От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Дослідження властивостей рекомбінатних одноланцюгових антитіл, специфічних до інтерферону бета1b людини

Коротко

Дослідження властивостей рекомбінатних одноланцюгових антитіл, специфічних до інтерферону бета1b людини

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:31:27
Описание
: автореф. дис... канд. біол. наук : 03.00.03 [Електронний ресурс] / Марина Валеріївна Павлова; НАН України; Інститут молекулярної біології та генетики. — К., 2009. — 19 с. : рис. — укp.
См. также:
 • Розробка специфічних компонентів імуноферментної тест-системи для визначення антитіл до вірусу Епштейна-Барр та характеристика її параметрів

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 [Електронний ресурс] / Світлана Дмитрівна Загородня; НАН України ; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2003. — 20 с. — укp.

 • Дослідження динамічних властивостей систем зв'язаних твердих тіл і їх застосування до вивчення властивостей стержневих конструкцій

           Дисертація присвячена створенню математичної моделі пружного об'єкту на основі системи твердих тіл, з'єднаних пружними шарнірами; обгрунтуванню адекватності цій моделі стержневої моделі і дослідженню робочих режимів об'єкту з урахуванням їх несиметрії. Отримано нелінійні рівняння чотирьох скінченномірних моделей. Визначено значення жорсткості пружного шарніру, яке забезпечує збіг рівнянь руху скінченномірних систем при необмеженому збільшенні числа тіл в них з рівняннями малих коливань пружних стержнів. Доведено збіжність розв'язків рівнянь руху дискретних моделей до розв'язку відповідних неперервних граничних задач. Розроблено ефективний алгоритм визначення резонансних частот, в околі яких стаціонарні рухи об'єктів з малою несиметрією нестійкі.

 • Роль інтерферону-2 альфа в патогенезі експериментального епілептичного синдрому (експериментальне дослідження)

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.04 [Електронний ресурс] / О.М. Нєнова; Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2007. — 18 с. — укp.

 • Молекулярні комплекси одноланцюгових РНК з інтеркаляторами - індуктори інтерферонів І типу

           Дисертацію присвячено питанням індукції інтерферонів I типу. Розроблено новий напрямок штучної стимуляції інтерфероногенезу, який грунтується на концепції направленого конструювання сполук - інтерфероногенів на основі молекулярних комплексів одноланцюгової РНК із синтетичними лігандами. Встановлено, що відповідно до ряду структурних умов, деяким інтеркаляторам притаманна здатність за умов взаємодії з молекулами одноланцюгової РНК утворювати в складі останніх стабільні дволанцюгові ділянки; а також вивчено фізико-хімічні параметри даного процесу. На моделі комплексу дріжджова РНК - тилорон гідрохлорид оцінено інтерфероногенну, противірусну та імуномодулюючу активності, а також рівень токсичності створених індукторів. Запропоновано гіпотезу щодо універсального механізму інтерфероногенезу, ключовим моментом якого є локальна деформація клітинної мембрани.

 • Модифікація in vitro біологічних властивостей клітин раку легені людини інтерфероном-альфа

  : автореф. дис... канд. біол. наук: 14.01.07 [Електронний ресурс] / Наталя Олександрівна Бездєнєжних; НАН України; Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького. — К., 2009. — 21 с. — укp.

 • Національна імплементація міжнародних договорів щодо прав людини: загальнотеоретичне дослідження (на матеріалах впровадження конвенції про захист прав і основних свобод людини)

           Досліджено загальні особливості національної імплементації міжнародних договорів про права людини на основі аналізу наукової літератури у галузі прав людини, міжнародно-правових актів, практики діяльності міжнародних (європейських) правозастосовчих органів, національного законодавства України та інших країн. Сформульовано низку положень і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення законодавства і судової практики щодо забезпечення виконання на національному рівні міжнародно-правових зобов'язань держави у галузі прав людини (насамперед, Конвенції про захист прав і основних свобод людини).

 • Дослідження радіозахисних властивостей церулоплазміну

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.01 [Електронний ресурс] / Світлана Миколаївна Корж; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 20 с. — укp.

 • Дослідження радіозахисних властивостей церулоплазміну

           Розглянуто вплив препарату "Церулоплазмін" на виживання опромінених тварин, радіочутливість L-клітин та механізми дії церулоплазміну на систему перекисного окислення ліпідів після тотального рентгенівського опромінення у широкому діапазоні доз. Встановлено зміну церулоплазміну у крові щурів після опромінення дозами 1, 3, 5 Гр. Зазначено, що природа змін та час відновлення зумовлена дозою опромінення. Доведено, що введення препарату "Церулоплазмін" у дозі 10 мг/кг за одну годину до опромінення підвищувало рівень церулоплазміну у крові опромінених щурів та знижувало вміст малонового діальдегіду у крові, селезінці та печінці даних тварин. У експериментах in vivo та in vitro показано радіозахисний вплив "Церулоплазміну" на досліджувані процеси, що обумовлено антиоксидантними властивостями церулоплазміну.

 • Порівняльне дослідження антимікробних та біологічних властивостей супозиторіїв

           На підставі проведеного порівняльного експерименту надано оцінку антисептичним супозиторіям з декаметоксином і бензалконієм хлориду. Наведено результати дослідження щодо швидкості формування резистентності мікроорганізмів до антимікробних препаратів. В експерименті досліджено сперміцидну, токсичну й алергізувальну дії супозиторіїв. Експериментально доведено антимікробну активність супозиторіїв з декаметоксином, визначено спектр їх дії щодо музейних і клінічних штамів мікроорганізмів, відмічено відсутність у речовин алергізувальної та токсичної дії на макроорганізми, а також сперміцидний ефект.

 • Дослідження властивостей цифрових дерев з адаптивним гілкуванням

           Вперше запропоновано класифікацію методів інформаційного пошуку, створених на базі застосування цифрових дерев з адаптивним гілкуванням. Узагальнено аналітичну модель для класу дерев з адаптивним гілкуванням. Вперше проаналізовано класи дерев з логарифмічною та константною середньою довжиною шляху та з лінійною залежністю розміру від кількості ключів. Розроблено алгоритми побудови дерев з константним середнім часом доступу. Створено та реалізовано нові високоефективні алгоритми пошуку та стиснення даних на основі використання цифрових дерев з адаптивним гілкуванням.

 • Комплексне дослідження властивостей льоновмісних текстильних матеріалів для взуття

           Теоретичне та практично обгрунтувано доцільність використання льоновмісних текстильних матеріалів у взуттєвому виробництві. Розроблено асортимент льоновмісних одно- та багатошарових текстильних взуттєвих матеріалів. Висвітлено комплексну модель багатошарового льоновмісного текстильного матеріалу, який використовувається взуттєвую промисловістю. Проаналізовано існуючі методи дублювання та запропоновано новий технологічний режим, який базується на способі з'єднання шарів матеріалу водяною емульсією полівінілацетату за точковим методом. Обгрунтовано вибір асортименту взуття з використанням нових льоновмісних матеріалів. Оцінено експлуатаційні можливості розроблених моделей взуття. Наведено класифікацію показників якості взуття з багатошарових текстильних матеріалів. Для оцінки гігієнічних властивостей взуття з льоновмісних текстильних матеріалів розроблено методи визначення: бактерицидної дії матеріалів, впливу поту на експлуатаційні показники взуття. Оцінювати комфортність взуття запропоновано за комплексним показником, згідно з розробленою формулою. Встановлено вплив радіаційного випромінювання на характеристики міцності льоновмісних взуттєвих матеріалів. Визначено економічний ефект від впровадження напівчеревиків чоловічих з комбінованим верхом (тканина + шкіра), який становить 13,9 тис. грн на 1000 пар взуття.

 • Методи дослідження властивостей сталих структур у соціальних системах

           Розроблено методи дослідження соціальних систем на макрорівні. Запропоновано концепцію теоретичного аналізу соціальних систем, у яких присутні та взаємодіють інституціональні та самоорганізаційні процеси. Висвітлено особливості побудови показників для виміру системної та соціальної інтеграції. Наведено методи фіксації внутрішньої структури соціальних властивостей, обумовлених функціонуванням ціннісно-нормативної системи, а також діагностики осередків кризовості та стабільності українського суспільства на прикладі локально-територіальних спільнот.

 • Дослідження магнітних властивостей антиферомагнетиків в області орієнтаційного переходу

  : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 [Електронний ресурс] / В.М. Савицький; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2000. — 16 с. — укp.

 • Розробка технології модифікованих полікапроамідних хірургічних ниток та дослідження їх властивостей

  : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.17.15 [Електронний ресурс] / О.А. Іващенко; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2001. — 17 с. — укp.

© 2007-2018 vbs.com.ua