От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Профілактика тяжких суспільно небезпечних дій психічно хворих, спрямованих проти членів сім'ї : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / О.П. Олійник; Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2008. — 22 с. — укp.

Коротко

Профілактика тяжких суспільно небезпечних дій психічно хворих, спрямованих проти членів сім'ї

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:58:46

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

СОЦІАЛЬНОЇ І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ


ОЛІЙНИК ОКСАНА ПЕТРІВНА


УДК 616.89-008.12-084+61:340.63
ПРОФІЛАКТИКА ТЯЖКИХ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЙ ПСИХІЧНО ХВОРИХ, СПРЯМОВАНИХ ПРОТИ ЧЛЕНІВ СІМ’Ї14.01.16 – психіатрія
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук
Київ – 2008

Дисертацією є рукописРобота виконана в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ
УкраїниНауковий керівник

доктор медичних наук, старший науковий співробітник Мельник Валентина Іванівна, Український науково-дослідний
інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, заступник директора з наукової роботи і
судової психіатріїОфіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Мішиєв В’ячеслав Данилович, Національна медична академія післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра дитячої, соціальної та судової психіатрії, професор кафедридоктор медичних наук, професор Михайлов Борис Володимирович, Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України, кафедра психотерапії, завідувач кафедриЗахист відбудеться 20 березня 2008 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.620.01 в
Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України за
адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової
психіатрії та наркології МОЗ України за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103Автореферат розісланий 14 лютого 2008 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук Н.О. Дзержинська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Агресія психічно хворих здавна була соціальною проблемою, яка турбувала людство та
привертала увагу дослідників (П.И. Ковалевский, 1881; В.Б. Первомайский, 1992; М. Фуко, 1997; Ф.В. Кондратьев,
2006; О.А. Насинник, 2007; D. Sestoft, 2007). Протягом багатьох десятиріч всебічно вивчаються взаємозв’язки
між психічною хворобою та агресивною поведінкою з метою винайти дієві способи передбачати та своєчасно
запобігати агресивним діям осіб з психічними розладами (Д.А. Катюшичев, 2004; О.О. Зайцев, 2005; В.І. Мельник,
2005; В.П. Котов, М.М. Мальцева, 2006; Б.В. Шостакович, 2006; J. Manahan, 1992; P. Mullen, 2006). Проте, й на
сьогодні питання судово-психіатричної профілактики лишаються найбільш складними та невирішеними (В.П. Котов,
М.М. Мальцева, 2004; В.І. Мельник, 2005, 2007; L. Ciszewski, 2005; S. Hodgins, R. Muller-Isberner, 2007).

В останні роки в Україні та світі відмічається тенденція до зростання кількості тяжких суспільно небезпечних
дій (СНД) психічно хворих, спрямованих проти життя та здоров’я інших осіб (Т.М. Арсенюк, 2004; В.Г. Заика,
С.К. Агафонов, 2004; J. Reed, 2002; J. Pobocha, 2005). За даними деяких дослідників частка тяжких агресивних
дій в структурі правопорушень, що скоєні неосудними психічно хворими, може становити від 45% до 75% випадків,
з яких більше половини складають вбивства, спроби вбивства або тяжкі тілесні ушкодження, які нерідко мають
летальні наслідки (Т.Б. Дмитриева, Б.В. Шостакович, 2002; С.А. Ахмедов та ін., 2005; A. Fivitti et al., 2001;
J. Srinivas et al., 2006). Такі негативні тенденції сприяли внесенню спеціального пункту в Міжгалузеву
комплексну програму “Здоров’я нації” – стратегія розвитку охорони здоров’я на 2002-2011 роки, про необхідність
впровадити сучасні методи профілактики СНД хворих на розлади психіки і поведінки з метою зміцнення здоров’я
населення, збереження працездатності, поліпшення демографічної ситуації та підвищення ефективності медичної
допомоги.

Найчастіше психічно хворі виявляють жорстоку агресію до осіб з найближчого оточення, як правило – до членів
своїх сімей (И.В. Горшков, В.В. Горинов, 1997; Т.И. Ладышева, М.Л. Белоусова, 2004; А.В. Голенков, М.П.
Сергеев, 2006; S. Hannu, 2001; C. Joyal et al., 2004). Спрямованість тяжких агресивних дій проти членів родини
сягає понад 80% випадків з високою вірогідністю загибелі потерпілих (J. Monahan et al., 2001; S. Heather,
2004). Тобто, жертвами агресії переважно стають люди, які найбільшою мірою піклуються про своїх психічно
хворих родичів, намагаючись забезпечити їм гідний рівень життя. Позбавляючи життя членів своїх родин, хворі
лишаються наодинці зі своїми проблемами, не в змозі їх самостійно вирішити. Подальше піклування про них
забезпечують державні медико-соціальні служби, які в умовах недостатнього фінансування психіатричної галузі та
медицини в цілому, суттєво обмежені в обсязі допомоги, яка необхідна такому контингенту. Проте, наукові
розробки стосовно оптимізації шляхів реформування галузі в законодавчо-правовому полі та щодо поліпшення
якості надання медичної допомоги (психіатричної, психотерапевтичної, судово-психіатричної, експертної)
ведуться постійно (О.А. Ревенок, 2005; Б.В. Михайлов та ін., 2006; В.Д. Мішиєв та ін., 2007; G. McGauley, M.

См. также:
 • Роль клінічних і соціальних чинників у виникненні суспільно небезпечних дій психічно хворих

           За результатами дисперсійного аналізу встановлено істотні відмінності в механізмах суспільно небезпечних дій, здійснюваних психічно хворими. В осіб з продуктивними розладами вони визначені на підставі змісту та інтенсивності хворобливих переживань, водночас як реалізація суспільно небезпечних дій у хворих з дефіцитарними розладами може відбуватися під впливом несприятливих соціальних умов. Доведено необхідність розробки диференційованих лікувально-реабілітаційних програм з урахуванням провідного психопатологічного синдрому. На підставі дослідження повторних суспільно небезпечних дій на різних етапах суспільного розвитку встановлено найбільш слабкі ланки у низці профілактичних заходів, спрямованих на їх запобігання, виділено найбільш небезпечний контингент хворих та обгрунтувано основні аспекти примусових заходів медичного характеру щодо них. Зроблено висновок про неадекватність традиційної уяви про ефективність тривалої ізоляції психічно хворих, які вчинили суспільно небезпечні дії, і обумовлює необхідність пошуку та впровадження інших заходів щодо їх запобігання.

 • Роль віктимної поведінки потерпілих при вчиненні тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров'я особи в Україні

           Проаналізовано різноманітні види віктимної поведінки потерпілих від тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров'я особи. Розроблено типологію жертв даного виду злочинів. Поглиблено теоретичне розуміння, поняття, структуру та зміст віктимогенної ситуації, розкрито її криміногенну роль. Запропоновано комплекс заходів щодо віктимологічного попередження тяжких насильницьких злочинів.

 • Прогнозування, рання діагностика та профілактика тяжких форм прееклампсії

           Проведено ретроспективний клініко-статистичний аналіз перебігу вагітності та пологів у жінок з прееклампсією різного ступеня тяжкості та визначено фактори ризику виникнення даної патології. Вперше проведено комплексне вивчення імунологічних і гемодинамічних змін у вагітних з групи високого ризику розвитку прееклампсії. На підставі одержаних результатів визначено ранні діагностичні критерії прееклампсії (показники комплексної сенсибілізації до фетальних антигенів плаценти, печінки та нирок, індексу залишкового тиску, достатнього для гломерулярної фільтрації, а також імунорегуляторного індексу хелпери/супресори та індексу резистентності маткової артерії). Показано можливість визначення зазначених показників до появи клінічних симптомів прееклампсії. Вперше розроблено математичну модель прогнозування прееклампсії, яка грунтується на зміні найбільш інформативних імунних та гемодинамічних показників на ранній стадії розвитку захворювання. Вперше використано антигомотоксичні препарати для профілактики важких форм прееклампсії у вагітних групи високого ризику. Уточнено методи оцінки стану плода у жінок з групи високого ризику розвитку прееклампсії у динаміці вагітності та за прееклампсії різного ступеня тяжкості з виділенням найбільш цінних прогностичних показників (пульсаторного індексу артерії пуповини плода, індексу резистентності маткової артерії та залишкового тиску, достатнього для гломерулярної фільтрації). Вивчено ефективність запропонованого комплексу діагностичних заходів з використанням математичної моделі прогнозування прееклампсії та профілактичних заходів з застосуванням антигомотоксичних препаратів. Доведено, що запропонований діагностично-профілактичний комплекс дозволяє знизити частоту розвитку тяжких форм прееклампсії у вагітних групи високого ризику.

 • Невротичні розлади у членів локомотивних бригад (клініка, діагностика, профілактика та терапія)

           Установлено, що невротичні розлади у членів локомотивних бригад виникають у вигляді астено-вегетативних тривожно-фобічних обсесивно-фобічних, іпохондричних та істеричних реакцій доклінічного рівня. Як патогенні фактори, що провокують ці розлади визначено професійні шкідливі умови, переважно високе психо-емоційне напруження та суб'єктивне ставлення до нього, побутові психотравмувальні обставини, преморбідно скомпроментований грунт. Уточнено особистісний профіль і тип міжособистісної поведінки машиністів та їх помічників, що дозволяє прогнозувати дії в аварійній ситуації. Для профілактики невротичних розладів у членів локомотивних бригад слід обмежено приймати на роботу осіб з преморбідно скомпрометованим грунтом. Розроблено психокорекційну програму, яка містить заходи з нормалізації міжособистісних взаємодій машиніста та його помічника та дозволяє їм погасити небажані негативні емоції та негативні реакції за умов загрози аварійних ситуацій.

 • Удосконалення техніки та технології відбору керна в похило спрямованих та горизонтальних свердловинах

           Запропоновано методику розрахунку спеціальних компоновок з метою стабілізації та коригування зенітного кута під час відбору керна у свердловинах з великими зенітними кутами. Удосконалено технічні засоби та технологію процесу буріння з відбором зерна у горизонтальних та похило спрямованих свердловинах, що забезпечує високу ефективність відбору керна. Розроблено техніко-технологічний комплекс для відбору орієнтованого керна та управління траєкторією свердловини. Запропоновані технологічні заходи та технічні засоби пройшли промислову перевірку та впроваджені у семи свердловинах за різних геолого-технічних умов.

 • Розробка теоретичних основ і технічних засобів для підвищення точності проведення спрямованих свердловин

           Удосконалено методику розрахунку конструктивних параметрів неорієнтованих компоновок бурильної колони, яка дозволяє уточнити реальні відстані між її точками опори, а також враховує геометричні, вагові та жорсткісні параметри опорно-центрувальних пристроїв. Уточнено розміри п'яти типів неорієнтованих компоновок. З використанням пристроїв зі змінною геометрією робочого профілю розроблено 8 типів активних компоновок з розширеними технологічними можливостями. З'ясовано вплив відхиляючого фактора анізотропії гірських порід на процес викривлення свердловини. Удосконалено аналітичну модель просторового викривлення стовбура свердловини за складних геологічних умов неорієнтованими компоновками з урахуванням специфіки роторного та турбінного способів буріння. Для підвищення точності проведення похило-спрямованих свердловин розроблено методику розрахунку та прогнозування їх викривлення, а також науково-методичні засади контролю за траєкторією стовбура свердловини та коригування її параметрів викривлення. Здійснено промислову апробацію різних типів компоновок, методики розрахунку та прогнозування викривлення свердловин та доведено вірогідність результатів досліджень.

 • Комплексна оцінка ефективності механізмів екологічного регулювання, спрямованих на забезпечення сталого розвитку території

           Проаналізовано тенденції та особливості розвитку сучасних концепцій природокористування у контексті сталого розвитку, розкрито зміст зовнішніх ефектів (важливим прикладом яких є соціоекологічний збиток) як вагомих ознак функціонування суб'єктів господарювання. Розроблено модель формалізації кількісних та якісних показників, необхідних для ухвалення рішення щодо реалізації комплексу природоохоронних заходів з урахуванням принципів сталого розвитку території. Обгрунтовано необхідність розгляду соціоекологічного збитку як самостійної категорії в загальній структурі економічного збитку, а відверненого соціоекологічного збитку - як основного еколого-соціального критерію реалізації механізмів екологічного регулювання. Запропоновано модель оцінки інвестиційного потенціалу під час реалізації комплексу природоохоронних заходів.

 • Сорбційна терапія тяжких та хронічних розповсюджених дерматозів

           Вивчено роль синдрому ендотоксикозу, процесів запалення, перекисного окиснення ліпідів, імунологічної реактивності та ферментативної активності у клітинах крові за патогенезу крові, атонічного дерматиту й акантолітичної пухирчатки. Одержані дані використано для розробки схем комплексної ендокринологічної коригувальної терапії хворих на тяжкі розповсюджені дерматози. Проведено поглиблене клініко-лабораторне обстеження 260-ти таких хворих (псоріаз - 134-х, атопічний дерматит - 55-ти, акантолітичну пухирчатку - 71-го) та встановлено порушення стану ендоекологічної безпеки організму, складовими якого є наявність синдрому ендогенної інтоксикації, порушення стану антиоксидантно-прооксидантної рівноваги, імунної реактивності, зміни адаптаційно-компенсаторних механізмів. Це сприяло проведенню комплексної інтенсивної дезинтоксикаційної терапії за методом ендоекологічної реалібілітації та корекції з застосуванням біокоригувального медичного ентеросорбенту силіксу. Розроблено комплексний метод реабілітіації та корекції порушеного стану ендоекологічної безпеки організму хворих на псоріаз, атопічний дерматит й акантолітичну пухирчатку, який є складовою комплексу лікувального впливу з метою ендоекологічної реабілітації та корекції з використанням даного ентеросорбенту "Силікс". За результатами впровадження запропонованого комплексного методу показано його ефективність, простоту, економічність. Доведено, що цей метод сприяє уникненню ускладнень, суттєво скорочує строки терапії пацієнтів у стаціонарі, подовжує клінічну ремісію дерматозів та може застосовуватись за різних умов практичної дерматології для підвищення ефективності медикосоціальних реабілітаційних заходів хворих на тяжкі та хронічні розповсюджені дерматози.

 • Прогнозування перебігу тяжких позалікарняних пневмоній у дітей

           Наведено результати обстеження 130-ти дітей у критичних станах, зумовлених тяжкими позалікарняними пневмоніями. У 80 % хворих виявлено порушення центральної гемодинаміки. У дітей, що не потребували штучної вентиляції легень, переважав нормодинамічний режим гемодинаміки. У найтяжчих хворих виявлено гіподинамічний режим гемодинаміки. Установлено значні порушення легеневої гемодинаміки у 91,5 % хворих. У пацієнтів, які не потребують респіраторної підтримки, середній тиск у легеневій артерії та індекс легеневого судинного опору були збільшені удвічі, у найтяжчих хворих - перевищували нормальні показники більш, ніж у чотири рази. Найбільш виражені зміни газообміну та системи транспорту кисню були у найтяжчих хворих, а саме: виражена гіпоксемія, гіперкапнія, а також побічні ознаки порушення утилізації кисню периферичними тканинами. У переважної більшості дітей (91,5 %) виявлено порушення кислотно-основного стану. Для дітей, що не потребували штучної вентиляції легень, був характерний суб- або компенсований респіраторний алкалоз. У хворих, які не потребували респіраторної підтримки, спостережено декомпенсований або частково компенсований респіраторний ацидоз. За умов морфометричного дослідження сегментно-ядерних нейтрофілів периферичної крові виявлено, що у всіх дітей відбувалися значні зміни в структурі клітини: найбільш виражене збільшення площі, периметра, площі ядра, а також ядерно-цитоплазматичного співвідношення у порівнянні з контролем спостережено у найтяжчих хворих. Найбільш інформативними показниками клінічного аналізу крові, що відображають початкову тяжкість стану хворого, є лейкоцитарний індекс інтоксикації, лімфоцитарно-нейтральний та лімоцитарно-сементно-ядерний коефіцієнти, зміни яких спостережно у 96 % досліджених хворих. За одержаними результатами розроблено діагностичний алгоритм прогнозування початкової тяжкості стану дітей за умов надходження до відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

 • Хірургічне лікування тяжких відкритих пошкоджень кисті та їх наслідків

           Дисертація присвячена розвитку нового напрямку комплексного хірургічного лікування тяжких відкритих пошкоджень кисті (ТВПК), основаного на концепції раннього одно-і малоетапного реконструктивно-відновного лікування, яке включає радикальну первинну хірургічну обробку, стабільний остеосинтез, мікрохірургічне відновлення регіонарного кровотоку, сухожиль і нервів, пластики дефекту покривних тканин васкуляризованими трансплантатами. Встановлені домінуючі чинники розвитку посттравматичних ускладнень. Запропонована нова класифікація відкритих механічних пошкоджень кисті, що є основою диференційованого вибору лікувально-реабілітаційних заходів. Виявлені особливості стадійного перебігу, запропоновані визначення і періодизація постреплантаційного синдрому кисті. Обгрунтовані принципи одно-і малоетапного реконструктивно-відновного лікування постраждалих у віддаленому періоді травми. Впровадження організаційно-методичних і лікувальних пропозицій дозволило створити ефективну систему медичної допомоги постраждалим з ТВПК та їхніми наслідками у промисловому регіоні Донбасу.

 • Профілактика вторинних ускладнень у хворих з гнійним менінгоенцефалітом

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 [Електронний ресурс] / А.М. Панін; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2000. — 20 с. — укp.

 • Хірургічна профілактика постгастректомічних ускладнень у хворих на рак шлунка

           Уперше доведено можливість поліпшення функціональних результатів хірургічного лікування хворих на рак шлунка, яким була виконана гастректомія на базі використання нового способу постгастректомічної реконструкції, яка передбачає одночасне застосування муфтоподібного стравохідного та поздовжньо-поперечного міжкишкового анастомозів. Доведено технічну простоту та високу функціональну повноцінність розробленого способу реконструкції шлунково-кишкового тракту після перенесеної гастректомії. Показано можливість досягнення ранньої медичної, соціальної та професійної реабілітації хворих на рак шлунка завдяки використанню нового способу профілактики постгастректомічних ускладнень.

 • Профілактика гнійних ускладнень при лікуванні хворих на рак гортані

           Дисертацію присвячено дослідженню профілактики гнійних ускладнень шляхом вивчення автохтонної та алохтонної мікрофлори слизової оболонки гортані у разі ураження її раковим процесом, частоти випадків, щільності мікробних популяцій, видового складу, її чутливості до антибіотиків. Розроблено рекомендації для антибіотикопрофілактики гнійно-септичних ускладнень. Наведено результати порівняльних бактеріологічних досліджень загального мікробного заселення слизової гортані, густоти бактерійних угруповань стафілококів, стрептококів, мікрококів, нейсерій, коринебактерій, ентеробактерій та грибів Candida. Встановлено домінантні види мікробіоценозів у 30 здорових людей та 80 хворих на рак гортані. Простежено за особливостями формування дисбактеріозу дослідженого біотопу. За результатами антибіотикограм обгрунтовано застосування, тривалість та дозування адекватних антибіотиків для проведення профілактики бактеріальних гнійно-септичних ускладнень у процесі хірургічного лікування хворих на рак гортані.

 • Розробка та обгрунтування комплексу профілактичних заходів, спрямованих на збереження тканин альвеолярного відростка щелеп після видалення зубів

           З метою підвищення ефективності ортопедичного лікування хворих з дефектами зубних рядів розроблено та апробовано комплекс профілактичних заходів, спрямованих на збереження тканин альвеолярного відростка щелеп безпосередньо після операції видалення зубів. Доведено необхідність імплантації остеокондуктивних матеріалів у лунки видалених зубів під час операції. Удосконалено методику безпосереднього протезування дефектів зубних рядів з застосуванням атравматичних двошарових імедіат-протезів з А-силіконовою еластичною підкладкою з періодичною корекцією протягом всього терміну загоєння лунок видалених зубів. Зазначено, що новий спосіб протезування забезпечує відсутність грубих порушень зовнішнього вигляду, швидке відновлення функції жування та мови, збереження міжальвеолярної відстані, запобігає порушенням діяльності м'язів і скроневонижньощелепного суглоба, зменшує ступінь резорбції альвеолярного гребеня щелеп після видалення зубів на 64 %, значно зменшує травматичність імедіат-протезів і післяальтераційне запалення в лунці видаленого зуба.

© 2007-2019 vbs.com.ua