От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Соціально-правовий аспект адміністративної відповідальності : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Н.В. Гришина; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 21 с. — укp.

Коротко

Соціально-правовий аспект адміністративної відповідальності

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:59:09

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Гришина Наталія ВікторівнаУДК 342.9СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ12.00.07 – адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук


Харків – 2008

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Харківському національному університеті внутрішніх справ, МВС України.
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор

Комзюк Анатолій Трохимович,

Харківський національний університет

внутрішніх справ, проректор з

наукової роботи.


Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор,

Шкарупа Віктор Костянтинович,

Національний університет ДПС України, завідувач кафедри адміністративного і фінансового права;


кандидат юридичних наук, доцент

Нечитайленко Анатолій Олександрович,

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, професор кафедри державно-правових
дисциплін.
Захист відбудеться 28 лютого 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01
Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ (м.
Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27).


Автореферат розісланий 28 січня 2008 року.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.М. Литвинов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Становлення ринкових відносин, формування демократичної, соціальної, правової
держави, зміна суспільних пріоритетів, формування принципово нових механізмів, які дозволять реалізувати
конституційні гарантії прав і свобод громадян, обумовлюють необхідність по-новому дослідити усталені правові
інститути, які забезпечують належний рівень функціонування правової системи України. Серед них значну роль
відіграє один з найважливіших інститутів адміністративного права – адміністративна відповідальність. Розвиток
суспільних відносин, виникнення нових сфер господарювання та управління, значне підвищення активності громадян
викликали необхідність у всебічному переосмисленні соціальної ролі адміністративної відповідальності, її
сутності та ознак як важливого правового інституту, співвідношення з іншими видами юридичної відповідальності.

Значущість адміністративної відповідальності для забезпечення захисту прав і свобод громадян, охорони
суспільних відносин в Україні підтверджується інтенсивним розвитком її нормативно-правової бази, який
відбувався в останні десятиріччя, широкою практикою її застосування. Зокрема, статистичні дані свідчать про
те, що в наш час до адміністративної відповідальності щорічно притягується близько 10 мільйонів осіб. Разом з
тим, незважаючи на часті зміни, чинне адміністративно-деліктне законодавство не завжди здатне виконувати
охоронну функцію. Недостатнє використання засобів адміністративної відповідальності в охороні правопорядку
призвело останнім часом до зростання кількості адміністративних проступків (наприклад, у сфері дорожнього
руху). Крім того, розширення кола гарантованих державою прав і свобод громадян виявило тенденцію до появи
нових видів правопорушень, за які доцільно встановити адміністративну відповідальність.

У зв’язку з цим важливо з’ясувати соціальні передумови цього явища, від чого має залежати його правовий зміст.
Іншими словами, актуальним є дослідження не тільки правових, але і соціальних аспектів адміністративної
відповідальності, адже вона є специфічним різновидом відповідальності соціальної, але не в розумінні кари,
покарання за правопорушення, а в новому аспекті – як державно-правового контролю за суспільними відносинами,
урегульованими специфічними соціальними нормами – правовими. Отже, соціальна цінність адміністративної
відповідальності полягає не тільки в попереджувальній та охоронній функціях, але й у активному стимулюванні
соціально корисних видів правомірної поведінки. Відтак дослідження соціальних та правових аспектів
адміністративної відповідальності є своєчасним і актуальним.

Хоча проблемам адміністративної відповідальності у вітчизняній правовій науці приділялось досить багато уваги,
але її соціальна природа майже не висвітлювалася, а в питаннях правової сутності досі не все чітко визначено і
деякі положення залишаються спірними. Висока соціальна значущість інституту адміністративної відповідальності

См. также:
 • Діяльність адміністративної служби міліції по припиненню правопорушень (організаційно-правовий аспект)

           Визначено сутність заходів адміністративного припинення правопорушень і показано їх значення в системі державної влади та місцевого самоврядування. Детально проаналізовано різноманітні концептуальні підходи щодо розуміння сутності засобів адміністративного примусу та їх класифікації. Досліджено наукові та практичні підходи щодо визначення ефективності адміністративно-правових засобів припинення правопорушень, які застосовуються адміністративною службою міліції. Визначено фактори впливу на ефективність застосування засобів адміністративного припинення правопорушень на сучасному етапі та в процесі історичного розвитку державності. Встановлено доцільність реформування адміністративної служби міліції у сфері застосування засобів адміністративного примусу. Обгрунтовано необхідність здійснення переорієнтації пріоритетів у напрямку дотримання прав і свобод людини і громадянина у процесі застосування засобів адміністративного примусу.

 • Конституційна-правова відповідальність в системі видів юридичної відповідальності: теоретико-правовий аспект

           Обгрунтовано існування конституційно-правової відповідальності як самостійного виду юридичної віповідальності, з'ясовано її місце в системі видів соціальної та юридичної відповідальності, визначено суб'єкти, фактичні та юридичні підстави. Досліджено склад конституційного делікту (правопорушення), особливості конституційно-правових санкцій. Розглянуто окремі процедури конституційно-правової відповідальності (на прикладі відповідальності президента, уряду та міністрів).

 • Неповнолітній як суб'єкт адміністративної відповідальності

           Висвітлено проблеми та особливості правового становища неповнолітніх і визначено інститут їх відповідальності в адміністративному праві України. Наведено результати дослідження щодо удосконалення правового регулювання адміністративної відповідальності неповнолітніх. Розкрито зміст і особливості правового становища неповнолітніх громадян України як суб'єктів адміністративної відповідальності. Проаналізовано найбільш поширені серед неповнолітніх адміністративні правопорушення, кількісні та якісні характеристики, причини та умови вчинення неповнолітніми правопорушень, викладено рекомендації щодо особливостей їх запобігання. Описано порядок та особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення неповнолітніх. Висвітлено досвід зарубіжних країн щодо запровадження в Україні ювенальної юстиції. Досліджено процесуальні особливості розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення неповнолітніх та особливості розвитку судочинства у справах неповнолітніх в Україні. Обгрунтовано рекомендації щодо змін та доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 • Суть, властивості та принципи адміністративної відповідальності

  План
  1. Поняття адміністративної відповідальності 3
  2. Основні принципи та особливості адміністративної відповідальності 4
  3. Основні види адміністративної відповідальності 6
  Задача 13
  Література 14


 • Питання реформування інституту адміністративної відповідальності

           Розглянуто питання щодо поняття та правової природи інституту адміністративної відповідальності, ознак та складу адміністративного правопорушення, системи та складу органів адміністративної юрисдикції, адміністративних стягнень. Запропоновано ряд заходів щодо вдосконалення законодавства в галузі адмінвідповідальності, зокрема, розмежування понять "адміністративне правопорушення" та "адміністративний проступок", прийняття нового кодифікованого акту в даній сфері, а також внесення змін до існуючого законодавства.

 • Правове регулювання адміністративної відповідальності неповнолітніх в Україні

  : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / Олександр Леонідович Чернецький; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2008. — 22 с. — укp.

 • Трансформація адміністративної відповідальності: правові та організаційні засади

           Здійснено аналіз загальнотеоретичних проблем трансформації адміністративної відповідальності. Розкрито суть поняття та правові засади трансформації адміністративної відповідальності, її способи, а також організаційно-управлінські засади. Висвітлено процедурно-процесуальні та нормативно-процесуальні аспекти трансформації адміністративної відповідальності.

 • Дайте визначення адміністративної відповідальності, розкрийте її особливості та підстави


  1. Дайте визначення адміністративної відповідальності, розкрийте її особливості та підстави 2

  2. Розкрийте поняття та організацію санітарно-епідеміологічного нагляду 11

  Задача 1 18

  Задача 2 19

  Список використаних джерел 20


 • Місце адміністративної відповідальності в системі заходів адміністративного примусу

           Проведено комплексне дослідження теоретчних і практичних питань адміністративної відповідальності у сфері матеріального права. Розкрито зміст і наведено визначення адміністративної відповідальності, уточнено її місце в системі заходів адміністративно-правового примусу. Розкрито основні ознаки адміністративної відовідальності, на підставі яких адміністративні стягнення, що застосовуються до фізичних і юридичних осіб і заходи впливу на неповнолітніх віднесено до заходів адміністративної відповідальності. Проаналізовано систему адміністративних стягнень, що застосовуються до фізичних осіб, та систему (сукупність) адміністративних стягнень, що застосовуються до юридичних осіб, виявлено недоліки законодавства у даній сфері. Розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність.

 • Розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми правореалізації

           Досліджено концептуальні засади побудови та реалізації нормативної моделі адміністративної відповідальності. Розкрито зміст інституту адміністративної відповідальності, з'ясовано місце відносин даної відповідальності у системі адміністративно-деліктних відносин, сформульовано вимоги до структури нормативної моделі дослідженої відповідальності та змісту її елементів. Розглянуто сучасні концепції та сформульовано базові принципи побудови та реалізації нормативної моделі адміністративної відповідальності. Проаналізовано досвід систематизації законодавства про цю відповідальність у зарубіжних країнах. На підставі теоретичних результатів дослідження запропоновано способи вдосконалення сучасного інституту адміністративної відповідальності. Запропоновано концепцію систематизації адміністративно-деліктного законодавства України.

 • Матеріально-правові і процесуальні гарантії законності притягнення до адміністративної відповідальності

           Висвітлено теоретичні та практичні питання забезпечення законності притягнення до адміністративної відповідальності. Досліджено сутність та особливості адміністративної відповідальності, значення режиму законності її реалізації, поняття і зміст законності, систему її вимог в реалізації адміністративної відповідальності. Надано характеристику засобів забезпечення законності притягнення до адміністративної відповідальності, зокрема, гарантій та організаційно-правових способів. Проналізовано сутність, правову природу і види юридичних гарантій законності притягнення до адміністративної відповідальності, а також конкретні гарантії законності, врегульовані матеріальними адміністративно-правовими нормами, та процесуальні гарантії законності притягнення до цієї відповідальності. Визначено шляхи удосконалення матеріально-правових і процесуальних гарантій законності притягнення до адміністративної відповідальності, сформульовано пропозиції щодо внесення конкретних змін і доповнень до КпАП України, розробки проекту нового КпАП.

 • Захист профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економіки (теоретично-правовий аспект)

           Вивчено теоретико-правовий аспект захисту профспілками соціально-трудових прав працівників за умов ринкової економіки. Визначено соціальну природу профспілок та їх місце у системі суспільних об'єднань. Досліджено профспілки як суб'єкт трудового права. Проаналізовано сучасний стан нормативно-правового забезпечення діяльності профспілок. Визначено їх повноваження у сфері захисту соціально-трудових прав працівників. Розглянуто гарантії реалізації правозахисних повноважень профспілок. Проаналізовано зміст процедурно-процесуальних відносин у сфері функціонування профспілкових об'єднань. Надано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення з метою захисту профспілками соціально-трудових прав працівників за умов ринкової економіки.

 • Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю (цивільно-правовий аспект)

           Досліджено організаційно-правові засади товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), проаналізовано його історичний розвиток, правову природу, особливості створення, установчий договір і статут. Розглянуто проблеми управління та правового режиму майна ТОВ, створення і призначення статутного фонду, правовідносини товариства та його участників. Висвітлено процеси ліквідації та реорганізації товариств, розкрито причини їх банкрутства. Проведено порівняльний аналіз діяльності ТОВ в Україні та ФРН, Франції, Російській Федерації та внесено пропозиції щодо вдосконалення законодавства України про господарські товариства.

 • Етнонаціональний аспект адміністративної реформи в Україні (теоретико- методологічний аналіз)

  : Автореф. дис... д-ра наук з держ. управління: 25.00.01 [Електронний ресурс] / Петро Іванович Надолішній; Українська академія держ. управління при Президентові України. — К., 1999. — 36 с. — укp. [N=009899]

© 2007-2018 vbs.com.ua