От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

Название

Поляризаційні явища в оксидній варисторній кераміці : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / І.В. Гомілко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 16 с. — укp.

Коротко

Поляризаційні явища в оксидній варисторній кераміці

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-02 07:52:28
Описание
         Розроблено фізічні основи застосування поляризаційних явищ для вивчення та контролю особливостей керамічних матеріалів з міжкристалітними потенціальними бар'єрами. Експериментально досліджено ізотермічну та термостимульовану деполяризації, нелінійну електропровідність та ємнісний ефект залежно від структурної невпорядкованості оксидно-цинкової варисторної кераміки різних складів. Наведено моделі для аналізу температурної залежності струмів термостимульованої деполяризації, що враховують перезарядження об'ємних і поверхневих електронних станів на протилежних сторонах напівпроводникового кристаліту неоднорідної системи з міжкристалітними потенціальними бар'єрами. Запропоновано методи прогнозування вольт-амперних і вольт-фарадних характеристик, що враховують поляризаційні явища в широкому діапазоні електронних напруг. Розвинуто фізичні основи застосування явищ ізотермічної та термостимульованої деполяризації та вольт-фарадних характеристик у діапазоні малих напруг для визначення фізичних параметрів оксидної варисторної кераміки.
См. также:
 • Обмеження струму в кераміці на основі оксиду індію

           Виявлено ефект обмеження струму в оксидно-індієвій кераміці - після ділянки надлінійного росту струму з напругою струм зростає повільніше, ніж лінійно, спостерігається його насичення і навіть зменшення. Розроблено модель сублінійної залежності струму від напруги в оксидній кераміці, здійснено числове моделювання такого неомічного ефекту. На відміну від відомої моделі, враховано ріст концентрації акцепторних станів на межі зерен за рахунок додаткової адсорбції кисню в результаті прикладення напруги. На температурній залежності електропровідності одержаної оксидно-індієвої кераміки в повітрі в діапазоні 570 - 670 К виявлено ділянку росту опору матеріалу з нагрівом. Запропоновано механізм обмеження струму в оксидній кераміці з нанорозмірними зернами. Насичення струму в такому матеріалі пов'язується з фіксацією висоти потенціального бар'єру на межі зерен в результаті досягнення напруги, за якої шар, збіднений носіями заряду, розширюється на все зерно.

 • Поляризаційні та просторово-часові перетворення світлових пучків у плівках AgCl-Ag

           Досліджено вплив обертання площини поляризації на формування фотоіндукованого дихроїзму та періодичних структур, пов'язаних зі збудженням хвилеводних мод, за умов опромінення плівок безперервним спектром видимого діапазону. Наведено результати експериментів і встановлено роль позитивного зворотного зв'язку у разі індукування періодичних структур лінійно поляризованим поліхроматичним пучком від ртутної лампи. Визначено можливість формування голографічних граток з різними періодами під дією одного лазерного пучка на кристалічну пластину ZnS, на яку наненсено плівку AgCl-Ag. Виявлено та досліджено нові нелінійні ефекти (оптична турбулентність, еволюційні перетворення в пучках розсіювання та дифракції від періодичних структур) у разі дії на плівку нормально або похило падаючого сфокусованого лінійно поляризованого Гауссового лазерного пучка.

 • Спрямовані та поляризаційні характеристики випромінювання з відкритого кінця круглого хвилевода

           Досліджено амплітудні, фазові та поляризаційні характеристики випромінювання в дальній, ближній та проміжній зонах відритого кінця круглого хвилевода (ВККХ) з урахуванням дифракційних явищ на відкритому кінці у разі збудження випромінювача симетричними та несиметричними типами хвиль.

 • Поляризаційні властивості фототрансформацій бактеріородопсину для нелінійної просторової модуляції світла

           Досліджено оптичну анізотропію, наведену за одночасної дії двох збуджувальних променів різної поляризації, які потрапляють у смугу поглинання вихідної форми bR570 фотоцикла бактеріородопсина (БР) і найбільш довгоживучого короткохвильового інтермедіату M412, відповідно. Досліджено фотоіндуковану анізотропію у полімерних плівках з природним БР, генетичними мутантами D96N і D96E БР, аналогами 4-keto-D96N БР та у плівках з хімічними домішками у полімерній матриці, що збільшують час життя M412. Розроблено методику розрахунку характеристик амплітудно-фазових динамічних поляризаційних решіток у плівках з БР з урахуванням молекулярного дихроїзму за довільного співвідношення інтенсивностей записувальних хвиль. З використанням голографічних методів виявлено анізотропію процесу світлоадаптації БР. Здійснено мультиплексний одночасний запис у плівці з БР двох решіток інтенсивностей з ортогональною поляризацією пучків, що записують різні решітки. Це призводить до більш, ніж дворазового збільшення дифракційної ефективності у порівнянні з записом решіток однаковими поляризаціями. На підставі анізотропії B - M-типу запропоновано схеми селективного блокування певних частин зображення у реальному часі.

 • Насильство в сім'ї: соціологічний аналіз явища

           Доведено ефективність використання комплексного підходу до вивчення насильства в сім'ї як соціального явища. Виявлено масштаби його розповсюдженості, розглянуто об'єкт та суб'єкт насильства, а також стратегії їх взаємодії, сукупність об'єктивних та суб'єктивних чинників, що відбивають особливості причинно-наслідкового зв'язку подій, характер соціально-психологічних наслідків такої взаємодії, характер дій, охоплюваних поняттям насильство в сім'ї, особливості сприйняття та реалізації респондентами різноманітних видів насильницьких дій стосовно членів своєї сім'ї. Уперше на підставі вивчення кримінально-статистичної звітності та використання соціологічних методів вимірювання виявлено основні тенденції та можливості організації профілактичної, реабілітаційної та правоохоронної діяльності в сфері протидії насильству в українських сім'ях. Уточнено поняття "насильство в сім'ї" через сукупність певних ознак: форм конфліктної взаємодії, наявності мотиваційного аомпоненту, об'єктивної і/або суб'єктивної ідентифікації дій як таких, що носять насильницький характер, здійснення дій примусового характеру, заподіяння шкоди, відсутності провокуючої поведінки жертви. Наведено дані щодо особливостей ідентифікації насильницьких проявів на повсякденному та професійному рівнях, характеру насильницього впливу на сім'ю, умов насильницької взаємодії, соціальних характеристик агентів насильництва. Розвинуто теоретичні положення про взаємозв'язок між типом сім'ї та поширеністю окремих форм насильства, а також щодо впровадження до системи соціальної роботи моделі фостерних сімей.

 • Причина та механізм явища гіпертонічного кріогемолізу

           Створена теоретична модель гіпертонічного кріогемолізу, який спостерігається при охолодженні клітинної суспензії після попередньої експозиції еритроциту в гіпертонічному розчині непроникаючої речовини. Показано, що пошкодження є результатом деформації, яка виникає в мембрані клітини при дегідратації еритроцитів і внаслідок термотропного структурного перетворення в мембрані, тоді як окремо ці фактори не пошкоджують клітини необоротно в широкому діапазоні швидкостей охолодження та концентрацій позаклітинного гіпертонічного розчину. Чисельні експерименти доводять, що при достатньо великих концентраціях позаклітинного розчину та достатньо швидкому охолодженні клітинної суспензії в мембрані еритроциту може утворюватися макроскопічна пора, і це призводить до необоротного пошкодження клітини. Модель пояснює головні закономірності цього явища, виходячи з невеликої кількості вихідних припущень.

 • Фото- і термоіндуковані явища у легованих силенітах

           Вивчено низку явищ, індукованих термічною та світловою діями на оптичні абсорбційні, люмінесцентні, фотоелектричні та електрофізичні властивості кристалів силіко- і германосиленітів, легованих іонами Al, Ga, Sn, перехідних металів груп Fe (Fe, Cu, Cr, Mn, V) та Pd (Mo, Ag), кристалів, які мають дефекти стехіометрії. Знайдено основні закономірності фото- та термохромного ефектів, термічної активації та гасіння фотопровідності, формування фото- та термоелектричних станів. Визначено параметри електрично й оптично активних дефектів. Ідентифіковано внески об'ємно-зарядової та квазідипольної поляризації. Виявлено процеси багатоцентрової рекомбінації. Одержані результати обговорено в межах концепції глибоких центрів з оцінкою електрон-фононної взаємодії під час електронних переходів і співвідношення енергій термічної та оптичної активації. Виконано моделювання процесів оптичного і термічного перезарядження глибоких центрів. Побудовано діаграми конфігураційних координат, які дозволили описати фотохромний ефект, домішкову фотопровідність та термостимульований струм. Відзначено, що кристали силенітів доцільно розглядати як широкозонні напівпровідники з сильною електрон-фононною взаємодією під час електронних переходів. Викладено окремі рекомендації для практичного застосування одержаних результатів у функціональній електроніці з метою розробки просторово-часових модуляторів світла, планарних мікрохвилеводів, запису голограм, електретних приладів.

 • Гальваномагнітні явища в органічних шаруватих провідниках

           Розглянуто гальваномагнітні явища у шаруватих провідниках з квазідвовимірним електронним енергетичним спектром довільного виду. Детально проаналізовано орієнтаційний ефект - появу гострих максимумів залежно від магнітоопору від кута нахилу магнітного поля до шарів у магнітому полі за умови відстані між квантованими рівнями носіїв заряду меншої за температурне розширення фермієвської функції їх розподілу. Показано, що не лише положення, але й висота даних максимумів містять детальну інформацію про закон дисперсії носіїв заряду. Під час аналізу кутової залежності магнітоопору найбільш типових органічних шаруватих провідників на основі тетратіафульвалену знайдено співвідношення між гармоніками залежно від енергії носіїв заряду від їх імпульсу. Показано, що в квантуючому магнітному полі амплітуда осциляцій Шубнікова - де Гааза також досить чутлива до орієнтації магнітного поля. На підставі експериментального дослідження кутової залежності квантових осциляцій одержано додаткову інформацію про спектр електронів провідності. Виявлено, що у провідниках з багатолистковою поверхнею Фермі мають місце квантові осциляції поля Холла з досить великою амплітудою.

 • Значні духовні явища і наукові відкриття 19 ст.

  Значні духовні явища і наукові відкриття 19 ст.
  Німецька філософія

 • Які природні явища спричиняють екологічні катастрофи

  План
  1. Які природні явища спричиняють екологічні катастрофи? 3
  2. Вплив енергетики на клімат 9
  3. Найбільші зосередження прісної води на Землі 14
  Література 16


 • Явища електро- та теплопереносу в анізотропних напівпровідниках

           Розроблено теорію явищ переносу в анізотропних напівпровідникових кристалах типу p-Ge і детально проаналізовано можливості анізотропних оптикотермоелементів (АОТ), які використовуються для реєстрації променевих потоків різної потужності та непервного контролю за ними. За допомогою методу параметра анізотропії розв'язано кінетичне рівняння для напівпровідників типу p-Ge з урахуванням реальної структури енергетичного спектра та специфіки механізмів розсіяння на іонізованих домішках, акустичних, оптичних фононах і дислокаціях за наявності електричного і магнітного полів та градієнта температури. Одержано аналітичні вирази функції розподілу легких та важких дірок Ge, проведено дослідження температурних і польових залежностей рухливості, коефіцієнта Холла, холл-фактора, диференціальної термоедс, а також впливу ефекту фононного захоплення на величину термоедс. Проведено дослідження поперечної термоедс, ККД і вольт-ватної чутливості АОТ для антипаралельних і паралельних напрямків градієнта температури. Побудовано метод розрахунку двомірного розподілу температури в об'ємі АОТ з врахуванням оптичного поглинання. Досліджено вплив двомірного розподілу температури та термоедс і вольт-ватну чутливість АОТ за відповідних крайових умов для режимів оптичного пропускання, об'ємного та поверхневого поглинань.

 • Кінетика процесів релаксації та нестаціонарні явища в мікроконтактах

           Вперше запропоновано та реалізовано високочастотну мікроконтактну спектроскопію для дослідження кінетики процесів релаксації різних квазічастинкових збуджень у твердих тілах. Виявлено й узагальнено специфічні закономірності процесів теплової релаксації, кінетики релаксації високоенергетичних фононів з дебаєвськими енергіями, дворівневих тунельних систем в аморфних сплавах, рівнів внутрішньокристалічного поля рідкісноземельних іонів у парамагнітних сполуках. Експериментально визначено характеристичні часи релаксації для цих процесів. Виявлено спектри електрон-фононної взаємодії дісиліцидів Ti, V, Nb і Ta, що скориговані за допомогою високочастотної мікроконтактної спектроскопії. Встановлено фізичну природу механізмів детектування мікроконтактами електромагнітного випромінювання в різних діапазонах частот: випрямлення ВЧ струму та квантове детектування фотонів на нелінійних особливостях вольт-амперних характеристик, болометричний відгук, нестаціонарний ефект Джозефсона в контактах з надпровідників. Визначено інтервали частот, характерні для кожного механізму. На основі результатів проведених досліджень запропоновано нові нелінійні елементи для перетворення частот у мікроелектроніці та лазерній метрології. Доведено ефективність застосування спектроскопії мікроконтактів на високих частотах для дослідження залежностей від часу параметрів процесів розсіювання для різних елементарних збуджень у провідних середовищах.

 • Кінетичні явища в тонких плівках перехідних d-металів

  : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.18 [Електронний ресурс] / А.І. Лопатинський; Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2000. — 17 с. — укp.

 • Глорії, німби, вінця - загадкові оптичні явища

  Глорії, німби, вінця - загадкові оптичні явища
  Література

© 2007-2018 vbs.com.ua