От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Економічні регулятори ефективного розвитку промислових підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 / М.В. Ігнатенко; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2008. — 20 с. — укp.

Коротко

Економічні регулятори ефективного розвитку промислових підприємств

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:30:32

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТІГНАТЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧУДК 334.716:330.3

ЕКОНОМІЧНІ РЕГУЛЯТОРИ ЕФЕКТИВНОГО

РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність: 08.00.05 – розвиток продуктивних сил

і регіональна економіка


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Ужгород – 2008


Дисертацією є рукопис


Робота виконана в ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”
Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент

Гаврилко Петро Петрович,

Ужгородський навчальний центр Київського

Національного торговельно-економічного

університету МОН України, завідувач кафедри

економіки, бухгалтерського обліку і фінансів


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Музиченко Анатолій Степанович,

Уманський державний педагогічний

університет імені Павла Тичини МОН України,

завідувач кафедри економіки підприємства


кандидат економічних наук

Папп Василь Васильович,

Закарпатська обласна державна адміністрація,

м. Ужгород, заступник начальника головного

управління - начальник управління зведеного

аналізу та стратегічного розвитку головного

управління економіки


Захист відбудеться 19 лютого 2008 р. о 14.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 61.051.02 в
Ужгородському національному університеті за адресою:

88000, м. Ужгород, пл. Народна, 3, ауд. 47.

Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Ужгородського національного університету за адресою:

88000, м. Ужгород, вул. Капітульна, 9.

Автореферат розісланий “18” січня 2008 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук, доцент О.Г. Чубарь


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. В умовах утвердження України як високорозвиненої соціально орієнтованої держави ринкового
типу головна мета розвитку промисловості полягає у створені сучасного промислового комплексу, здатного в
умовах інтеграції та глобалізації розв’язувати важливі завдання соціально-економічного розвитку й утверджувати
Україну як високотехнологічну державу.

Пошук оптимальної стратегії і тактики економічного й соціального розвитку спрямований на створення умов для
активізації внутрішніх джерел економічного зростання, максимального використання регіональних ініціатив.

Усе це зумовлює необхідність уживання цілеспрямованих заходів державної регіональної економічної політики, які
б дали змогу забезпечити ефективне стимулювання процесів прогнозування та планування розвитку промислових
підприємств регіону.

Ефективний розвиток підприємств неможливий без забезпечення гнучкості, активізації інноваційного процесу,
удосконалення законодавчої бази.

Проблеми розвитку промислових підприємств регіону перебувають у центрі уваги вітчизняних та зарубіжних учених:
В.П. Александрової, О.М. Алимова, Ю.М. Бажала, В.Ф. Беседіна, В.М. Бородюка, А.С.
Гальчинського, В.Г. Геєця, М.С. Герасимчука, В.Е. Коломойцева, В.П. Мікловди, А.С. Музиченка, В.В. Паппа,
М.Г. Чумаченка, Г.А. Швиданенко, В.Я. Шевчука, Г.К. Ялового, Е. Долана, Д. Кейнса, К.

См. также:
 • Організаційно-економічні механізми підвищення ефективності промислових підприємств в умовах трансформації та євроінтеграції (на прикладі промислових підприємств Польщі та України)

           Вперше досліджено проблеми підвищення ефективності підприємств у контексті трансформації та євроінтеграції на прикладі двох сусідніх країн, одна з яких (Польща) пройшла етапи трансформації і фактично є членом ЄС, а друга (Україна) активізує процес трансформації і декларує своє спрямування до ЄС. Обгрунтовано, що період підготовки до вступу в ЄС має свої особливості, що зумовлюють певні вимоги і полягають у розробці нових підходів до застосування організаційно-економічних механізмів, зокрема стосовно реструктуризації промисловості, інтеграційних процесів зважаючи на глобалізацію європейської економіки, створення відповідних інституційних структур. Доведено, що стримуючим фактором щодо євроінтеграції є нестабільність і низькі темпи зростання як польських, так і українських підприємств. Запропоновано систему оцінки ефективності підприємств базувати на групі показників, серед яких лише один виконує функцію мети діяльності підприємства і є головним показником (універсальним), так званим завжди респектованим підприємцем, натомість інші показники у різний спосіб підпорядковані головному показнику, який у ринковій економіці завжди є прибуток; тобто в такому обчисленні показників ефективності вживається не ринковий, а виробничий, затратний принцип. Сформульовано проблеми і задачі, що виникають перед підприємствами внаслідок участі держав у інтеграційних процесах. Визначено та критично оцінено деформації, що мали місце у промисловості за різних форм реструктуризації підприємств як Польщі, так і України. Запропоновано методологічний підхід до розробки оптимальної моделі транскордонної співпраці Польщі і України на основі зміни сценаріїв, що після входу Польщі у ЄС спричинили б суттєве поліпшення відносин і співпраці Польщі з Україною та обох цих держав з ЄС як у варіанті єврорегіонів, так і на рівні окремих підприємств.

 • Організаційно-економічні передумови розвитку процесів роздержавлення та приватизації промислових підприємств в Україні

           Досліджено проблеми роздержавлення та приватизації. Надано методичні рекомендації щодо формування механізму приватизації промислових підприємств України. Уточнено поняття "приватизація", яке характеризує процес переходу від державної власності до приватної за вітчизняних умов на основі виявлення рушійних сил процесу, а також визначено необхідні умови для його протікання. Розглянуто необхідність радикальних заходів щодо зміни форм, методів та стилю управління підприємством у післяприватизаційний період. Проаналізовано розвиток оренди державних підприємств та акціонерної форми господарювання. Розглянуто позитивні та негативні риси вказаних форм підприємництва, визначено фактори, які сприяють їх розвитку в економіці України. Обгрунтовано необхідність післяприватизаційної підтримки підприємств через відповідні ринкові структури з залученням банків, страхових і консалтингових фірм.

 • Організаційно-економічні фактори підвищення ефективності функціонування промислових підприємств (на матеріалах підприємств харчової промисловості Закарпатської області)

           Досліджено проблеми підвищення ефективності діяльності промислових підприємств. Розроблено класифікацію факторів впливу на ефективність функціонування підприємств. Проаналізовано вплив на діяльність підприємств харчової промисловості чинників, які створюють передумови успішної діяльності, - стан галузі, форма власності, ресурсне забезпечення. Обгрунтовано доцільність застосування функціонально-вартісного аналізу з метою оптимізації структури управління. Розроблено комплексну методику оцінки ефективності функціонування промислових підприємств.

 • Організаційно-економічні умови забезпечення ефективного розвитку судноплавних компаній України

           Обгрунтовано організаційні форми та методи підвищення ефективності управління розвитком судноплавства на основі регулювання зовнішньоторговельної діяльності держави. Розкрито суттєву роль розвитку морської транспортної інфраструктури у забезпеченні зовнішньоекономічних зв'язків і зміцненні позиції держави у міжнародній економіці. Проведено порівняльний аналіз ролі світового ринку в зовнішньоекономічній діяльності держави. Досліджено вплив державного регулювання в Україні на її зовнішньоекономічну діяльність і розвиток судноплавства, обгрунтовано шляхи його удосконалення, зокрема, наведено пропозиції щодо створення спеціального резервного фонду для розвитку національного флоту. Розроблено економіко-математичні моделі та методи розв'язання задачі розвитку національного флоту з урахуванням базисних умов постачання, розвиту інтермодальних перевезень та оптимізації розподілу потоків зовнішньоторговельних вантажів.

 • Соціально-економічні аспекти маркетингової діяльності промислових підприємств

           Досліджено теоретичні та методичні проблеми посилення соціально-економічної спрямованості управління маркетинговою діяльністю виробничих підприємств. Проаналізовано зв'язок підприємництва та маркетингу, узагальнено еволюцію теорії та практики соціально-економічної спрямованості маркетингової діяльності. Обгрунтовано необхідність використання конкурентоспроможності підприємства як критерію результативності управління його маркетинговою діяльністю. Розкрито роль і структуру потенціалу маркетингової діяльності підприємства, розроблено новий метод діагностики її результативності та удосконалено організаційне забезпечення. Обгрунтовано необхідність широкого впровадження маркетингу в управління діяльністю соціально-економічних систем різного рівня. Викладено методичні підходи щодо активізації соціальної спрямованості маркетингової діяльності, напрямів і способів розвитку її інформаційного забезпечення на рівні підприємства та держави.

 • Організаційно-економічні фактори підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств

           Наведено теоретичне обгрунтування та методичні рекомендації щодо визначення напрямків підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств. Систематизовано внутрішні та зовнішні чинники розвитку промислових підприємств різних форм власності, типів організації та розмірів, висвітлено умови залучення та раціонального використання джерел ресурсного забезпечення їх розвитку. Розкрито зміст поняття "інвестиційна привабливість підприємств" та його співвідношення з поняттям "інвестиційний клімат". Встановлено умови інвестиційної привабливості підприємства на макро- та мікрорівнях. Визначено переваги об'єднання різних економічних суб'єктів у промислово-фінансові групи та виділено напрямки прямої державної підтримки діяльності промислово-фінансових груп. Розкрито роль бізнес-клімату в реалізації можливостей ефективного господарювання, як одного з істотних чинників пожвавлення виробничого інвестування. Запропоновано сучасну модель корпоративного управління, яка враховує специфіку переходу до ринку в Україні.

 • Організаційно-економічні основи підвищення ефективності використання інтелектуального капіталу промислових підприємств

           Запропоновано шляхи підвищення ефективності використання інтелектуального капіталу промислових підприємств. Розкрито сутність, сформульовано визначення та охарактеризовано структуру інтелектуального капіталу, розроблено його класифікацію за різними ознаками. Проаналізовано сучасний стан формування та використання інтелектуального капіталу, запропоновано систему організаційного та інформаційного забезпечення його розвитку. Розроблено показники оцінки вартості інтелектуального капіталу, створено математичну модель управління процесом його формування. Обгрунтовано методичні підходи щодо оцінки ефективності використання інтелектуального капіталу.

 • Методи забезпечення інноваційного розвитку підприємств (за матеріалами промислових підприємств Автономної Республіки Крим)

           Наведено теоретико-методичне обгрунтування комплексного підходу щодо розв'язання проблем сучасного інноваційного розвитку підприємств, що спирається на положення еволюційної теорії економіки. Уточнено понятійно-категоріальний апарат даної проблематики, сформульовано визначення технологічного та інноваційного розвитку підприємств, висвітлено взаємозв'язок між науково-технічним прогресом та інноваційним розвитком. Розглянуто методику оцінки інноваційного розвитку підприємств, на її базі проведено оцінку діяльності промислових підприємств Криму. Обгрунтовано роль, місце та значення персоналу підприємств у забезпеченні ефективного інноваційного розвитку. Модифіковано методику оцінки ефективності інвестицій у людський капітал з метою прискорення інноваційного розвитку підприємства. Запропоновано імітаційну модель інноваційного розвитку підприємств, методику побудови моделі сталого інноваційного розвитку підприємства.

 • Організаційно-економічні основи розвитку та підвищення ефективності малих промислових формувань в АПК

           Доведено необхідність розвитку малих промислових підприємств як юридично самостійних економічних суб'єктів та безпосередньо у складі виробників сільськогосподарської продукції, запропоновано механізм вдосконалення організаційно-правових аспектів створення та розвитку промислових підприємств в АПК. Розроблено економіко-математичну модель інтеграційної агропромислової структури, до складу якої на принципах організаційно-технологічної та економічної єдності входять виробники сільськогосподарської продукції та малі промислові підприємства. Обгрунтовано необхідність створення маркетингово-виробничих промислових підприємств з метою визначення необхідної номенклатури продукції та забезпечення її високої конкурентоспроможності та просування на ринку.

 • Основні напрями ефективного розвитку реформованих сільськогосподарських підприємств регіону

           На базі системно-структурного підходу визначено об'єктивну необхідність, напрями та зміст ефективного розвитку аграрних формувань у пореформенний період. Висвітлено суть і значення форм власності та багатоукладності, оренди землі та майна, внутрішньогосподарських відносин, особливостей регіональних умов і ресурсів. Здійснено оцінку пореформенного розвитку аграрних формувань Херсонщини, визначено економічну ефективність виробничої діяльності підприємств різних організаційно-економічних форм. Обгрунтовано подальший ефективний розвиток реформованих сільськогосподарських підприємств на базі узгодженого функціонування фермерських господарств, кооперативів, орендних та інших підприємств; створення Спілок селян-співвласників.

 • Організаційно-економічне обгрунтування ефективного розвитку підприємств промислового птахівництва на основі інновацій

           Досліджено теоретичні аспекти ефективного розвитку аграрного виробництва, визначено методичні підходи щодо планування та оцінки ефективності діяльності підприємств за умов здійснення інновацій з урахуванням особливостей промислового птахівництва. Проведено ретроспективний аналіз розвитку та ефективності функціонування птахівничих підприємств - з використанням адаптованої до ринкових умов та особливостей галузі методики. Виявлено невикористані резерви та визначено стратегічні напрямки розвитку птахівничих підприємств, серед яких: зміцнення матеріально-технічної бази та удосконалення технології виробництва, подальший розвиток кооперації та удосконалення системи економічних відносин, створення стабільного господарського середовища та організація ефективної реалізації виробленої продукції. Проведено економічну оцінку запропонованих заходів щодо забезпечення ефективної діяльності підприємств галузі.

 • Прогнозування та регулювання розвитку промислових підприємств

           Розглянуто питання прогнозування та регулювання розвитку промислових підприємств. Здійснено класифікацію прогнозів та видів прогнозування, систематизовано на підставі даних аналізу фактори, що стримують розвиток вітчизняного меблевого прогнозування. Обгрунтовано доцільність використання в управлінні методів прогнозування. Визначено характер впливу прогнозування на процес прийняття управлінських рішень, запропоновано конструктивні заходи щодо стимулювання та регулювання розвитку меблевого виробництва.

 • Управління потенціалом розвитку промислових підприємств

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / Олег Вікторович Коренков; Національний авіаційний ун-т. — К., 2003. — 18 с.: рис., табл. — укp.

 • Управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств

           Науково обгрунтовано теоретико-методичні засади управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств на основі приведення у відповідність внутрішніх можливостей розвитку зовнішнім, які генеруються ринком. Шляхи розв'язання даної важливої науково-прикладної задачі обгрунтовано на базі дослідження наукових підходів щодо визначення категорії потенціалу інноваційного розвитку (ПІР), уточнення її сутності та ролі у формуванні сучасного промислового підприємства. Запропоновано концепцію ПІР як складової динамічної системи, що містить як підсистеми ринковий, власне інноваційний і виробничо-збутовий потенціали. Розроблено структуру ПІР та його підсистем, а також підходи щодо забезпечення їх узгодженої взаємодії. Сформовано й апробовано систему методичних інструментів для діагностики складових ПІР з метою вибору оптимальних стратегій його реалізації. Обгрунтовано теоретико-методичні підходи щодо управління на засадах маркетингу стратегіями реалізації ПІР малих і середніх підприємств.

© 2007-2019 vbs.com.ua