От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Психологічні чинники усвідомлення вини неповнолітніми злочинцями : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / Н.В. Греса; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Коротко

Психологічні чинники усвідомлення вини неповнолітніми злочинцями

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:58:52

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Греса Наталія ВолодимирівнаУДК 159.922 [343.144+343.915]


ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ УСВІДОМЛЕННЯ ВИНИ НЕПОВНОЛІТНІМИ ЗЛОЧИНЦЯМИ

Спеціальність: 19.00.06 – юридична психологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата психологічних наук
Харків – 2008Дисертацією є рукопис.Робота виконана у Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ
України.Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент

Жданова Ірина Вячеславівна,

Харківський національний університет

внутрішніх справ

кафедра прикладної психології, доцент кафедри.


Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор

Ємельянов Вячеслав Павлович,

Юридичний інститут

Східноєвропейського університету економіки

і менеджменту,

завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін;


кандидат психологічних наук

Афанасьєва Наталя Євгенівна,

Університет цивільного захисту України

кафедра загальної психології, доцент кафедри.

Захист відбудеться « 6 » червня 2008 року о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.04.
в Харківському національному університеті внутрішніх справ за адресою: 61080, Харків-80, проспект 50-річчя
СРСР, 27.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ, за
адресою: 61080, Харків-80, проспект 50-річчя СРСР, 27.


Автореферат розісланий « 2 » травня 2008 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради П.В. Макаренко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Злочинність серед неповнолітніх є складовою частиною злочинності взагалі, але й
має свої специфічні особливості, що дозволяє розглядати її як самостійний об'єкт психологічного вивчення.
Неповнолітні є своєрідним «барометром», який визначає стан морального «здоров'я» суспільства. Щорічно в
Україні неповнолітніми скоюється більше 40 тисяч правопорушень, що складає 8,8% від загального числа злочинів,
зареєстрованих в цілому по державі. Характерною рисою злочинності неповнолітніх стають насильство і
жорстокість, спостерігається тенденція до «омолоджування» злочинності цього контингенту, підвищення їх
кримінальної активності, зростає кількість злочинів, скоєних неповнолітніми на ґрунті пияцтва, токсикоманії і
наркоманії. Тому однією з найважливіших задач є профілактика злочинної поведінки серед неповнолітніх та
ефективна і адекватна ресоціалізація підлітків, які вже скоїли злочин.

Першим та основним етапом процесу ресоціалізації злочинця, на думку провідних науковців (Л.І. Бєляєва,
Ю.А. Дмитрієв, Б.Б. Казак, В.І. Кривуша, О.В. Піщенко, Л.О. Шевченко та інші), є усвідомлення ним своєї вини
та його щире каяття, що полегшує подальший виховний процес у спеціальних установах.

Актуальність вивчення проблеми усвідомлення вини неповнолітніми правопорушниками в наш час не підлягає
сумніву як з погляду незмінного зростання та поширення рецидивів злочинів серед неповнолітніх, так і з точки
зору соціально-психологічної значущості проблеми.

В юридичних науках проблема вини розглядається в межах кримінального права. Значна увага приділяється
основним кримінально-правовим концепціям вини у континентальній системі права та аналізу вини як основної

См. также:
 • Психологічні чинники психотерапевтичного дискурсу

           Виявлено та описано специфічні симптомокомплекси індивідуально психологічних характеристик, притаманних групам осіб, які зверталися за психотерапевтичною допомогою, у контексті динаміки суб'єктивної психічної реальності, що мала місце внаслідок взаємодії їх дискурсів з дискурсом психотерапевта. Здійснено критичний огляд концептуальних засад та процесуальних характеристик різних психологічних моделей психотерапії. Обгрунтовано комплекс психодіагностичних методик для вивчення особливостей учасників психотерапевтичних сеансів.

 • Психологічні чинники підприємницької активності особистості

           Здійснено теоретичний та емпіричний аналіз індивідуально-психологічних особливостей особистості підприємців у зіставленні з представниками інших професійних груп. Поглиблено розуміння проблем підприємницької активності та важливих індивідуально-психологічних особливостей особистості підприємця в Україні. Отримано нові факти про співвідношення успішності підприємницької діяльності з індивідуально-психологічними особливостями підприємців. Визначено статеві розбіжності особистісних характеристик підприємців і не підприємців, а також підприємців України та Росії.

 • Психологічні чинники генези національної самосвідомості особистості

           Досліджено психологічну суть, структуру, джерела та чинники формування національної самосвідомості. Розкрито її взаємозв'язок зі змістом ціннісних орієнтацій, етнокультурних потреб у контексті життєвих ідеалів, способу буття людини. Визначено історико-психологічні детермінанти, соціально-психологічні фактори національного самоусвідомлення. Розглянуто психомоделювальний вплив національної самосвідомості на соціальні процеси в Україні.

 • Психологічні чинники семантичного дизайну у рекламній діяльності

            Висвітлено деякі концептуальні підходи та принципи психології реклами.

 • Соціально-психологічні чинники реформування ринку праці

           Актуалізовано, теоретично узагальнено та практично обгрунтовано необхідність урахування специфіки соціально-психологічних чинників у процесі визначення суті, змісту та основних завдань державної політики у сфері ринку праці. Доведено теоретичне та практичне значення системного (соціального й психологічного) уявлення про склад, структуру та взаємозв'язки елементів і компонентів даного ринку як соціальної системи об'єкта державного управління. Розроблено методики дослідження соціально-психологічних явищ системи ринку праці, проведено відповідні емпіричні дослідження, з використанням яких розкрито соціально-психологічні чинники цього ринку, які необхідно враховувати за умов визначення державної політики щодо його реформування. Теоретично обгрунтовано напрями удосконалення соціально-психологічної складової механізму державної політики у сфері ринку праці на сучасному етапі переорієнтації суспільних відносин.

 • Психологічні чинники формування активності безробітних на ринку праці

           Проаналізовано складові суб'єктного потенціалу активності безробітних як визначальних психологічних чинників активності людини. Визначено пропріум суб'єктного потенціалу активності, який складається з певних компонентів, зокрема, афективного, ціннісно-рефлексивного, інструментального та саморегуляційного. З урахуванням рівня сформованості компонентів суб'єктивного потенціалу активності виявлено три рівні активності безробітних, а саме: конструктивно-перетворювальний, сублімативно-адаптивний і пасивний. Розроблено програму психологічної підримки безробітних у формуванні їх конструктивної активності на ринку праці. Реалізація цієї програми сприяє формуванню в людини детермінаційного імпульсу активності у процесі пошуку роботи через саморозуміння та самопізнання власного суб'єктного потенціалу активності.

 • Психологічні чинники формування етнічної свідомості у юнацькому віці

           Розглянуто етнічну свідомість особистості як своєрідну та неповторну смислову систему інтерпретації етнічної реальності. Досліджено психологічні чинники формування етнічної свідомості у юнацькому віці: характер міжетнічного сприймання особистості, рівень її ціннісно-смислової когнітивної складності в етнічній сфері, особливості змістовного наповнення етнічної свідомості особистості. Доведено, що ефективними засобами розвитку зазначеної свідомості у юнацькому віці є інформування в даній сфері та залучення до творчої діяльності. За результатами дослідження розроблено формуючий експеримент з розвитку етнічної свідомості особистості, основою якого є тренінг "Етнічна картина світу".

 • Соціально-психологічні чинники виникнення та розвитку прийомного батьківства

           На базі інтегративного підходу розглянуто детермінанти виникнення підставі надання допомоги дітям-сиротам шляхом влаштування їх у власні сім'ї. Проаналізовано мотиваційні особливості та етапи становлення прийомної сім'ї. Розкрито зміст та стуктуру психологічної готовності батьків до виконання функцій заміщувальної опіки. Визначено фактори ризику й умови успішного функціонування прийомної сім'ї. Введено поняття ресурсу - резерву, а також розроблено підхід до їх визначення. Окреслено теоретичні та практичні підходи до оцінки функціонування прийомної сім'ї (прогнозуючої, поточної та результуючої). Доведено доцільність тренінгової підготовки прийомних батьків і важливість психологічного супроводу сімей замісної опіки, конкретизовано його форми та зміст.

 • Психологічні чинники професійної адаптації інспекторів прикордонної служби

           Вперше визначено сутність, структуру та психологічні чинники успішної професійної адаптації інспекторів прикордонної служби. Встановлено емпіричну залежність ефективності адаптаційного процесу від особливостей розвитку та структури військово-професійної спрямованості та психологічної підготовленості інспекторів до службової діяльності. Запропоновано психологічні засоби удосконалення процесу професійної адаптації інспекторів прикордонної служби, експериментально визначено їх ефективність. Розкрито зміст понять "професійна адаптація", "професійна адаптованість", "військово-професійна спрямованість", "психологічна підготовленість", "особливі умови діяльності" для інспекторів прикордонної служби. Встановлено критерії та показники професійної адаптованості державних службовців, розроблено методику визначення її рівня. Наведено рекомендації для психологів органів охорони державного кордону щодо психологічного забезпечення процесу професійної адаптації інспекторів Державної прикордонної служби України.

 • Соціально-психологічні чинники становлення менеджера виробничої сфери

           Наведено результати експериментальних досліджень особливостей вияву ціннісних орієнтацій, мотиваційної сфери, комунікативних властивостей, а також задоволеності роботою менеджерів сфери виробництва в процесі їх професійного становлення та вплив динаміки вказаних особливостей на оптимізацію професійно-ділового зростання. Обгрунтовано роль соціально-психологічного забезпечення як провідного чинника, що обумовлює оптимізацію становлення менеджерів, запропоновано соціально-психологічну модель становлення менеджера даної сфери.

 • Соціально-психологічні чинники становлення статеворольової ідентифікації підлітків

           Розкрито особливості соціально-психологічних чинників становлення статеворольової ідентифікації підлітків. Висвітлено стан даної проблеми в сучасній психолого-педагогічній науці. Проаналізовано особистісно-гендерний підхід у дослідженні чинників статеворольової ідентифікації. Розроблено й експериментально перевірено психокорекційну програму. Обгрунтовано психолого-педагогічні програми взаємодії сім'ї та школи, наведено методичні рекомендації вчителям, батькам щодо гармонійного розвитку статеворольової ідентифікації підлітків.

 • Соціально-психологічні чинники формування правової поведінки молоді

           Вивчено соціально-психологічні чинники, які зумовлюють формування правової поведінки студентської молоді. Теоретично проаналізовано основні положення психологічної науки стосовно соціальних і правових норм, які регламентують соціально-правову поведінку особистості. Визначено, що соціально-правова поведінка особистості залежить від впливу соціально-психологічних чинників, а саме: когнітивних, емоційно-вольових, мотиваційних, ціннісно-смислових і соціальних. Показано, що поведінку особистості можуть змінювати психокорекційні впливи на когнітивному та ціннісно-смисловому рівнях. Такі впливи дають змогу вдосконалити самоставлення студентів і підвищувати загальний рівень їх смисложиттєвих орієнтацій. Розроблено комплекс соціально-психологічних заходів, спрямованих на підвищення інтерналізації особистістю соціально-правових категорій, відповідних соціально-економічним перетворенням, що відбуваються у суспільстві.

 • Психологічні чинники вибору молодою людиною цивільного шлюбу

           Визначено психологічний зміст цивільного й традиційного шлюбу та специфіку шлюбного вибору молоді, досліджено процес формування шлюбно-сімейних стосунків. Показано, що здійснення оптимального вибору форми шлюбно-сімейних стосунків особистістю є передумовою задоволеності шлюбом. Встановлено, що для кожного типу особистості залежно від її індивідуально-психологічних властивостей вибір однієї з форм шлюбно-сімейних стосунків є більш оптимальним. Виявлено, що психологічними чинниками здійсення молоддю оптимального вибору цивільного шлюбу є такі психологічні особливості як локус контролю, рівень розвитку рефлексії та спрямованість на самоактуалізацію обох партнерів. Розроблено засоби психологічної допомоги у здійсненні молоддю оптимального вибору форми шлюбно-сімейних стосунків. Показано, що запропонована тренінгова програма є ефективним шляхом розвитку здатності до здійснення оптимального вибору форми шлюбно-сімейних стосунків.

 • Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

           Досліджено ціннісно-настановчий та діяльнісний аспекти політичної культури особистості в їх єдності та взаємозв'язку. Виявлено суперечливий характер прояву політичної культури молоді за сучасних соціокультурних умов. Проаналізовано вплив психологічних чинників (змістових складових мотиваційно-потребової сфери, когнітивного стилю, способу міжособистісної взаємодії та структури ціннісно-смислових орієнтацій) на особливості прояву політичної культури студентської молоді. Визначено основні психологічні детермінанти реалізації даної якості та сучасні стилі політичної активності студентської молоді.

© 2007-2019 vbs.com.ua