От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

Название

Терміни в часі: змінюваність сутності / О.С. Чирков // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — N 26. — С. 36-38. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Коротко

Терміни в часі: змінюваність сутності

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-08-15 01:16:49
Описание
         Розглянуто один із наріжних законів термінотворення в літературознавстві - закон сутнісної еволюції терміна.
См. также:
 • Духовність: сфера сутності чи існування людини?

           «Вічна» проблема духовності особливо актуалізується у драматичні періоди історії, коли принципово нові життєві явища та обставини коригують способи і засоби життєвого вибору і соціального самовизначення індивідів. Радикальні зміни, які переживає сьогодні Україна, є саме таким етапом. А це означає, що проблеми духовності мають набути статусу найважливіших. Актуальним завданням стає пошук духовних основ людської спільності.

 • Строки (терміни) у цивільному праві

           Розглянуто актуальні проблеми юридичного закріплення, застосування, обчислення, зв'язку цивілістичних строків (термінів) з юридичними фактами та суб'єктивними правами і обов'язками. Встановлено та обгрунтовано класифікацію строків у цивільному праві, визначено основні риси кожного виду строків та особливості їх практичного застосування в межах конкретних цивільних правовідносин за умов введення в Україні нового цивільного законодавства.

 • Психолого - педагогічні аспекти сутності професійної самореалізації студентів

           Висвітлено проблему становлення професійної самореалізації студентів. Проведено аналіз наукової літератури та виявлено поняття самореалізації та професійної самореалізації студентів. Розкрито особливості, рівні та параметри професійної самореалізації майбутніх педагогів. Остання показана як складний процес, що здійснюється в результаті активної діяльності студента.

 • Юридичні і соціальні аспекти сутності трудового договору у сучасних умовах

           Досліджено поняття та сутність трудового договору за ринкових умов розвитку України. Проаналізовано законодавство та правозастосовчу практику з позицій збереження гуманістичної сутності трудової угоди. Запропоновано нові наукові висновки та положення з правових питань регулювання трудових відносин на сучасному етапі, обгрунтовано рекомендації щодо удосконалення КЗпП, ряду галузевих законів України.

 • Дослідження сутності живої сили в еволюції людської тілесності (методолого-синергетичний аналіз)

           Висвітлено суть поняття "живі сили" організму з використанням категорії "Рід" - єдиного системного різноманіття змісту "живого організму" (і життя як такого взагалі), а також видові відмінності, що становлять системне різноманіття та способи прояву "живої сили". Відзначено, що принциповим для даного дослідження є визначення протилежності між: "фізичною" (механічною) і "живою силою організму". Сила визначається як здатність опрацювати (у фізичому розумінні) або вивести зі стану спокою деяке фізичне тіло. На противагу цьому "живу силу" організму визначено як діючу творчу активність (інтелектно-інноваційну краетивність у конкурентному середовищі взаємодії штучного та природного інтелектів у біосферному та ноосферному вимірах людського буття). Тобто така творча активна сила організму, що забезпечує його відтворення, збереження і системно цільовий, вибірково спрямований розвиток, зміст якого відображається (для людини) усвідомлено поставленою метою, тобто ідеальністю (волі, розуму, душі) залежно від стану та потенційних можливостей наявних матеріальних сил людської тілесності.

 • Зворотна дія кримінального закону в часі

           Визначено суть поняття кримінального закону, зважаючи на єдність його змісту та форми, висвітлено можливі зміни кримінального закону шляхом трансформації його змісту, форми поступово або одночасно. Акцентовано увагу на неможливості досягнення мети офіційного оприлюднення кримінального закону, який встановлює злочинність діяння та посилює кримінальну відповідальність, у разі набуття ним чинності з дня опублікування. Наведено загальне визначення поняття часу вчинення злочину, без урахування об'єктивних ознак. Доведено, що кримінальний закон може мати лише зворотну дію, а не зворотну чинність або зворотну силу. Зазначено, що зворотна дія кримінального закону в часі має не морально-етичне або прагматичне, а юридичне обгрунтування. Виділено матеріальні та формальні підстави звротної дії кримінального закону в часі, показано їх співвідношення та прояв у кримінальному законі України.

 • Профілактика перинатальної патології у жінок, які перенесли респіраторну вірусну інфекцію в різні терміни гестації

           Досліджено проблему зниження частоти перинатальних ускладнень у жінок, які хворіли на респіраторну вірусну інфекцію у різні терміни вагітності, на підставі результатів вивчення клініко-вірусологічних, імунологічних, морфологічних і функціональних особливостей організму вагітної та стану плода, а також удосконалення комплексу лікувально-профілактичних заходів. Проаналізовано спектр респіраторних вірусів, які спричиняють перинатальну патологію. Вивчено особливості перебігу вагітності, пологів, внутрішньоутробного розвитку плода та стану немовлят. Оцінено характер імунної відповіді залежно від терміну гестації та тяжкості захворювання. Проведено морфологічне дослідження плацент, що дозволило оцінити особливості формування плацентарної недостатності. Розроблено комплекс лікувально-профілактичних заходів і визначено ефективність його використання.

 • Регенерація периферійного нерва в умовах нейропластики, проведеної в різні терміни після пошкодження, та стимуляції мієліногенезу

           Вивчено відновлення нервового стовбура за всією довжиною за умов мікрохірургічної алонейропластики залежно від часу після пошкодження, а також стан нервових волокон, що проростають у периферійний відрізок нервового стовбура та їх мієлінізацію під впливом ліпіну. За результатами одержаних даних з'ясовано закономірності процесів регенерації та мієлінізації нервових волокон залежно від терміну оперативного втручання та впливу препарату "Ліпін", кореляцію між змінами в трансплантаті та в нейральних анастомозах і змінами в периферійному відділі пошкодженого нерва. Створено передумови удосконалення методики лікування травм нервових стовбурів у людини, а також надано теоретичне обгрунтування для розробки рекомендацій щодо вибору тактики операційних втручань і реабілітаційних засобів за тяжких форм пошкодженого нерва.

 • Клініко-експериментальне обгрунтування підвищення процесів адаптації при лікуванні знімними видами зубних протезів в ранні терміни

           Дисертація присвячена вивченню питань покращання та пришвидшення процесів адаптації в ранні терміни пацієнтів, яким виготовляються знімні конструкції зубних протезів із акрилових пластмас. Експериментально вивчено і доведено, що введення тваринам компоненту акрилової пластмаси викликає різку активацію синтезу і виділення у кров гормонів щитовидної залози та кори наднирників; використання комбінації компоненту акрилової пластмаси і природнього адаптогена (в дозі 10 крапель) створюють умови для ефективної негайної адаптації організму тварин на дію розчину мономеру акрилової пластмаси. Розроблено і впроваджено в практику ортопедичної стоматології нову методику підвищення ефективності процесів адаптації до знімних конструкцій зубних протезів використанням природного адаптогену - елеутерокока. Ефективність цього методу обгрунтовано теоретично і підтверджено на практиці. Застосування його в клініці ортопедичної стоматології дозволяє покращити процес адаптації та прискорити термін адаптації у пацієнтів, яким виготовляються знімні конструкції зубних протезів із акрилових пластмас, як первинно, так і повторно.

 • Дія нормативно-правових актів у часі, просторі і за колом осіб

  Назва роботи Дія нормативно-правових актів у часі, просторі і за колом осіб
  Розділ Право
  Вид роботи Матеріал (Увага законодавча база застаріла)
  Кількість сторінок 28
  Ціна 0
  Зміст Вступ 3
  1.Поняття нормативно-правового акта 6
  2. Поняття закону та його дія у часі, просторі і за колом осіб 10
  3.Підзаконні нормативно-правові акти, види та їх дія в часі, просторі та за колом осіб 15
  Висновки 25
  Література 28

 • Екологічні закономірності міграції птахів фауни України в часі та просторі

           Вперше складено повний список птахів фауни України, що нараховує 414 видів, 355 з яких є кочовими або перелітними, та встановлено їх сучасний статус. Методично розроблено два підходи щодо аналізу великого фактичного матеріалу термінів прильоту понад 18 модельних видів птахів: аналіз багаторічних спостережень (часовий підхід) та аналіз спостережень на території всієї України (просторовий підхід). Запропоновано нову концепцію ареалу мігруючих тварин, суть якої полягає в тому, що ареал мігруючих тварин становить єдиний простір (територію), до якого включено гніздові та зимові території, а також міграційні шляхи, на підставі того, що птахи на всіх цих територіях завжди включаються у трофічні мережі екосистем. Проаналізовано приліт весною та відліт восени деяких видів птахів на території України. Доведено, що особини, які першими мігрують весною, та останніми восени, вказують на екологічні русла перельоту свого виду (популяції). Зазначено, що мігруючі особини раніше з'являються весною та довше затримуються восени на екологічно вигідних територіях. На підставі результатів аналізу багаторічних рядів, загальною сумою понад 13 тисяч дат, і спостережень прильоту 18 видів птахів у 91 пункти Східної Європи обгрунтовано та сформульовано правило варіювання термінів міграції птахів, яке полягає в тому, що варіація термінів прильоту та відльоту (навіть в межах одного виду) птахів змінюється залежно від широти: чим більша широта, тим менша варіація. На підставі сформульованого правила вперше запропоновано гіпотезу зміни балансу впливу екзогенних та ендогенних факторів на формування міграційного стану птахів і контроль їх міграції. Перед міграцією та на її початку переважає вплив зовнішніх (екологічних) факторів, а в ході міграції починають домінувати внутрішні (біологічні) фактори. Вперше представлено карти ареалів 61 виду птахів, що екологічно пов'язані з водно-болотними угіддями.

 • Нестаціонарні електромагнітні явища у дисипативному діелектрику зі змінними у часі параметрами

           За допомогою метода інтегральних рівнянь макроскопічної електродинаміки проведено аналітичне і чисельне дослідження перехідних процесів, що мають місце при імпульсному змінюванні у часі параметрів нестаціонарного середовища, а також вплив межі цього середовища на такі процеси.

 • Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб (за законодавством України)

           Проведено комплексний аналіз дії норм податкового права у часі, просторі та за колом платників податків на матеріалах вітчизняного законодавства та юридичної практики. Визначено поняття податково-правової території держави, розкрито суть загального та спеціальних податково-правових режимів, механізми дії податково-правових норм щодо платників податків. Наведено пропозиції для законодавців та правозастосовних органів щодо прискорення податкової реформи в Україні.

 • Коваріантне квантування частинки зі спіном та суперчастинки у просторі-часі звичайної вимірності

           Дисертація присвячена квантуванню моделей спінової (супер)частинки з бозевськими спіновими змінними. Проведені коваріантні первинне і вторинне квантування безмасової суперчастинки з введенням суто калібровочних спінорних лоренцевих гармонік. Обчисленням перестановочної функції показано, що умові мікропричинності задовільняють лише гармонічні поля з правильним зв'язком спіну зі статистикою. Техніка індексного спінора застосована для опису нескінченнокомпонентних полів скінченного спіну, одержано рівняння руху таких полів і на них узагальнено теорему Вайнберга. Запропоновано модель спінової частинки з комутуючим індексним спінором, яка після квантування описує масивну (безмасову) частинку з довільним фіксованим скінченним спіном (спіральністю). Для масивної частинки довільного спіну знайдено амплітуду переходу шляхом обчислення континуального інтегралу в BFV-BRST підході.

© 2007-2018 vbs.com.ua