От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Міграційний режим в Україні : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / В.М. Снігур; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 16 с. — укp.

Коротко

Міграційний режим в Україні

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:56:23

київський Національний університет внутрішніх справ
СНІГУР ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ


УДК 351.756 (048)


МІГРАЦІЙНИЙ РЕЖИМ В УКРАЇНІ


12.00.07 – адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук


Київ – 2008

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ
України


Науковий керівник

доктор юридичних наук, професор Кузьменко Оксана Володимирівна,

Київський національний університет внутрішніх справ,

професор кафедри адміністративного права і процесуОфіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор Марчук Валентин Мефодійович,

Київський національний торгово-економічний університет,

професор кафедри комерційного права


кандидат юридичних наук, доцент Мосьондз Сергій Олександрович,

Університет економіки та права “КРОК”,

доцент кафедри конституційного та адміністративного праваЗахист відбудеться “19” червня 2008 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д
26.007.03 в Київському національному університеті внутрішніх справ за адресою: 03035, м. Київ, пл.
Солом’янська, 1


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету внутрішніх справ за
адресою: 03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1


Автореферат розісланий “ 14 ” травня 2008 рокуВчений секретар

спеціалізованої вченої ради М.В. Лошицький
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Україна, не маючи своєї власної державності, досить тривалий історичний період перебувала в
складі колишнього СРСР, а тому була фактично відірвана від впливу загальноєвропейських і міжнародно-правових
норм та організаційних форм державного регулювання міграційним рухом населення.

Такого роду відірваність, повільне становлення відповідних державних та недержавних інституцій і, як наслідок,
неспроможність ефективно протидіяти міграційним порушенням – все це ставить перед юридичною наукою і
правоохоронною практикою невідкладне завдання всебічного та комплексного вивчення міграційних процесів і явищ,
формування ефективних організаційно-правових засобів їх регулювання та забезпечення, а також протидії
зазначеним порушенням.

Більш того контрабандне переміщення мігрантів-нелегалів через державні кордони стало однією з форм
організованої злочинності. Воно об’єднується з таким протиправним проявом, як підробка документів. Нелегальні
мігранти приймають участь у незаконному обігу наркотиків та зброї, виконують функції кур’єрів злочинних
угруповань.

Про підвищення активності у цій сфері протягом останнього десятиріччя яскраво свідчать кількісні статистичні
показники та якісні тенденції. За даними Державного департаменту громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України, лише у 2007 році органами внутрішніх справ виявлено 19,4 тис. нелегальних
мігрантів, з яких за межі України видворено 12,9 тис. осіб, в тому числі, 1,5 тис. – примусово. Заборонений
подальший в’їзд на територію України 5 тис. нелегалам. До адміністративної відповідальності за порушення
міграційного законодавства притягнуто 63,8 тис. іноземців.

Деякі питання удосконалення правових й організаційних основ діяльності у сфері міграції розглянуто в наукових
працях західних дослідників цієї проблематики, а саме: Т. Хаммара, Г. Вербунта, Д. Коста-Ласку, Г.
Венден-Дідьє та інших, російських учених: О. Арбузкіна, М. Богуславського, М. Вокуєва, О. Воробйової,
Н. Гулієва, Ж. Зайончковської, В. Іонцева, А. Михайлова, В. Моісеєнка, Г. Морозової, Г. Попова,
Л. Рибаковського, І. Сізова, Б. Хорєва та ін., а також цілої низки вітчизняних авторів: С. Бритченко, І.
Вайнагія, О. Малиновської, В. Новіка, Н. Нижник, О. Піскуна, С. Пирожкова, І. Прибиткової, С. Ратушного,
Ю. Римаренка, О. Хомри, П. Чалого, М. Шульги та ін.

Дослідження проблемних сторін міграційних процесів ученими в галузі адміністративного права присвячені
переважно загальним питанням адміністративно-правового регулювання статусу іноземців на території України (С.
Константінов, В. Олефір) або протидії нелегальній міграції (В. Жук, О. Кузьменко, А. Мозоль, Т. Мінка, І.
Сєрова). Інші дослідники, розглядаючи окремі аспекти організаційно-правового регулювання міграційних процесів
(О. Бандурка, І. Гарна, С. Мосьондз, Н. Тиндик, С. Саїв, С. Чехович), того ж часу, не охоплюють усього спектру
важливих проблем у сфері міграції.

Саме тому для вітчизняної адміністративно-правової науки спеціальне дослідження міграційного режиму в Україні
є новим, недостатньо розробленим напрямом наукового пошуку.

Викладене, на думку автора, свідчить про актуальність обраної ним теми дисертаційного дослідження, обумовлює
його структуру, зміст, підтверджує науково-теоретичну та практичну значимість роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках планових досліджень
Міністерства внутрішніх справ України (“Пріоритетні напрями фундаментальних і прикладних досліджень навчальних
закладів і науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України на 2005–2010 роки”) і Київського
національного університету внутрішніх справ (“Основні напрями наукових досліджень Київського національного

См. также:
 • Політичний режим в Україні

  Вступ / 1. Політичний режим: поняття, характеристика, види / 2. Відмінності політичного режиму в Україні / Висновок / Використана література

 • Правовий режим малих річок в Україні

           Проведено комплексне дослідження правового регулювання у сфері використання, управління та охорони малих річок в Україні. Сформульовано визначення малої річки як постійно діючих водотоків, що мають протяжність до 200 км, площу водозбору до 2 тис. кв. км., протікають на території одного або декількох районів та наділені певними естетичними й економічними властивостями. Досліджено особливості правового регулювання їх використання, зокрема на умовах оренди. Визначено й охарактеризовано органи державного управління у сфері використання та охорони малих річок і проаналізовано особливості їх діяльності. Висвітлено деякі аспекти юридичної відповідальності за порушення водного законодавства. Проведено комплексне дослідження нормативно-правових актів, сформульовано концептуальні положення й обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення правового режиму використання малих річок в Україні.

 • Митно-правовий режим транзиту в Україні

           Визначено поняття митно-правового режиму, розкрито зміст одного з його видів - транзиту, встановлено місце та роль даного режиму у системі зовнішньоекономічної діяльності України, наведено класифікацію транзиту за різними критеріями. На основі аналізу норм законодавств - чинного адміністративного та про митну справу - наведено пропозиції щодо удосконалення системи джерел митно-правового режиму транзиту та практичної діяльності митних органів у цій сфері. Обгрунтовано необхідність спрощення порядку проходження митного контролю іоформлення щодо транзиту та запропоновано ряд нових засобів підвищення ефективності процедур. З'ясовано сутність і підстави адміністративної відповідальності за порушення митних правил, особливо у частині порушення порядку транзиту та розроблено пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази.

 • Правовий режим здійснення валютних операцій в Україні


  Вступ
  1. Аналіз юридичної відповідальності по діючому законодавству в сфері валютного регулювання.
  2. Характеристика кримінальної відповідальності за порушення валютного законодавства.
  3. Характеристика адміністративної відповідальності за порушення валютного законодавства
  Висновок
  Список літератури

 • Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій в Україні

           Проаналізовано сучасний стан правового регулювання відносин у сфері запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям та ліквідації їх наслідків. Розглянуто екологічні зони за ступенем безпеки території, з урахуванням техногенних і природних факторів, що призвело до змін у довкіллі, небезпечних для людини, рослинного та тваринного світу. Обгрунтовано доцільність прийняття нового Закону України "Про правовий режим зон надзвичайної екологічної ситуації", який має усунути дублювання, неузгодженість у регулюванні суспільних відносин. Удосконалено організаційну систему регулювання та управління в галузі попередження та ліквідації надзвичайних екологічних ситуацій. Розроблено заходи щодо посилення ефективності економіко-правового забезпечення екологічної безпеки територій та населення у разі виникнення надзвичайних екологічних ситуацій. Наведено положення спеціального закону про екологічне страхування, який дає можливість ефективніше вирішувати питання відшкодування шкоди потерпілим від надзвичайних ситуацій із небезпечними для життя, здоров'я людини та стану довкілля екологічними наслідками.

 • Правовий режим земель міжнародних автомобільних транспортних коридорів в Україні

           Досліджено особливості земель міжнародних автомобільних транспортних коридорів (МАТК) як об'єкта правового регулювання. Проаналізовано етапи становлення законодавства, що закріплює правовий режим земель МАТК та вивчено правові форми їх використання. Обгрунтовано, що основними з них є право державної власності, постійне та концесійне землекористування. Охарактеризовано засоби правової охорони земель МАТК. Розглянуто особливості управління ними, а також контроль використання й охорони. Обгрунтовано наукові висновки та пропозиції щодо вдосконалення законодавства, що регламентує правовий режим земель МАТК.

 • Правовий режим комерційної таємниці

           Сформульовано поняття комерційної таємниці суб'єкта господарювання. Визначено складові правового режиму комерційної таємниці, а саме: порядок закріплення за інформацією режиму комерційної таємниці, здійснення суб'єктом господарювання відносно цієї інформації правомочностей володіння, користування та розпорядження, а також порядок правової охорони та захисту права на комерційну таємницю. Виявлено її відмінні ознаки від інших видів конфіденційної інформації. Запропоновано шляхи виключення можливості зловживання правом на комерційну таємницю. Надано визначення належних заходів її охорони. Удосконалено поняття та запропоновано доповнити засоби захисту права на комерційну таємницю примусовим укладенням договору про передачу ноу-хау з особою, що порушила дане право суб'єкта господарювання.

 • Політичний режим як об'єкт соціологічного дослідження

           Уточнено соціологічний зміст поняття "політичного режиму" як теоретичного концепту, що відображає спосіб політичного функціонування соціальної системи та регулярно реалізований у заданих територіальних межах та спосіб існування політичних відносин, обумовлений соціальним змістом даного суспільства та спрямований на підтримку цілісності соціуму. Розроблено вихідні засади вивчення закономірностей трансформації політичного режиму, що дає можливість проаналізувати його функціонування у перехідний період. Запропоновано тезу про необхідність дослідження політичного режиму як мінімум на таких засадах: інституціонально-правовій, ціннісно-діяльнісній, особистісній. Встановлено критерії визначення рівня демократизації політичного режиму, якими є легітимність, ідентичність, політична активна участь, дистрибуція.

 • Правовий режим земель оздоровчого призначення

           Висвітлено основні етапи розвитку законодавтва про землі оздоровчого призначення. Проаналізовано проблеми визначення поняття та складу земель цієї категорії. Досліджено юридичну природу правового режиму земель оздоровчого призначення та співвідношення його з правовим режимом земель. Визначено теоретичні та практичні аспекти реалізації прав на землі оздоровчого призначення. Обгрунтовано особливості використання земельних ділянок оздоровчого призначення. Встановлено, що правова охорона є основним змістотвірним елементом цієї категорії земель. Висвітлено особливості щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства для вдосконалення законодавчого забезпечення правового режиму земель оздоровчого призначення.

 • Правовий режим рослинного світу України

           Проведено комплексне дослідження правового регулювання охорони, використання та відтворення рослинного світу України. Визначено сутність поняття рослинного світу, зроблено його відмежування від понять "флора", "рослинність", які не можна визначити як юридичні поняття природних об'єктів. Розглянуто особливості використання та відтворення природних рослинних ресурсів, визначено їх види. Проаналізовано чинне законодавство України, що регулює охорону, використання та відтворення рослинного світу, а також ефективність контролю у даній сфері. Висвітлено окремі питання юридичної відповідальності за порушення законодавства про рослинний світ. Розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавчого забезпечення правового режиму рослинного світу в Україні.

 • Адміністративно-правовий режим надзвичайного стану

           Досліджено адміністративно-правовий механізм реалізації режиму надзвичайного стану. Здійснено історико-правовий аналіз становлення інституту цього стану на українських землях. Досліджено суть і правові засади, а також міжнародно-правові аспекти режиму надзвичайного стану. Вивчено умови та процедури його ведення та скасування. Здійснено аналіз системи органів державної влади, що забезпечують реалізацію режиму надзвичайного стану. Досліджено місце та роль органів внутрішніх справ (ОВС) у його забезпеченні. Визначено загальні засади організації відповідної діяльності ОВС. Розглянуто адміністративно-примусові заходи за умов дії режиму надзвичайного стану, здійснено їх класифікацію.

 • Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків

           Розглянуто предмет і метод регулювання відносин, що складаються в процесі банківської діяльності. Проаналізовано правову природу договору банківського рахунку. Визначено співвідношення фінансово-правового та цивільно-правового регулювання розрахунковими відносинами. Висвітлено теоретичні засади документарного акредитиву й особливості його правового регулювання як форми міжнародних безготівкових розрахунків. Наведено пропозиції щодо змін і доповнень нормативних актів, що регулюють відносини, які складаються в процесі розрахунків.

 • Правовий режим фінансування та інвестування капітальних вкладень

  Правовий режим фінансування та інвестування капітальних вкладень

 • Тоталітарний режим і українська культура. Втрати і надбання

  Вступ 3
  1. Українська культура в 20-40 рр. ХХ сторіччя 3
  2. Розвиток української культури в 50-80 рр. ХХ ст. 8
  Заключення 14
  Література 15


© 2007-2019 vbs.com.ua