запропонованого лікувального комплексу за даними клінічних, біохімічних показників у найближчі та віддалені терміни спостережень.

 • Морфофункціональна характеристика кісткового регенерату в умовах комбінованого впливу іонізуючого опромінення та солей важких металів (анатомо-експериментальне дослідження)

           Уперше на підставі результатів експериментів з використанням комплексу морфологічних методів дослідження розкрито основні структурно-метаболічні особливості репаративної регенерації великогомілкових кісток білих щурів за умов дії іонізуючого опромінення та споживання підвищеної кількості солей важких металів. Виявлено залежність структурних змін репаративного остеогенезу від дози радіації та навантаження солями важких металів у різних комбінаціях. Визначено характерну властивість тималіну коригувати морфофункціональні порушення посттравматичного остеогенезу за умов комбінованої дії екологічних чинників.

 • Морфофункціональні зміни та реадаптаційні перетворення кісток скелета при термічному ураженні в умовах впливу на організм солей важких металів у різні вікові періоди (анатомо-експериментальне дослідження)

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.01 [Електронний ресурс] / Ольга Семенівна Моїсеєнко; Харківський держ. медичний ун-т. — Х., 2006. — 17 с. — укp.

 • Вікові особливості перебігу окиснювальних процесів за умов токсичного ураження печінки та способи їх корекції

           Установлено, що за умов токсичного ураження печінки молодих щурів тетрахлорметаном мають місце пригнічення активності мікросомного окиснення та активація вільнорадикальних процесів, які виражені значно більше, ніж у дорослих і старих. Показано, що це обумовлено токсифікацією тетрахлорметаном за участю мікросомної монооксигеназної системи, активність якої в молодих щурів значно вища. Визначено, що за даного ураження в молодих тварин переважає утворення високоактивних радикалів, які ініціюють процеси ліпопероксидації мембранних фосфоліпідів, а у старих - низькоактивних трихлорметильних радикалів, які здатні безпосередньо взаємодіяти з макромолекулами біополімерів. З'ясовано, що метаболічна біотрансформація в ендоплазматичному ретикулумі гепатоцитів не відіграє визначальної ролі в активації вільнорадикальних процесів за умови інтоксикації солянокислим гідразином. Доведено, що токсичне ураження солянокислим гідразином спричиняє найбільш виражені порушення мікросомального, вільнорадикального та енергозабезпечувального окиснення у гепатоцитах старих тварин. Уперше всебічно досліджено механізми антиоксидного ефекту карнітину хлориду та показано його гепатопротекторні властивості за умов токсичного ураження печінки. Експериментально доведено високу ефективність холінфосфатидних ліпосом з інкорпорованими в них карнітину хлоридом, бурштиновою кислотою та цитохромом C за токсичного ураження печінки. Установлено, що в старих тварин з токсичними ураженнями печінки ефективним є поєднання ентеросорбції з засобами антиоксидантної та метаболічної дії.

 • Роль ліпідів в адаптації мозку риб до дії важких металів

           Досліджено ступінь накопичення цинку, міді, марганцю та свинцю у головному мозку риб за підвищеної концентрації їх іонів у водному середовищі та встановлено взаємозв'язок між вмістом у нервовій тканині та біохімічними ефектами їх впливу на динаміку ліпідного складу головного мозку коропа. Виявлено накопичення цинку та міді за 2 ГДК, а також марганцю за 5 ГДК та незначні зміни вмісту свинцю. Показано, що одним з важливих факторів, який визначає характер метаболізу в організмі коропа за його інтоксикації іонами важких металів є зміни вмісту загальних ліпідів, співвідношення окремих фракцій фосфоліпідів, а також порушення їх метаболізму. Установлено збільшення загального вмісту ліпідів і фосфоліпідів з інтоксикації іонами свинцю, зменшення кількості загальних ліпідів за дії іонів міді на фоні збільшення відносного вмісту фосфоліпідів, зменшення вмісту загальних ліпідів за дії іонів цинку та марганцю у концентрації, що відповідає 2 ГДК, та його збільшення за умов 5 ГДК. З'ясовано збільшення відносної частки холестеролу у разі дії іонів свинцю, міді та марганцю у концентрації, що відповідає 2 ГДК. Виявлено збільшення фосфатидилхоліну й сфінгомієліну в мозку дослідних риб, деградацію фосфатидилхоліну з наступним накопиченням лізофосфатидилхоліну, компенсаторне збільшення ненасиченості ліпідів у мозку риб у діапазоні концентрації її токсикантів, що відповідає 5 ГДК. Наведені показники запропоновано використовувати як біотест на забруднення іонами важких металів водного середовища.

 • Механізми комбінованої стійкості до дії важких металів і високої температури

           Встановлено, що клітини мідьрезистентного штаму Dunaliella viridis більш стійкі до впливу високої температури, ніж клітини мідьчутливого штаму. Відзначено їх підвищену первинну стійкість і здатність швидко відновлювати рухливість і проліферативну активність у порівнянні з клітинами мідьчутливої культури. З'ясовано, що підвищена термостійкість мідьрезистентного штаму зумовлена корпоративними змінами метаболічних систем клітини, зокрема рівнем експресії геному та зміною складу білків. Встановлено вплив високої температури на збільшення вмісту РНК (особливо рРНК) у клітинах мідьрезистентного штаму. Зроблено припущення, що пристутність іонів міді індукує додаткові зміни в їх структурно-функціональних характеристиках.

 • Ультрафільтраційне очищення природних вод від гумінових речовин та важких металів

           Досліджено процес ультрафільтраційного очищення природних вод від гумінових речовин і важких металів. Встановлено високу ефективність лужних регенерувальних розчинів під час регенерації мембран. Розроблено метод посиленої реагентної ультрафільтрації для видалення органічних речовин з природних вод. Запропоновано технологічну схему ультрафільтраційного очищення води, яка сприяє суттєвому покращанню якості питної води та одержанню води для застосування у прецезійних процесах.

 • Колоїдно-хімічні процеси біотрансформації важких металів у грунті

           На основі систематичних досліджень взаємодій мікроорганізмів з металами: ураном (VI), міддю, кобальтом та стронцієм у грунті вперше встановлено можливість та механізм їх колоїдно-хімічних перетворень під впливом клітинних метаболітів. Визначено шляхи направленого регулювання процесів взаємної трансформації водорозчинних (рухомих) та колоїдних форм металів. Виявлено, що залежно від спрямованості метаболізму, основними продуктами біотрансформації металів у грунті є водорозчинні цитратні комплекси (мідь, кобальт, стронцій, ураніл) або гідроксидно-карбонатні колоїдні осади міді, кобальту, стронцію та водорозчинні карбонатні комплекси (ураніл). Розглянуто колоїдно-хімічні процеси біологічного руйнування у грунті органокомплексів важких металів. Визначено умови утворення кінцевих продуктів екологічно безпечних сполук (карбонатів та гідроксидів) у колоїдній формі. Досліджено сорбційні та седиментаційні властивості природного грунту, що містить метали та інтродуковані до нього спеціальні штами металорезистентних культур. Встановлено селективність сорбції важких металів та характер їх зв'язку в грунті.

© 2007-2019 vbs.com.ua