От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Особливості розслідування незаконних діянь з отруйними та сильнодіючими речовинами : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / О.В. Кузнєцова; Акад. адвокатури України. — Луганськ, 2008. — 20 с. — укp.

Коротко

Особливості розслідування незаконних діянь з отруйними та сильнодіючими речовинами

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:57:08

АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ
КУЗНЄЦОВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНАУДК 343.98
ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ

НЕЗАКОННИХ ДІЯНЬ З ОТРУЙНИМИ

ТА СИЛЬНОДІЮЧИМИ РЕЧОВИНАМИ


Спеціальність: 12.00.09 –кримінальний процес та криміналістика;

судова експертиза
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук


Київ –Дисертацією є рукопис


Робота виконана на кафедрі криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.
Дідоренка


Науковий керівник:

доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки
України Гончаренко Владлен Гнатович, Академія адвокатури України, завідувач кафедри кримінального процесу та
криміналістики


Офіційні опоненти:


доктор юридичних наук, професор Тіщенко Валерій Володимирович, Одеська національна юридична академія,
завідувач кафедри криміналістики


кандидат юридичних наук, доцент Весельський Віктор Казимірович, Київський національний університет внутрішніх
справ, начальник кафедри криміналістики

Захист відбудеться «_6__» _травня____ 2008 р. о _15__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К
26.122.01 в Академії адвокатури України (01032, м. Київ-32, бульвар Т. Шевченка, 27)З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Академії адвокатури України (01032, м. Київ-32, бульвар Т.
Шевченка, 27)


Автореферат розісланий «_3__» квітня 2008 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат юридичних наук, доцент О.П. Кучинська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Протягом останніх років в Україні спостерігається стійка тенденція до
загострення проблем, пов’язаних з незаконним обігом заборонених предметів та речовин, до яких відносяться не
тільки наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, але й отруйні та сильнодіючі речовини. Так, за
даними Департаменту інформаційних технологій МВС в Україні за останніх п’ять років (2002 –2006) кількість
злочинів, що виявляються (реєструються) за ст. 321 КК України, зросла майже в два рази: з 403 (за 2002 р.) до
767 (за 2006 р.), в окремих областях ріст злочинності в цій галузі значно стрімкіший: в Запорізькій області –з
18 злочинів на рік (2002) до 132 (2006), в Луганській –з 25 (2002 р.) до 98 (2005 р.) та 71 (2006 р.), в
Полтавській –з 1 –(2002 –2003 рр.) до 56 (2005 р.) та 87 (2006 р.) тощо. Суспільна небезпека таких дій полягає
в можливості спричинення отруйними та сильнодіючими речовинами, що знаходяться в незаконному обігу, таких
наслідків, як важкі отруєння і смерть людей, окрім цього, масштаби незаконного збуту деяких речовин, що
вживаються замість наркотиків (зокрема, трамадола), викликають побоювання щодо збереження генетичного здоров’я
нації.

Забезпечення всебічного, повного, об’єктивного, швидкого та ефективного розслідування незаконних діянь з
отруйними та сильнодіючими речовинами обумовлюється необхідністю розробки сучасної криміналістичної методики
розслідування цих злочинів, знанням і творчим застосуванням цієї методики практичними працівниками
правоохоронних органів.

Питання щодо вдосконалення методики розслідування окремих видів злочинів досліджувались такими вченими, як
Ю.П. Аленін, В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, О.М. Васильєв, А.Ф. Волобуєв, І.Ф. Герасимов, В.Г. Гончаренко,

См. также:
 • Наукове обгрунтування організації роботи та оснащення підрозділів для надання медичної допомоги при масових ураженнях сильнодіючими отруйними речовинами

           Дисертацію присвячено питанням надання першої лікарської допомоги ураженим сильнодіючими отруйними речовинами, накопиченими на території України. На основі сучасних наукових досягнень обгрунтовані вимоги до оснащення медичних підрозділів для надання медичної допомоги при масових ураженнях сильнодіючими отруйними речовинами та комплекс заходів, які підвищують ефективність організації та якість надання першої лікарської допомоги ураженим. Основні результати впроваджені на міжгалузевому рівні.

 • Кримінально-правова охорона правосуддя від незаконних діянь судді як спеціального суб'єкта злочину

           Досліджено теоретичні та практичні проблеми кримінально-правової охорони правосуддя від незаконних діянь судді як спеціального суб'єкта злочину. Сформульовано нові теоретичні положення, розкрито зміст певних понять, що мають значення для науки, практики, а також для вдосконалення законодавства України. Виділено основні етапи становлення та розвитку кримінально-правової охорони правосуддя від незаконних діянь судді (суддів) в Україні. Досліджено зарубіжне законодавство про кримінальну відповідальність, на підставі його результатів проведено порівняння норм Кримінального кодексу України, які встановлюють відповідальність суддів за злочини проти правосуддя, з відповідними нормами кримінальних кодексів зарубіжних країн. Обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства про кримінальну відповідальність та запропоновано нові редакції статей, які встановлюють відповідальність за злочини проти правосуддя.

 • Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоєних ними протиправних діянь

           Досліджено клінічну структуру, соціальні характеристики й особливості скоєння протиправних дій особами з психічними розладами непсихотичного рівня, визнаних судово-психіатричними експертними комісіями обмежено осудними. На підставі комплексного дослідження зазначеного контингенту визначено інформаційно значущі клініко-діагностичні ознаки, що впливають на характер експертного рішення. За результатами аналізу даних щодо оцінки судово-психіатричними комісіями станів обмеженої осудності виявлено недоліки, які стосуються практики винесення експертних рішень, зокрема, відсутність чітких уявлень щодо алгоритму встановлення обмеженої осудності, оцінки об'єктів експертного дослідження, формування й обгрунтування експертних висновків та їх спрямованість на доказовість. Розроблено експертологічну мета-модель судово-психіатричної оцінки визнання особи обмежено осудною, яка дозволяє здійснювати упорядкування, систематизацію, інформативність і доказовість експертних висновків.

 • Особливості патогенезу та інтенсивної терапії токсикогіпоксичних і метаболічних порушень в критичних станах при отруєннях нейротропними речовинами (клініко-експериментальне дослідження)

           Експериментально досліджено функціонально-метаболічні порушення й ультраструктурні ушкодження гепатоцитів у випадках отруєнь фенобарбіталом і хлорофосом. Показано їх роль у патогенезі шоку та встановлено вплив фармапрепаратів ("Цитохром C", "Оксибутират Na", Сукцинат Na", "Бемітил") на структурно-метаболічні порушення та виживання тварин. Здійснено поглиблене дослідження порушень кисневого режиму, церебрального кровотоку, активності мітохондріальних дегідрогеназ, пероксидазних процесів і функціонально-метаболічних порушень за екзотоксиичного шоку. Визначено 5 категорій порушень енергокисневого статусу (ЕКС). Розроблено концепцію його відновлення та запроваджено принцип упереджувальної інтенсивної терапії. Відповідно до стадії шоку, виду отруєння та категорії порушень ЕКС розроблено 4 варіанти програм фармакометаболічної корекції, застосування яких зменшило тривалість коматозного стану, кількість легеневих ускладнень, забезпечило виключення летальності за компенсованого шоку та зниження 22,9 % у разі декомпенсованого шоку.

 • Особливості розслідування фальшивомонетництва

           Конкретизовано історико-правову характеристику фальшивомонетництва. Висвітлено зарубіжний досвід боротьби з підробкою грошових знаків і сформульовано пропозиції щодо його використання в українському законодавстві та діяльності з розслідування вказаних злочинів. Розроблено криміналістичну характеристику фальшивомонетництва. Систематизовано обставини, які підлягають доказуванню. Встановлено особливості порушення справи про фальшивомонетництво. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення функціональних обов'язків членів слідчо-оперативних груп органів внутрішніх справ, які розслідують фальшивомонетництво. Визначено слідчі ситуації, версії початкового етапу розслідування. Обгрунтовано особливості тактики окремих слідчих дій у процесі розслідування фальшивомонетництва. Розроблено криміналістичні алгоритми встановлення особи підозрюваного (обвинуваченого), його співучасників, перевірки їх алібі у розслідуванні фальшивомонетництва.лотереї.

 • Розслідування зловживань владою або службовим становищем та перевищень влади або службових повноважень (криміналістична характеристика та початковий етап розслідування)

           Виділено та розглянуто структурні елементи криміналістичної характеристики зловживань владою або службовим становищем та перевищень влади або службових повноважень (спосіб вчинення злочину, "слідова картина" злочину, особа злочинця), наведено їх детальну характеристику. Досліджено особливості початкового етапу розслідування зложивань владою або службовим становищем і перевищень влади або службових повноважень, а саме: організацію та планування роботи слідчих і оперативних підрозділів, типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування, слідчі версії, що висуваються на цьому етапі розслідування, специфіку першочергових слідчих дій.

 • Особливості методики розслідування злочинів пов'язаних з фіктивним підприємництвом

  ВСТУП 2
  Розділ 1. Історія виникнення фіктивного підприємництва в Україні 7
  Розділ 2. Кримінально-правова характеристика злочинів пов’язаних з фіктивним підприємництвом 19
  2.1.Об’єкт посягання даного виду злочину 19
  2.2. Предмет посягання 36
  Розділ 3. Криміналістична характеристика даного виду злочину 45
  3.1. Особа злочинця 45
  3.2. Місце вчинення злочину 51
  3.3.Способи вчинення і приховування даного виду злочину 57
  3.4.Слідова картина 67
  Розділ 4. Методика розслідування злочину 74
  ВИСНОВКИ 80
  ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА І НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 85
  ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА І НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА

  1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С.Белкина. – М.:Издательская группа Норма – ИНФРА. – М, 1999. – 990 с.
  2. Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю: Монографія. – Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2002. – 449 с.
  3. Білоус В.Т. Правоохоронним органам України, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю – чітке законодавче визначення. // Науковий вісник НАВСУ, №5, 2002. – С.204-211.
  4. Біленчук П.Д., Головач В.В., Салтевський М.В. та ін. Криміналістика: Підручник. За ред. Акад. П.Д.Біленчука. – К.: Право, 1997. – 256 с.
  5. Болтян О., Суліма В. Розслідування кримінальних справ щодо “фінансових пірамід”. // Вісник прокуратури. – 2003. - №8. – С.113-116.
  6. Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, криміналістичні проблеми). Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – Харків, 2001. – 262 с.
  7. Боротьба з господарськими злочинами. / Відп. ред. Ф.А.Лопушанський, Ю.Л.Титаренко; НАН України. Інститут держави і права. Донецький ін-т внутрішніх справ МВС України. Донецьк, 1997. – 159 с.
  8. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003 - №4: Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України: Офіційні тексти.: Київ, Юрінком Інтер. – 2003. – 304 с.
  9. Василенко С.Ю. Викриття злочинів у сфері оподаткування: Монографія / С.Ю.Василенко, І.В.Сервецький, О.М.Юрченко. – К.: Просвіта, 2000. – 398.
  10. Волобуев А. Фиктивное предпренимательство как способ сокрытия тяжких економических преступлений. // Российская юстиция. – 2001. - №6. – с.54-55.
  11. Волобуєв А. Комплексні методики розслідування економічних злочинів. // Вісник прокуратури. – 2003. - №6. – С.53-56.
  12. Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва. Навч. посібник. За ред. проф. О.М.Бандурки. – Х.: “Рубікон”, 2000. – 272 с.
  13. Волобуєв А. Деякі особливості розкрадань майна в сфері підприємницької діяльності. // Академія правових наук України. Вісник... . – Харків, 1997. – Вип.4. – С.172-175.
  14. Воробей П.А., Опалінський Ю.В. Фіктивне підприємництво у системі економічних злочинів. // УАВС, Науковий вісник. – К., 1997. – Вип.2. – С.188-190.
  15. Гадойбоєв С.А. Загальна характеристика криміналізації кредитно-фінансової системи України. // Науковий вісник НАВСУ, №2, 1999. – С.120-125.
  16. Галкін І. Офшорні зони: легальні і незаконні цілі використання // Право України. - №6. – 2003. – С.70-74.
  17. Дуднік Л.М., Василинчук В.І. Підприємницька діяльність та запобігання фіктивному підприємництву (Історико-правові аспекти). // Науковий вісник НАВСУ. - №5. – 2003. – С.233-242.
  18. Дудров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва. Навчальний посібник / За ред. Хавронюка М.І. – Київ: Атіка, 2001. – 608 с.
  19. Єкономіка і підприємництво: стан та перспективи: Збірник наукових праць / Мін. Осв. і науки України КНІЕУ. – К., 2001. – 394 с.
  20. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ. МВС Головне слідче управління.: Під редакцією П.В.Коляди.- К., 2001. – 238 с.
  21. Зеленський А.Ф., Коржанський М.Й. Корислива злочинна діяльність. – К.: “Генеза”, 1998. – 139 с.
  22. Злочинність у сфері економіки України: Стан, тенденції та проблеми боротьби: Збірник праць / МВС України. НАВСУ. НДІ.: 2001. – 139 с.
  23. Карпинський П. Боротьба зі злочинами у сфері економіки – посилити контроль. // Вісник прокуратури. – 2003. - №12. – С.22-23.
  24. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.: Українська правнича фундація. – К., 1996. – 63 с.
  25. Кравцова Т. Правова природа державного регулювання підприємницької діяльності. // Підприємництво, господарство і право. - №8. – 2003. – С.3-6.
  26. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів юридичних вузів і факультетів. / Г.В.Андрусів, П.П.Андрушко, В.В.Бенківський та ін.; За ред. П.С.Матишевського та ін. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 512 с.
  27. Ластовецький А. Загальна характеристика законодавства у сфері підприємницької діяльності та основні тенденції його розвитку. // Підприємництво, господарство і право. - №7. – 2003. – С.3-5.
  28. Лисенко В. Криміналістичне вчення про виявлення та розкриття злочинів // Вісник прокуратури. – 2003. - №6. – С.61-69.
  29. Лысенко В. Фиктивные предприятия: криминалистическая характеристика отдельных способов преступной деятельности. // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №4. – С.121-125.
  30. Лысенко В. Криминалистическая характеристика отдельных способов преступной деятельности с использованием фиктивных предприятий. // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №3. – С.66-70.
  31. Мельник П.В. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебно-практическое пособие. / Государственная налоговая администрация Украины. Украинский финансово-практический ин-т; Мельник П.В, Новиков С.И., Самилык Г.М. – К.: «Дия» ЛТД, 1998. – 182 с.
  32. Мочкош Я. Методичні засади дослідження ознак предмета посягання злочинів у сфері економіки. // Право України. – 2002. - №9. – С.56-60.
  33. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 2-ге вид., перероблене та доповнене. / Відп. ред. С.С.Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с.
  34. Опалінський Ю.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво. Автореферат дис. к.ю.н. (12.00.08): НАВСУ. – К., 1998. – 18 с.
  35. Опалінський Ю.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво. Дисертація на здобуття к.ю.н. за спеціальністю (12.00.08): НАВСУ. – К., 1998. – 198 с.
  36. Опалінський Ю. Щодо вдосконалення законів України про підприємницьку діяльність. // Право України. – 1998. - №3. – С.49-50.
  37. Опалінський Ю. Фіктивне підприємництво: історія і сучасність. // Іменем Закону. – 1998. – 24 квітня.
  38. Приватне підприємництво в Україні. / Київський національний університет ім. Т.Шевченка. Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту. Упор. О.Є.Користін, М.В.Савчук. – К., 1998. – 264 с.
  39. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недоброякісної конкуренції. Реклама: Навч. посібник, 2-ге вид. – К.: А.С.К., 2002. – 704 с.
  40. Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. – К.: 1999. – 435 с.
  41. Смирнов С.А. Злочинність у сфері підприємницької діяльності та її попередження. Автореферат дис. к.ю.н. (12.00.08): НАВСУ. – К., 2002. 19 с.
  42. Смирнов С.А. Злочинність у сфері підприємницької діяльності та її попередження. Дисертація на здобуття к.ю.н. за спеціальністю (12.00.08): НАВСУ. – К., 2002. – 206 с.
  43. Тацій В. Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напрямок діяльності правоохоронних органів. // Вісник прокуратури. - №1. – С.13-18.
  44. Шепітько В. Злочини в сфері економіки: сучасні проблеми криміналістичної науки. // Академія правових наук України. Вісник... – Харків, 1997. – Вип.4. – С.160-162.


 • Особливості розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла

           Досліджено положення щодо криміналістичної характеристики шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла. Розглянуто теоретичні та практичні проблеми стосовно розслідування шахрайств, учинених у сфері приватного житла. Запропоновано шляхи їх вирішення. Розроблено рекомендації щодо перевірки заяв і повідомлень, що стосуються події зазначеного злочину за стадії порушення кримінальної справи. Визначено типові слідчі ситуації, що складаються під час розслідування та запропоновано алгоритми їх вирішення на початковому та подальшому етапах розслідування. Розглянуто особливості проведення окремих слідчих дій у процесі розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла (обшуку, виїмки, слідчого огляду документів, допиту, призначення експертизи).

 • Особливості розслідування злочинів, вчинених організованими групами, у криміналістичній методиці

           Визначено особливості розслідування злочинів, вчинених організованими групами, та адекватність їх відображення у криміналістичній методиці. Проаналізовано історичний аспект формування концепції організованої злочинності та методики боротьби з нею. З'ясовано ступінь впливу ознак вчинення злочину організованою групою осіб на механізм його реалізації та предмет доказування у кримінальних справах. Розкрито зміст елементів предмету доказування, обумовлених фактом вчинення злочину організованою групою осіб, досліджено їх вплив на визначення відповідних завдань розслідування. Виявлено особливості встановлення ознак вчинення злочину організованою групою осіб у стадії порушення кримінальної справи, висвітлено роль у даному процесі оперативно-розшукових підрозділів органів внутрішніх справ. Розроблено пропозиції щодо використання результатів оперативно-розшукової діяльності у доказуванні обставин вчинення злочину організованою групою осіб. На підставі аналізу нормативно-правових актів і слідчо-оперативної практики визначено форми взаємодії слідчого та працівників оперативно-розшукових підрозділів під час розслідування злочинів, вчинених організованими групами. Розглянуто особливості виявлення та розслідування даного виду злочинної діяльності. Проаналізовано типові тактичні операції, характерні для розслідування організованих злочинів. Вперше сформульовано положення про виділення двох напрямків досліджень у криміналістичній методиці щодо особливостей розслідування злочинів, вчинених організованими групами.

 • Особливості розслідування викрадень майна, вчинених із використанням комп'ютерних технологій

           Досліджено особливості розслідування викрадень майна, вчинених з використанням комп'ютерних технологій. На підставі аналізу судово-слідчої практики останніх років, наукових досліджень і досвіду інших країн у боротьбі з комп'ютерними злочинами та злочинами проти власності сформульовано теоретичні положення та практичні рекомендації. Визначено суть викрадень майна, вчинених з використанням кмп'ютерних технологій, та проаналізовано технології їх вчинення. Досліджено елементи криміналістичної характеристики таких викрадень. Вирішено проблеми, взаємопов'язані з прийняттям обгрунтованого рішення про порушення кримінальної справи за ознаками таких злочинів і використанням спеціальних знань. Визначено зміст типових слідчих ситуацій на початковому етапі розслідування. Сформульовано нові версії, тактичні завдання розслідування та визначено засоби їх вирішення.

 • Особливості початкового етапу розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги

           Розроблено криміналістичну характеристику злочинів, установлено особливості дослідчої перевірки обставин неналежного надання медичної допомоги. Визначено організаційні, процесуальні та тактичні особливості порушення кримінальної справи. З'ясовано обставини, що підлягають встановленню та доказуванню. Розроблено рекомендації щодо висунення версій та планування розслідування. Визначено тактичні особливості проведення слідчих дій на початковому етапі розслідування, а також застосування спеціальних знань під час розслідування злочинів, скоєних за умов надання медичної допомоги. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України, діяльності правоохоронних органів стосовно розслідування зазначених злочинів.

 • Особливості розслідування нападів з метою заволодіння чужим майном, вчинених організованими групами

           Досліджено теоретичні та практичні питання розслідування нападів з метою заволодіння чужим майном, вчинених організованими групами, проведено їх криміналістичний аналіз. Розкрито сутність поняття проблемних слідчих ситуацій і розглянуто особливості їх формування у процесі розслідування даної категорії кримінальних справ. Розглянуто проблемні слідчі ситуації початкового та подальшого етапів розслідування та засоби їх розв'язання. Визначено перспективні форми взаємодії слідчого й оперативних працівників у процесі розслідування злочинів. Розкрито особливості організації та тактики проведення окремих слідчих дій, охарактеризовано засоби оперативно-пізнавальної діяльності слідчого та їх комплекси, необхідні для розв'язання проблемних слідчих ситуацій на початковому та подальшому етапах розслідування.

 • Особливості розслідування злочинів, вчинених у банківській системі України з використанням сучасних інформаційних технологій

           Вивчено актуальні питання, взаємопов'язані з криміналістичною характеристикою, виявленням, плануванням і організацією розслідування, слідчими ситуаціями, особливостями проведення окремих слідчих дій, використанням спеціальних знань у розслідуванні злочинів, вчинених у банківській системі України з використанням сучасних інформаційних технологій. Сформульовано основні положення методики розслідування зазначених злочинів з використанням цих технологій. Наведено пропозиції та рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності боротьби органів внутрішніх справ зі злочинами, вчиненими у банківській системі України.

 • Особливості методики розслідування порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм

           Досліджено теоретичні та практичні методики розслідування порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм. Вивчено елементи криміналістичної характеристики незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм, особливості оцінки матеріалів попередньої перевірки щодо таких неправових дій і прийняття рішення про порушення кримінальної справи, типові слідчі ситуації, версії й особливості їх перевірки на початковому етапі розслідування, особливості проведення окремих слідчих дій (слідчого огляду, допиту), використання спеціальних знань у разі розслідування незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм, аспект взаємодії слідчого з оперативними підрозділами правоохоронних органів під час цього розслідування. Наведено пропозиції, спрямовані на вдосконалення діяльності правоохоронних органів у боротьбі з порушеннями авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм.

© 2007-2019 vbs.com.ua