От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Моделювання виробничої та торгівельної діяльності підприємств споживчої кооперації України : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.11 / М.Я. Демчишин; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2008. — 20 с. — укp.

Коротко

Моделювання виробничої та торгівельної діяльності підприємств споживчої кооперації України

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:39:04

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Демчишин Марія ЯрославівнаУДК 519.86:658.6/8+334.735

МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ТА ТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
Спеціальність: 08.00.11 – математичні методи, моделі

та інформаційні технології в економіці
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук
Львів – 2008

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі економетрії та статистики Львівської комерційної академії Укоопспілки.


Науковий керівник - доктор економічних наук, професор

Єлейко Василь Іванович

Львівська комерційна академія,

завідувач кафедри економетрії та статистики.Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Лук'яненко Ірина Григорівна,

Національний університет "Києво-Могилянська академія",

завідувач кафедри фінансів;


кандидат економічних наук, доцент

Загвойська Людмила Дмитрівна,

Національний лісотехнічний

університет України, м. Львів,

доцент кафедри екологічної економіки.Захист відбудеться 5 лютого 2008 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у
Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, пр. Свободи, 18, ауд.
115.


З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана
Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.Автореферат розісланий 4 січня 2008 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради _______________________ А.В. Стасишин

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Перехід економіки України до ринкових відносин вимагає глибокого аналітичного підходу до
дослідження ринкової економіки. Споживчій кооперації, як і всій економіці України, належить вирішити комплекс
складних проблем, пов’язаних із виходом із трансформаційного спаду, формуванням нової моделі економічних
відносин ринкового типу. Це вимагає не лише відповідних організаційних зусиль, правового забезпечення,
налагодження виробничих зв’язків і ділових контактів, а й відповідних теоретичних розробок, вивчення і
опрацювання світового досвіду та його творчого застосування в умовах України.

Проблеми функціонування споживчої кооперації як господарської підсистеми і соціальної організації привертали
увагу відомих вітчизняних та зарубіжних теоретиків і практиків кооперативного руху, таких як: Р. Оуен,
У. Кінг, М. Туган-Барановський, О. Чаянов, О. Челінцев, В. Уоткінс, О. Фрідман та ін.

Основне зацікавлення сучасних дослідників, що аналізують проблеми розвитку споживчої кооперації, таких як
В. Апопій, С. Бабенко, Г. Башнянин, Я. Гончарук, В. Марцин, Ф. Хміль, А. Шевченко, О. Чукурна, М. Окландер,
Н. Андреюк сконцентровано на всебічній характеристиці споживчої кооперації України як системи взаємопов'язаних
і взаємозалежних галузей (торгівля, заготівлі, виробництво). Теоретичні розробки вітчизняних економістів –
П. Гайдуцького, Б. Кваснюка, І. Лазні, І. Лукінова, О. Онищенка, В. Рибалкіна, П. Саблука, В. Юрчишина
переважно спрямовані на пошук адекватних ринковій економіці форм кооперації.

Проблемам економіко-математичного моделювання та прогнозування економічних процесів приділяють значну увагу
такі вітчизняні вчені, як А. Бакаєв, В. Бесєдін, В. Вітлінський, В. Вовк, В. Геєць, Л. Загвойська, В. Єлейко,
Ю. Лисенко, І. Лукінов, І. Лук'яненко, І. Ляшенко, С. Наконечний, І. Огірко, О. Олексюк, В. Ситник,
М. Сявавко, Г. Цегелик, В. Юринець та ін. Вивчення та аналіз застосування математичних методів та моделей у
дослідженні діяльності підприємств споживчої кооперації дало змогу зробити висновок про недостатню розробку
цього питання як в науковому, так і в практичному аспектах.

Перспективний розвиток споживчої кооперації в умовах ринкового середовища, жорсткої конкуренції, глобалізації
та інтернаціоналізації економіки неможливий без всебічного аналізу її діяльності та науково обґрунтованої
стратегії. Для цього доцільно широко використовувати економіко-математичні методи та моделі.

Об'єктивно існуюча потреба в економетричному аналізі, у розробленні нової стратегії розвитку споживчої
кооперації України в умовах трансформаційного спаду; відсутність теоретичних досліджень та практичних розробок
із зазначених проблем; підвищення соціально-економічного значення споживчої кооперації свідчать про
актуальність вибраної теми та основних напрямів дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано на кафедрі економетрії та

См. также:
 • Стратегічний аналіз діяльності підприємств споживчої кооперації

           Розглянуто актуальні питання здійснення стратегічного аналізу як основи забезпечення довготермінової конкурентоспроможності суб'єкта господарювання за умов ринкової економіки. Приділено значну увагу теоретичним підходам та основам стратегічного аналізу як науки. Відзначено його основні засади, завдання та моделі здійснення. Запропоновано методичні рекомендації щодо здійснення економіко-аналітичної діагностики та комплексного аналізу внутрішнього стану підприємства та оцінки факторів зовнішнього середовища. Розкрито механізм економіко-математичного моделювання та прогнозування показників господарсько-фінансової діяльності споживчої кооперації. Визначено стратегічні альтернативи різних галузевих видів діяльності Тернопільської облспоживспілки.

 • Управління попитом та пропозицією на товарному ринку (на прикладі підприємств споживчої кооперації Західного регіону України)

           Розроблено рекомендації та пропозиції щодо формування системи ефективної маркетингової діяльності піприємств споживчої кооперації залежно від комплексу соціально-економічних факторів з використанням розроблених і вдосконалених економіко-статистичних методів маркетингових досліджень. Визначено роль і місце оцінки попиту та пропозиції у маркетинговій діяльності підприємств споживчої кооперації. Узагальнено систему показників, факторів і методів оцінки еластичності попиту та пропозиції. Виявлено тенденції становлення та розвитку даних підприємств Західного регіону України. Удосконалено методику моніторингу споживчого попиту на підставі даних вивчення динаміки попиту та ринкової кон'юнктури, яка має забезпечити умови для оптимального пристосування торгової мережі та переробних підприємств споживчої кооперації до вимог ринку, структури попиту. Здійснено розрахунок потенціалів товарної пропозиції та ємності споживчого ринку з метою визначення оцінки привабливості ринку та конкурентних позицій зазначених підприємств Західного регіону України, що є вихідною передумовою вибору маркетингових стратегій на ринку споживчих товарів.

 • Облік витрат і калькулювання собівартості продукції на хлібопекарних підприємствах (на матеріалах підприємств хлібопекарної промисловості споживчої кооперації України)

           Захищається рукопис кандидатської дисертації, яка досліджує теоретичні, практичні та організаційні питання удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на хлібопекарних підприємствах споживчої кооперації України. Досліджуються тенденції розвитку хлібопекарної промисловості споживчої кооперації України, вплив організаційно-технологічних особливостей галузі на методику обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Також розглянуті витрати і собівартість продукції в системі управління хлібопекарних підприємств споживчої кооперації, фінансовий та управлінський облік витрат, калькулювання та аналіз собівартості продукції на хлібопекарних підприємствах.

 • Облік та аналіз фінансових результатів в умовах електронної обробки даних (на прикладі діяльності заготівельного комплексу споживчої кооперації України)

           Досліджено значення та місце облікової інформації у системі управління заготівельними підприємствами на сучасному етапі. Наведено номенклатуру статей доходів і витрат з урахуванням методики визначення фінансових результатів і специфіки багатогалузевої заготівельної діяльності. Розроблено форми первинної документації відповідно до вимог автоматизованого обліку. Визначено функціональні компоненти системи обліку, а також проаналізовано фінансові результати, їх взаємозв'язок і алгоритми реалізації на ПЕОМ. Сформовано базу даних обліку фінансових показників з подальшою можливістю одержання на її основі результатів за моделлю "запит - відповідь" для оперативного інформаційного забезпечення управлінських рішень. Основну увагу приділено застосуванню економіко-математичних моделей для вирішення аналітичних задач оцінки діяльності заготівельних підприємств з метою визначення напрямів розробки управлінських стратегій.

 • Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації

           Досліджено еволюцію концепцій маркетингу як об'єктивного процесу нарощування зусиль підприємства на ринку з урахуванням його потенціалу та стану конкурентного бізнес-середовища. Визначено чинники забезпечення конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації з виготовлення ковбасних виробів у процесі виробництва, продажу та споживання. Розроблено схему проведення моніторингу підприємств з виготовлення ковбасних виробів, в якій визначено напрями їх діяльності, засоби досягнення мети, показники діагностики конкурентів і запропоновано тактику конкурентної боротьби. Удосконалено методичні підходи щодо обгрунтування критеріїв оцінки корисності ковбасних виробів, досліджено систему їх споживання та запропоновано ефективні засоби маркетингу для задоволення потреб споживачів. Обгрунтовано організаційні та технологічні засоби підвищення конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації. Розроблено пропозиції щодо удосконалення структури досьє виробника, яка включає інформацію про підприємство, його основні підрозділи, показники їх діяльності, а також маркетингові, організаційні й управлінські заходи забезпечення конкурентних переваг виробника.

 • Конкурентоспроможність підприємств споживчої кооперації в умовах відкритої економіки

           Досліджено особливості зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств та організацій споживчої кооперації України та висвітлено стратегічні напрями забезпечення їх конкурентоспроможності у відкритій економіці. За результатами проведеного аналізу визначено специфіку категорії конкурентоспроможності у країнах з перехідною економікою. Виявлено особливості, тенденції та узагальнено досвід трансформації кооперативного сектора країн з перехідними економічними системами, визначено можливості його адаптації в Україні. Розраховано інтегральний показник рівня конкурентоспроможності кооперативних організацій України. На підставі розроблених методичних підходів до проведення оперативного моніторингу ефективності зовнішньоторговельних операцій кооперативних підприємств. За результатами дослідження обгрунтовано економічні засади підвищення ефективності зовнішньоекономічних зв'язків кооперативних підприємств, організаційно-економічні заходи щодо підвищення рівня конкурентоспроможності кооперативів і напрями вдосконалення інфраструктурного забезпечення ЗЕД.

 • Облік і контроль торговельних витрат підприємств споживчої кооперації (на прикладі роздрібних торговельних підприємств)

           Досліджено теоретичні й організаційно-методичні аспекти обліку та контролю торговельних витрат підприємств системи споживчої кооперації України. Розкрито суть і зміст цих витрат як об'єктів обліку та контролю, визначено особливості їх формування у підприємствах торгівлі системи споживчої кооперації. Розвинуто методику фінансового обліку торговельних витрат і розроблено форми внутрішньовідомчої звітності, які складають у системі споживчої кооперації. Визначено основні напрями удосконалення управлінського обліку торовельних витрат, зокрема, з застосуванням інформаційних систем і комп'ютерних технологій. Наведено рекомендації з метою вдосконалення методики й організації внутрішньовідомчого та внутрішньогосподарського контролю. Розкрито зміст суб'єктів такого контролю та підконтрольних суб'єктів і об'єктів. Розглянуто питання стосовно їх залучення до складу бюджетів торговельних витрат.

 • Облік, аудит та аналіз грошових коштів: управлінський аспект (на прикладі підприємств споживчої кооперації)

           Досліджено питання удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу грошових коштів господарюючих суб'єктів. Запропоновано раціональну класифікацію грошових потоків підприємств споживчої кооперації з метою забезпечення єдності методологічних і методичних принципів обліку й аудиту грошових коштів. На підставі аналізу сучасного стану аудиту в Україні виявлено потребу щодо впровадження внутрішнього аудиту грошових коштів, визначено його основні завдання, джерела інформації та послідовність проведення. Розглянуто модель формування, напрями вдосконалення, методику ретроспективного та прогнозного аналізу грошових потоків на підприємствах споживчої кооперації.

 • Фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності підприємств (на матеріалах підприємств переробної промисловості АПК України)

           Досліджено питання удосконалення фінансового та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на переробних підприємствах АПК України. Порівняно фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності. Розглянуто й обгрунтовано підходи до вирішення питань організації обліку та контролю затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції. Розроблено поглиблену класифікацію виробничих затрат, проведено їх структуризацію та систематизацію з урахуванням внутрішніх вимог та особливостей оперативних та перспективних завдань, що вирішуються підприємством. Визначено вимоги до інформаційного забезпечення процесу управління. Наведено пропозиції щодо організації аналітичного обліку затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції з метою прийняття управлінських рішень. Запропоновано структурні схеми побудови внутрішньогосподарського обліку за різними методами.

 • Формування системи управління якістю споживчої кооперації України

           Комплексно досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти формування системи управління якістю у галузі торгівлі споживчої кооперації України за сучасних умов господарювання кооперативних підприємств та організацій. Розкрито економічну сутність управління якістю, показано особливості організації даного процесу за сучасних умов. Удосконалено теоретико-методологічні підходи щодо визначення базових категорій системи управління якістю. Досліджено основні тенденції й особливості розвитку торгівлі споживчої кооперації. Наведено оцінку реалізації функцій управління якістю на засадах системного підходу, а також його документаційного забезпечення на підприємствах і в організаціях системи споживчої кооперації. Із використанням системного підходу розроблено алгоритми та процедури удосконалення системи управління якістю в організаціях і на підприємствах торгівлі споживчої кооперації.

 • Реформування власної споживчої кооперації у трансформаційній економіці України

           Досліджено процес реформування власності споживчої кооперації як визначальної умови забезпечення ефективного функціонування даної господарської та соціальної системи за умов ринкової трансформації національної економіки. Проаналізовано в економічному аспекті власність споживчої кооперації на засадах теорії нагромадження, відповідно до якої нагромадження трактується як динамічний фактор становлення та еволюції форм (видів) власності. Досліджено особливості економічної реалізації власності споживчої кооперації за умов ринкової та трансформаційної економіки. Обгрунтовано напрямки реформування цієї власності, що забезпечили б функціонування споживчої кооперації як фактору соціалізації трансформаційної економіки України. Запропоновано конкретні заходи щодо реформування власності споживчої кооперації та посилення її соціальної спрямованості. На підставі аналізу взаємодії власності та форм організації господарювання розроблено рекомендації щодо використання підприємницьких організаційно-правових форм у системі споживчої кооперації з метою забезпечення ефективного функціонування кооперативної власності.

 • Облік і контроль витрат та доходів на автотранспортних підприємствах споживчої кооперації України

           Досліджено теоретичні, практичні та організаційні питання удосконалення обліку й контролю витрат і доходів на автотранспортних підприємствах споживчої кооперації України. Досліджуються тенденції розвитку автотранспортних підприємств України, формування й класифікація витрат й доходів, вплив організаційно-технологічних особливостей галузі на побудову обліку й контролю витрат і доходів. Розглянуті питання методики й організації обліку й контролю витрат і доходів на автотранспортних підприємствах у сучасних умовах господарювання як елементу управління автотранспортними підприємствами.

 • Корпоративна система планування торгівлі та механізми її забезпечення (на матеріалах споживчої кооперації України)

           Досліджено процеси створення корпоративної системи планування показників роздрібної торгівлі в системі споживчої кооперації України. Обгрунтовано концепцію системи корпоративного планування та побудови її інформаційного забезпечення на засадах вимог перехідного періоду становлення економіки. Розроблено організаційно-методичні положення створення корпоративної системи планових розрахунків. Запропоновано нові напрями удосконалення технології планування торгівлі споживчої кооперації. Формалізовано внутрішньокорпоративну технологію планування показників роздрібного товарообороту. Наведено інструментальні засоби інтегрованої автоматизованої інформаційної системи (ІАІС) споживчої кооперації.

 • Розвиток споживчої кооперації на землях Наддніпрянської України у другій половині XIX - на початку ХХ ст. (історико-правове дослідження)

           Розглянуто організаційно-правові основи функціонування споживчих товариств та їх союзів на землях Наддніпрянської України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Проаналізовано політику царського уряду в галузі кооперативного будівництва та законодавства в даний період. Висвітлено правову діяльність споживчих товариств та їх союзів у дореволюційний період, правові аспекти взаємовідносин представників органів влади та кооперативних організацій, становлення основних кооперативно-правових інститутів в європейському та вітчизняному праві.

© 2007-2019 vbs.com.ua