От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 / І.П. Андрушків; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2008. — 18 с. — укp.

Коротко

Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:31:20

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТАНДРУШКІВ ІРИНА ПЕТРІВНА

УДК 332.14:330.322(477.8)

ІНВЕСТУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ В УКРАЇНІСпеціальність: 08.00.05 –

Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Ужгород - 2008Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі банківської справи Львівської комерційної академії Центральної спілки споживчих
товариств України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Вовчак Ольга Дмитрівна,

Львівська комерційна академія

Центральної спілки споживчих товариств,

завідувач кафедри банківської справи

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Крикавський Євген Васильович

Національний університет “Львівська політехніка”

МОН України,

завідувач кафедри маркетингу і логістики,

заслужений працівник освіти України


кандидат економічних наук, доцент

Черничко Тетяна Володимирівна

Мукачівський технологічний інститут

МОН України,

доцент кафедри менеджменту


Захист дисертації відбудеться “ 30 “ травня 2008 року о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
раді К 61.051.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в
Ужгородському національному університеті за адресою: 88000, м. Ужгород, пл. Народна 3, ауд. 47


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ужгородського національного університету за адресою: 88000, м.
Ужгород, вул. Капітульна, 9


Автореферат розісланий “ 22 “ квітня 2008 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук,

доцент Чубарь О.Г.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Серед кола питань, які розглядаються сучасною економічною наукою, проблема
інвестицій та інвестиційного процесу належить до першорядних. Як найнестабільніший компонент сукупних видатків
інвестиції в ринковій економіці нерідко спричиняють істотні коливання обсягів виробництва та зайнятості.
Водночас вони є вагомим чинником економічного зростання, тому створення належних умов для розвитку
інвестиційного процесу є невід’ємним складником економічної політики більшості країн. Економічні перетворення
в країнах, де тривалий період централізоване планування було єдиною підсистемою макроекономічного регулювання,
у більшості випадків супроводжуються істотним зниженням інвестиційної активності, що спричиняє глибокий
трансформаційний спад.

Ефективне реформування економіки України та її регіонів неможливе без масштабних інвестицій, які являють собою
найважливіший фактор економічного зростання й відновлення, що забезпечує можливість модернізації діючих
виробництв, створення і впровадження новітньої техніки і технологій, сучасних систем організації та
управління економічними процесами, якісного відновлення ринкової інфраструктури. Входження України у світове
господарство вимагає піднесення загального рівня економічного і науково – технічного розвитку. Провідну роль у
цьому процесі повинно відігравати оптимальне використання інвестицій, як внутрішніх так і зовнішніх.

Оптимізація інвестиційної діяльності як найважливіша умова економічного розвитку стає одним з першорядних
завдань переходу країни до нового рівня суспільного розвитку. А виважена інвестиційно-інноваційна політика
регіонального розвитку є однією з важливих передумов забезпечення економічної безпеки України.

Тому особливої уваги заслуговує дослідження суті ефективності механізму інвестування регіональної економіки,
що визначає не тільки рівень економічного розвитку країни, але і безпосередньо впливає на сучасну фінансову
сферу, розвиток інструментів регулювання як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях.

У вітчизняній та зарубіжній літературі проблемам інвестування присвячено чимало фундаментальних праць,
орієнтованих на вивчення окремих аспектів інвестиційного процесу.

Вагомий внесок у дослідження суті інвестиційного процесу, ефективності інвестиційної діяльності, системи її
економічного стимулювання зробили такі вчені як: Г. Александер, О. Барановський, П. Абрамов, В. Борщевський,
Є. Бойко, М. Беліма, Д. Білик,С. Буткевич, І. Бланк, А. Вдовічен, В. Войцехівський, О. Вовчак, Б. Губський, В.

См. также:
 • Управління розвитком регіональної економіки на основі формування кластерів

           Розроблено теоретико-методичні основи та практичні рекомендації щодо вдосконалення розвитку регіональної економіки на базі формування кластерів. Обгрунтовано дефініцію кластера. Систематизовано науковометодичні підходи до формування кластерів, виявлено їх основні характеристики та відмінні особливості. Побудовано модель організаційно-економічного механізму регулювання регіонального розвитку на базі кластерів. Узагальнено світовий і вітчизняний досвід функціонування кластерів. Виявлено особливості їх впливу на розвиток економіки регіону. Оцінено можливості вмонтування фінансових структур, а саме: банків, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів у кластери. Сформульовано науково-практичні рекомендації щодо складових механізму формування кластера. Оцінено інтеграційні зв'язки між його суб'єктами.

 • Формування регіональної промислової політики в умовах конкурентної економіки

           Досліджено теоретичні підходи до організаційного управління реформуванням промисловості України та регіонального промислового виробництва на засадах програмно-цільового підходу. Визначено основні поняття та категорії процесу управління та його аналітичного забезпечення. Розроблено основні вимоги до формування регіональної промислової політики для Одеської області. Сформовано концептуальні заходи з метою удосконалення механізму подолання промислового відставання регіону. Запропоновано напрямки побудови нових організаційно-економічних структур у регіоні. Розроблено методику економічного оцінювання рівня якості та конкурентоспроможності промислової продукції. Основні результати праці впроваджено у процесі розробки середньо- та довгострокових стратегій розвитку промислових підприємств та формування регіональних програм за умов трансформаційної економіки.

 • Механізм державного регулювання регіональної економіки в умовах ринкової трансформації

           Здійснено теоретико-методологічне дослідження державного регуляторного механізму регіонального розвитку. Виявлено його особливості за умов транзитивної економіки. Розкрито теоретико-методологічні засади аналізу регіональної економіки. Проаналізовано економічні інтереси як спонукальний чинник регіонального розвитку на базі їх раціонального узгодження на мікро-, мезо- та макрорівнях. Обгрунтовано методологічну дієвість під час дослідження регіональних проблем категорій "соціально-економічна архітектоніка регіонального розвитку" та "регіональна економічна транспаритетність". Надано змістово-аналітичну характеристику механізму державного регулювання регіональної економіки та досліджено його особливості за умов ринкової трансформації в Україні. Розкрито інституціонально-правові засади забезпечення регіональної соціально-економічної динаміки за сучасних умов. Досліджено державне регулювання як пріоритетну форму реалізації економічної політики на мезорівні та проаналізовано її стратегічно-функціональні складові. Узагальнено практичні напрями реформування міжбюджетних відносин у системі "держава - регіон".

 • Інвестиційна привабливість регіонів та видів економічної діяльності регіональної економіки

           Обгрунтовано методичні підходи до оцінки інвестиційного потенціалу регіону на підставі інвестиційно-значимих показників за складовими його формування: виробничо-фінансового, соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалів з урахуванням певних факторів, зокрема тих, що негативно впливають на інвестиційний потенціал регіону. Запропоновано методичні підходи до його аналізу та інвестиційної активності. Досліджено інвестиційну привабливість регіонів України та види економічної діяльності промисловості регіональної економіки. Удосконалено методичні підходи до кількісного визначення інтегрального індексу інвестиційної привабливості регіонів України та з'ясовано її рейтинги. Розвинуто методологію кількісного визначення інтегрального індексу інвестиційної привабливості видів економічої діяльності промисловості на прикладі Дніпропетровщини. Запропоновано методичні підходи до аналізу структурно-галузевих відмінностей регіональної економіки. Висвітлено теоретичні й методичні питання формування, визначення та оцінки інвестиційної привабливості регіонів і видів економічної діяльності, інвестиційної активності й інвестиційного клімату.

 • Ринкова трансформація традиційних секторів регіональної економіки (на прикладі переробки льону)

           Розроблено теоретичні та методичні засади стратегії розвитку тардиційного сектору регіональної економіки - льонарства у Польщі. Уточнено визначення поняття "традиційний сектор регіональної економіки". Проаналізовано стан економічної діяльності та описано сутність ринкової трансформації сектору льонарства. Сформульовано організаційно-методичні положення щодо використання конкурентних переваг сектору льонарства у Польщі за напрямками: удосконалення структури та якості продукції, реструктуризація схем державної та регіональної підтримки виробників льону.

 • Моделювання процесів формування регіональної інвестиційної стратегії в умовах перехідної економіки України

           Запропоновано концепцію регіональної інвестиційної стратегії, яку засновано на принципах структурних перетворень органів регіонального управління і націлено на підвищення ефективності використання внутрішніх і залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів. Розроблено комплексну модель ефективного управління інвестиційними процесами в регіоні, що включає моделювання процесів територіально-економічного розподілу держави на основі методу кластерного аналізу і моделі міжгалузевого балансу, з метою визначення і аналізу територій з різною інвестиційною привабливістю, модель консолідованого фінансування і модель визначення ефективності регіональних інвестиційних проектів і програм. Запропонована модель регіональної структури інвестиційних інститутів, як суб'єктів ринкових відносин, що базується на моделях портфелекеруючих структур, для реалізації задач залучення, захисту і освоєнь інвестиційних ресурсів.

 • Соціальні виміри іноземного інвестування економіки України

           Розроблено теоретичні та практичні рекомендації з оптимізації масштабів і структури іноземного інвестування соціальної сфери. Визначено зміст і напрями соціалізації розвитку. Розкрито сутність і складові іноземних інвестицій соціального розвитку. Проведено поглиблене дослідження економічної глобалізації, її сучасних проявів і детермінантів, виокремлено соціальні компоненти іноземного інвестування. Визначено напрями інвестування соціалізації розвитку країн за умов глобалізації. Обгрунтовано соціальні пріоритети економічного розвитку України. Проаналізовано соціальну спрямованість іноземних інвестицій в національну економіку, виокремлено напрями активізації соціальної спрямованості інвестицій транснаціональних корпорацій та міжнародних організацій. Запропоновано шляхи поліпшення інвестиційного клімату засобами макроекономічного регулювання для активації залучення соціально орієнтованих іноземних інвестицій в Україні.

 • Ефективність інвестування виноробних підприємств (за матеріалами Одеської області)

           Розглянуто економічну суть та види інвестицій стосовно виноробних підприємств. Запропоновано методику оцінки ефективності їх інвестування та проведено комплексний аналіз економічних умов інвестиційного процесу. Оцінено інвестиційну привабливість виноробної галузі України. Запропоновано пріоритетні напрями залучення інвестицій та механізм підвищення інвестиційної привабливості виноробних підприємств. Значну увагу приділено розробці інвестиційної стратегії, в якій конкретизовано мету господарської та інвестиційної діяльності, встановлено оптимальне співвідношеня реальних і фінансових інвестицій, визначено напрями капітального, інноваційного та поточного інвестування, а також висвітлено питання стосовно власних і позикових джерел формування інвестицій виноробних підприємств.

 • Іноземне інвестування в умовах ринкової трансформації економіки України

           Досліджено основні підходи до визначення прямих іноземних інвестицій (ПІІ), порівняно іноземне інвестування в різних економічних системах. Побудовано моделі залучення іноземних інвестицій у країни з різним ступенем економічного розвитку. Виділено основні типи іноземних інвестицій за мотивами здійснення, роллю та впливом на економіку перехідного типу. Розкрито еволюцію теоретичних поглядів на іноземне інвестування. Висвітлено особливості формування інвестиційного клімату за умов ринкової трансформації економіки, формалізовано взаємозв'язки між інвестиційним кліматом країни та обсягами, характером, типами та функціями ПІІ, темпами проведення реформ. Проведено періодизацію іноземного інвестування в Україну з застосуванням комплексного набору критеріїв. Досліджено розподіл підприємств залежно від об'ємів іноземних інвестицій. Побудовано криву залучення іноземного капіталу. Запропоновано шляхи активізації іноземного інвестування в Україну.

 • Математичне моделювання реального інвестування в умовах трансформаційної економіки України

           Сформовано концептуальні положення щодо раціонального вибору об'єкта реального інвестування, які враховують спрямованість інвестицій на фінансування програм модернізації виробничих потужностей вітчизняних підприємств. Удосконалено метод рейтингового моделювання, який поєднує математичні моделі побудови рейтингу ряду потенційних об'єктів реального інвестування за умов множинності критеріїв ефективності, що дозволяє одержати їх інтегровану оцінку відповідно до поставленої мети та обрати раціональну інвестиційну стратегію розміщення фінансових ресурсів на прогнозований період діяльності виробничо-економічного об'єкту. Створено економіко-математичну модель оптимізації фінансового результату діяльності об'єкта інвестування на базі структурної моделі факторного аналізу, що дозволяє моделювати стратегічні інвестиційні програми розвитку об'єктів реального інвестування та визначати обсяги необхідних фінансових ресурсів. Сформовано комплексну модель багатокритеріальної задачі визначення раціональної структури капіталу щодо фінансування інвестиційних програм розвитку об'єктів реального інвестування. Удосконалено математичні моделі оптимізації рентабельності власного капіталу, його середньої вартості та забезпечення необхідного рівня фінансової стійкості підприємства. Наведено рекомендації щодо визначення раціональної структури позикового капіталу залежно від стратегії фінансування інвестиційної програми.

 • Регіональні аспекти інвестування об'єктів ринку нерухомості в умовах трансформації економіки

           Проведено комплексне дослідження сучасного стану та напрямків інвестиційної діяльності на загальнодержавному та регіональному рівнях ринку нерухомості України. Удосконалено теоретико-методологічні засади та методичні підходи дослідження процесів інвестування нерухомості та впливу факторів соціально-економічного розвитку регіонів на їх інтенсивність. Розроблено комплекс рекомендацій та пропозицій щодо практичної реалізації проектів інвестування нерухомості на регіональному рівні за сучасних економічних умов.

 • Реформування та інвестування харчової та переробної промисловості України в період переходу до ринкової економіки

           Визначено напрямки підвищення ефективності виробництва підприємств харчової промисловості. Оцінено місце та роль харчової промисловості в забезпеченні харчової безпеки України. Виявлено недоліки чинного механізму управління реформуванням харчової та переробної промисловості. Встановлено пряму залежність економічних показників роботи підприємств харчової та переробної промисловості від кількості, якості та цін на сировину, що постачається виробниками для переробки. Розглянуто поняття економічного механізму господарювання та визначено його складові елементи. Обгрунтовано необхідність державної підтримки харчових і переробних підприємств з урахуванням значного диспаритету цін і реформування фінансово-кредитної системи в Україні, зниження плати за кредити до рівня середньої рентабельності роботи підприємств. Доведено, що висока плата за кредити є головним фактором, який стримує розвиток лізингу в Україні.

 • Приватне інвестування в умовах ринкової трансформації економіки України (на прикладі малих підприємств)

           Висвітлено теоретичні та практичні питання проблеми інвестування малих підприємств за перехідної економіки. Проаналізовано основні підходи до визначення поняття "інвестиції" та їх основні форми. Всебічно розглянуто соціально-економічну суть інвестування як економічної категорії. Розкрито роль приватного капіталу в економічному розвитку, подоланні інвестиційної кризи, забезпеченні економічного зростання. Визначено потенційні джерела інвестиційних ресурсів на макро- та на мікрорівні для розвитку малого підприємництва, здійснено грунтовний аналіз їх формування та запропоновано заходи щодо залучення та ефективного використання інвестиційних ресурсів у сучасній економіці України. Виявлено основні напрями вдосконалення вітчизняного законодавства з метою активізації інвестування малого підприємництва.

 • Розвиток регіональної системи міжнародного туризму в Україні

           Досліджено регіональні аспекти реалізації потенціалу міжнародного туризму в Україні як фактора соціально-економічного розвитку за умов ринкової трансформації національно-господарської системи. Розкрито теоретичні засади та практичні аспекти формування інфраструктури туристично-рекреаційного комплексу регіону як фактора модернізації економіки відкритого типу. Розглянуто можливі шляхи та методи удосконалення організаційно-управлінських структур у сфері туризму з урахуванням міжнародного досвіду створення сучасних туристично-рекреаційних територій на ноосферних засадах розбудови постіндустріального суспільства з використанням новітніх інформаційних технологій. Запропоновано модель інституціонально-господарського інструментарію реалізації потенціалу міжнародного рекреаційного туризму Прикарпатського регіону як фактора стимулювання експорту туристичних послуг і формування інвестиційно-інноваційної моделі сталого економічного розвитку.

© 2007-2019 vbs.com.ua