От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Правовий статус та організація діяльності органів самоорганізації населення в Україні : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / О.Г. Остапенко; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Коротко

Правовий статус та організація діяльності органів самоорганізації населення в Україні

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:58:02

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО


ОСТАПЕНКО ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНАУДК 342.25ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Спеціальність 12.00.02 – конституційне право

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Харків – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі державного будівництва Національної юридичної академії України імені Ярослава
Мудрого, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник

кандидат юридичних наук, доцент

Любченко Павло Миколайович,

Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого,

доцент кафедри державного будівництва

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор

Калюжний Ростислав Андрійович,

Київський національний університет внутрішніх справ,

начальник кафедри управління в органах внутрішніх справ


кандидат юридичних наук, доцент

Щебетун Ірина Степанівна,

Донецький національний університет,

доцент кафедри конституційного та міжнародного права

Захист відбудеться “26”червня 2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 в
Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70).Автореферат розісланий “24” травня 2008 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Колісник В.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Побудова демократичної, правової, соціальної держави в Україні, де особа
повинна бути найвищою цінністю, неможлива без створення умов для зростання участі громадян в управлінні
державними і місцевими справами. У зв’язку з проведенням конституційної й муніципальної реформ постала
проблема вдосконалення законодавства, у тому числі й у галузі місцевого самоврядування.

У системі місцевого самоврядування особливе місце займають органи самоорганізації населення (далі – ОСН). Такі
чинники, як проведення виборів у місцеві ради за пропорційною системою, розширення території міст, пов’язане з
будівництвом нових міських районів, ускладнюють керівництво з боку місцевих рад всім комплексом проблем
господарського й соціально-культурного значення і роблять складнішими зв’язки представницьких органів
самоврядування з населенням. А це у свою чергу утруднює діяльність місцевих рад із розв’язання багатьох
питань, з якими населення звертається до цих органів. Одним з найголовніших шляхів поліпшення роботи місцевих
рад є широке залучення населення через численні й різноманітні органи самоорганізації до участі у вирішенні
проблем господарського й соціально-культурного життя.

Останнім часом чимало наукових праць присвячено аналізу ролі і значення рад та їх органів, їх місцю і
правовому становищу в системі органів публічної влади, компетенції і формам діяльності. Проте небагато уваги
приділялося дослідженням статусу ОСН, зокрема, у дисертації О.С. Орловського “Правовий статус органів
самоорганізації населення” висвітлені лише окремі аспекти становлення й розвитку цих органів. Аналіз чинного
законодавства України, яке регламентує їх статус, і наукових джерел з цього питання дозволяє констатувати
недосконалість правового регулювання статусу ОСН й необхідність більш детального й поглибленого розгляду цієї
проблеми. Дослідження конституційно-правового статусу цих органів, їх місця й ролі в системі місцевого
самоврядування й відмежування від суміжних конституційно-правових інститутів (об’єднань громадян,
кондомініумів) сприятимуть формуванню системного підходу до подальшого вдосконалення законодавства про ОСН.

Наведене зумовлює актуальність теми дисертаційного дослідження, її теоретичне і практичне значення для
подальшого розвитку інституту ОСН, оновлення законодавства відповідно до принципів, закріплених у Конституції
України і в Європейській хартії місцевого самоврядування.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до цільової комплексної
програми наукової діяльності “Права людини і проблеми становлення, організації і функціонування органів
державної влади і місцевого самоврядування” № 0186.0.070865. Тема дисертації затверджена Вченою радою

См. также:
 • Правовий статус органів самоорганізації населення

           На підставі системного аналізу законодавства України, виявлення протиріч та нормативних недоліків розвинуто новий підхід щодо визначення місця органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування, а також перспектив законодавчого регулювання їх статусу. Висвітлено історико-правовий та компаративний аспекти у дослідженій сфері, наведено результати соціологічних опитувань. Запропоновано надати максимально більших прав органам місцевого самоврядування щодо регламентації питань створення, діяльності та ліквідації органів самоорганізації населення, обмежуючи законодавче регулювання цих питань, що повинно сприяти врахуванню особливостей села, селища, міста. Зроблено висновки щодо необхідності скасування Закону України "Про органи самоорганізації населення" з внесенням відповідних змін та доповнень до Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 • Правовий статус місцевих органів податкової служби в Україні

           Надано наукову характеристику місцевим органам податкової служби як суб'єктам права. Наведено історико-законодавчий аналіз розвитку державних податкових органів в Україні. Особливу увагу приділено питанням правового регулювання управління місцевими органами податкової служби в Україні та шляхам вдосконалення їх організації, аналізу їх функцій та повноважень в контексті адміністративної реформи в Україні, а також особливостям правового статусу податкової міліції як органів спеціальної компетенції в структурі органів податкової служби.

 • Правовий статус та законодавчі засади контрольних повноважень органів державної контрольно-ревізійної служби в Україні

           Проаналізовано правовий статус та проблеми формування законодавчої бази контрольних повноважень органів державної контрольно-ревізійної служби в Україні (ДКРС). Розкрито сутність і значення контролю взагалі та фінансового контролю зокрема у процесі становлення нових соціально-економічних відносин в Україні. Розглянуто контрольну діяльність органів ДКРС як спосіб забезпечення законності та дисципліни у фінансово-господарських правовідносинах. Визначено предмет, об'єкт, принципи, форми та методи контрольної діяльності органів ДКРС. Досліджено правове положення та місце органів ДКРС в системі контролюючих органів України. Встановлено юридичні підстави взаємодії ДКРС з іншими контролювальними та правоохоронними органами. Розглянуто проблеми організації контрольної діяльності органів ДКРС та заходи адміністративного примусу, окреслено головні шляхи удосконалення контрольних повноважень органів державної контрольно-ревізійної служби в Україні.

 • Становлення органів самоорганізації населення, як елемент державної політики в галузі місцевого самоврядування

  Вступ 3
  1. Державна політика в галузі місцевого самоврядування 5
  1.1 Визначення державної політики в галузі місцевого самоврядування 5
  1.2 Суб’єкти державної політики в галузі місцевого самоврядування 7
  1.3 Етапи державної політики в галузі місцевого самоврядування 13
  1.4 Органи самоорганізації населення в контексті державної політики в галузі місцевого самоврядування 28
  2. Статус органів самоорганізації населення 31
  2.1 Значення закону України „Про органи самоорганізації населення” в механізмі реалізації права на здійснення місцевого самоврядування 31
  2.2 Правовий статус органів самоорганізації населення 33
  3. Основні напрямки вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює функціонування органів самоорганізації населення 51
  3.1 Деякі проблемні моменти законодавства з питань самоорганізації населення 51
  3.2 Перспективні напрямки вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює функціонування органів самоорганізації населення 56
  Висновки та пропозиції 65
  Список використаної літератури 70
  Додатки 76
  Додаток 1. Кількість органів самоврядування в Україні
  Додаток 2. Місцеве самоврядування в системі влади України
  Список використаної літератури
  1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР
  2. Закон України „Про органи самоорганізації населення” від 11 липня 2001 року N 2625-III.//Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 48, ст. 254
  3. Закон України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" N 14/98-ВР від 14 січня 1998 року
  4. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР.//Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170.
  5. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-IV від 16.01.2003
  6. Закон України „Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування” від 15 липня 1997 року N 452/97-ВР.//Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 38, ст.249
  7. Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 року N 2493-III.//Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 33, ст. 175
  8. Постанова Верховної Ради України „Про рекомендації парламентських слухань про законодавчі аспекти регіональної політики та місцевого самоврядування” від 5 червня 2003 року N 939-IV
  9. Постанова КМУ „Про затвердження Програми проведення досліджень з проблем державного управління та місцевого самоврядування на період до 2004 року від 7 квітня 2003 р. N 492
  10. Розпорядження КМУ „Про схвалення Концепції Програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування” від 25 липня 2002 р. N 416-р
  11. Концепція Програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 416-р
  12. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування органів самоорганізації населення".// Міжнародний Республіканський Інститут США. Сприяння розвитку демократії в світі - http://www.upravlenie.sit-ua.com/boss.php?post=34&clause=05.txt
  13. Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія і сучасність). Тези міжнародної науково-практичної конференції. - Рівне, 1993.
  14. Андресюк Б.П. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: проблеми і перспективи. К., 1997. С.223.
  15. Барабашев Г.В. Местное самоуправление: Учебное пособие по муниципальному праву, истории и теории государственного управления. - М.: МГУ, 1996. - 350с.
  16. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. - 304 с.
  17. В.П.Крівошеєв, Л.О.Юрченко, О.М.Мєркулов. Новий підхід до вирішення питань соціального партнерства у місцевому самоврядуванні.//Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України, 2002 рік.
  18. Воронин А.Г., Лапин В.А., Широков А.Н. Основы управления муниципальным хозяйством. - М.:Дело, 1998.
  19. Всесвітня декларація місцевого самоврядування // Місцеве та регіональне самоврядування в Україні. - К., 1995. - Вип.1-2 (6-7). - С.65-69.
  20. Європейська хартія про місцеве самоврядування // АСС. 1997. №1. С.69-70.
  21. Європейська Хартія про місцеве самоврядування // Медиаполис. - №1-2. - 1996. - С.56-59.
  22. Законодательство Украины о местном самоуправлении. (сборник нормативных актов). - Х.: ООО "Одиссей", 1999. - 288 с.
  23. Іщенко О.М., Толкованов В.В. Сприяння консолідації та розвитку муніципального руху – один з пріоритетів державної регіональної політики. Київ, 2 квiтня 2003.// Адреса посилання - http://toloka.kiev.ua/?lang=ukr&obj=chronicle&rubric_topic=1004000000000000000&id=276
  24. Калюх Ю., Тітаренко О. Що заважає побудові фундаменту громадянського суспільства на місцевому рівні.// Матеріали другої конференції в рамках проекту «Демократична освіта» . Секція №3 „Проблеми врядування”.Одеса 24-26 травня 2002 року. Електронна версія - http://www.dep.kiev.ua/confer/Conference%202002/content_u.html
  25. Козоріз В.П., Третецький В.П. Хто такий міський голова і як його обирати. — К.: [Ін-т громад, сусп-ва], 2001. - 56с.
  26. Кравченко В. Місцеве самоврядування в історії України // Місцеве самоврядування в Україні: історія, проблеми, пропозиції. - К., 1994. - С. 8-17.
  27. Куйбіда В. Львівська модель місцевого самоврядування.//Журнал „Командор” Вісник державного службовця України №2-3, 2000
  28. Лясота А.Є. Проблема становлення та розвитку представницьких органів місцевого самоврядування в українській політичній традиції.// Матеріали другої конференції в рамках проекту «Демократична освіта» . Секція №3 „Проблеми врядування”.Одеса 24-26 травня 2002 року. Електронна версія - http://www.dep.kiev.ua/confer/Conference%202002/content_u.html.
  29. Малиновський В.Я. Процес децентралізації державного управління і розвитку місцевого самоврядування в Україні у порівняльному контексті з досвідом Французької Республіки.// Матеріали другої конференції в рамках проекту «Демократична освіта» . Секція №3 „Проблеми врядування”.Одеса 24-26 травня 2002 року. Електронна версія - http://www.dep.kiev.ua/confer/Conference%202002/content_u.html
  30. Місцеве самоврядування в системі влади України.//Інформаційно-просвітницький бюлетень Київщини” Громадянське суспільство”№ 2 (20)березень 2003 р.
  31. Місцеве самоврядування в Україні. Загальні збори громадян. Місцеві ініціативи. Громадські слухання: Зб. типових місц. нормах, актів / А.Ткачук, В.Кампо, В.Прошко, Ю. Ганущак, М. Гумен-тик- К.: [Ін-т громадян, сусп-ва], 2001. - 44 с.
  32. Олуйко Віталій. Проблеми законодавства про місцеве самоврядування. Київ,11 грудня 2002.// Адреса статті - http://toloka.kiev.ua/?lang=ukr&obj=chronicle&rubric_topic=1004000000000000000&id=165
  33. Оніщук М., Кампо В. Правові засади місцевого самоврядування в Україні. - К., 1998.
  34. Орзіх М.Ф. Місцеве самоврядування в незалежній Україні: десятиріччя досягнень і прорахунків.// Матеріали другої конференції в рамках проекту «Демократична освіта» . Секція №3 „Проблеми врядування”.Одеса 24-26 травня 2002 року. Електронна версія - http://www.dep.kiev.ua/confer/Conference%202002/content_u.html
  35. Основи конституційного права.// За ред. В.В.Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 208 с.
  36. Парламент та проблеми розвитку регіонального та місцевого самоврядування в Україні. (Матеріали міжнародних семінарів 1999-2000pp. /Ін-тгромадян.сусп-ва. - К., 2001.-206 с.)
  37. Пархоменко В.Г. Навіщо і як брати участь у виборах до місцевих рад. — К., [Ін-т громад, сусп-ва], 2001.-56с.
  38. Попсуй В. Від статутів територіальних громад – до органів самоорганізації населення. Сєвєродонецьк: РЦТГЛ КВУ, 2000 р.
  39. Реальне самоврядування. Права громади та їх реалізація: Зб. матеріалів. / За ред. А. Ткачука.- К,: ТОВ "ЛЕСТА", 2002 . - 72 с.
  40. Рубців В. До аналізу пропозицій щодо розвитку законодавства про місцеве самоврядування в другому десятилітті державного будівництва у незалежній Україні. К.: Інститут місцевої демократії, 2002 р.
  41. Ткачук Анатолій. „До питання про оподаткування доходів органів самоорганізації населення та об’єднань власників багатоквартирного будинку”. Інститут громадянського суспільства,
  10 сiчня 2003, 16:18 , Україна.// Адреса статті - http://toloka.kiev.ua/?lang=ukr&obj=chronicle&rubric_topic=1004000000000000000&id=194
  42. Ткачук Анатолій. „Органи самоорганізації населення та об’єднання власників багатоквартирного будинку – майно та оподаткування”. Інститут Громадянського Суспільства, 10 січня 2003.//Адреса посилання - http://toloka.kiev.ua/?lang=ukr&obj=chronicle&rubric_topic=1004000000000000000&id=192
  43. Ткачук Анатолій. „Реалізація прав територіальної громади в контексті українського законодавства про місцеве самоврядування”. Інститут Громадянського Суспільства,
  4 липня 2002.//Адреса статті - http://toloka.kiev.ua/?lang=ukr&obj=chronicle&rubric_topic=1004000000000000000&id=33
  44. Ткачук, Анатолій. Населення чи Громада? Або як впливати на місцеву владу. - К.: [Ін-тгромад, сусп-ва], 2001. - 80 с.
  45. Чапала Г.В. Місцеве самоврядування-Інститут демократії.// Матеріали другої конференції в рамках проекту «Демократична освіта» . Секція №3 „Проблеми врядування”.Одеса 24-26 травня 2002 року. Електронна версія - http://www.dep.kiev.ua/confer/Conference%202002/content_u.html
  46. Шестакова А.В. Ценностная ориентация в системе общественного самоуправления.// Матеріали другої конференції в рамках проекту «Демократична освіта» . Секція №3 „Проблеми врядування”.Одеса 24-26 травня 2002 року. Електронна версія - http://www.dep.kiev.ua/confer/Conference%202002/content_u.html
  47. Яковенко О.С. Кадрове забезпечення місцевих органів влади.//Журнал „Командор” Вісник державного службовця України №2-3, 2000


 • Правовий статус працівника органів внутрішніх справ у перехідному суспільстві (порівняльно-правовий аналіз на матеріалах країн СНД)

           Здійснено комплексне дослідження загальнотеоретичних і порівняльно-правових аспектів, а також закономірностей становлення та розвитку інституту правового статусу працівників органів внутрішніх справ у країнах-учасницях СНД. Висвітлено питання щодо поліцейської системи Франції як еталонної поліцейської системи країн романо-германської правової сім'ї. Констатовано, що саме французька модель організації цієї системи дозволяє забезпечити стійке існування політичного режиму за умов економічної, політичної нестабільності, частих політичних криз. Проаналізовано основні етапи розвитку законодавства про органи внутрішніх справ у країнах-учасницях СНД. Розглянуто питання про елементний склад правового статусу працівника цих органів. У порівняльно-правовому аспекті розкрито суть понять "працівник міліції" та "працівник поліції", які існують у чинному законодавстві країн-учасниць СНД. Систематизовано різноманітні види гарантій правового статусу працівника органів внутрішніх справ. Досліджено види та підстави юридичної відповідальності працівників зазначених органів країн-учасниць СНД.

 • Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування

           Комплексно досліджено особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування в Україні. Проаналізовано правові норми, в яких сформульовано визначення ключових понять дослідження (місцевого самоврядування та його представницького органу), наведено пропозиції щодо їх уточнення. Запропоновано розглянути на законодавчому рівні визначення поняття органу місцевого самоврядування. Наведено класифікацію органів місцевого самоврядування, досліджено процес їх формування. Розглянуто актуальні проблеми правового регулювання та реалізації закріпленої за муніципальними органами компетенції, запропоновано класифікацію та визначено особливості методів і форм їх управлінської діяльності. Розроблено комплекс організаційно-правових заходів щодо посилення ролі органів місцевого самоврядування за умов адміністративної, адміністративно-територіальної та політичної реформ в Україні.

 • Адміністративно правовий статус органів виконавчої влади

  ВСТУП 3
  1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 4
  2. ВИЩІ І ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 13
  3. МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 21
  4. КОНЦЕПЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 25
  ВИСНОВКИ 31
  ЛІТЕРАТУРА 33


 • Виборчі комісії: правовий статус і організація роботи

           Дисертацію присвячено вивченню юридичної природи, функцій, форм та методів діяльності виборчих комісій, проблем нормативного регулювання та реалізації їх повноважень. На теоретичному рівні проаналізовано сучасний правовий статус виборчих комісій, їх сутність, компетенцію, характер взаємовідносин з іншими органами публічної влади, форми та методи їх роботи. Розроблено теоретичну модель системи виборчих комісій як особливої підсистеми органів публічної влади. Наведено характеристику основних елементів, що визначають організацію їх роботи. Сформульовано концептуальні положення, обгрунтовано нові пропозиції та висновки з досліджених питань.

 • Адміністративно-правовий статус керівників органів виконавчої влади

           Викладено проблеми нормативного закріплення та реалізації адміністративно-правового статусу керівників органів виконавчої влади. Розглянуто поняття, сутність та елементи адміністративно-правового статусу керівника органу виконавчої влади. Дістало подальшого розвитку визначення переліку обмежень для керівників органів виконавчої влади та вимог для кандидатів на такі посади. Значну увагу приділено питанню відповідальності керівників органів виконавчої влади.

 • Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади України

           Досліджено теоретичні та практичні проблеми конституційно-правового статусу органів виконавчої влади України. Проаналізовано історію становлення та розвитку поняття виконавчої влади. Проведено класифікацію основних конституційних моделей її організації. Досліджено систему органів виконавчої влади України, характер її конституційно-правового регулювання та конституційно-правові принципи організації. Розкрито суть поняття "конституційно-правовий статус органу виконавчої влади України" та його структуру. Запропоновано критерії його визначення. Досліджено особливості конституційно-правового статусу основних елементів системи органів виконавчої влади України.

 • Правовий статус службовця органів внутрішніх справ: проблеми загальної теорії

           Досліджено проблему правового статусу державного службовця державної служби з точки зору функціонування та нормативного закріплення інституту державної служби. Державну службу розглянуто як державне утворення соціально-правового характеру. Зазначено, що за сучасних умов вона повинна відображати процеси демократизації державної організації та суспільства, обслуговувати інтереси суспільства та особи, нести відповідальність перед ними. Здійснено порівняльно-правовий аналіз інституту української державної служби з європейськими моделями. Розкрито процес визначення головних понять концепції - державних служби та службовця, правового статусу державного службовця та службовця органів внутрішніх справ (ОВС), посадової та службової особи ОВС, запропоновано розгорнуту видову класифікацію посадових осіб. Правовий статус державного службовця та службовця ОВС висвітлено через призму публічно-правових ознак, характеристику його структурних елементів: прав, обов'язків, повноважень, обмежень, правових та соціальних гарантій.

 • ПРАВОВИЙ СТАТУС МОВ В УКРАЇНІ

  ВСТУП 3
  ПРАВОВИЙ СТАТУС МОВ В УКРАЇНІ 4
  ВИСНОВОК 10
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 11


 • Правовий статус органів місцевого самоврядування на території Західної України у складі Польщі (1918 - 1939 рр.)

           Зауважено, що територія Західної України після Першої світової війни стала частиною Польщі; Конституція Польщі 1921 р. закріплювала демократичний характер органів місцевого самоврядування, а Конституція 1935 р. його звузила. За результатами дослідження визначено, що правовий статус органів місцевого самоврядування на території Західної України в складі Польщі формувався поетапно. На першому етапі (1918 - 1933 рр.) існували в Польщі три різні системи самоврядування (російська, австрійська та пруська). На наступному етапі був прийнятий Закон "Про часткову зміну устрою територіального самоврядування" від 23 березня 1933 р., за яким на всю територію Польщі поширилась єдина система самоврядування, яка була підконтрольною органам урядової адміністрації.

 • Правовий статус області в Україні

           Проведено комплексне теоретико-прикладне дослідження правового статусу області. Проаналізовано конституційно-правову природу області, історико-правові аспекти становлення та розвитку обласного поділу в Україні. Досліджено питання ролі області щодо захисту спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ і міст, які є на території області, а також узгодження спільного інтересу цих громад із загальнодержавним інтересом. Розглянуто проблемні питання регіональної політики та питання реформування територіальної організації області. Значну увагу приділено ролі та значенню області у сучасній політико-правовій системі України, засадам та конституційно-правовим особливостям, а також традиціям формування і функціонування обласного поділу.

© 2007-2019 vbs.com.ua