От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

Название

Резонансні коливання та дисипативний розігрів непружних феромагнітних тіл канонічної форми : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Ю.І. Лелюх; НАН України. Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Коротко

Резонансні коливання та дисипативний розігрів непружних феромагнітних тіл канонічної форми

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-08-15 01:22:43
Описание
         Розроблено моделі вимушених гармонічних коливань в'язкопружних п'єзомагнітних тіл з врахуванням взаємодії магнітомеханічних і теплових полів, гідромагнітних ефектів та обмінних сил. Розвинуто числово-аналітичних методи розв'язування крайових задач, до яких призводять ці моделі. Розв'язано конкретні задачі на базі розроблених моделей і методів. З метою моделювання дисипації використано концепцію комплексних характеристик. Визначено, що дисипативна функція в рівнянні енергії дорівнює усередненій за цикл магнітомеханічній потужності. Для області високочастотних коливань досліджено вплив обмінних сил гіромагніних ефектів. Для низькочастотної області методом скінченних елементів отримано розв'язки вісесиметричних задач про резонансні коливання та дисипативний розігрів феромагнітних порожнистого та суцільного циліндрів, а також феромагнітного сферичного сегмента. Для суцільного циліндра враховано вплив зовнішнього середовища.
См. также:
 • Коливання і дисипативний розігрів в'язкопружних шаруватих тонкостінних п'єзоелементів

  : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 [Електронний ресурс] / Тетяна Василівна Карнаухова; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 18 с. — укp.

 • Коливання і дисипативний розігрів в'язкопружних тіл при полігармонічному деформуванні, викликаному рухом поверхневих навантажень

           Розроблено моделі та числово-аналітичні методи розв'язання задач про стаціонарні полігармонічні коливання та дисипативний розігрів в'язкопружних тіл за дії на них рухомих поверхневих навантажень. За умов припущення, що властивості матеріалу не залежать від температури, спряжена лінійна задача термов'язкопружності розділяється на дві окремі задачі - задачу механіки та задачу теплопровідності з відомим джерелом тепла, що визначається дисипативною функцією. В цьому випадку одержано аналітичні розв'язки плоских квазістаціонарних задач для циліндра та шару, а також динамічних задач для тонкостінних елементів (стрижня, пластини, циліндричної панелі, замкнутої циліндричної оболонки). Особливу увагу приділено полігармонічному деформуванню, викликаному коченням циліндра по жорсткій основі. З урахуванням залежності властивостей матеріалу від температури розв'язано плоскі задачі про теплову нестійкість циліндра та шару. Досліджено вплив геометричних характеристик тіл, ширини області навантаження, швидкості руху навантаження, теплових граничних умов та інших даних на термомеханічну поведінку вказаних в'язкопружних тіл.

 • Концентрація напружень на міжфазних поверхнях канонічної форми у в'язко-пружних композитних матеріалах

           Розв'язано просторову задачу механіки матричних стохастично армованих композитних матеріалів, за якою компоненти даного неоднорідного матричного середовища проявляють в'язко-пружні властивості, а до матеріалу прикладено статичне навантаження. Виявлено, що неоднорідність середовища обумовлює перерозподіл напружень у компонентах. Зауважено щодо необхідності врахування впливу часу на напружено-деформований стан матеріалу завдяки в'язко-пружності компонентів. Установлено, що композитне середовище моделюється таким середовищем, фізико-механічні властивості якого є випадковими функціями координат, в'яко-пружні характеристики визначено за допомогою принципу Вольтерра та методу змінних у часі модулів. Для цього пружні модулі замінюються операторами з ядрами типу Работнова. У процесі дослідження неоднорідного середовища стохастичної структури використано методи усереднення та моментних умовних функцій. Визначено коефіцієнт концентрації напружень у компонентах, показано, що у включеннях напруження зростають, а в матриці - спадають. Проведено числове дослідження для ряду характеристик компонентів композитного матеріалу.

 • Поляковський скейлінг у непружних hh-процесах при високих енергіях

  : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.16 [Електронний ресурс] / Михайло Михайлович Овсянко; Одеський національний політехнічний ун-т. — О., 2002. — 20 с.: рис. — укp.

 • Статичні і динамічні властивості нелінійних магнітних утворень у низьковимірних феромагнітних системах

  : Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.07 [Електронний ресурс] / Юрій Іванович Джежеря; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2000. — 28 с. — укp.

 • Осереднення фізико-механічних властивостей п'єзокерамічних та феромагнітних волокнистих композитів регулярної структури

           Розв'язано нові задачі теорії електропружності та магнітостатики про усереднення фізичних властивостей волокнистих композиційних матеріалів регулярної структури з п'єзокерамічними компонентами структури, базуючись на єдиному підході. Побудовано загальні представлення розв'язків відповідних крайових задач, які задовольняють умови квазіперіодичності механічних переміщень та потенціалу електричного поля у структурі п'єзокомпозита, або квазіперіодичності градієнтів векторів напруженості магнітного поля у структурі феромагнітного композита. Розглянуті задачі про спряження фізичних полів на межах розділу фаз композита було зведено до систем регулярних інтегральних рівнянь другого роду або мішаних систем сингулярних інтегральних і лінійних алгебричних рівнянь. З використанням методу регулярних структур знайдено макропараметри композитів. Досліджено залежності макромодулів композиційних матеріалів від геометричних і фізико-механічних характеристик їх твірних фаз.

 • Каскадна параметризація розподілу за множинністю в непружних p-p- та pp- взаємодіях в інтервалі енергій в с.ц.м. s = 20 - 1800 ГеВ

           Каскадно-стохастичний розподіл вторинних частинок за множинністю отримано в припущенні, що на першій стадії взаємодії, яка описується однорідним пуассонівським процесом, народжується в просторі прицільних параметрів випадкове число первинних частинок (партонів, померонів, струн), кожна з яких генерує на другій стадії неоднорідний пуассонівський процес народження випадкового числа вторинних частинок ("сірих" адронів). Знебарвлення "сірих" адронів відбувається у виділеному об'ємі, роль якого грає максимальний прицільний параметр або радіус взаємодії первинних частинок. На підставі результатів фітування отримано асимптотичні залежності параметрів каскадно-стохастичного розподілу від енергії взаємодії, які дозволяють прогнозувати поведінку розподілів за множинністю вторинних частинок за надвисоких енергій. Теоретично обгрунтовано механізм реєстрації та вивчено динамічні характеристики граничних детекторів важких заряджених частинок на базі циліндричних магнітних доменів.

 • Електронне збудження широкозонних твердих тіл у метастабільному стані в актах непружних зіткнень з нейтральними атомними частками

           Досліджено електронні процеси під час взаємодії атомних часток з широкозонними твердими тілами за допомогою нестаціонарних імпульсних методів. Вивчено нове явище - високоефективну електронну гетерогенну аккомодацію енергії хімічних реакцій. Доведено, що для електронно-збуджених твердих тіл електронний канал аккомодації енергії може бути основним та визначати швидкість гетерогенних хімічних процесів. Розроблено механізми явищ, які вивчаються. Проведено комп'ютерне моделювання процесів електронного збудження метастабільних твердих тіл в актах непружних зіткнень з атомними частками. Зроблено оцінку констант взаємодії. Описано методи дослідження твердого тіла, що дають можливість визначати енергетичну глибину електронних станів та відносну концентрацію центрів випромінювання.

 • Електрооптичні резонансні НВЧ модулятори лазерних віддалемірів-рефрактометрів

  : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.01 [Електронний ресурс] / А.М. Оробінський; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 19 с.: рис. — укp.

 • Резонансні стани та їх спектральні густини в кристалах із плоскими дефектами

           Досліджено зміни густини об'ємних коливань внаслідок наявності в кристалах плоских дефектів, проаналізовано зв'язок особливостей густини станів з ефектами повного проходження та повного відбиття, а також резонансних станів у суцільному спектрі з локалізованими станами поза спектром. Показано, що в системах, де закон дисперсії елементарних збуджень має кілька гілок, можуть мати місце ефекти повного проходження та повного відбиття квазічастинок від пасивного тонкого дефекту. З'ясовано, що в даному випадку густина квазілокальних станів має пік, який в основному наближенні описується кривою Лоренца, а його максимум близький до частоти повного проходження. Встановлено, що дисперсійні криві, що відповідають ефекту повного проходження поза суцільним спектром безперервно продовжуються дисперсійними кривими локалізованих поблизу дефекту хвиль. Показано, що два паралельних тонких плоских дефекти можуть мати хвилевідні властивості стосовно хвилі, що має закон дисперсії з двома гілками, якщо енергія цієї хвилі відповідає станам, які вільно поширюються, однієї гілки та локалізованим станам іншої гілки.

 • Резонансні явища у квазіперіодичних шаруватих системах з металодіелектричними елементами

           Розв'язано ряд нових задач дифракції на обмежених періодичних послідовностях з неоднорідностей зі складним характером розсіювання хвиль у вільному просторі та у хвилеводах. Розвинуто ефективний алгоритм розрахунку характеристик полів розсіювання та перетворення на базі теорії матричних функцій. В одномодовому режимі коефіцієнти розсіювання представлені узагальнювальними аналітичними виразами з використанням поліномів Могіна. У двомодовому режимі виявлено кореляцію характеристик полів розсіяння та перетворення багатоланкового хвилеводного фільтра з особливостями розповсюдження власних хвиль його нескіченного аналога. Надано фізичне обгрунтування умов ефективного перетворення вироджених хвилеводних хвиль. Показано, що перетворення хвиль у дисипативній системі значно покращує узгодження радіопоглинаючого шаруватого покриття екрану для збуджуючого типу хвилі. В одномодовому режимі розв'язано задачу дифракції на послідовності решіток з резонансних розсіювачів у вигляді щільних брусів прямокутного поперечного перетину, що ідеально проводять. Установлено зв'язок положення та ширини зон прозорості та запирання з областями низького та високого рівня відбиття на частотних, кутових та інтерференційних залежностях коефіцієнтів розсіювання. Одержано умови абсолютної прозорості, значення частот і добротності резонансних коливань, ширини зон квазіпрозорості. З'ясовано їх залежність від довжини періоду. Виявлено умови, за яких уповільнюючі властивості хвилеводів з неоднорідним і однорідним заповненням співпадають. Визначено діапазони частот, за яких присутнє ефективне внутрішнє перетворення типів хвиль. Одержано розв'язання задачі дифракції для обмеженої послідовності зазначених резонаторів. Виявлено низько- та високодобротні резонансні коливання й умови їх формування, а також широкі частотні діапазони практично нового відбиття енергії падаючого поля.

 • Магнітні, транспортні і резонансні властивості самодопійованих та допійованих кальцієм манганітів

           Відзначено, що цей ефект сильніше виявляється у плівкових зразках. Проведено порівняння впливу тиску та магнітного поля на транспортні властивості керамічних і плівкових зразків манганітів з надлишком марганцю, що мають однакову сполуку. Установлено наявність лінійного підвищення температури Кюрі та більш інтенсивного переходу метал-діелектрик під тиском. Зроблено висновок, що ефекти тиску та магнітного поля більшою мірою виявляються у плівкових зразках, ніж у кераміках. Для манганітів з надлишком марганцю такі дослідження проведено вперше.

 • Відкриті резонансні системи з дисперсійними дзеркалами в приладах мм та субмм діапазонів

           Дисертація присвячена вивченню коливальних процесів у відкритих резонаторах (ВР) з дисперсійними елементами. В роботі розвинуто новий напрямок в дослідженні ВР з додатковим обмеженням резонансного простору та трансформацією імпедансу. Запропоновано новий підхід до аналізу механізмів формування коливань, що має в собі хвилеводну модель та метод узагальненої матриці розсіювання як математичне обгрунтування. Проведена класифікація типів коливань. Виявлені та досліджені раніше не відомі типи коливань, серед яких слід виділити коливання, що одержали назву квазіосновних і мають аномально високу добротність. На основі досліджень розроблено ряд квазіоптичних твердотільних генераторів зі сферокутовоешелетним ВР в діапазоні 8-1 мм з високою стабільністю та пониженим рівнем частотного шуму. Дано обгрунтування використання розроблених резонаторів в електровакуумних резонансних генераторах, наприклад, оротронах та перспектив просування даних методів в субмм діапазон.

 • Нелінійні резонансні явища і динаміка солітонів в низьковимірних системах з дисперсією

           Досліджено нові властивості та особливості динаміки солітонних збуджень, що виникають у низьковимірних системах під впливом реальних фізичних факторів і за умов резонансної дії зовнішнього поля. Вивчено спектри коливань солітонів та їх стійкість у постійних і змінних полях. З'ясовано умови стійкості доменних границь в одновимірних феромагнетиках, рухомих солітонів у неідеальному бозе-газі та одновимірних солітонів, локалізованих на дефекті. Виявлено осциляційну нестійкість солітонів за умов накачування та дисипації. Описано механізм її виникнення внаслідок резонансу двох внутрішніх мод солітону. Досліджено нелінійну стадію розвитку нестійкості та переходи до хаосу у внутрішній динаміці солітону. Теоретично висвітлено роль нелінійних збуджень у резонансні явища, які спостерігаються в реальних низьковимірних магнетиках і високотемпературних надпровідниках з магнітними фрустраціями. Розвинуто концепцію про зв'язані багатосолітонні комплекси для середовищ з сильною дисперсією. Вивчено їх безвипромінювальну динаміку та механізми їх утворення.

© 2007-2018 vbs.com.ua