От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

Название

Фотокаталітичні процеси в системі бутилметакрилат-ізопропанол-наночастинки напівпровідників (CdS, ZnO, TiO2, Fe2O3)

Коротко

Фотокаталітичні процеси в системі бутилметакрилат-ізопропанол-наночастинки напівпровідників (CdS, ZnO, TiO2, Fe2O3)

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-09-30 18:53:14
Описание
: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.04 [Електронний ресурс] / Олександр Леонідович Строюк; НАН України; Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського. — К., 2002. — 18 с.: рис. — укp.
См. также:
 • Фізико-хімічні основи створення спеціальних цементів в системі BaO-Al2 O3-Fe2O3-SiO2

            Розроблено нові склади бетонів на основі барійвмісних цементів і синтезованих заповнювачів з фізико-механічними та технічними властивостями.

 • Наночастинки кремнію в кристалічній решітці алюмінію

           Досліджено механізми зародкоутворення та росту Si преципітатів у кристалічній решітці алюмінію. За допомогою ab initio розрахунків одержано міжатомні потенціали для Si - Al взаємодії в алюмінії. Дані потенціали, разом з одержаними іншими потенціалами для Al - Al та Si - Si взаємодії, використано для вивчення релаксації малих Si кластерів, що відіграють важливу роль у формуванні зародків у процесах Si преципітації. Запропоновано спеціальну модель для вивчення природи хімічного зв'язку між Si та Al. З'ясовано, що дані зв'язки подібні до ковалентних у кристалі Si. Виявлено, що за умов загартовування та нейтронного опромінювання дифузійні процеси, що обумовлюють преципітацію атомів Si, відбуваються за відносно низьких температур. Надано пояснення низькотемпературної дифузії з використанням механізму дивакансійної дифузії. З'ясовано, що ріст Si преципітатів за умов нейтронного опромінювання алюмінію обмежується дифузією атомів Si до преципітатів в Al решітці.

 • Електрооптика та структурні особливості системи "рідкий кристал - наночастинки - полімер"

           Вперше проведено систематичні дослідження електрокерованого світлорозсіяння та структури суспензій неорганічних колоїдних наночастинок (НЧ) у нематичному рідкому кристалі (РК), а також трикомпонентних композитів типу РК - НЧ - полімер на їх основі. Визначено стабільність колоїдних НЧ неорганічних матеріалів в РК та електрооптичний відгук таких суспензій. Як один з ефективних шляхів стабілізації таких композитів запропоновано використовувати метод формування в них полімерної сітки. Вивчено особливості фотоіндукованої фазової сепарації в трикомпонентних сумішах типу РК - НЧ - преполімер. Показано, що у разі фазової сепарації в таких композитах за типових для капсульованих РК концентрацій полімеру та невеликої концентрації НЧ наночастинки, в основному, потрапляють у полімер, модифікуючи його властивості. Досліджено механізми світлорозсіяння в композитах РК - НЧ - полімер. Запропоновано модель світлорозсіяння, на базі якої проведено розрахунок світлопропускання шарів капсульованих РК, доповнених наночастинками. Досліджено кутові характеристики світлопропускання композитів у ввімкненому стані. Показано, що шляхом оптимізації показника заломлення матеріалу наночастинок та ступеня їх агрегації можна мінімізувати кутову залежність розсіяння світла в суспензії, а отже - розширити кут огляду системи. Виявлено, що в композитах РК - НЧ - полімер можлива хімічна взаємодія НЧ з іншими компонентами. Обгрунтовано необхідність врахування даних процесів для визначення компонент для композитів РК - НЧ - полімер.

 • Спеціальні цементи на основі сполук системи BaO - Fe2O3 - SiO2

           Виявлено особливості протікання процесів фазоутворення та гідратації залізовмісного барійсилікатного цементу.

 • Енергоефективні режими і пускові процеси у системі шахтного транспорту з індуктивною передачею енергії

           Досліджено питання підвищення енергетичної ефективності, стійкості пуску системи шахтного транспорту з індуктивною передачею енергії шляхом реалізації специфічних режимів її роботи. Наведено статистичні характеристики параметрів тягової мережі. Розроблено математичну модель для оптимізації параметрів резонансного коливального контуру тягового навантаження. Визначено оптимальні параметри коливального контуру з урахуванням статистичних характеристик режимів тягової мережі. Зазначено, що підвищення стійкості пуску перетворювача частоти на тягову мережу системи транспорту досягається синхронізацією імпульсів управління випрямляча та автономного інвертора.

 • Глобальні процеси в системі океан-атмосфера та їх вплив на природні аномалії Атлантико-Європейського регіону

           Встановлено закономірності формування фізико-географічних особливостей у природних аномаліях Атлантико-Європейського регіону під дією великомасштабних процесів у системі океан - атмосфера Атлантичного та Тихого океанів. Вивчено природно-часову мінливість північноатлантичного коливання міжрічного та міждесятилітнього масштабів, надано оцінку її впливу на природні аномалії Атлантико-Європейського регіону. Проаналізовано роль різних чинників, що формують міждесятилітню мінливість взаємодії в системі океан - атмосфера Північної Атлантики. Розглянуто особливості мінливості кліматичних характеристик приморських курортів Чорного та Середземного морів під впливом глобальних процесів у системі океан - атмосфера та наведено рекомендації щодо раціонального використання рекреаційного потенціалу приморських курортів Європейського регіону.

 • Структура та електронні явища в нанокристалічних плівках ТіО2 та ТіО2/ Fe2O3

  : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.18 [Електронний ресурс] / Ірина Сергіївна Петрик; НАН України; Інститут хімії поверхні. — К., 2006. — 21 с. — укp.

 • Структура аморфних плівок напівпровідників системи Ge-Sb-Se

  : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 [Електронний ресурс] / Віктор Степанович Ковтуненко; ДВНЗ "Ужгородський національний ун-т". — Ужгород, 2009. — 19 с. — укp.

 • Модифікування халькогенідних склоподібних напівпровідників на основі миш'яку і сурми

           Досліджено структуру та властивості стекол і плівок у системах As(Sb) - S(Se) та їх трансформації залежно від хімічного складу, умов одержання, за дії опромінення та відпалу, а також можливості використання цих матеріалів як неорганічних резистів з високою роздільною здатністю для голографії, лазерної й оптичної літографії. Здійснено розрахунок критичних швидкостей розплавів, визначено оптимальні режими синтезу стекол та одержання плівок на їх основі. Досліджено фізико-хімічні та кристалізаційні параметри стекол, установлено взаємозв'язок особливостей композиційних залежностей цих параметрів зі станом відповідних систем (за кінетичними діаграмами) та структурою скла. Показано, що всі досліджені стекла та плівки мають мікрогетерогенну будову.As і S(Se). З'ясовано залежність структури і властивостей досліджених матеріалів від умов модифікування. Установлено, що експонування плівок селенідів сурми сфокусованим лазерним променем призводить до їх кристалізації. Вивчено процеси аморфізації плівок і вплив термовідпалу на структуру й оптичні властивості плівок у системах Sb - Se та In - Sb - Se.

 • Час спінової релаксації у симетричних квантових ямах напівпровідників А III В V

           Розраховано час спінової релаксації електронів у моделі симетричної квантової ями за наявності довільної за значенням спін-орбітальної взаємодії та слабкого розсіювання на іонізованих домішках. Спін-орбітальну взаємодію враховано в наближенні Дресселхауза з відповідною сталою зв'язку для кожної квантованої підзони. За методикою Келдиша для нерівноважних процесів знайдено кінетичне рівняння, що описує розподіл спінів в енергетичних зонах. На підставі кінетичного рівняння визначено час спінової релаксації та досліджено його залежність від енергії.

 • Електродинамічні моделі резонаторних сенсорів у НВЧ діагностиці напівпровідників

           Науково розроблено електродинамічні моделі резонаторних сенсорів, що використовуються у НВЧ діагностиці напівпровідників, з метою їх оптимізації та дослідження метрологічних можливостей. Запропоновано строгу числово-аналітичну електродинамічну модель апертурних резонаторних сенсорів аксіально-симетричного виду. Дана модель базується на представленні електромагнітних полів у часткових областях через функції Гріна рівнянь Максвела та на одному з варіантів метода напівобернення інтегрального оператора. Розвинуто наближену модель НВЧ резонаторних сенсорів ємнісного типу з метою повного описання електромагнітного поля у шаруватих напівпровідникових зразках через приблизно задане поле в апертурі та функції Гріна для шаруватого напівнескінченного простору. Удосконалено одномодове наближення моделей резонаторних сенсорів хвилеводного типу з метою виключення похибок числової реалізації в областях особливостей характеристичного рівняння. Розглянуто особливості строгого моделювання найбільш поширених резонаторних сенсорів апертурного типу, порівняно результати досліджень за допомогою строгих і наближених моделей. Встановлено особливості використання останніх з метою описування резонаторних сенсорів ємнісного типу.

 • Оптичні властивості та електропровідність органічних напівпровідників на основі спряжених поліариленів

           Розглянуто структуру, електрофізичні й оптичні властивості органічних напівпровідників на основі спряжених поліариленів - поліпарафенілену, поліфенілацетилену, поліаніліну та поліамінофенолів, політолуїдину, поліметоксіаніліну, досліджені вперше, у дрібнокристалічних і плівкових зразках на оптично-прозорих поверхнях. Показано, що досліджені об'єкти є аморфно-кристалічними матеріалами з рівнем кристалічності до 50 %. Визначено, що за умови T = 293 - 533 К тепературна залежність провідності досліджуваних зразків описується експоненціальним рівнянням з від'ємним коефіцієнтом опору. З'ясовано, що протонне легування аміновмісних поліариленів сприяє зменшенню енергії активації провідності від 0,59 до 0,35 еВ з одночасним збільшенням рівня кристалічності від 25 до 43 %. У плівкових композитах виявлено значну анізотропію провідності, ступінь якої зростає зі збільшенням вмісту електропровідного полімеру. Вивчено оптичні спектри поглинання розчинів і тонких шарів поліариленів на поверхні оксиду стануму. Досліджено вплив протонного та електрохімічного легування на спектри поглинання полі-орто-толуїдину. Досліджено електрохромні і термохромні властивості аміновмісних поліариленів. Встановлено, що характер термохромних змін залежить від структури та електронних властивостей полімеру. Розроблено нові пристрої для перетворення енергії, оптичний елемент з полімерним електрохромним шаром і спосіб одержання електропровідних полімерних композитів.

 • Кореляції структури, динамічної та променевої стійкостей широкозонних некристалічних напівпровідників

           Запропоновано шарувато-неоднорідну модель структури плівок широкозонних некристалічних напівпровідників. Розроблено фізико-технологічні засади створення променевостійких покрить на базі широкозонних халькогенідних склоподібних напівпровідників для силової оптики та лазерної техніки, проміжних і контрастуючих шарів для плоских пристроїв відображення інформації.

 • Спектроскопія елементарних збуджень в об'ємних кристалах і наночастинках прямозонних напівпровідників

           Проаналізовано взаємодію світла, особливо світлових пучків високої інтенсивності, з екситонними та біекситонними елементарними збудженнями у напівпровідникових кристалах і наноструктурах. Вперше за допомогою прямого методу гігантського двофотонного поглинання показано існування збуджених станів екситонної молекули та досліджено їх участь у процесах термалізації та релаксації. Виявлено новий механізм резонансного обміну енергією збудження за непружного розсіяння екситонних молекул. Визначено безпосередній час термалізації "холодних" екситонних молекул у кристалі моноклінного дифосфіду цинку та час їх життєвого циклу в основному та збудженому станах. Започатковано дослідження нового класу поляритонних явищ, пов'язаних з утворенням змішаного стану двох фотонів і біекситона - двофотонно-біекситонного поляритона. Вивчено прояви колективних ефектів за участю "ультрахолодних" екситонів у спектрах люмінесценції кристала закису міді під час резонансного збудження. Показано можливість застосування методу селективного фотохімічного травлення для одержання напівпровідникових наночастинок необхідного розміру та дослідження деяких їх фізичних властивостей, зокрема визначення величини однорідного поширення електронних переходів.

© 2007-2018 vbs.com.ua