От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Діагностика конкурентоспроможності коксохімічних підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Л.О. Норік; Наук.-дослід. центр індустр. пробл. розвитку НАН України. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Коротко

Діагностика конкурентоспроможності коксохімічних підприємств

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:29:07

ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ

НОРІК ЛАРИСА ОЛЕКСІЇВНАУДК 658:005.52 (043.3)
ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Харків – 2008


Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано в Харківському національному економічному університеті, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент

Малярець Людмила Михайлівна,

Харківський національний економічний університет,

завідувач кафедри вищої математики


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Гончаров Валентин Миколайович,

Луганський національний аграрний університет,

завідувач кафедри економіки праці та соціально-трудових відносин


кандидат економічних наук

Мілевський Станіслав Валерійович,

Харківський національний економічний університет, доцент кафедри економічної кібернетики


Захист відбудеться «24» жовтня 2008 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр К
64.251.01, у Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України за адресою: 61158, м.
Харків, площа Свободи, 5, Держпром, під’їзд 7, поверх 8.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН
України за адресою: 61158, м. Харків, площа Свободи, 5, Держпром, під’їзд 7, поверх 8.


Автореферат розісланий «22» вересня 2008 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О. М. Красноносова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. На сучасному етапі економічного й соціального розвитку економіки України важливе значення
має металургія, яка забезпечує 27% промислового виробництва держави, дає близько 40% валютних надходжень в
Україну і понад 10% надходжень у державний бюджет. Україна є одним з лідерів серед країн – виробників чорних
металів у світі за обсягом виробництва сталі та за обсягом експорту металопродукції. Невід’ємною частиною
металургії є коксохімічна промисловість, тісний зв’язок з якою мають також інші галузі. Розвиток коксохімічної
промисловості значною мірою залежить від забезпечення умов формування конкурентоспроможності коксохімічних
підприємств із урахуванням змін складного і нестабільного ринкового середовища.

Коксохімічні підприємства, як і більшість вітчизняних підприємств, потребують достовірного визначення рівня
своєї конкурентоспроможності для розвитку ключових напрямків діяльності з метою адаптації до ринкових умов.
Розробка дійових управлінських рішень має ґрунтуватись на аналітичних висновках про тенденції змін
конкурентоспроможності підприємства, що обумовлює актуальність застосування в системі управління
інструментарію діагностики.

Питання оцінки конкурентоспроможності й управління нею розроблені в роботах таких вчених, як Д. Аакер, Г.
Азоєв, І. Ансофф, А. Воронкова, В. Геєць, П. Дойль, Ю. Іванов, Б. Кваснюк, М. Кизим, Ф. Котлер, Є. Кузьбожев,
Ж.-Ж. Ламбен, Г. Мінцберг, І. Отенко, В. Пономаренко, М. Портер, О. Тридід, О. Тищенко, А.
Томпсон, А. Чандлер, О. Челенков, В. Шинкаренко, Й. Шумпетер та ін. Питанням формування
методичних підходів до проведення діагностики і розробки управлінських заходів на основі її результатів
присвячені роботи І. Бланка, А. Вартанова, А. Воронкової, Ю. Іванова, М. Кизима, Б. Коласса, І.
Маріона, М. Мескона, К. Наварі, В. Пономаренка, В. Раппопорта, Ж. Рішара, Ф. Ріполь-Сарагосі та ін.

Між тим, слід зауважити, що особливості функціонування вітчизняних коксохімічних підприємств у сучасних
умовах зумовлюють необхідність уточнення теоретичних підходів до визначення основних складових оцінки їх
конкурентоспроможності з урахуванням характеристик галузевого розвитку коксохімічної промисловості.
Залишається невирішеним питання ознак кластеризації коксохімічних підприємств, що дозволить розробляти дійові
напрямки їх діяльності. Адаптація та своєчасне розпізнавання стану коксохімічних підприємств на ринку
потребують розробки методичних підходів

до діагностики їх конкурентоспроможності за відповідною системою показників. Проведення діагностики вимагає
обґрунтування та налаштування спеціального інструментарію економіко-математичного моделювання.

Недостатнє відпрацювання зазначених проблем зумовили вибір теми, її актуальність, мету і завдання
дисертації.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В основу дисертації покладено виконані автором
розробки, що є частиною держбюджетної (держзамовлення) науково-дослідної роботи Харківського національного
економічного університету за темою “Розроблення стратегічного забезпечення розвитку підприємства” (№ ДР

См. также:
 • Формування фінансової життєздатності коксохімічних підприємств

           Досліджено теоретичні, методичні й організаційні засади формування фінансової життєздатності підприємства. Обгрунтовано визначення поняття "фінансова життєздатність підприємства" як його інтегрованої властивості, що впливає на здатність зберігати та збільшувати капітал у взаємодії із зовнішнім середовищем. Визначено фактори впливу внутрішнього та зовнішнього середовища на процес формування фінансової життєздатності підприємства, наведено оцінку придатності сучасних методів керування для забезпечення її задовільних характеристик. Розроблено підхід щодо оцінки фінансової життєздатності підприємства на базі визначення ступеня прояву її властивостей у взаємодії із зовнішнім середовищем. Розроблено концепцію керованого формування фінансової життєздатності підприємства із заздалегідь заданими параметрами, для реалізації якої розроблено методично-модельний інструментарій і комплекс організаційних заходів, впровадження яких сприяє забезпеченню її задовільного рівня.

 • Формування стратегії інноваційного розвитку коксохімічних підприємств

           Розроблено методику формування стратегії інноваційного розвитку коксохімічних підприємств. Доповнено класифікаційні ознаки інновацій, запропоновано ієрархічну класифікацію стратегій інноваційного розвитку підприємств з урахуванням особливостей процесних інновацій, а також характеру змін на підприємстві. Удосконалено методику аналізу інноваційного середовища підприємства за допомогою експрес-діаностики стратегічних орієнтирів основних учасників ринку, дослідження базової технології галузі та магістрального напряму її розвитку. Наведено оцінку потенціалу підприємств коксохімічної промисловості на підставі факторного аналізу з подальшою кластеризацією. Запропоновано методику порівняльного аналізу стратегічних груп підприємств, визначених на підставі стратегічних орієнтирів і потенційних можливостей коксохімічних підприємств. Для підприємств, на яких визначено невідповідність стратегічних орієнтирів їх потенційним можливостям, сформовано стартегії їх інноваційного розвитку з урахуванням наявних похибок за допомогою класифікатора стратегій і матриці визначення стратегічної програми у межах стратегій інноваційного розвитку.

 • Екологічно безпечні системи оборотного водопостачання коксохімічних, металургійних і машинобудівних підприємств

           Здійснено наукове обгрунтування та розробку екологічно безпечних систем водопостачання виробництв, які виключають скидання хімічно забруднених стічних вод у водні об'єкти. Результати дослідження дають змогу забезпечити екологічну безпеку та сталу експлуатацію систем локальних оборотних циклів промислових підприємств і комплексів, розташованих у басейнах великих водних об'єктів України, а саме: басейнів Дніпра, Сіверського Дінця, Азовського та Чорного морів. Розроблено математичну модель та виконано наукове обгрунтування нормативів щодо якості води, яка споживається різними користувачами за умов роботи замкнутих систем оборотного водопостачання. Розроблено основні принципи створення замкнутих, екологічно безпечних систем оборотного водопостачання. Еколого-економічна ефективність від впровадження замкнутих систем цього водопостачання склала понад 0,5 млн грн/рік.

 • Визначення впливу бюджетування податків на фінансово-економічні результати діяльності коксохімічних підприємств

           Досліджено підходи до визначення понять "податкова політика держави", "податкова політика підприємства" та "бюджетування податків", виділено системний взаємозв'язок податкової політики держави та підприємства. Узагальнено та розвинуто підходи до системи компонент, що характеризує податкові платежі та платоспроможність підприємств, за якою було проведено групування коксохімічних підприємств за станом бюджетування податків. Обгрунтовано проведення моделювання показника податкової стійкості коксохімічних підприємств, яке визначає їх тенденції розвитку. Розроблено методичні підходи до бюджетування податків і проведення моніторингу та контролю виконання податкових бюджетів підприємств та організаційний підхід до бюджетування податків на підприємстві.

 • Оцінка конкурентоспроможності промислових підприємств (на прикладі підприємств кондитерської галузі харчової промисловості України)

           Наведено результати теоретичного дослідження змісту, суті й особливостей понять "конкурентоспроможність", "конкурентоздатність", "конкурентність". Визначено показники та фактори конкурентоспроможності суб'єктів господарювння. Доведено латентний характер показника, що вивчається. Проаналізовано існуючі методи оцінювання рівня конкурентоздатності підприємств промисловості. Розроблено процедуру кількісного оцінювання конкурентоздатності промислових підприємств. Обгрунтовано та досліджено використання канонічного аналізу ознак та чинників-симптомів конкурентоспроможності. Розглянуто можливість застосування інших багатовимірних підходів до розв'язання певних завдань. Вивчено стан сучасної конкурентної боротьби у кондитерській галузі країни. Проведено кількісне варіантне оцінювання конкурентоспроможності кондитерських підприємств з використанням багатовимірних статистичних методів. Обгрунтовано вибір оптимального варіанта оцінювання конкурентоздатності кондитерських підприємств та її практичне використання у процесі аналізу, прогнозування та діагностування конкурентоспроможності об'єктів господарювання.

 • Підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств

           Обгрунтовано теоретичні та методологічні засади формування, оцінювання та підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств. Запропоновано методичні підходи до аналізу, оцінювання та прогнозування конкурентного потенціалу. З'ясовано сучасні тенденції та особливості формування конкурентних відносин у молокопродуктовому підкомплексі України та ЛЬвівщини. Оцінено ефективність виробництва молока різними категоріями господарств і конкурентний потенціал молокопродуктового підкомплексу для адміністративних областей України. Проведено аналіз інвестиційної конкурентоспроможності молокопереробної промисловості Львівщини. Обгрунтовано основні напрями та засади її підвищення. Розроблено економетричні моделі прогнозування конкурентного потенціалу молокопродуктового підкомплексу у контексті перспективного розвитку.

 • Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств

           Обгрунтовано науково-теоретичні, методичні та практичні засади підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств регіону. Установлено особливості її забезпечення для вітчизняних аграрних підприємств. Визначено основні чинники та фактори її здійснення, організаційно-економічний механізм формування, методичні підходи та показники оцінювання. Оцінено конкурентоспроможність підприємств регіону. Виявлено причини та загрози, що стримують її формування. Обгрунтовано основні шляхи та засоби підвищення конкурентоспроможності через посилення окремих аспектів державного регулювання аграрного виробництва, інвестиційно-інноваційне забезпечення, раціональну спеціалізацію та енерго- і ресурсоощадне забезпечення, раціональну спеціалізацію та енергоощадну діяльність, бізнес-планування, моделювання конкурентоспроможних сільськогосподарських підприємств.

 • Умови формування характеристик конкурентоспроможності підприємств

           Досліджено теоретико-методологічні засади формування та оцінки характеристик конкурентоспроможності підприємств. Вивчено взаємозв'язок конкурентоспроможності економіки, країни, галузі, підприємства та товару. Побудовано структурну схему факторів, що характеризують конкурентоспроможність країни за ринкових умов. Показано суттєвий вплив інноваційної діяльності на рівень конкурентоспроможності підприємства. Досліджено напрямки інноваційного розвитку підприємств. Обгрунтовано шляхи підвищення інноваційного потенціалу підприємств. Розроблено методичний підхід щодо оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств на основі інтегрального показника. Сформульовано рекомендації щодо розробки стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Удосконалено систему показників для оцінки конкурентоспроможності товару шляхом додавання індексу його відносної експортної конкурентоспроможності та коефіцієнта економічного ефекту експорту товару. Удосконалено принципи формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств, яка базується на управлінні конкурентними перевагами і ресурсами підприємства та якістю продукції, що випускається.

 • Розвиток конкурентоспроможності персоналу машинобудівних підприємств

           Розроблено теоретичні, методичні та практичні аспекти розвитку конкурентоспроможності персоналу підприємств машинобудування. Розроблено механізм розвитку конкурентоспроможності, який має забезпечувати зміну якісних і кількісних характеристик персоналу та досягнення певного рівня його конкурентоспроможності. Запропоновано модель вибору стратегії розвитку конкурентоспроможності персоналу у взаємозв'язку з її рівнем та стадією життєвого циклу. Удосконалено модель оцінювання даної конкуренстоспроможності. Розкрито суть категорії "конкурентоспроможність персоналу". Удосконалено класифікацію чинників впливу на неї на машинобудівних підприємствах. Визначено роль інститутів як бази для забезпечення конкурентоспроможності персоналу шляхом формування інституцій підприємства.

 • Підвищення конкурентоспроможності підприємств авіаційної інфраструктури

           Запропоновано оцінювати рейтинг авіакомпаній з метою підвищення їх конкурентоспроможності. Набули подальшого розвитку методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності агенцій повітряних сполучень та вдосконалено існуючі методики. На підставі багатофакторного аналізу визначено перспективні напрямки підвищення конкурентоспроможності даних агенцій. Розвинуто організаційно-економічні підходи до вирішення проблеми формування ефективного портфелю послуг, що пропонуються агенціями повітряних сполучень.

 • Підвищення конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств

           Розроблено теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств України. На підставі систематизації еволюції наукової думки, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду розкрито сутність конкурентоспроможності персоналу та засади її підвищення, виявлено чинники й умови зростання конкурентних переваг працівників. Здійснено багаторівневу оцінку факторів впливу на підвищення конкурентоспроможності персоналу в Україні. На підставі використання розроблених методичних підходів наведено оцінку ефективності впливу різних чинників на зростання конкурентоспроможності підприємств регіону. Встановлено дієвість механізму регулювання конкурентоспроможності персоналу. Розроблено концепцію підвищення конкурентоспроможності персоналу. Запропоновано напрями удосконалення механізму підвищення конкурентоспроможності персоналу в контексті вивчення можливостей залучення потенціалу соціального партнерства, забезпечення інвестицій в освітньо-професійне зростання, мотивації продуктивної праці й інноваційної активності.

 • Оцінка конкурентоспроможності підприємств цукрової промисловості

           Проаналізовано сутність та основні соціально-економічні передумови формування конкурентоспроможності підприємств. Здійснено систематизацію поглядів та аналіз існуючих точок зору вітчизняних і зарубіжних економістів щодо поняття "конкурентоспроможність" і "конкурентоспроможність підприємства". Уточнено класифікацію факторів, які впливають на конкурентоспроможність підприємств цукрової промисловості, розглянуто чинні методики її оцінки та виявлено їх основні переваги та недоліки. Висвітлено сучасний стан ринку цукру в Україні, основні причини кризових явищ цукрової промисловості. Проведено оцінку конкурентоспроможності підприємства за показниками конкурентоспроможності продукції та фінансового стану. Розроблено алгоритм комплексної оцінки конкурентоспроможності підприємства цукрової промисловості. Наведено динаміку інтегрального показника конкурентоспроможності підприємств та його прогнозування у 2008 р. Запропоновано багатофакторну економетричну модель оцінки конкурентоспроможності та виділення параметрів, що мають суттєве значення для конкурентоспроможності, а саме: фінансова стійкість, ліквідність і платоспроможність, ділова активність, ефективність управління, прибутковість господарської діяльності та обсяг реалізації продукції.

 • Оцінювання та розвиток конкурентоспроможності промислових підприємств

           Здійснено теоретичне обгрунтування підходу до оцінювання розвитку та конкурентоспроможності підприємства, описано структуру та складові системи забезпечення її підвищення. Визначено, класифіковано та систематизовано чинники даного розвитку. Запропоновано методику оцінювання конкурентоспроможності підприємства та визначення відповідного резерву, яка грунтується на оцінці конкурентоспроможності продукції та процесів діяльності підприємства. Відзначено, що конкурентоспроможність процесів необхідно визначати на підставі з'ясування ефективності постачальницької, виробничої та збутової діяльності. Доповнено й уточнено понятійний апарат конкурентоспроможності підприємства та продукції.

 • Підвищення конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу

  : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 [Електронний ресурс] / Інна Юріївна Рудь; Миколаївський держ. аграрний ун-т. — Миколаїв, 2009. — 20 с.: рис. — укp.

© 2007-2019 vbs.com.ua