От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Управління ресурсним потенціалом в аграрному секторі : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.03 / О.В. Ульянченко; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2008. — 38 с. — укp.

Коротко

Управління ресурсним потенціалом в аграрному секторі

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:51:09

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР

“ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК

Ульянченко Олександр Вікторович

УДК 631.15:658.27


УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління

національним господарством


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наукКиїв – 2008

Дисертацією є рукопис.Робота виконана у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В.Докучаєва Міністерства аграрної
політики України


Науковий консультант:

доктор економічних наук, професор,

член-кореспондент УААН

МАКАРЕНКО Петро Миколайович,

Дніпропетровський державний аграрний університет, проректор з наукової роботи

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор,

академік УААН

КРОПИВКО Михайло Федорович,

Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” УААН, завідувач відділу організації управління в
сільському господарстві


доктор економічних наук, професор,

член-кореспондент УААН

ХВЕСИК Михайло Артемович,

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, виконуючий обов’язки голови Ради


доктор економічних наук, професор

ЧУПІС Анатолій Віталійович,

Сумський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України,

завідувач кафедри фінансівЗахист відбудеться “22” квітня 2008 р. о 1200 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 в
ННЦ “Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх,
конференц-зал, к. 317.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки”
УААН за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, 2-й поверх, к. 212.


Автореферат розісланий “21” березня 2008 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук О.Г. Шпикуляк

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин у нашій країні робить неминучою зміну поглядів щодо механізму
господарювання та характеру управління. Оскільки зовнішнє середовище постійно змінюється й ускладнюється, то
система управління ресурсним потенціалом аграрного сектора економіки має набути нових якостей, розширюючи свої
можливості. Ринок ставить підприємства аграрного сектора у принципово нові відносини з державними
організаціями, з виробничими й іншими контрагентами, з працівниками стосовно формування та використання
ресурсного потенціалу. Зміни ділового середовища вітчизняних підприємств, пов’язані з розвитком конкуренції,
інформаційних технологій, з глобалізацією бізнесу та з іншими чинниками, обумовлюють необхідність застосування
менеджменту, націленого на ефективне використання обмежених ресурсів. Сучасний стан сільськогосподарського
виробництва України не дозволяє розв’язати основні проблеми функціонування агропродовольчого ринку без

См. также:
 • Управління ресурсним потенціалом банку

           Теоретично проаналізовано суть фінансових ресурсів комерційного банку, уточнено поняття "ресурси комерційного банку" та визначено термін "ресурсний потенціал комерційного банку". Узагальнено методичні засади управління активами та пасивами даного банку. Розкрито особливості управління його ресурсним потенціалом. Проаналізовано тенденцію розвитку системи комерційних банків України, а також процес залучення коштів до банківських установ та ефективність їх заміщення. Обгрунтовано стратегічний підхід щодо керування ресурсним потенціалом комерційного банку. Визначено схему збалансованого проведення активно-пасивних операцій та підхід до формування його кредитних і депозитних відсотків. Запропоновано рекомендації щодо планування активно-пасивних операцій банку.

 • Управління і регулювання виробничо-ресурсним потенціалом підприємств

           Обгрунтовано теоретико-методологічні положення та методичні рекомендації щодо управління та регулювання виробничо-ресурсним потенціалом підприємств, розкрито його структурно-функціональні характеристики. Визначено фактори впливу, критерії оцінки використання виробничо-ресурсного потенціалу підприємства та методологічні засади його управління. Проведено системний аналіз ефективності застосування виробничих ресурсів та запропоновано методи оптимізації управління їх використання на підприємстві.

 • Організація регіонального управління підприємствами житлово-комунального господарства в аграрному секторі

           Розроблено теоретичні, методичні та практичні рекомендації щодо удосконалення організаційно-економічного механізму управління комунальним господарством у сільській місцевості. Встановлено принципи організації даного процесу за ринкових умов. Запропоновано механізм реорганізації управління господарською діяльністю підприємств комунальної сфери на селі шляхом утворення нових організаційних структур. Проведено аналіз матеріально-технічного стану галузі та розроблено методичні положення щодо стратегічного планування в основних його підрозділах, удосконалено систему планових показників. Визначено основні принципи комерційного розрахунку в експлуатаційній діяльності житлово-комунального господарства. Наведено методичні рекомендації щодо передачі об'єктів соціальної сфери у комунальну власність і розрахунку дотацій на них. Проаналізовано основні фінансові джерела утримання комунальних служб на селі, запропоновано систему моніторингу платоспроможності населення, обгрунтовано необхідність посилення ролі бюджетного фінансування.

 • Договір в аграрному секторі

  Вступ
  Договір в аграрному секторі
  Використана література

 • Аудиторська діяльність в аграрному секторі АПК

           Досліджено особливості організації та методики здійснення аудиторської діяльності в аграрному секторі економіки. Наведено пропозиції щодо побудови ефективної системи аудиторського обслуговування агроформувань. Визначено класифікаційні ознаки супутніх робіт та послуг в аудиті, що є пріоритетним сегментом сучасного ринку аудиторських послуг. Розкрито сутність понять "аудит", "аудиторська діяльність", "якість аудиту". Визначено оптимальні організаційні форми суб'єктів аудиторської діяльності в аграрному секторі економіки для ефективної реалізації їх ринкової стратегії. Удосконалено механізм адаптації методики аудиту до використання замовниками інформаційних облікових систем. Розроблено алгоритм проведення аудиту в середовищі електронної обробки даних відповідно до класифікації його методичних прийомів. Запропоновано методику проведення аудиту специфічних об'єктів галузі (земельних відносин), визначено порядок оформлення робочих документів аудитора. Розроблено нові підходи щодо класифікації ризиків аудиторської діяльності. Розроблено концептуальні засади функціонування та розвитку аудиторської діяльності в аграрному секторі національної економіки.

 • Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки

           Досліджено історичний аспект формування підприємництва, його економічну суть і складові. Розглянуто ринкові організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємницьких структур і рівень їх розвитку. Обгрунтовано необхідність розвитку підприємництва в аграрному секторі на основі приватної власності на підставі договірних орендних відносин. Розкрито значення інфрастуктури аграрного ринку для створення сприятливого економічного середовища та подальшого розвитку підприємництва, визначено шляхи активізації біржової торгівлі. Запропоновано концептуальні підходи щодо удосконалення механізму кредитування сільськогосподарських підприємців-товаровиробників.

 • Лізингові відносини в аграрному секторі економіки України

           Обгрунтовано та наведено пропозиції щодо удосконалення механізму лізингу, які полягають в уточненні визначення лізингу як економічної категорії; доповненні класифікації загальноприйнятих функцій лізингу, розкрито його маркетингове призначення; впровадженні лізингу "під ключ" сільськогосподарськими підприємствами; визначенні етапів розвитку лізингу в Україні. Досліджено питання стосовно складу лізингових платежів. Визначено шляхи оптимізації організації, а також удосконалення лізингових відносин в аграрному секторі економіки України. Запропоновано поправки до Митного кодексу та законодавчих актів, які регулюють лізингові відносини.

 • Реформування економічних відносин в аграрному секторі України

           Розглянуто теоретичні, методологічні й організаційні аспекти проведення аграрної реформи в Україні. Визначено необхідні умови та розроблено модель її проведення. Проаналізовано регіональні моделі аграрної приватизації. Запропоновано концепцію державного регулювання аграрної реформи, систематизовано методи державного регулювання. Визначено перспективи розвитку аграрного комплексу та напрямки удосконалення державного регулювання в сфері інвестиційної, кредитної та податкової політики.

 • Вексельний обіг в аграрному секторі економіки України

           Досліджено теоретичні та практичні питання функціонування вітчизняного вексельного обігу, зокрема в аграрному секторі економіки України. Уточнено економічну сутність векселя, доповнено класифікацію його функцій. Досліджено генезис світового та вітчизняного вексельного обігу. Обгрунтовано систему принципів вексельних відносин і розроблено класифікацію векселів. Обгрунтовано основні напрями удосконалення системи вексельного обігу, визначено роль окремих суб'єктів вексельних відносин. Розглянуто проблеми, які стримують повноцінний розвиток вексельного обігу в Україні. Розроблено механізм забезпечення ефективного вексельного обігу в аграрному секторі економіки України.

 • Становлення і розвиток підприємництва в аграрному секторі регіону

           Досліджено теоретичні та практичні проблеми розвитку аграрного підприємництва на регіональному рівні. На підставі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду визначено відмінність понять "бізнес" і "підприємництво", уточнено та деталізовано класифікацію підприємницької діяльності. Запропоновано здійснювати дослідження регіонального аграрного підприємництва у контексті індивідуальної, партнерської та корпоративної діяльності. Значну увагу приділено вивченню впливу трансформаційних процесів на становлення підприємництва в аграрному секторі. Проаналізовано сучасний стан і визначено тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств Житомирщини. Визначено місце, роль і економічну ефективність різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності, а також виявлено проблеми, що стримують їх розвиток. Розглянуто основні напрями вдосконалення підприємницької діяльності. Обгрунтовано необхідність формування підприємницьких структур в аграрному секторі регіону шляхом стимулювання кооперативного руху та вертикальної інтеграції. Акцентовано увагу на необхідності диверсифікації джерел фінансування даних підприємств. Обгрунтовано важливість створення консалтингових і дорадчих регіональних служб.

 • Розвиток форм підприємництва в аграрному секторі та їх ефективність

           Наведено результати дослідження розвитку форм підприємництва в аграрному секторі економіки. Узагальнено теоретичні положення щодо суті даного підприємництва та виявлено особливості форм організації діяльності в АПК, зокрема у сільському господарстві. Визначено показники ефективності сільськогосподарских підприємств різних організаційно-правових форм. Проведено економічний аналіз становлення та розвитку фермерських господарств як форми аграрного підприємництва. З використанням методу кластерного аналізу визначено специфічні риси територіальної організації розвитку підприємництва в сільському господарстві. Обгрунтовано основні напрями активізації розвитку аграрного підприємництва та вдосконалення його державного регулювання. Розроблено пропозиції стосовно оптимізації складу та розмірів інтегрованих і кооперативних підприємницьких структур. Запропоновано основні заходи щодо впровадження та вдосконалення механізму регулювання внутрішньогосподарських економічних відносин у рамках кооперативного формування.

 • Розвиток зовнішньоторговельних зв'язків України в аграрному секторі

           Висвітлено теоретико-методичні засади міжнародної торгівлі, узагальнено підходи до оцінювання конкурентоспроможності продукції. Досліджено розвиток торговельної політики та її вплив на економічний розвиток країн. Проаналізовано основні тенденції та структуру експортно-імпортних потоків України в аграрному секторі. З'ясовано наявність порівняльних переваг у зовнішній торгівлі. Досліджено розвиток експортно-імпортних відносин з інтеграційними об'єднаннями. Здійснено оцінювання конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, зокрема у порівнянні з країнами - членами СНД. Визначено інтенсивність внутрішньогалузевої торгівлі. Обгрунтовано перспективи розвитку зовнішньої торгівлі в аграрному секторі з урахуванням вступу до СОТ. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази зовнішньої торгівлі за умов поглиблення інтеграційних процесів, а також систему оцінювання найбільш перспективних напрямів міжнародної інтеграції, яка передбачає використання показників міжнародної торгівлі. Запропоновано поглиблювати зовнішньоекономічні зв'язки, запроваджуючи систему обміну інформацією між країнами щодо рівня споживання, доходів населення.

 • Державне стимулювання ринкових перетворень в аграрному секторі

           Обгрунтовано теоретичні положення, згідно з якими аграрні відносини за своєю суттю є взаємозв'язаною єдністю технологічних, соціально-економічних, організаційно-інституціональних і політичних відносин. Методологічно аргументовано зміну ролі держави за умов оволодіння ринковими механізмами регулювання аграрних відносин. Розроблено напрямки регіонального розвитку аграрних реформ як прикладний аспект сучасного етапу цих відносин. Удосконалено системи напрямків і методики проведення аграрних перетворень у Донецькій області, яка займає провідні позиції у промисловому та сільськогосподарському виробництві. Запропоновано напрямки реструктуризації колективних підприємств, які можуть бути рівноправними, конкурентоспроможними учасниками ринкових відносин. Висвітлено основні шляхи вдосконалення ціноутворення за умов реформування аграрних відносин. Розвинуто положення про капіталізацію землі та включення її вартості до вартості сільськогосподарського капіталу для забезпечення нормального процесу розширеного відтворення в аграрному секторі.

 • Запобігання корисливим злочинам в аграрному секторі економіки України

           Проведено комплексне дослідження заходів запобігання корисливим злочинам в аграрному секторі економіки України. Розглянуто сучасний стан даного сектору: кримінально-правову та кримінологічну характеристику корисливих злочинів, які вчиняються, та їх детермінати. Запропоновано систему заходів запобігання цим злочинам, яка є комплексом загальних, спеціальних та індивідуальних заходів соціально-економічного, нормативно-правового й організаційно-управлінського характеру. За результатами дослідження розроблено методичні рекомендації та пропозиції, яких використано для розробки "Комплексного цільового плану заходів щодо запобігання корисливим злочинам в аграрному секторі економіки України на період 2007 - 2009 років".

© 2007-2019 vbs.com.ua