От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Оцінка функціонування інтеграційних структур у машинобудівній промисловості : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Г.М. Брусільцева; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2008. — 19 с. — укp.

Коротко

Оцінка функціонування інтеграційних структур у машинобудівній промисловості

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:42:50
БРУСІЛЬЦЕВА ГАННА МИКОЛАЇВНА

УДК 65.014(043)
ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР У МАШИНОБУДІВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук
Харків – 2008

Дисертацію є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному економічному університеті, Міністерство освіти і науки УкраїниНауковий керівник – кандидат економічних наук, доцент

Понікаров Валерій Дмитрович,

Харківський національний економічний університет,

професор кафедри правового регулювання економіки


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Ареф’єва Олена Володимирівна,

Європейський університет,

професор кафедри економіки


кандидат економічних наук, доцент

Пилипенко Андрій Анатолійович,

Харківський національний економічний університет,

доцент кафедри обліку підприємницької діяльності
Захист відбудеться “29” травня 2008 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д
64.055.01, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна,
9-аЗ дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою:
61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а
Автореферат розісланий “23” квітня 2008 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О. М. Ястремська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Сучасний стан розвитку економіки України характеризується переходом на нову інноваційну
модель розвитку, ефективним механізмом реалізації якої є пошук і створення дієвих організаційних форм
здійснення господарської діяльності, однією з яких виступають інтеграційні структури.

Обираючи стратегію інтеграції, перед підприємствами постають проблеми оцінювання результатів функціонування
створених інтеграційних структур.

Дослідженню питань інтеграції та оцінки функціонування нових форм управління підприємствами приділяється
значна увага як зарубіжними вченими, так і українськими науковцями, про що свідчать роботи І. Ансоффа, А. А.
Томпсона, А. Дж. Стрикленда, М. Бредлі, Є. В. Ленського, О. В. Ареф’євої, В. Г. Герасимчука, В. В. Гончарової,
Ю. В. Іванова, М. О. Кизима, О. І. Пушкаря, О. М. Тридіда, В. М. Горбатова.

У роботах цих авторів розглядаються різні підходи до понять “інтеграція”, “стратегія інтеграції”, “інтегровані

См. также:
 • Оцінка формування і механізм забезпечення ефективного функціонування та розвитку корпоративного сектора промисловості

           Розвинуто теоретичні положення теорії реформування власності щодо визначення економічної природи поняття "корпоратизація", а також змісту та складових "корпоративного сектора промисловості". Сформульовано критерії та визначено ємність корпоративного сектора національної економіки. Досліджено сучасні тенденції та особливості генезису об'єктів корпоративного підприємництва. Обгрунтовано чинники, які гальмують рух корпоративного сектора до системного утворення підвалин соціально орієнтованої економіки. Запропоновано нові підходи до діагностування ефективності дій менеджменту корпоратизованих підприємств і обгрунтовано механізм створення та функціонування багаторівневої структури підготовки кадрового резерву менеджерів за рівнями керування.

 • Формування і функціонування корпоративних структур в економіці регіону

           Визначено зміст понять "регіональна економіка", "регіон", "корпоративна структура", "монополія". Розроблено класифікацію підприємств за організаційно-правовими формами господарювання в Україні, зокрема, в Донецькому регіоні. Досліджено світовий досвід формування й функціонування корпоративних структур і надано порівняльну характеристику вітчизняної та зарубіжної моделей корпоративного управління. Відзначено роль великих корпоративних структур та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіону. Теоретично обгрунтовано шляхи модифікації акціонерного капіталу. На підставі дослідження практики функціонування корпоративних структур в економіці наведено науково обгрунтовані рекомендації щодо удосконалення методів управління з метою підвищення їх ефективності.

 • Формування і економічний механізм функціонування інтегрованих структур АПК

           Досліджено передумови виникнення, розвиток і сучасні проблеми функціонування нових форм господарювання в Україні. Проаналізовано вплив процесів інтеграції на постреформовану реструктуризацію агропромислового комплексу. Описано методику економічної оцінки рівня та ефективності інтеграції. Розглянуто організаційно-правові форми та напрямки розвитку горизонтально і вертикально інтегрованих підприємств Запорізького регіону. Описано механізм удосконалення економічних взаємовідносин переробних структур у системі внутрішньогосподарських зв'язків сільськогосподарських підприємств та аграрних господарств з переробними організаціями регіону. Викладено концептуальні підходи щодо удосконалення організації ведення бухгалтерського обліку в інтегрованих агропромислових об'єднаннях.

 • Організаційно-економічні форми функціонування великих підприємницьких структур

           Дисертація присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів функціонування великих підприємницьких структур по типу фінансово-промислових груп та холдингів у сучасних умовах України. Обгрунтована концепція комплексного підходу до розв'язання організаційно-управлінських та економіко-правових питань в процесі їх створення та розвитку, що здобула практичне застосування та полягає у реалізації одночасних та узгоджених заходів щодо забезпечення економічної обгрунтованості, юридичної чистоти та організаційно-управлінської ефективності їх функціонування.

 • Становлення та ефективність функціонування сільськогосподарських виробничих структур різних організаційно-правових форм

           Розроблено теоретичні засади щодо становлення та ефективного розвитку сільськогосподарських виробничих структур різних організаційно-правових форм господарювання. Обгрунтовано перспективи їх розвитку та шляхи підвищення ефективності функціонування. Удосконалено методичні засади формування та розвитку існуючих форм господарювання в аграрному секторі на основі рівноправного існування різних видів власності. Описано механізм становлення сільськогосподарських виробничих структур різних організаційно-правових форм у Львівській області, показано специфіку їх формування. Проаналізовано розвиток сільськогосподарського виробництва у різних формах господарювання. Визначено ефективність функціонування сільськогосподарських виробничих структур різних організаційно-правових форм. Обгрунтовано шляхи утворення їх нових видів на базі особистих селянських господарств. Охарактеризовано систему економічних відносин між сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими та особистими селянськими господарствами. Запропоновано шляхи удосконалення внутрішньогосподарських виробничих відносин і забезпечення прибутковості аграрних підприємств.

 • Економіко-організаційні засади функціонування маркетингових структур на підприємствах молочного підкомплексу регіону

           Досліджено процес розвитку молочного підкомплексу та формування моделі функціонування маркетингових підрозділів у ньому. Проаналізовано особливості функціонування молочного підкомплексу, розкрито специфіку становлення агромаркетингу, розроблено науково обгрунтовані рекомендації загального розвитку маркетингових підрозділів, визначено їх раціональну організаційну структуру, обгрунтовано механізм формування систем інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності служб маркетингу на підприємствах молочного підкомплексу. Дослідження спрямовано на розв'язання невідкладних завдань аграрної реформи в Україні та вирішення проблем діяльності вітчизняних молокопереробних підприємств.

 • Організація та механізм функціонування підприємств з іноземними інвестиціями (на прикладі структур видавничо-поліграфічного комплексу (ВПК)

           Досліджено теоретичні та практичні питання процесу організації та функціонування підприємств з іноземними інвестиціями в економіці України. Розглянуто проблеми, що мають місце в організації та діяльності організаційно-правових структур з іноземним капіталом, та на прикладі структур видавничо-поліграфічного комплексу обгрунтовано рекомендації щодо стимулювання їх міжнародного співробітництва. Розроблено стратегію та механізм діяльності підприємств на зовнішньому ринку, методичні підходи до комплексної оцінки результатів міжнародної діяльності, запропоновано алгоритм оцінки конкурентоспроможності експортної продукції.

 • Сутність організаційно-економічного механізму функціонування підприємств промисловості

           Узагальнено та систематизовано підходи щодо визначення поняття "організаційно-економічний механізм". Виділено структурні елементи організаційно-економічного механізму. Визначено основну функцію, мету і предмет організаційно-економічного механізму, обгрунтовано необхідність його кількісної оцінки, результати якої можуть слугувати джерелом прийняття управлінських рішень та інструментом підвищення ефективності використання потенціалу підприємства.

 • Економічний механізм формування і ефективного функціонування молочної промисловості України

           Визначено економічний механізм формування та ефективного функціонування молочної промисловості України, а також принципи його дії на різних рівнях економічної системи та на різних історичних етапах розвитку економіки країни. Розглянуто складові економічного механізму, їх взаємний зв'язок і важелі впливу на інтенсивність функціонування галузі та на якісні зміни, стан ринкової рівноваги на ринку молока та молочних продуктів в Україні. Запропоновано шляхи удосконалення економічного механізму молочної промисловості за рахунок державного регулювання та галузевих чинників. Визначено перспективи розвитку молочної промисловості України під впливом стану платоспроможного попиту населення та розвитку сировинної бази молокопереробки. Запропоновано методику прогнозування розвитку галузі засновуючись на теорії еластичності попиту за доходом, ціною та перехресної теорії.

 • Економічний механізм підвищення ефективності функціонування виробничого капіталу в промисловості

           Досліджено проблему підвищення ефективності функціонування виробничого капіталу у промисловості. Розвинуто методологічні положення, розроблено науково-методичні підходи та рекомендації щодо вдосконалення ринкових механізмів формування й оновлення капіталу. Визначено суть і специфічні особливості нагромадження, обігу та використання основного й оборотного капіталу, його структури за джерелами формування й оновлення на різних етапах трансформаційних перетворень. Надано оцінку рівня ефективності використання та нагромадження капіталу у порівняльному аспекті за формами власності. Доведено, що багатоаспектна проблема підвищення ефективності функціонування капіталу за сучасного стану техніко-технологічного устарювання капіталу та недостанього фінансового забезпечення його розвитку потребує організаційно-економічних заходів щодо регулювання на макроекономічному рівні ринкових механізмів забезпечення інноваційного оновлення основного капіталу та формування раціональної структури сукупного капіталу. Запропоновано рекомендації щодо розвитку ринкової системи інвестиційного кредитування та методичний підхід до вдосконалення структури капіталу. Розроблено методику формування його раціональної структури з використанням моделей множинної регресії.

 • Системна організація та алгоритми функціонування моделюючого сервісного центру (для вугільної промисловості)

           Розроблено узагальнені структуру та алгоритми функціонування моделювального сервісного центру, який призначено для розв'язку задач модельного супроводу розробок та експлуатації керованих складних динамічних систем. Здійснено адаптацію запропонованої структури під час розв'язання задач оперативного контролю та автоматизованого управління шахтними вентиляційними системами. Наведено класифікацію моделей об'єктів та процесів сучасного вугільного підприємства та вугільної галузі в цілому, яка базується на принципі ієрархії за функціональністю розв'язуваних технічних, технологічних та управлінських задач та є основою структурної й логічної організації засобів моделювання. Визначено позицію множини моделей всіх рівнів функціонування керованих об'єктів вугільної промисловості в запропонованій класифікації. Впроваджено UML-підхід щодо інформаційно-програмної організації дискретних симуляторів, що реалізують моделі всіх рівнів ієрархії, для алгоритмів перетворення формальних описів об'єктів предметної області. Запропоновано новий спосіб організації ресурсів і компонентів моделюючого сервісного центру (МСЦ), який базується на Crid-технології системної організації багаторівневих територіально розосереджених комп'ютерних систем та мереж, UML-інструментарії створення проблемно-орієнтованих компонентів, та забезпечує рішення складних задач оперативного контролю та автоматизованого управління технологічними процесами в режимі реального часу.

 • Формування та функціонування системи управлінського обліку на промислових підприємствах (на прикладі підприємств лакофарбової промисловості України)

           Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання організації системи управлінського обліку на лакофарбових підприємствах України. Визначено напрямки удосконалення групування витрат за ступенем впливу чинників виробництва на їх рівень, за видами витрат, місцями виникнення та сферами відповідальності. На основі специфіки лакофарбового виробництва висвітлено та рекомендовано до впровадження перелік прогресивних методів калькулювання собівартості продукції, які використовуються залежно від запитів управління. Обгрунтовано перелік вимог щодо організації системи внутрішньогосподарської звітності. Визначено підходи щодо формування інтегрованої автоматизованої інформаційної системи підприємства та принципи функціонування в її складі облікової підсистеми з використанням моделі повного документообігу в режимі роботи "клієнт-сервер". З метою вирішення неструктурованих завдань управлінського обліку запропоновано шляхи використання технічних засобів з елементами штучного інтелекту.

 • Перспективні напрямки підвищення ефективності функціонування харчової промисловості (на прикладі підприємств вино-коньячного виробництва)

           Розглянуто питання підвищення ефективності функціонування харчової промисловості України на прикладі вино-коньячної галузі. Аналіз стану харчової промисловості показав наявність великих хиб, що призвели до зниження ефективності підприємств харчової промисловості, у тому числі вино-коньячного виробництва. На базі класифікації підприємств харчової промисловості як об'єктів управління визначено основні фактори і перспективні напрямки підвищення їх ефективності. Запропоновано методичні підходи до підвищення ефективності функціонування харчової промисловості з використанням теорії узгодження фаз відтворювального процесу. Виявлено проблеми і протиріччя в керуванні підприємствами вино-коньячного виробництва та розглянуто методичні підходи до їх вирішення. Розроблено принципи реструктуризації виробництва і управління та рекомендації стосовно удосконалення структури корпоративної організації.

 • Виробничо-економічна система промисловості регіону: розвиток і шляхи підвищення ефективності функціонування (на матеріалах Полтавщини)

           Відзначено, що виробничо-економічна система промисловості регіону - це сукупність підприємств різних галузей промисловості, об'єднаних загальною територією, функціонально-економічна та соціальна взаємодія яких спрямована на забезпечення потреб конкретної області та регіону. Розроблено методичні підходи кількісного та якісного взаємозв'язку між системними та економічними показниками. Запропоновано багатокритеріальну змістовно-процесуальну модель ефективного розвитку виробничо-економічної системи промисловості регіону. Наведено концептуальні засади щодо підвищення ефективності функціонування та розвитку виробничо-економічної системи промисловості регіону на основі її комплексної реструктуризації.

© 2007-2019 vbs.com.ua