От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / І.І. Андрусік; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 21 с. — укp.

Коротко

Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:26:55

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

АНДРУСІК ІРИНА ІГОРІВНАУДК 664 : 336. 02

АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ

МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ

08.00.04 –економіка та управління підприємствами

( харчова промисловість)


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук
КИЇВ –8


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник - доктор економічних наук, професор

Поляков Олександр Максимович,

Національний університет харчових технологій,

кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності


Офіційні опоненти : доктор економічних наук, професор,

Лайко Петро Афанасійович,

професор кафедри податкової та страхової справи

Національного аграрного університету, м. Київ


кандидат економічних наук, доцент

Тарасюк Галина Миколаївна,

Житомирський державний технологічний університет,

кафедра економіки, м. Житомир .Захист відбудеться “ 16 ” травня 8 р. о 15.00 в аудиторії В-502 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д
26.058.01 Національного університету харчових технологій за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету харчових технологій за адресою:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68.


Автореферат розісланий ” ” квітня 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.М. Марченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В ринкових умовах, коли в Україні відбуваються структурні зміни в економіці, особлива увага
приділяється оцінці економічних результатів підприємств. Підсилення конкурентної боротьби на ринку продуктів
харчування ставить нові вимоги перед підприємствами харчової промисловості та перероблення
сільськогосподарської продукції.

Підприємство працює у певному правовому та економічному середовищі, тому ефективність його функціонування
залежить від впливу та якості державного втручання.

Активізація діяльності підприємств харчової промисловості створює передумови формування продовольчої безпеки
країни, сприяє насиченню ринку харчових продуктів вітчизняного товаровиробника.

Регулювання діяльності підприємств здійснюється чинниками впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, які
за рахунок спрямування дії можуть або активізувати діяльність або її пригнічувати.

Підвищення ефективності механізмів регулювання, удосконалення методичних положень щодо оцінки, аналізу та
прогнозування ефективності розвитку підприємств дозволить підвищити активізацію діяльності підприємств. При
цьому чи не на перше місце в цій системі виступає податкове регулювання. З одного боку, надмірний податковий
тиск гальмує розвиток підприємств, з іншого –податки забезпечують саму можливість такого розвитку через
фінансування виконання функцій держави, які зокрема проявляються у наданні суспільних благ. Тому необхідним є
визначення характеристик реагування підприємницького середовища на зміни у системі оподаткування і поєднання
на цій основі інтересів держави та суб’єктів підприємницької діяльності з метою формування суспільно-бажаних
темпів економічного розвитку.

В останньому десятиріччі минулого столітті виробництво в України зазнало значної руйнації. Через загальну
економічну кризу, безсистемний перехід до нерегульованого ринку, повну втрату державного впливу на економічні

См. также:
 • Удосконалення організаційно-економічного механізму інвестиційної діяльності в промисловості (на прикладі харчової галузі)

           Проаналізовано вплив чинників, що зумовили та визначають деформацію інвестиційної сфери економіки України. Розроблено принципові умови, що мають бути закладені в основу механізму державного регулювання інвестиційного процесу. Обгрунтовано доцільність використання підприємствами лізингу та вторинного акціонування. Наведено концепцію створення концерну, що спеціалізується на заготівлі, зберіганні, переробці та реалізації хліба та хлібопродуктів. Сформовано систему підвищення ефективності інвестиційної діяльності на підприємствах харчової промисловості.

 • Удосконалення організаційно-економічного механізму діяльності акціонерних товариств харчової промисловості України

           Висвітлено питання розробки науково-методичного забезпечення для удосконалення організаційно-економічного механізму діяльності акціонерних товариств харчової промисловості. Наведено практичні рекомендації щодо підвищення ефективності його функціонування за умов розвитку ринкових відносин. Розвинено теоретико-методологічну базу та розглянуто методичні аспекти формування, функціонування й удосконалення організаційно-економічного механізму діяльності акціонерних товариств. Проаналізовано фінансово-господарську діяльність підприємств харчової промисловості. Досліджено процес формування їх акціонерного капіталу, запропоновано шляхи удосконалення його структури. Обгрунтовано необхідність удосконалення організаційно-економічного механізму діяльності акціонерних товариств харчової промисловості, зокрема, шляхом формування системи ефективних власників, удосконалення галузевого середовища акціонерних товариств і корпоративних відносин, а також розвитку інтеграційних процесів.

 • Забезпечення стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості шляхом залучення кредитних ресурсів

           Узагальнено теоретичні та методологічні підходи щодо забезпечення стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості, розвинуто теорію стратегічного та фінансового менеджменту, розширено поняття кредиту та кредитоспроможності підприємства, основні світові та національні методики оцінки якої проаналізовано. На підставі результатів вивчення основних проблем кредитування підприємств харчової промисловості запропоновано шляхи удосконалення оцінки їх кредитоспроможності, методику вибору та оцінки вартості застави. Розроблено організаційні засади створення на галузевому та територіальному рівнях фондів взаємного кредитування.

 • Формування господарського механізму підприємств харчової промисловості в умовах переходу до ринкової економіки

           Наведено результати дослідження теоретичних основ формування сучасного господарського механізму підприємств та методологічних підходів до формування господарського механізму з позицій його складових, а також практичні рекомендації щодо удосконалення існуючого господарського механізму підприємств харчової промисловості. Розроблено сучасну модель фінансового забезпечення господарської діяльності, яка враховує використання самозабезпечення, в тому числі самокредитування шляхом залучення коштів працівників підприємства (через емісію акцій або інвестиційний внесок) поряд з іншими формами фінансового забезпечення.Обгрунтовано концепцію впливу податкового регулювання на ефективність функціонування господарського механізму підприємств харчової промисловості, яка передбачає введення мораторію на внесення змін до податкової системи для стабілізації умов господарювання, введення у вітчизняну податкову систему податку з продажу замість податку на додану вартість на продукцію АПК з метою перенесення податкового навантаження з виробничих підприємств на кінцевих реалізаторів продукції, що дозволяє уникнути існуючі на сьогодні значні витрати власних обігових коштів підприємств на кредитування державного бюджету.

 • Удосконалення управління фінансово-економічним станом підприємств харчової промисловості

           Узагальнено сучасні підходи до формування системи ефективного керування фінансово-економічним станом підприємства харчової промисловості, обгрунтовано чинники впливу на нього. Досліджено сучасний фінансово-економічний стан зазначених підприємств Запорізької області. Розроблено методичні та практичні рекомендації з удосконалення механізму, а також модель керування фінансово-економічним станом підприємств харчової промисловості.

 • Ефективність інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості

           Досліджено питання підвищення ефективності інвестиційного процесу на підприємствах харчової промисловості за умов ринкової економіки. З'ясовано економічну природу інвестицій і розглянуто їх класифікації. Охарактеризовано інвестиційний ринок і його розвиток в Україні. Визначено інвестиційну привабливість галузей економіки та регіонів. Висвітлено теоретико-методичні підходи до оцінювання ефективності інвестиційного капіталу. Проаналізовано розвиток підприємств харчової промисловості та визначено їх роль у цьому інвестиційному процесу. Висвітлено напрямки використання інвестиційних ресурсів і розглянуто ефективність інвестиційного процесу на підприємствах галузі. Визначено взаємозв'язок між обсягами інвестицій в основний капітал підприємств харчової та переробної промисловості Тернопільщини з фінансовим результатом від звичайної діяльності до оподаткування й обсягами виробництва, спрогнозовано ці показники щодо перспективи. Розроблено пропозиції щодо розширення інвестиційних можливостей і забезпечення інноваційного спрямування інвестиційного процесу підприємств харчової промисловості.

 • Реінжиніринг як інструмент інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості

           Розроблено теоретичні, методичні та практичні засади застосування реінжинірингу як інструменту інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості за умов сучасної ринкової економіки України. Визначено місце даної діяльності у ринковому середовищі та методи її регулювання. Розглянуто систему формування сукупного інноваційно-інвестиційного попиту та пропозиції, що впливає на механізм інноваційно-інвестиційного ринку. Розглянуто економічний зміст зазначеної діяльності за умов розвитку ринкових відносин. Наведено класифікацію форм інвестицій. Визначено місце інноваційно-інвестиційної діяльності в механізмі реформування підприємств харчової промисловості. Проаналізовано реінжиніринг як інструмент її реформування, вдосконалено понятійний апарат методології реінжинірингу. Висвітлено питання вибору бізнес-процесів для проведення реінжинірингу підприємств харчової промисловості. Удосконалено методику оцінки інноваційно-івестиційної привабливості даних підприємств. Запропоновано критерій її оцінки, що відображає зміни у взаємозв'язку з обсягом інвестицій. Розроблено алгоритм реалізації модернізованої моделі на ПЕОМ.

 • Облік і контроль доходів і результатів діяльності підприємств харчової промисловості

           Досліджено теоретичні й організаційно-методичні аспекти обліку та контролю доходів і результатів діяльності підприємств харчової промисловості. Досліджено суть доходів і результатів діяльності як об'єктів обліку та контролю. З'ясовано причини відмінностей у разі визнання доходів і витрат у бухгалтерському обліку та у разі здійснення податкових розрахунків. Надано рекомендації щодо вдосконалення обліку доходів і результатів діяльності для підприємств харчової промисловості. Проаналізовано основні відмінності визначення прибутку у бухгалтерському обліку та сум доходів і валових витрат за податковими розрахунками. Надано пропозиції щодо здійснення податкових розрахунків для визначення валових витрат на досліджених підприємствах. Запропоновано шляхи вирішення основних проблем стосовно автоматизації обліку доходів і результатів діяльності на підприємствах харчової промисловості. Визначено основні напрями вдосконалення методики й організації зовнішнього та внутрішнього контролю доходів і результатів діяльності.

 • Удосконалення механізму реструктуризації підприємств вугільної промисловості

           Розроблено напрямки вдосконалення механізму реструктуризації вугільних шахт з урахуванням їх економічної надійності та раціональності використання природних ресурсів, тенденцій зміни природних і технологічних чинників, а також використання економіко-математичного моделювання. Визначено суть реструктуризації. Удосконалено класифікацію чинників, що впливають на виникнення кризового стану шахти, та методів реструктуризації. Обгрунтовано доцільність використання багатокритеріальної оптимізації під час формування програми реструктуризації. Розроблено економіко-математичну модель, яка базується на використанні запропонованого оригінального комплексного критерію вибору напрямків реструктуризації. Модель апробовано за умов ДП "Добропіллявугілля". Запропоновано комплексний критерій, який дозволяє оцінювати інвестиційну привабливість шахти та визначати її рейтинг не тільки в аспекті її економічної надійності, але й з урахуванням екологічного фактора. Розроблено динамічну модель визначення адресного обсягу інвестицій для забезпечення приросту потужності шахт регіону залежно від рівня економічної надійності та техніко-технологічних параметрів. За цього оптимізаційну задачу розглянуто як багатоетапну, що зумовлено поступовим нарощуванням потужності шахт і оцінки ефективності вкладення коштів для кожного підприємства.

 • Формування економічної стратегії фінансово-господарської діяльності підприємств харчової промисловості

           Розглянуто теоретико-методологічну базу та методичні аспекти формування економічної стратегії фінансово-господарської діяльності підприємства. Проаналізовано передумови здійснення стратегічного вибору підприємствами харчової промисловості України та її олійно-жирової підгалузі. Обгрунтовано необхідність заміни поточної економічної стратегії фінансово-господарської діяльності підприємств галузі стратегією реструктуризації (реактивного підходу адаптивним). Ефективність стратегії реструктуризації визначено результатами порівняльної оцінки стратегічних альтернатив (на прикладі ВАТ "Вінницький ОЖК").

 • Стратегічний аналіз прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємств харчової промисловості

           Розкрито суть і проаналізовано основні складові економічної стратегії підприємств, обгрунтовано рекомендації щодо стратегічного аналізу та прогнозування діяльності підприємств харчової промисловості: формалізовано комплекс завдань стратегічного аналізу. Доповнено багатофакторну модель Альтмана новим індексом. Обгрунтовано методику отримання конкурентних переваг за рахунок зниження виробничих витрат підприємства. Розроблено прогнозні параметри управління інвестиційної стратегії підприємств харчової промисловості Криму.

 • Шляхи активізації інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості в умовах обмеженості ринку позикового капіталу

           Розглянуто теоретичні аспекти протікання інвестиційних процесів підприємств у різних економічних системах, які відрізняються ступенем державного втручання у формування джерел фінансування інвестицій та розподільчі процеси у разі інвестування, термінами окупності інвестованих коштів та показниками ефективності вкладання інвестицій. Визначено особливості забезпечення інвестиційних потреб підприємств за умов переходу до ринку за існуючих обмежень ринку капіталів у країні за допомогою орієнтації на внутрішні залучені джерела інвестування. Теоретично обгрунтовано інноваційне спрямування інвестиційних коштів для оновлення основних фондів на засадах розширеного відтворення з метою інтенсифікації виробничих процесів на підприємствах харчової промисловості, зазначено про доцільність перегляду нормативних термінів експлуатації обладнання з урахуванням темпів науково-технічного прогресу. Надано рекомендації щодо активізації амортизаційної політики підприємств на базі розробки та впровадження корегувальних коефіцієнтів до чинних норм амортизації основних засобів виробництва з урахуванням темпів знецінення інвестицій та коливання валютного курсу. Висвітлено питання розширення інвестиційних можливостей акціонерних товариств за рахунок зміни організаційно-правової форми шляхом перетворення ЗАТ у ВАТ через приватне розміщення акцій. Запропоновано методику проведення чергової переоцінки основних фондів з урахуванням індексів цін інвестицій з метою забезпечення ефективної амортизаційної політики, упорядкування кредитних відносин та прав власності на підприємствах.

 • Удосконалення механізму регулювання інвестиційної діяльності в Україні та її регіонах

           Досліджено еволюцію уявлень та розкрито сутність інвестицій, показано недостатню роль держави у вирішенні проблем інвестування. Проаналізовано сучасний стан та умови інвестиційної діяльності в Україні та її регіонах. Запропоновано складові механізму державного регулювання даної діяльності та класифікацію інвестиційних джерел на макро- та мікрорівнях. Розроблено методику оцінки інвестиційної привабливості галузей економіки з урахуванням регіональних інвестиційних ризиків, яка дозволяє оцінити рівень даної привабливості зазначених галузей, встановити пріоритетні сфери інвестування у регіоні та визначити інструменти щодо стимулювання залучення інвестицій, потрібних для регіонального розвитку. Обгрунтовано необхідність розробки державних і регіональних програм залучення інвестицій, які повинні бути неодмінною складовою системи програмування економічного розвитку України та її регіонів. Визначено алгоритм розробки регіональної програми залучення інвестицій.

 • Моніторинг фінансової конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості на регіональному рівні (на прикладі м'ясної промисловості)

           Визначено зміст поняття моніторингу фінансової конкурентоспроможності як спеціально організованого систематичного спостереження за зміною кількісних та якісних параметрів фінансової діяльності, які характеризують конкурентні переваги та відставання за умов постійної зміни кон'юнктури та поглибленого вивчення тенденцій економічного розвитку підприємств. Розроблено методичні засади організації системи моніторингу фінансової конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості з метою формування необхідного інструментарного та інформаційного забезпечення та обгрунтування послідовності етапів його проведення. Удосконалено класифікацію внутрішніх факторів впливу на рівень фінансової конкурентоспроможності підприємств. Запропоновано нові методичні підходи щодо використання кластерного аналізу для оцінки рівня фінансової конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості Полтавської області. Обгрунтовано класифікаційні підходи щодо визначення основних типів фінансової рівноваги. На підставі використання методу Ж.Франшона та І.Романе удосконалено методику проведення моніторингу фінансової стабілізації підприємств. Обгрунтовано основні принципи формування стратегії підвищення фінансової конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості, використання яких сприяє стабілізації їх економічного розвитку та забезпечує конкурентні переваги на тривалий період.

© 2007-2019 vbs.com.ua