От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Структурна перебудова трансформаційної економіки в контексті сучасних тенденцій екологізації : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / В.В. Жигінас; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Коротко

Структурна перебудова трансформаційної економіки в контексті сучасних тенденцій екологізації

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:47:34

кошти. Проведений аналіз показав, що державні капіталовкладення в Україні можуть бути подвоєні за рахунок
відмови від практики виділення бюджетних коштів на основі фактичних видатків, що їх зазнали отримувачі у
попередні періоди.

Для збільшення обсягів фінансування структурних реформ за рахунок внутрішніх джерел інвестиційних ресурсів
автором розроблено систему заходів державної економічної політики, яка включає: проведення зваженої політики
зростання доходів населення із одночасним розвитком фінансових ринків; зниження загального податкового
навантаження та запровадження диференційованих ставок податку на прибуток підприємств; перегляд існуючих вимог
щодо нарахування амортизації та прийняття законодавчих актів, які передбачають відповідальність за нецільове
використання амортизаційних коштів. Водночас, як показує досвід окремих постсоціалістичних країн, за умови
нестачі внутрішніх інвестиційних ресурсів, іноземні інвестори не зацікавлені у вкладанні коштів у такі країни.
Тому іноземні інвестиції можуть слугувати доповненням до внутрішніх національних ресурсів, однак вони не
можуть відіграти роль головного важеля структурних змін.

Домінування екологічно «агресивних» видів діяльності у промисловості України визначається, в тому числі,
відсутністю належної ринкової оцінки природних ресурсів. Внаслідок цього відбувається привласнення екологічної
антиренти окремими суб’єктами господарювання, що знищує їх стимули до раціонального природокористування. Тому
необхідною передумовою для екологізації структурних змін є запровадження механізмів, які дають можливість її
вилучати у неефективних природоексплуатуючих виробників. До останніх належить внутрішня торгівля викидами
забруднюючими речовинами та екологічне оподаткування. З метою посилення впливу екологічних податків на
процеси структурно-технологічного оновлення економіки, автором розроблено модель екологічного оподаткування
для України. Її суть полягає у зміні структури і механізмів нарахування екологічних податків, розмір яких
встановлюється із урахуванням граничних витрат на зменшення забруднення та екологічної ціни продукції по
кожній галузі.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях:

За матеріалами конференцій:


АНОТАЦІЯ

Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методологічних та практичних аспектів структурної перебудови
трансформаційної економіки у контексті сучасних тенденцій екологізації, у тому числі й в Україні. Досліджено
еволюцію поглядів на структуру економіки та її перебудову, розкрито роль і місце екологічних чинників у
зв’язку зі структурними перетвореннями. Розроблено методологію оцінювання якості структурних перетворень
економіки, в основу якої покладено такі основні показники, як: структурна ресурсомісткість, структурна
ресурсовіддача та прогресивність структурних змін. Установлено, що досягнення стійкого екологічно
збалансованого розвитку забезпечується через структурні і технологічні перетворення відповідно до сучасних
постіндустріальних тенденцій передових країн світу. Доведено необхідність комбінованого підходу та визначено
пріоритети структурної перебудови економіки України, виходячи із поєднання елементів наздоганяючої та
постіндустріальної моделей розвитку. Розроблено пропозиції щодо механізмів екологізації структурних змін в
Україні на основі вилучення екологічної антиренти у підприємств-забруднювачів та удосконаленні екологічного
оподаткування. Доведено, що для фінансування структурних перетворень в Україні найбільше значення мають
внутрішні інвестиційні ресурси, серед яких – бюджетні кошти.

Ключові слова: структура економіки, структурна перебудова, сталий розвиток, екологізація, наздоганяюча модель,
постіндустріальна модель.


АННОТАЦИЯ

Диссертация посвящена исследованию теоретико-методологических и практических аспектов структурной перестройки
трансформационной экономики в контексте современных тенденций экологизации, в том числе и в Украине.
Исследована эволюция взглядов на структуру экономики и ее перестройку, раскрыто роль и место экологических
факторов в связи со структурными преобразованиями. Разработана методология оценивания качества структурных
преобразований экономики, в основу которой положено такие основные показатели, как: структурная ресурсоемкость
и структурная ресурсоотдача, которые определяют влияние структурных изменений на объем затрат экономических
ресурсов в расчете на единицу валового выпуска и эффективность использования таких ресурсов, а также
показатель прогрессивности структурных изменений, который позволяет определять структурное влияние на темпы
экономического роста.

Установлено, что достижение устойчивого экологически сбалансированного развития обеспечивается путем
структурных и технологических преобразований в соответствии с современными постиндустриальными тенденциями
передовых стран мира. Обосновано положение о том, что в Украине отсутствуют предпосылки для
структурно-технологических преобразований на основе постиндустриальной модели через ограниченные масштабы
перераспределения финансовых ресурсов, которые имеются в наличии у различных производств и секторов
внутреннего рынка.

Доказана необходимость комбинированной модели к осуществлению структурной перестройки в Украине, исходя из
объединения элементов догоняющей и постиндустриальной моделей развития. Ее суть состоит в ускоренном
индустриальном развитии в сочетании с государственным стимулированием инновационных процессов по тем
направлениям, где существует «критическое» отставание от постиндустриальных экономик. В соответствии с этой
моделью конкретизированы приоритетные направления структурной перестройки отечественной экономики в разрезе
воспроизводственных, отраслевых (по видам деятельности), технологических и внешнеэкономических
макроструктурных соотношений.

В работе определены источники инвестиционных ресурсов структурной перестройки, а также обоснованы конкретные
предложения относительно увеличения инвестиционного потенциала экономики за счет внутренних национальных
сбережений (сбережение населения, прибыль предприятий, амортизация, бюджетные средства) и иностранных
инвестиций. Для увеличения объемов финансирования структурных реформ отечественной экономики за счет
внутренних источников инвестиционных ресурсов автором разработана система мер государственной экономической
политики, которая включает: соблюдение умеренной политики роста доходов населения с одновременным развитием
финансовых рынков; снижение общей налоговой нагрузки и внедрение дифференцированных ставок налога на прибыль
предприятий; пересмотр существующих требований к начислению амортизации и принятие законодательных актов,
которые предусматривают ответственность за нецелевое использование амортизационных средств.

Показано, что доминирование экологически «агрессивных» видов деятельности в структуре промышленности Украины
определяется, в том числе, отсутствием надлежащей рыночной оценки природных ресурсов. Вследствие этого
происходит присвоение экологической антиренты отдельными субъектами хозяйствования, что уничтожает их стимулы
к рациональному природопользованию. Поэтому необходимой предпосылкой для экологизации структурных изменений в
Украине, является внедрение механизмов, которые дают возможность изымать экологическую антиренту у
неэффективных природоэксплуатирующих производителей. К таким механизмам, по мнению автора, принадлежат
внутренняя торговля квотами на выбросы загрязняющих веществ и экологическое налогообложение.

На основе анализа отечественной системы экологического налогообложения и ее сравнения с аналогичными системами
развитых стран, автором разработана модель экологического налогообложения для Украины. Общая концепция модели
состоит в создании дополнительных стимулов для технологического обновления производственной базы предприятий
за счет изменения структуры и механизмов начисления экологических налогов. В основу этой модели положена
система уравнений, где ставка эффективного экологического налога определяется с учетом двух критериев: 1)
предельные расходы предприятия на уменьшение загрязнения, которые дают представление о пороговой величине
экологического налога, ниже которого предприятия не заинтересованы в технологических и природоохранных
изменениях производственного процесса, и 2) экологическая цена продукции, которая определяет экологоемкость
продукции и характеризует размер экологических убытков общества.

Ключевые слова: структура экономики, структурная перестройка, устойчивое развитие, экологизация, догоняющая
модель, постиндустриальная модель.


ANNOTATION

Mr. Vladislav Zhyginas. Restructuring Transformational Economy in Context of Contemporary Greening Trends. –
Manuscript.

См. также:
 • Структурна перебудова в телекомунікаційних компаніях

           Визначено концептуальні засади функціонування телекомунікаційної компанії як суб'єкта економічних відносин, який еволюціонує у процесі трансформації організаційно-економічного статусу та прав власності. З позицій комплексного підходу узагальнено й уточнено шляхи структурної перебудови у телекомунікаційній компанії. Висвітлено фактори зовнішнього середовища, які суттєво впливають на трасформацію структури телекомунікаційної компанії: глобалізацію, демонополізацію, приватизацію та лібералізацію телекомунікаційного ринку, ступінь розвитку фондового ринку, кількісний та якісний склад його учасників. Сформульовано поняття "демонополізація телекомунікаційного ринку" та визначено сценарії її здійснення. На основі порівняльного аналізу етапів структурної перебудови у провідних телекомунікаційних компаніях з'ясовано їх загальні риси й особливості відповідно до ступеня економічного розвитку країн Європи. У разі впровадження нової структури даної компанії запропоновано використовувати відносний показник зміни коефіцієнтів ефективності витрат, що дозволяє на основі існуючих вихідних даних, розрахувати відносний показник ефективності структурної перебудови компанії.

 • Структурна перебудова перехідних економік та її особливості в Україні

           Обгрунтовано, що основними структуроутворювальними елементами економіки є галузевий, технологічний, відтворювальний, інституційний та зовнішньоекономічний блоки. Для проведення аналізу динаміки економічної структури запропоновано використовувати систему показників, що включає масу, швидкість, інтенсивність, потенціал, мультиплікатор та акселератор структурних змін. Розроблено концепцію визначення пріоритетів структурної перебудови. Доведено безперспективність використання моделі "наздоганяючого" розвитку в структурній перебудові перехідних економік. Аргументовано, що в середньостроковому періоді в економіці України немає достатніх ресурсів для переходу до постіндустріального етапу структурних зрушень. Відзначено, що найближчою перспективою структурного оновлення економіки України є накопичення необхідних ресурсів за результатом розвитку пріоритетних секторів індустріальної економіки та створення механізмів їх спрямування до наступних постіндустріальних зрушень.

 • Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: теорія, історія і практика

           Досліджено тенденції розвитку національного кримінально-процесуального законодавства на підставі європейських стандартів кримінально-процесуальної діяльності та Конституції України та на цій підставі обгрунтовано висновок, що в Україні формується публічно-змагальне кримінальне судочинство. З'ясовано співвідношення вимог публічності (імперативності) й диспозитивності у системі нормативного регулювання кримінально-процесуальної діяльності та відзначено, що імперативні вимоги не можуть тлумачитися як безправне підпорядкування підозрюваного, обвинуваченого, підсудного органам дізнання, досудового слідства та суду. Розроблено засади кримінально-процесуальних механізмів, які найбільшою мірою забезпечують захист законних прав та інтересів учасників кримінально-процесуальної діяльності, доступність і дієвість судового контролю за діяльністю органів дізнання й досудового слідства. Здійснено аналіз кримінально-процесуального законодавства України на всіх етапах її історії та виявлено закономірність, суть якої полягає у тому, що тільки правові інститути, яким притаманна публічно-змагальна форма кримінального процесу, спроможні реально забезпечити захист прав і законних інтересів людини та громадянина. Сформульовано нормативне положення про розширення змагальних засад на досудовому слідстві. Визначено правову суть функцій слідчого судді, коло його прав і обов'язків. Розкрито процесуальну суть поняття "доступ до правосуддя" як одну з умов розвитку змагальної форми кримінального судочинства. Обгрунтовано висновок про загальну потребу нормативного закріплення форми правосуддя - відновлювального правосуддя. Розроблено систему змін і доповнень до чинного та до проекту КПК, які найбільшою мірою забезпечують розвиток процесуальних форм, іманентних публічно-змагальному процесу, зокрема меж допустимості "повороту до гіршого" на різних стадіях провадження у кримінальній справі.

 • Сакральна творчість львівських композиторів кінця ХХ - початку ХХІ ст. у контексті провідних тенденцій сучасної релігійної музики

           Розглянуто актуальні проблеми релігійної музики. Вперше в українському музикознавстві здійснено спробу розробити універсальну систему типологізації творів, що належать до сфери релігійної музики. Запропоновано застосування двох основних термінологічних категорій: "релігійної музики" та "сакральної музики". Українську релігійну музику розглянуто як невід'ємну складову загальноєвропейських процесів мистецького розвитку. Результати досліджень засвідчили безперервність та актуальність розвитку української традиції релігійної музики. Її континуарність простежено навіть у роки окупації України комуністично-тоталітарним режимом. Виявлено характерні особливості в одних випадках консервації, в інших - розвитку національної традиції релігійної музики у творчості українських композиторів-емігрантів. Увагу зосереджено на сакральній творчості львівських композиторів кінця XX - початку XXI ст. Аналіз ряду творів, що належать до сфери сакральної музики, виявив унікальність творчих засобів львівських композиторів у поєднанні національних традицій української релігійної музики з актуальними західноєвропейськими мовностильовими новаціями у цій сфері.

 • Формування трудового потенціалу в умовах трансформаційної економіки

           Висвітлено еволюцію поглядів і розкрито соціально-економічну суть категорії трудового потенціалу. Розроблено понятійний і категоріальний апарат, класифікації, моделі та методики, які є складовими теоретико-методологічних засад й інструментарію дослідження проблем освітньо-професійної складової формування трудового потенціалу як окремого виду економічної діяльності. Розкрито методологічні та методичні засади формування потреби у персоналі та планування його підготовки. Уперше запропоновано методики планування та визначення соціально-економічної ефективності неперервного професійного навчання персоналу. Проаналізовано тенденції, особливості розвитку різних етапів формування трудового потенціалу як окремого виду економічної діяльності за умов трансформаційної економіки. Наведено практичні рекомендації щодо визначення та підвищення їх ефективності.

 • Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах трансформаційної економіки

           Показано взаємозв'язок конкурентоспроможності товару, підприємства, галузі, країни, світового ринку, що відбиває фундаментальні основи ринкової екноміки. Проаналізовано реальні можливості аналізу, формування й управління конкурентоспроможністю підприємства з використанням запропонованого підходу, грунтуючись на засадах кругообігу капіталу підприємства. Розкрито послідовність проведення аналізу конкурентоспроможності підприємства, звважаючи на кругообіг та обіг капіталу. Запропоновано методику визначення рівня конкурентоспроможності підприємства трансформаційної економіки на підставі порівняння інтегральних показників підприємств-конкурентів. Розроблено систему управління конкурентоспроможністю, яка є складовою частиною системи управління підприємством. Розглянуто найважливіші елементи системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Створено методи рівня кругообігу й обігу капіталу в стратегічному й операційному управлінні підприємством. Наведено напрямки удосконалення системи управління конкурентоспроможністю підприємства.

 • Економічна безпека держави в умовах трансформаційної економіки

           Дисертацію присвячено питанням економічної безпеки держави в умовах ринкової трансформації економіки України. Розкрито сутність і зміст економічної безпеки держави як категорії економічної теорії і практики управління, систематизовані загрози економічним інтересам держави, визначені сучасні проблеми в сфері економічної безпеки і можливі шляхи їх вирішення. На основі комплексного системно-структурного аналізу класифіковані головні чинники, що формують стан економічної безпеки держави на відповідних рівнях. Запропоновані методичні засади побудови концепції національної економічної безпеки України як державної стратегічної програми.

 • Диверсифікація діяльності підприємств в умовах трансформаційної економіки

           Уточнено економічний зміст поняття "диверсифікація діяльності підприємств", досліджено вітчизняний та зарубіжний досвід здійснення даного процесу. Розроблено класифікацію існуючих видів і напрямків диверсифікації, визначено мету, мотиви та передумови її здійснення. На підставі вивчення сучасного економічного стану промислових підприємств доведено суттєве значення управління диверсифікацією їх діяльності. Висвітлено зміст загальних принципів і функцій управління, визначено зовнішні та внутрішні фактори диверсифікації. Обгрунтовано методичні підходи щодо розробки стратегії переходу від спеціалізації виробництва до диверсифікації діяльності підприємств. Наведено оцінку нормативної межі синергетичного ефекту з урахуванням множини факторів, що створюють умови для стійкого функціонування підприємств. Запропоновано методичний підхід щодо забезпечення підприємства прогнозованою масою прибутку та засобами стійкого функціонування на підставі розробленої графічної моделі ефекту диверсифікації.

 • Податковий контроль в умовах трансформаційної економіки України

           Досліджено теоретичні засади податкового контролю за умов трансформаційної економіки України як загального системного поняття. Сформульовано практичні рекомендації щодо вдосконалення норм даного контролю, його організації, методики здійснення контрольних процедур та прийняття управлінських рішень згідно до наслідків контролю. Визначено, а також комплексно розкрито функції та складові податкового контролю як системного поняття. На підставі аналізу практичної діяльності та чинного законодавства обгрунтовано необхідність змін у законодавстві стосовно прав і завдань органів Державої податкової служби (ДПС). З метою доведення у правовому полі порушення законодавства й ухилень від податків за схемами з використанням "фіктивних" фірм, введення в українське законодавство визначення термінів "фіктивна" фірма (підприємство), "фіктивні" операції, офіційного визначення ознак фіктивності. Для підвищення ефективності податкового контролю розроблено рекомендації стосовно усунення помилок в актах за результатами податкових перевірок. Установлено взаємозв'язок між кожною формою податкового контролю та властивими їм методами, а саме: загальнонауковими та спеціальними. Наведено засоби забезпечення виконання стратегічних цілей Програми модернізації ДПС.

 • Інституційні зміни в умовах трансформаційної економіки України

           Досліджено зміну інституційної структури економіки України у процесі переходу до ринкової економіки. Проаналізовано еволюцію поглядів на категорію "інституція", визначено причини існування інституцій та їх функції, розкрито сутність, види та механізм здійснення інституційних перетворень. З'ясовано особливості вітчизняної економіки та суспільної системи взагалі, які негативно впливають на економічний розвиток і свідчать про незавершеність трансформаційного процесу. З'ясовано причини виникнення неефективних інституцій. Обгрунтовано тезу про необхідність застосування інституційних запозичень з метою оптимізації траєкторії інституційного розвитку вітчизняної економіки. Розроблено модель оцінки ефективності впровадження нових інституцій.

 • Економічний механізм державного регулювання трансформаційної економіки

           Обгрунтовано економічний механізм державного регулювання трансформаційної економіки. Доведено діалектичну єдність ринкових і державних регуляторів економіки. Визначено загально-філософські, соціально-економічні, правові та політичні передумови державного регулювання економіки. Проаналізовано суперечності інтересів суб'єктів господарської діяльності та трансформаційних процесів в економіці (організаційного, економічного та психологічного характеру, а також у владних інституціях держави). Розкрито сутність державного регулювання економіки як економічної категорії. На підставі визначення стратегічних пріоритетів випереджального інноваційного розвитку, сполучення класичних елементів кейнсіанства з елементами неокейнсіанства та урахування важелів монетарного впливу держави на економіку розроблено економічний механізм державного макроекономічного регулювання.

 • Управління конкурентоспроможністю банків в умовах трансформаційної економіки

           Розроблено організаційно-економічні підходи щодо створення результативної системи управління конкурентоспроможності банків і механізму впровадження їх до практики банківської діяльності. З використанням системного підходу проаналізовано стан і шляхи формування конкурентної банківської системи, а також досліджено конкурентні переваги банку. Наведено методику визначення складових характеристик конкурентоспроможності, а також методику оцінки ефективності банківських бізнесів, зокрема, розрахунку реалізованого фінансового результату від операцій з іноземною валютою. Запропоновано методику оцінки персоналу банку й алгоритм оцінки ефективності інвестування впровадження інформаційних банківських технологій, які надають можливість формувати модель конкурентоспроможного банку.

 • Економічні інтереси регіону в умовах трансформаційної економіки

           Розроблено теоретичні основи функціонування економічних інтересів регіонів за умов ринкової трансформації економіки. Запропоновано визначення поняття економічних інтересів регіону як об'єктивно-історичного процесу виділення та об'єднання спільних інтересів економічних суб'єктів, що функціонують на його території, виявлено характерні особливості та класифіковано основні групи суперечностей економічних інтересів регіону. Запропоновано модель економічної політики регіону як форми прояву його економічних інтересів. Удосконалено визначення сутності категорій "регіон", "економіка регіону", "мета економічного розвитку регіону". Розроблено структуру механізму реалізації економічних інтересів регіону на основі обгрунтування взаємозв'язку ключових складових: ресурсного потенціалу регіону, організаційно-правових умов та фінансово-бюджетної системи його використання. Запропоновано методику системного підходу щодо створення механізму реалізації економічних інтересів. На основі аналізу досвіду країн з розвинутою ринковою економікою та постсоціалістичних країн визначено закономірності формування та реалізації ефективної регіональної політики в Україні.

 • Ресурсозбереження в розширеному відтворенні трансформаційної економіки України

           Досліджено сутність і тенденції розвитку ресурсозаощадження в Україні та через осмислення даної категорії - основних закономірностей удосконалення господарського механізму резурсозаощадження у розширеному відтворенні трансформаційної економіки України. Розглянуто основні напрямки якісного удосконалення механізму та управління резурсозаощадженням. Наведено підходи щодо формування ефективної фінансової політики та засобів, мотивації та стимулювання у даній сфері. Розроблено пропозиції стосовно створення відповідної нормативно-правової бази та структурно-організаційного забезпечення ресурсозаощадження.

© 2007-2019 vbs.com.ua