От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

Название

A strategic approach to financial options = Стратегічний підхід до фінансових опціонів / V. Bieta, U. Broll, H. Milde, W. Siebe // Журн. європ. економіки. — 2006. — 5, N 1. — С. 58-66. — Бібліогр.: 3 назв. — англ.

Коротко

A strategic approach to financial options

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-25 22:48:30
Описание
         Зазначено, що опціони відкривають можливість відкласти рішення до певного моменту в майбутньому. Завдяки такій гнучкості з'являється можливість урахувати додаткову інформацію. Також гнучкість прийняття рішень має свої переваги та вигоди. Розглянуто вартість опціону залежно від можливих станів природи. Пояснено, як ці можливості призводять до змінних стратегічного рішення нового учасника гри.
См. также:
 • Perceptions of the quality of financial information in Portugal

           Эта статья посвящена качеству финансовой информации и ее влиянию на процесс корпоративного управления. Рассматриваются две главные темы. Во-первых, обсуждаются причины недавно произошедших случаев корпоративного управления, которое несоответствует общепринятым правилам. Во-вторых, проанализировано восприятия качества финансовой информации в ходе вышеупомянутых скандалов. Статья основывается на изучении восприятия человеком надежности финансовой информации и ее влияния на качество процесса управления. В роли опрашиваемых выступали португальские студенты старших курсов и финансисты-профессионалы. Главные выводы статьи - респонденты имеют существенно отличающееся восприятие качества информации, публикуемой различными компаниями. Проверка представляется как релевантный механизм для улучшения качества финансовой отчетности. Примечания к финансовым декларациям расцениваются как самый достоверный источник финансовой информации; балансу предприятия (как финансовой документации) доверяют больше, чем декларации о полученных доходах. Манипулирование рассматривается как вторжение в область финансовой информации; предложенные реформы предусматривают усовершенствование финансовой отчетности, принятие международных стандартов отчетности, предлагая пенальти менеджерам, которые ответственны за публикацию "манипулирующей" информации. Из всех стран Германия, Франция, Австралия и Япония имеют финансовые информационные системы, вызывающие наибольшее доверие.

 • Math-Net - an Approach for a Distributed Information System in Mathematics

           Представлено огляд програми Math-Net Initiative, її цілей, закладених у її основу концепцій і принципів, а також перших кроків по реалізації мережі, що є спробою на міжнародному рівні створити і підтримувати глобальну електронну інформаційно-комунікаційну систему в галузі математики. Метою Math-Net є надання ефективного доступу до високоякісної математичної інформації безпосередньо її користувачам. Проект одержав підтримку як приватних осіб, так і математичних організацій і інститутів. Він реалізується під егідою Міжнародного математичного союзу (ММС). Представлено загальну інформацію про проект, докладно розглядається діяльність, що здійснюється у рамках проекту, і послуги, які реалізуються в Math-Net: Math-Net Page є централізованим порталом з доступом до базової інформації математичних відділень та інститутів; Служба Math-Net MPRESS надає доступ до препринтів математичної тематики, підготовлених математичними установами та організаціями; Служба PERSONA MATEMATICA Math-Net являє собою пошуковий покажчик інформації про математиків. Розподілена інформаційно-комунікаційна система базується на стандартах аналізу змісту документів і використовує для цього концепції метаданих, розроблені в рамках Дублінської ініціативи Dublin Core Metadata Initiative і, зокрема, RDF у якості технологічної і синтаксичної основи. Метамодеми настроєно під конкретні види математичних документів, наприклад, Math-Net Pages, препринти, професійні домашні сторінки.

 • Features of strategic corporate planning

           Зазначено, що корпоративне планування - інтелектуальне передбачення майбутніх дій у прогнозованому середовищі з метою досягнення цілей підприємства. Стратегічне корпоративне планування розглядає загальні рішення підприємства в сфері ринкових сегментів, постачання, стилів менеджменту тощо. Хоча описані в літературі стратегії зазвичай спрямовані на окремі функціональні сфери, вибір стратегії для певної функціональної сфери матиме наслідки для інших таких сфер, що має розглядатися у стратегічному плані. Системи класифікації, що грунтуються на використанні лише одного такого критерію, як функціональна сфера, не пояснюють, яким саме чином досягаються цілі підприємства. Такий підхід може стати вихідною позицією для вибору стратегії, однак остаточний вибір стратегії має грунтуватися на врахуванні як основного критерію (функціональної сфери), так і критеріїв, за якими характеризують функціонування інших функціональних сфер.

 • Subject Gateways - An Approach to Cataloguing Scientific Online Resources

           Найбільш популярним є визначення "предметних шлюзів (ПШ)" з точки зору "контролю якості". ПШ - це служби, доступні в Інтернет, що пропонують широкий діапазон вимірювань якості, за допомогою якого можливий систематичний пошук інформації. Відбір ресурсів, що відповідають критеріям якості, та їх розширений опис з використанням стандартизованих метаданих здійснюється вручну. Головна мета - забезпечити високу якість предметного доступу до інформації шляхом індексування ресурсів з використанням словників контрольованої лексики і детальної класифікаційної схеми. Відмінними ознаками ПШ є: концептуальні вирішення (тематика, обсяг і охоплення ресурсу), технічні вирішення (Z39.50, HTML, XML, вирішення всередині баз даних), політика формування фонду, набір метаданих для опису і виявлення ресурсу, вирішення інтерфейсу користувачів. Предметний доступ може бути визначений як можливість навігації по всьому предметному полю ("перегляд"). Будь-який інформаційний ресурс може бути описаним за допомогою стандартизованого набору метаданих. Такий підхід гарантує сумісність з іншими ініціативами в галузі ПВ, наприклад, із проектом "Ренардус".

 • Kreikebaum's concept of strategic corporate planning

           Наголошено, що не може існувати єдиного стратегічного плану для всіх підприємств. Стратегічний план створюють відповідно до специфічних умов, у яких працює фірма. Необхідно розробляти ступеневу модель стратегічного планування і вказувати конкретні заходи для виконання завдань на відповідному етапі процесу планування. Запропонована ступенева модель враховує основні цінності та принципи найвищого рівня менеджменту (топ-менеджменту), можливі альтернативи й обмеження, що склались у зовнішньому середовищі фірми, і формує реалістичні довготермінові цілі для фірми. Це відбувається після стратегічного аналізу її сильних і слабких сторін. Вказано на необхідність вивчення внутрішньої структури, юридичних норм, а також ресурсного забезпечення, потенціалу та компетенції (матеріального забезпечення) фірми, що є важливим для досягнення конкурентоспроможних позицій на ринку. Відповідно до результатів досліджень попередніх етапів, відбувається пошук структури і з'ясування стратегії. Визначено заключні дії та конкретні цілі, а також вводиться система стратегічного контролю.

 • The Electronic Journals Library. Strategic ideas of an international project

           Бібліотека Регенсбурзького університету, Німеччина, пропонує своїм користувачам доступ до електронних періодичних видань так званої "Бібліотеки електронних журналів" (БЕЖ). БЕЖ доступна в режимі он-лайн з 1997 р. На даний час її користувачами є 174 бібліотеки у Німеччині, Австрії, Італії, Хорватії, Словаччині і Румунії. Для того, щоб надавати своїм користувачам високоякісні послуги, бібліотеки-учасниці взаємодіють між собою. БЕЖ пропонує ліцензований доступ до великої кількості назв електронних журналів через єдиний інтерфейс, дружній по відношенню до користувачів. Надається доступ також до повних текстів статей. Обсяг доступу збільшується прямо пропорційно збільшенню кількості електронних журналів. Це підтверджує користувацька статистика (4900000 користувачів у 2001 р.). У доповіді піднімаються проблеми використання і каталогізування ресурсів, а також правові аспекти. Метою проекту є надання даної послуги у повному обсязі в сукупності з іншими видами обслуговування, які здійснюються в Бібліотеці, незалежно від різних видавничих платформ. Бібліотекам пропонується долучитися до БЕЖ, яка доступна в Інтернет за адресою: http: //www. bibliothek. uni-regensburg. de/ezeit/.

 • Human resource management in Ukrainian banks: a strategic perspective in the context f increased activity in the retail banking segment

           Зазначено, що банківська справа - сектор з найбільшою капіталомісткістю, інвестиції якого складаються, головним чином, з працівників, так що необхідні зміни можуть стати відчутними лише з часом. Наголошено на необхідності перегляду принципу управління людськими ресурсами (УЛР), виділивши його як найвищий пріоритет. Методи УЛР найефективніші тоді, коли вони збігаються зі стратегією організації. Застосувавши досвід високої ефективності роботи на кожному робочому місці, українські банки можуть створити можливості для поліпшення всієї своєї діяльності.

 • Ecoethics - View from Internet (Approach to Internet - Ethics in an Education-Researching Environment of Institution)

           Екоетика покликана слідкувати за цілісним сприйняттям світу таким, яким ми його маємо, і робити все можливе для збереження цього світу у тому вигляді, яким ми його знаємо. Екоетика важлива у тому розумінні, що дає пояснення важливості екології у зв'язку з етичними цінностями. Ці цінності можуть розрізнятися як у релігійному відношенні, так і в відношенні цілісності сприйняття світу як живого організму.

© 2007-2019 vbs.com.ua