От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Організація роботи флоту компаній, що оперують балкерним тоннажем : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.01 / О.В. Акімова; Одес. нац. мор. ун-т. — О., 2008. — 19 с. — укp.

Коротко

Організація роботи флоту компаній, що оперують балкерним тоннажем

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:42:17

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Акімова Ольга Володимирівна
УДК 656.61:656.614.3.076.3
Організація роботи флоту КОМПАНІЙ, що оперують балкерним тоннажем

Спеціальність 05.22.01 – транспортні системи

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Одеса - 2008

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Одеському національному морському університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник:

доктор технічних наук Панарін Петро Якович,

Одеський національний морський університет Міністерства освіти і науки України, професор.
Офіційні опоненти:

доктор технічних наук Козирєв Владислав Казбулатович, Одеський національний морський університет Міністерства
освіти і науки України, професор;

кандидат технічних наук Петров Ігор Михайлович, Одеська національна морська академія Міністерства освіти і
науки України, доцент.

Захист відбудеться 14.05.2008 р. о 13 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 41.060.01 в Одеському національному морському університеті за адресою: 65029,
Україна, м. Одеса, вул. Мечникова, 34.З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці ім. проф. Г.К. Суслова Одеського національного
морського університету за адресою: 65029, Україна, м. Одеса, вул. Мечникова, 34.


Автореферат розісланий 11.04.2008 р.Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради Д 41.060.01,

кандидат технічних наук Е.П. Лукаш

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Скорочення частки державної участі в управлінні процесами перевезення зовнішньоторговельних
вантажів привело до значних змін у транспортній системі України. Це виразилося в розукрупненні суб'єктів ринку
транспортних послуг і появі великої кількості самостійних транспортних підприємств. Подальший розвиток
транспортної системи країни, розвиток зовнішніх економічних зв'язків у процесі переходу на ринкові відносини
викликали інтенсивний пошук нових форм оперування флотом. Розвиток промислового й сільськогосподарського
виробництва забезпечив наявність вантажної бази масових вантажів для балкерних суден, які займають основну
частку в структурі тоннажу українських судновласників. Це ставить перед судноплавними компаніями завдання
розробки методів організації роботи балкерного флоту з використанням компаній, що оперують балкерним тоннажем,
як найбільш перспективним напрямком розвитку вітчизняного судноплавного бізнесу.

Питання, що пов'язані з розробкою умов підвищення ефективності роботи флоту у вітчизняних судноплавних
компаніях розглянуто в роботах І. В. Морозової, П. Я. Панаріна, О. Г. Шибаєва, В. П. Капітанова, В. К.
Козирєва, Є. М. Сича, В. Г. Бакаєва, О. П. Ірхина, О. О. Союзова, О. І. Лапкіна, Ю. К. Лехана, а також
багатьох закордонних авторів. У той же час вирішення питань, пов'язаних з підвищенням ефективності
експлуатації балкерних суден розглянуто авторами без обліку використання нових форм оперування флотом. Сучасні
умови функціонування судноплавних компаній на відкритому товарному ринку, поява компаній, що оперують
тоннажем, вимагає подальших досліджень, присвячених удосконалюванню організації роботи морського балкерного
флоту України.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Дисертаційне дослідження проведене відповідно до проекту Концепції
розвитку галузі морського й річкового транспорту України на період до 2010 року, Концепції розвитку дорожньо-
транспортного комплексу України до 2020 року. Результати дисертаційної роботи використано при виконанні
науково-дослідницької теми ДБ 12-06 «Удосконалювання технології перевезень, форм і методів організації й
управління роботою флоту», номер держреєстрації 0106U008195; науково-дослідницької теми ДБ 70-07 «Методичні
положення, щодо організації та управління транспортними засобами морського перевезення генеральних вантажів»,
номер держреєстрації 0107U001163.

Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є підвищення ефективності виробничої діяльності
судноплавних компаній, що оперують у секторі фрахтового ринку балкерного тоннажу, шляхом розробки теоретичних
і методичних положень по організації транспортного процесу.

Досягнення мети обумовило постановку й рішення наступних завдань:

1. Аналіз особливостей і умов роботи балкерного флоту в існуючих формах оперування.

См. также:
 • Організація та методика аудиту страхових компаній

           Теоретично узагальнено та запропоновано розв'язання наукової проблеми щодо організації аудиту страхових компаній і розробки рекомендацій щодо вдосконалення його методичного забезпечення. На підставі процесно-функціонального підходу у контексті доцільності впровадження в аудиторську практику обгрунтовано визначення видової, функціональної інтегрованої природи виникнення стратегічного аудиту як передумови формування його організаційних і методичних засад з використанням певних методів контролю та стратегічного менеджменту для обробки та передачі інформації користувачам з метою оптимізації інституту аудиту в діяльності страхових компаній. Запропоновано класифікацію користувачів інформації про результати аудиту відповідно до обсягів проведеної діяльності страхових компаній, оцінювання загального стану системи внутрішнього контролю, дослідження стану бухгалтерського обліку доходів, витрат, фінансових результатів і страхових резервів з метою ефективного проведення перевірки та формування обгрунтованого аудиторського висновку.

 • Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі (на прикладі компаній-авіаперевезників)

           Досліджено можливості застосування кооперативних угод у сучасному міжнародному бізнесі. На підставі компаративного аналізу теоретичних концепцій кооперативної поведінки компаній розкрито її сутність. Запропоновано визначення кооперативної поведінки компаній у міжнародному бізнесі, аргументовано переваги та недоліки використання кооперативних стратегій. Проаналізовано організаційно-правові форми кооперативної поведінки компаній у міжнародному бізнесі, простежено їх еволюційний розвиток. Виявлено сучасні тенденції розвитку світового ринку авіаперевезень, визначено місце кооперування у стратегіях діяльності провідних авіаперевізників. Розроблено модель оцінювання впливу кооперативної поведікни компаній на результативність їх діяльності. Обгрунтовано можливості застосування кооперативної поведінки українськими авіакомпаніями з метою підвищення ефективності їх функціонування. Запропоновано заходи та наведено рекомендації щодо сфер використання міжорганізаційного партнерства вітчизняними авіаперевізниками та впровадження конкретних механізмів залучення українських авіакомпаній до світових інтеграційних угруповань.

 • Аналіз і контроль формування та використання фінансових ресурсів холдингових компаній (на прикладі торговельних холдингових компаній України)

           Визначено суть фінансових ресурів холдингової компанії та розроблено їх класифікацію з метою спрямування аналізу та контролю на оперативне управління процесами формування та використання даних ресурсів. Визначено проблеми та тенденції розвитку торговельних холдингових компаній. Запропоновано організаційні моделі аналізу та контролю у системі управління фінансовими ресурсами у холдинговій компанії. Удосконалено форми агрегованої фінансової звітності щодо відповідності її вимогам ефективного управління даними ресурсами з використанням комп'ютерної інформаційної мережі холдингу. Удосконалено методику аналізу формування та використання фінансових ресурсів у холдингових компаніях. Розроблено пропозиції щодо поліпшення аналізу на рівні холдингового об'єднання та дочірніх підприємств для забезпечення ефективного управління та досягнення оптимального фінансового стану компанії. Розроблено методику рейтингового оцінювання фінансового стану дочірнього підприємства як елемента інтегральної оцінки формування та використання фінансових ресурсів холдингу.

 • Облік прибутку акціонерних компаній та його використання. Реорганізація капіталу. Особливості звітності акціонерних компаній

  1. Облік прибутку акціонерних компаній та його використання 3
  2. Реорганізація капіталу 7
  3. Особливості звітності акціонерних компаній 8
  Література 12

  1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. //В редакції закону N 1829-ІІІ від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.391
  2. Закон України „Про господарські товариства” N 1576-XІІ від 19 вересня 1991 року в редакції закону N 762-ІV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
  3. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року N 1560-XІІ. В редакції Закону N 762-ІV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
  4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003
  5. Закон України „Про підприємства в Україні” N 887-XІІ від 27.03.91 в редакції закону N 762-ІV від 15.05.2003 ВВР, 2003, N 30, ст.247
  6. Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 "Про затвердження порядку подання фінансової звітності" // Нове діло. - 2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня.
  7. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99
  8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 р. N 391/3684 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
  9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N87 від 31.03.99
  10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
  11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 290 від 29.11.1999
  12. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посібник. –К.: МАУП, 2002. – 232 с.
  13. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Переклад Т.Шарашидзе.К:.,2002, - 730 с.
  14. Олійник О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. К:”Українська консалтингова мережа”. – 56 с.
  15. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
  16. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.

 • Планування та організація роботи менеджера

  Вступ 3
  1. Постановка мети. 4
  2. Планування. 6
  3. Прийняття рішень. 8
  4. Реалізація й організація. 11
  5. Контроль. 12
  6. Інформація і комунікація. 13
  Висновок 17
  Список літератури. 18


 • Організація роботи менеджера туристичного комплексу

  Вступ 3
  Розділ 1. Організаційна функція 5
  1.1. Методи керування менеджера туристичного комплексу 8
  1.2. Стилі керівництва менеджера туристичного комплексу 12
  Розділ 2. Вимоги до роботи менеджера 15
  2.1.Влада й особистий вплив 18
  2.2.Авторитет менеджера 22
  2.3. Підходи до прийняття рішень 23
  Розділ 3. Організація роботи менеджера туристичного комплексу 25
  3.1. Основні напрямки раціональної організації праці 25
  3.2. Оплата і стимулювання праці 27
  3.3. Преміальна оплата праці 28
  3.4. Поділ управлінської праці 30
  3.5. Департменталізація 30
  3.6. Технічне забезпечення і механізація роботи менеджера 34
  3.7. Нормування праці. 39
  3.8. Сприятливий режим і умови праці. 41
  Висновок 44
  Список використаної літератури 45


 • Організація роботи по приготуванню перших страв

  Вступ. Розділ Ι Характеристика підприємства. Його тип.
  Проектування ПГХ та сфери обслуговування
  Розділ ΙΙ Розрахункова частина
  2.1. Складання меню підприємства
  2.2. Розрахунок сировини на день (5 страв)
  2.3. Розрахунок вартості страви
  2.4. Підбір устаткування
  2.5. Вибір приміщення, його інтер’єр. Розрахунок площі цеху або
  дільниці
  2.6. Розрахунок кількості кухарів; розрахунок заробітної плати та
  відрахування
  2.7. Підбір інструменту, інвентарю, столів
  Розділ ΙΙΙ Заключна частина
  Список літератури
  Додаток Графічна частина
  Планування виробничої ділянки (цеху) з прив’язкою устаткування.
  Візитка або запрошення. Меню

 • Організація роботи торгівельної фірми та шляхи її вдосконалення

  ВСТУП 4
  РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти організації та управління торгівельною діяльністю 7
  1.1 Організаційні основи та поняття торговельної діяльності 7
  1.2 Регламентування та організація діяльності торговельних підприємств 14
  1.3 Теоретичні засади управління операційною діяльністю на підприємствах торгівлі 31
  РОЗДІЛ 2.Організація та управління діяльністю торгівельного підприємства ТОВ „Таврія-В” 53
  2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 53
  2.2 Аналіз управління торгівельною діяльністю на підприємстві 59
  РОЗДІЛ 3. Напрямки розвитку системи управління торгівельною діяльністю ТОВ „...” 74
  3.1 Використання можливостей мережі Інтернет в діяльності підприємства 74
  3.2 Ефективні напрямки використання сучасних інформаційних технологій в торговельній діяльності підприємства 78
  ВИСНОВКИ 89
  ЛІТЕРАТУРА 92
  ДОДАТОК А. Основні звітні показники ТОВ „..” за 2002-2004 рр. 99
  ДОДАТОК Б. Основні показники, які характеризують фінансовий стан ТОВ „....” 102
  ДОДАТОК В. Методика розрахунку показників оцінки операційного менеджменту підприємств торгівлі 103
  ДОДАТОК Г. Інформація про товарооборот та товарні запаси 105
  ДОДАТОК Д. Алгоритм проведення дослідження операційного менеджменту торговельних підприємств 107
  ДОДАТОК Е. Анкета 108
  ДОДАТОК Ж. Результати опитування 110
  ДОДАТОК З. Експертний лист 111
  ДОДАТОК К. Нормативна база з організації торговельної діяльності 112


 • Організація роботи торгівельної фірми та шляхи її вдосконалення

  ВСТУП 4
  РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти організації та управління торгівельною діяльністю 7
  1.1 Організаційні основи та поняття торговельної діяльності 7
  1.2 Регламентування та організація діяльності торговельних підприємств 14
  1.3 Теоретичні засади управління операційною діяльністю на підприємствах торгівлі 31
  РОЗДІЛ 2.Організація та управління діяльністю торгівельного підприємства ТОВ „...” 53
  2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 53
  2.2 Аналіз управління торгівельною діяльністю на підприємстві 59
  РОЗДІЛ 3. Напрямки розвитку системи управління торгівельною діяльністю ТОВ „...” 74
  3.1 Використання можливостей мережі Інтернет в діяльності підприємства 74
  3.2 Ефективні напрямки використання сучасних інформаційних технологій в торговельній діяльності підприємства 78
  РОЗДІЛ 4. Правое забезпечення 89
  РОЗДІЛ 5. Охорона праці 94
  РОЗДІЛ 6. Екологія 101
  ВИСНОВКИ 108
  ЛІТЕРАТУРА 111
  ДОДАТОК А. Основні звітні показники ТОВ „...” за 2002-2004 рр. 118
  ДОДАТОК Б. Основні показники, які характеризують фінансовий стан ТОВ „...” 121
  ДОДАТОК В. Методика розрахунку показників оцінки операційного менеджменту підприємств торгівлі 122
  ДОДАТОК Г. Інформація про товарооборот та товарні запаси 124
  ДОДАТОК Д. Алгоритм проведення дослідження операційного менеджменту торговельних підприємств 126
  ДОДАТОК Е. Анкета 127
  ДОДАТОК Ж. Результати опитування 129
  ДОДАТОК З. Експертний лист 130
  ДОДАТОК К. Нормативна база з організації торговельної діяльності 131


 • Виборчі комісії: правовий статус і організація роботи

           Дисертацію присвячено вивченню юридичної природи, функцій, форм та методів діяльності виборчих комісій, проблем нормативного регулювання та реалізації їх повноважень. На теоретичному рівні проаналізовано сучасний правовий статус виборчих комісій, їх сутність, компетенцію, характер взаємовідносин з іншими органами публічної влади, форми та методи їх роботи. Розроблено теоретичну модель системи виборчих комісій як особливої підсистеми органів публічної влади. Наведено характеристику основних елементів, що визначають організацію їх роботи. Сформульовано концептуальні положення, обгрунтовано нові пропозиції та висновки з досліджених питань.

 • Організація ефективної роботи підприємства у постприватизаційний період

           Вивчено проблему підвищення ефективності функціонування приватизованих підприємств. Уточнено сутність економічного змісту власності в приватизаційному аспекті, що розкривається у формуванні ставлення до трансформації власності з позиції принципу підвищення ефективності виробництва. Здійснено оцінку фінансово-екномічного стану підприємств, що приватизуються, з застосуванням запропонованих методичних підходів, базованих на аналізі групових рівнів показників аналогічних підприємств. З метою отримання більш точних висновків щодо причин підвищення ефективності роботи приватизованих підприємств уточнено зміст понять "фактор виробництва" і "фактор ефективності виробництва". На основі категорій власності класифіковано фактори, що впливають на ефективність діяльності підприємств у постприватизаційний період, які відображають особливості стадій приватизації у процесі бізнес-планування. Основні положення роботи підтверджено практичними результатами їх впровадження на окремих підприємствах Харкова.

 • Планування та раціональна організація роботи внутрішньозаводського залізничного транспорту

           Розглянуто теоретичні положення та наведено практичні рекомендації щодо розвитку методів планування та організації внутрішньозаводського залізничного транспорту. На підставі вивчення теоретичного матеріалу та особливостей функціонування внутрішньозаводського залізничного транспорту зроблено висновок про необхідність застосування інформаційної технології та локальних мереж як технічної основи побудови системи управління процесом перевезення. Запропоновано підхід до планування оптимальних потужностей вантажних комплексів і технологічних запасів транспортованої продукції за критерієм сумарних витрат. Обгрунтовано оптимальне число вагонів немарштрутизованого потоку в передатних поїздах промислового підприємства. На підставі оцінки середньої тривалості обороту та прогнозування величини їх прибуття удосконалено управління процесом здачі магістральних вагонів на Укрзалізницю. Розроблено методичні підходи до планування завантаження автоматичних ліній формовки з заливкою форм на конвеєрі залежно від обсягу замовлень на литво.

 • Організація науково-методичної роботи в школах сільської місцевості

           Проведено теоретико-експериментальне дослідження організації науково-методичної роботи в школах сільської місцевості. Розкрито сутність науково-методичної роботи, визначено її функції та особливості організації на засадах управлінського підходу. Охарактеризовано основні етапи науково-методичної роботи, досліджено їх реалізацію в практичній діяльності шкіл на базі програмно-цільового підходу. Розроблено кваліметричну модель визначення оптимальних форм і методів організації науково-методичної роботи на кожному етапі її реалізації з урахуванням регіональних і місцевих умов.

 • Організація роботи менеджера по адаптації прийнятого на роботу персоналу

  Організація роботи менеджера по адаптації прийнятого на роботу персоналу
  Література

© 2007-2018 vbs.com.ua