От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Пурпурові сіркобактерії водойм Яворівського сіркового родовища: морфофізіологічна характеристика і роль у детоксикації сірководню : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 / Л.Я. Кіт; Ін-т біології клітини НАН України. — Л., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Пурпурові сіркобактерії водойм Яворівського сіркового родовища: морфофізіологічна характеристика і роль у детоксикації сірководню

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:32:59
Описание
         Проведено еколого-мікробіологічний моніторинг водойм Яворівського сіркового родовища та виділено чисті культури фотосинтезувальних пурпурових сіркобактерій. Вивчено їх роль у процесах очистки води від сірководню. Встановлено, що нагромадження у зазначених водоймах значної кількості сульфатів і сірководню зумовлене порушенням природної рівноваги між мікробіологічними та хімічними процесами окиснення та відновлення сполук сірки. Показано, що у мікрофлорі цих водойм домінують сапрофітні й олігонітрофільні мікроорганізми. Виявлено поступове зростання кількості фотосинтезувальних сіркобактерій з характерною сезонною динамікою. Серед пурпурових сіркобактерій найбільш часто зустрічаються представники родів Thiocapsa (Thiocapsa sp.), Lamprocystis (Lamprocystis sp.), Chromatium (Chromatium sp.) і Thiospirillum. Удосконалено методи виділення та культивування цих бактерій. Визначено якісний і кількісний склад основних фотосинтезувальних пігментів виділених культур пурпурових сіркобактерій. Установлено, що всі виділені культури є облігатними фотолітоавтотрофами, для яких характерна наявність перерваного циклу трикарбонових кислот на стадії окиснення alpha-кетоглутарату та наявність гліоксидатного шунта. Виявлено, що Thiocapsa sp. і Lamprocystis sp. на відміну від Cromatium sp., мають помірну аеротолерантність. Установлено, що пурпурові сіркобактерії здатні активно утилізувати сірководень і можуть відігравати важливу роль у детоксикації даного забруднювача у водоймах Яворівського сіркового родовища.
См. также:
 • Екологічне значення сульфатвідновлювальних бактерій штучних водойм (на прикладі Яворівського родовища сірки)

           Уперше проведено екологічний моніторинг сульфатвідновлювальних бактерій у водоймі, що знаходиться на території сіркових родовищ Прикарпаття. Установлено, що їх кількість у водоймі сірковидобувного регіону у десятки тисяч разів перевищує їх чисельність в озерах Шацького національного природного парку й озер заповідника "Розточчя". Із водойми Яворівського сіркового родовища виділено культури бактерій, які ефективно здійснюють дисиміляційне відновлення сульфатів. Виділені бактерії ідентифіковано як Desulfovibrio desulfuricans. Установлено оптимальні умови для росту D. desulfuricans Ya-II. Вивчено динаміку використання виділеними культурами сульфатів і перетворення їх у сірководень. Найбільш ефективне його утворення спостережено у штаму D. desulfuricans Ya-II. Максимальне утворення сульфіду мало місце за концентрації сульфату 16,3 мМ. Великі концентрації сірководню виявляють інгібувальну дію на ріст D. desulfuricans Ya-II. Досліджено АФС-редуктазну активність D. desulfuricans Ya-II. Понад 80 % активності ферменту виявлено у розчинній фракції. АФС-редуктазна активність клітин у процесі росту регулюється концентрацією сульфату у середовищі та залежить від наявності АМФ.

 • Роль металотіонеїнів в детоксикації йонів міді, цинку, марганцю та свинцю в організмі прісноводних риб і молюсків

           Виявлено, що механізми детоксикаційної функції МТ пов'язані з акумуляцією надлишку металу-токсиканту ними та їх олігомерними формами. Установлено, що МТ проявляють видову специфічність за здатністю до детоксикації міді та марганцю відповідно до належності до Zn- (МТ коропа), або Zn, Cu- (МТ беззубки) типу. Виявлено, що для дії цинку характерною є відносно висока стабільність функції МТ, свинець не акумулюється МТ. Визначено, що виснаження функції МТ призводить до специфічних проявів токсичності металів. Запропоновано критерії для оцінки ступеня та специфіки ураження організму металами: визначення типу МТ, інтегрального показника антиоксидантного захисту, співвідношення вмісту білкових і небілкових тіолів, кореляційний аналіз ультрафіолетових спектрів МТ.

 • Роль детоксикації та лазеротерапії в комплексній профілактиці гнійно-запальних ускладнень кесарського розтину у породіль групи ризику

           Роботу присвячено питанням профілактики гнійно-запальних ускладнень кесарського розтину. На основі клінічного та лабораторного обстеження 122 породіль групи ризику встановлено, що післяопераційний період у них супроводжувався ендогенною інтоксикацією та імуносупресією. Максимальне вираження розладів гомеостазу за отриманими клінічними та лабораторними даними припадало на 2 добу пуерперію. Додаткове включення до комплексної профілактики ентеросорбенту "Карбовіт" та локального лазерного опромінення в післяопераційному періоді супроводжувалося покращанням самопочуття, суттєвим зменшенням інтоксикації організму, сприяло нормалізації функціонального стану імунної системи, ефективно запобігало розвитку гнійно-запальних ускладнень. Запропонована профілактична програма є безпечною для породіль, не викликає ускладнень.

 • Структура і мінливість поля сірководню Чорного моря

           Досліджено структуру та просторово-часові мінливості поля сірководню під впливом природних і антропогенних чинників, розраховано можливі зміни його концентрацій у Чорному морі. Зібрано, систематизовано та проанлізовано дані спостережень за 1891 - 2000рр., що дозволило застосувати класичний статистичний метод дослідження для аналізу мінливості поля концентрації сірководню на стандартних горизонтах. Доведено, що вміст сірководню в морі коливається з мінливістю, близькою до циклів сонячної активності (10,6, 20 і 30 років). Зроблено висновок, що запас сірководню в морі виріс за останні 40 років на 30 %, а інтесифікація його росту в 1976 - 1990 рр. пов'язана з природними й антропогенними чинниками. Виявлено тризональну просторову структуру поля сірководню (три сульфідні клини) з підвищеними вертикальними градієнтами в шарах 100 - 110, 130 - 170, 200 - 500 м. Отримано емпіричне рівняння вертикального розподілу концентрацій сірководню. З'ясовано, що вміст сірководню в шарі 100 - 1000 м добре корелює з температурою, солоністю, густиною води та її pH.

 • Характеристика технологічних властивостей скла і їх роль при виробництві скляної тари  План
  1. Склад скла і виробів з нього 3
  2. Фактори формування споживчих властивостей і асортименту скляних товарів 4
  Список використаної літератури 13

 • Епідеміологічна характеристика та роль водного фактору в поширенні гепатиту А в м.Одесі

           Вивчено закономірності епідемічного процесу (ЕП) гепатиту A (ГA) у великому портовому місті на півдні України (М.Одеса), удосконалено протиепідемічні заходи щодо цього захворювання. Проведено дослідження, що дозволили визначити епідеміологічні особливості поширення, інтенсивність, тенденції розвитку ЕП ГA в м.Одесі протягом 35-річного періоду (1970 - 2004 рр.), який характеризувався наявністю двох етапів розвитку - зростання (1970 - 1996 рр.) і спаду (1997 - 2004 рр.). Показано зміну основних характеристик ЕП ГA на сучасному етапі його розвитку, з'ясовано, що головним джерелом інфекції є діти 3 - 6-ти років (за низьких показників зарєєстрованої захворюваності виявлення антитіл до ГA становить 43,3 % обстежених цієї групи). Вивчено імунологічну структуру населенення м.Одеси до ГA. Показано зменшення імунного прошарку до ГA протягом останіх 10-ти років. Основним чинником передачі збудника визначено питну воду внаслідок вторинного забруднення у розподільній мережі водопроводу. Доведено пряму кореляційну залежність між захворюваністю на ГA та позитивними результатами індикації вірусу у питній воді серед дорослого населення та дітей. На підставі даних епідеміологічного нагляду та вірусологічного контролю питної води встановлено можливість ефективного впливу на водний чинник передачі ВГA за допомогою сучасного дезінфектанту діоксиду хлору (на прикладі м.Іллічевська).

 • Біологічна роль окремих нутрієнтів та порівняльна характеристика стану харчування учнів гімназії і загальноосвітньої школи

           Розглянуто біологічну дію нутрієнтів на організм дітей і підлітків та результати вивчення стану харчування учнів гімназії та загальноосвітньої школи для розробки профілактичних заходів.

 • Обгрунтування використання детоксикації у комплексному лікуванні онкологічних хворих

           Обгрунтовано нові уявлення про ендогенну інтоксикацію у випадку пухлинного процесу, яка значною мірою впливає на якість життя онкологічних хворих і перешкоджає проведенню хірургічного, променевого чи хіміотерапевтичного лікування. З'ясовано закономірності етапного розвитку проявів і запропоновано класифікацію ступенів ендогенної інтоксикації в онкологічних хворих на підставі комплексної оцінки результатів клінічних, лабораторних, біохімічних та імунологічних методів дослідження. Установлено, що наростання ендогенної інтоксикації є причиною порушення балансу в про- і антиоксидантній системі з переважанням процесів перекисного окиснення ліпідів та зниження кількості та функціональної активності Т-лімфоцитів за рахунок зростання Т-супресорів. Уперше з'ясовано закономірності перебігу інтоксикації під час хірургічного, променевого та хіміотерапевтичного лікування на фоні традиційної та запропонованої детоксикаційної терапії. Виявлено особливості впливу різних методів детоксикації на клінічні та лабораторні прояви інтоксикації та на цій базі розроблено диференційований підхід до використання неінвазивних та інвазивних методів детоксикації в процесі спеціального лікування онкологічних хворих. Проведено порівняльне визначення ефективності спеціального лікування та якості життя онкологічних хворих у процесі застосування традиційних і розроблених методів детоксикації. Обгрунтовано переваги комбінованого використання різних методів детоксикації з метою одержання максимального ефекту від спеціального лікування злоякісних пухлин.

 • Водорості водойм Ірану

           Здійснено критичне узагальнення літературних і оригінальних даних щодо видової різноманітності водоростей водойм Ірану. Зазначено, що у водоймах країни відомо 1 304 види, представлені 1 559-ма внутрішньовидовими таксонами, з урахуванням номенклатурного типу виду. За результатами дослідження виявлено 1 213 видів (1 443 вн. такс.); 812 видів (979 вн. такс.), які є новими для даної країни. Проаналізовано систематичну структуру альгофлори країни. Одержані значення родового коефіцієнта (4,9) свідчать про багатство вивченої альгофлори, значною мірою представленої діатомовими, зеленими та синьозеленими водоростями. Визначено особливості їх розподілу у флористичних зонах і в різнотипних водоймах Ірану, оцінено значення кожної зони та певного типу водойм у формуванні загальної видової різноманітності альгофлори країни. Зроблено висновок, що специфіку альгофлори природно-рослинних зон Ірану визначають особливості кожної зони, щільність населення, наявність великих міст з розвинутою промисловістю, напрямок господарської діяльності населення регіону. Виявлено, що у досліджених водоймах зберігаються закономірності розподілу видової різноманітності водоростей, обумовлені типологічними особливостями водойм, їх морфометричними характеристиками, формою й інтенсивністю господарського використання. Проведено екологічний, географічний і сапробіологічний аналізи водоростей водойм Ірану.

 • Фітопланктон різнотипних водойм м.Києва

           Визначено основні закономірності розвитку фітопланктону в різнотипних водоймах мегаполісу за таксономічними ознаками, індексом Шеннона, чисельністю, біомасою, вмістом хлорофілу a, сапробіологічною характеристикою. Доведено репрезентативність фітопланктону як біологічного показника екологічного стану водойм мегаполісу. Досліджено 554 види водоростей (594 внутрішньовидові таксони) зі 169-ти родів, 36-ти порядків, 16-ти класів і 8-ми відділів, з яких 3 види і 1 різновид - нові для флори України. Встановлено зниження структурних показників фітопланктону (видові, надвидові ознаки, індекс Шеннона), зумовлене збільшенням впливу антропогенного чинника незалежно від типу водойм. Зареєстровано пряму достовірну кореляцію між біомасою фітопланктону і вмістом хлорофілу a у водоймах з домінуванням природних процесів та відсутність між даними показниками у водоймах, де дія антропогенного чинника інтенсивніша. Поділено водойми Києва за трофічним статусом на мезотрофічні (оз. Синє, затока Собаче гирло), евтрофні (оз. Бабине, став Горіховатський) та гіпертрофні (став Бетонний на р.Нивка, став на струмку Сирець). Зазначено, що найбільш видові ознаки властиві фітопланктону евтрофних водойм. Класифіковано водойми за показниками різноманіття фітопланктону на 4 типи, співставлення яких з категоріями екологічного статусу Водної Рамкової Директиви ЄС 2000/60 визначено від "доброго" до "поганого" статусу.

 • Морфофункціональні зміни міокарда при тяжкій термічній травмі та після сорбційної детоксикації

           Встановлено, що тяжкі опіки викликають значні структурні зміни у міокарді, послідовність та ступінь вираження яких залежить від стадії опікової хвороби. У стадії шоку та ранньої токсемії, на тлі високої ендогенної інтоксикації, у кардіоміоцитах і структурних компонентах мікроциркулярного русла розвиваються деструктивні зміни, які супроводжуються внутрішньоклітинною регенерацією, гіперплазією та гіпертрофією внутрішньоклітинних органел. У стадії пізньої токсемії та септикосемії, які характеризуються збереженням високого рівня токсичних продуктів у плазмі крові, наступає зрив пристосувально-компенсаторних реакцій і розвиток глибоких деструктивних змін у міокарді. З'ясовано, що ентеросорбент ентеросгель знижує рівень ендогенної інтоксикації, завдяки чому стимулює процеси внутрішньоклітинної регенерації, покращує морфофункціональний стан кардіоміоцитів та мікроциркуляторного русла.

 • Застосування фізико-хімічної детоксикації в комплексному лікуванні гнійних ускладнень цукрового діабету

           Дисертація присвячена проблемі лікування гнійно-запальних ускладнень цукрового діабету (ЦД). В роботі встановлено взаємозв'язок між ступенем порушень у системах гомеостазу та тяжкістю ендотоксикозу, що розвивається у хворих на ЦД з гнійно-запальними процесами. З'ясовано вплив різних методів лікування (внутрішньосудинне лазерне опромінювання крові - ВЛОК, електрохімічна детоксикація організму - ЕДО, поєднане використання ВЛОК та ЕДО) на порушення в системах гемеостазу залежно від важкості ендотоксикозу і виявлено на які ланки кожний із методів найефективніше впливає. Розроблено та впроваджено в практику патогенетично обгрунтований метод лікування гнійно-запальних процесів у хворих на ЦД, основою якого є комплексна терапія з поєднаним застосуванням ВЛОК і ЕДО. Метод ефективний при різних ступенях важкості ендотоксикозу, скорочує тривалість перебування хворих у стаціонарі, зменшує кількість високих ампутацій, знижує вартість лікування.

 • Іхтіопатологічний моніторинг рибогосподарських водойм України

           Узагальнено результати досліджень з вивчення хвороб риб, поширених у внутрішніх рибогосподарських водоймах України за сучасних екологічних умов, впливу умов вирощування, біотичних та абіотичних чинників і препаратів комплексної дії на організм риб та їх природну резистентність. Досліджено та проаналізовано екосистеми обстежених рибогосподарських водойм з урахуванням гідрохімічних та гідробіологічних даних, а також розповсюдження лімфосаркоми в щуки водосховищ дніпровського каскаду, виявлено карциному ляща, вивчено клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни, локалізацію та гідроструктуру пухлин. Проаналізовано чинники, які індукують деструктивні зміни внутрішніх органів та генеративної системи в білих товстолобиків старших вікових груп придунайських водойм, що призводить до значної їх загибелі. Вивчено вплив гербіциду "Трефлан" на екосистему рибницьких ставів та організм риб, а також динаміку його концентрації в організмі риб і процесів відновлення екосистеми водойм. Спостережено антагоністичні відносини в мікробіоті риб. Теоретично та експериметально обрунтовано можливість і переваги використання пробіотиків нового покоління та препаратів імуномодулювальної дії для профілактики хвороб об'єктів штучних іхтіоценозів, реалізації потенційних можливостей росту риб, корекції їх мікрофлори, а також мікробіоценозів комбікормів і водного середовища.

 • До проблеми забруднення міських водойм та прилеглих до них територій

           Розглянуто проблеми забруднення міських водойм та прилеглих до них територій, виявлено причини забруднень, наслідки та запропоновано шляхи їх вирішення на прикладі озер Мінське та Лугове системи Опечень в місті Києві.

© 2007-2019 vbs.com.ua