От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

Название

Новий клас аподизуючих діафрагм на основі забарвлених фотополімерів : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / С.А. Волянюк; НАН України. Ін-т фізики. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Коротко

Новий клас аподизуючих діафрагм на основі забарвлених фотополімерів

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-09-03 19:20:17
Описание
         З метою підвищення якості профілю випромінювання імпульсних лазерів створено новий клас аподизуючих діафрагм (АД) на основі забарвленого органічними барвниками поліуретанакрилату (ПУА) (внутрішньо резонаторні АД, суміщені та не суміщені з пасивними модуляторами добротності) з гіпергаусовим профілем пропускання шляхом фотохімічної деструкції барвників у допованому ПУА за умов опромінення останнього актинічним світлом з застосуванням адаптованого методу напівтіні. На підставі нової оптичної методики досліджено дифузійні властивості барвників у ПУА, пов'язані з часом ефективної експлуатації запропонованих АД (час життя АД з врахуванням дифузійних параметрів складає більше року). Встановлено, що введення створених АД призводить до виділення основної поперечної моди з гаусовим амплітудним розподілом поля в резонаторах імпульсних лазерів з плоскими дзеркалами. АД в резонаторах імпульсних лазерів з плоскими дзеркалами у порівнянні з "жорсткими" селекторами, виділяють основну поперечну моду більшого об'єму.
См. также:
 • Іонні процеси в радіаційно забарвлених кристалах галогенідів двовалентних металів

  : Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.10 [Електронний ресурс] / З.П. Чорній; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 33 с. — укp.

 • Дифракційні та спектральні властивості багатощілинних резонансних діафрагм у прямокутному хвилеводі

           Вивчено дифракційні та спектральні характеристики багатощілинних діафрагм у прямокутному хвилеводі. Особливу увагу приділено умовам формування такими діафрагмами резонансу повного відбиття. Викорастано числову модель, що базується на методах часткових областей та узагальнених матриць розсіювання. Реалізовано комплексний підхід до аналізу резонансних явищ. Виявлено ефект трансформації частотних характеристик залежно від співвідношення геометричних параметрів щілин діафрагм. Розв'язано задачу про спектри власних коливань багатощілинних діафрагм. Досліджено їх поведінку в комплексній площі. Описано фізичний механізм формування резонансних характеристик, який полягає у одночасному збудженні власних коливань, уявні частини комплексних частот яких суттєво відрізняються. Запропоновано ряд частотно-селективних пристроїв, елементами яких є багатощілинні діафрагми - смуго-пропускний фільтр з двома смугами пропускання, смуго-запірний фільтр та смуго-пропускнчий фільтр з додатковими смуго-запірними секціями.

 • Боярський клас


 • Середній клас як фактор стабілізації суспільного розвитку

  Середній клас як фактор стабілізації суспільного розвитку

 • Клас багатопараметричних функцій гіпергеометричного типу та їх застосування

           Одержано інтегральні зображення для багатопараметричної функції типу Міттаг - Лефлера. Обчислено низку інтегралів з багатопараметричними функціями. Розв'язано багатовимірні інтегральні рівняння. Знайдено розв'язок задачі типу Коші для диференційного рівняння дробового порядку. Запропоновано нову термінологію щодо функцій даного класу.

 • Клас задач, що розв’язуються за допомогою систем підтримки прийняття рішень

  1. Клас задач, що розв’язуються за допомогою систем підтримки прийняття рішень 2
  Література 5


 • Клас задач, що розв’язуються за допомогою систем підтримки прийняття ріше

  1. Клас задач, що розв’язуються за допомогою систем підтримки прийняття рішень 2
  Література

 • Методичні засади відбору і реалізації етнологічного змісту шкільного курсу історії України (7 клас)

           Досліджено проблему відбору та структурування етнологічного навчального змісту курсу шкільної історії України та його реалізації в підручниках, посібниках, а також на уроках історії у VII класі. Теоретично обгрунтовано етнологічний підхід до даного відбору та структурування, визначено, класифіковано та систематизовано структурні компоненти етнологічної складової змісту курсу історії України, що їх розкривають. За даними експерименту проаналізовано вплив розроблених методичних підходів на якість навчальних досягнень учнів з історії України у VII класі та відзначено позитивний ефект впровадження результатів дослідження.

 • Новий стандарт університетського підручника з маркетингу

  [Електронний ресурс] / С.В. Борзенков // Культура народов Причерноморья. — 2006. — N83. — С. 115-117 — укp.

 • Новий метод підвищення ефективності лікування нефроптозу

           Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності лікування нефроптозу на підставі чіткого визначення показань до оперативного втручання та застосування нового методу нефропексії. В роботі проведені дослідження клінічного перебігу нефроптозу та аналіз результатів хірургічного лікування хворих за допомогою нового методу фіксації нирки. Показано, що ускладнення захворювання та больовий синдром розвиваються пропорційно ступеню опущення нирки та тривалості захворювання. Своєчасно виконана нефропексія призводить до покращення функціонального стану нирки та запобігає розвитку ускладнень захворювання. Обгрунтована необхідність раннього оперативного лікування та сформульовані нові показання до операції. Розроблений метод фіксації нирки до сухожильних ніжок діафрагми суттєво підвищує ефективність хірургічного лікування та рівень соціальної реабілітації хворих на нефроптоз. Добрі віддалені результати отримані у 88,4% хворих. Повна трудова реабілітація склала 95,2%.

 • Ампулярія як новий нетрадиційний об'єкт тепловодного рибництва в Україні

           Дисертацію присвячено питанням вирощування слимака ампулярія, виходця тропічного пояса. Запропоновано використання нового нетрадиційного об'єкта у тепловодному рибництві. Визначена принципова можливість культивування ампулярій у тепловодних господарствах індустріального типу. Встановлені оптимальні щільності посадки плідників, методи одержання кладок та молоді, підрощування та вирощування товарної маси, отримані нові дані щодо використання м'яса та ікри ампулярій як делікатесної продукції та сировини для виготовлення харчових добавок лікувально-профілактичного значення.

 • Регіональна геополітика - новий напрямок географічної науки

           Про феномен геополітики свідчить поява останнім часом нових геополітичних шкіл, значне зростання публікацій з проблеми в Сполучених Штатах Америки, Росії, інших країнах. Особливо приємно, і я на цьому хочу наголосити, що геополітика зараз визнана в незалежній Україні не тільки як політична, але й як географічна наука. Останнє досягнуто завдяки працям та зусиллям таких вчених, як Я. Б. Олійник, М.Д. Пістун, А. В. Степаненко, О. І. Шаблій, П. Г. Шищенко. Ренесанс геополітики зумовлений декількома причинами. Зупинюсь на одній з них: за останні 10-15 років, коли суспільство переходить з фази постіндустріального у фазу інформаційного, якісно змінився світопорядок, світ став зараз єдиною системою, в якій будь-які порушення, зміни, навіть незначні, не кажучи вже про такі події, що нещодавно відбулись у США, вмить викликають зміни в тій нестійкій рівновазі, яка зберігається на нашій планеті. Новий світопорядок ми назвали "зімкненим".

 • Біоетика — новий ступінь інтеграції природничих і гуманітарних наук

           Біоетика як система поглядів, уявлень, норм і оцінок, що регулює поведінку людей з позицій збереження життя на Землі, відіграє дедалі більшу роль у суспільстві. Сьогодні це розділ філософської дисципліни, який вивчає проблеми моралі стосовно всього живого. Тобто біоетика визначає, які дії щодо живого припустимі, а які — ні. Однак біоетичні принципи досі не стали обов'язковими для всієї світової спільноти. Скажімо, практично не виконуються Картахенські угоди 1997 року щодо зменшення промислових викидів, хоча це необхідно для того, аби загальмувати глобальне потепління. Немає також переконливих ознак того, що будуть успішно реалізовуватись рішення Всесвітнього саміту зі сталого розвитку, який відбувся недавно в Йоганнесбурзі.

 • Новий підхід до дослідження інтегральних та диференціальних рівнянь з обмеженнями

           Запропоновано новий підхід щодо дослідження операторних рівнянь з обмеженнями, згідно з яким керування вводиться в обмеження. За допомогою даного підходу встановлено умови їх сумісності. На основі результатів, які одержано для даних рівнянь, визначено умови сумісності нелінійного інтегрального рівняння з обмеженнями. Розроблено інтеграційний та модифікований проекційно-ітеративний методи знаходження наближених розв'язків операторних рівнянь з обмеженнями. Визначено достатні умови збіжності та оцінки похибки зазначених методів. Застосовано інтеграційний та модифікований проекційно-ітеративний методи до лінійних інтегральних рівнянь з обмеженнями, надано обгрунтування методів і на їх основі запропоновано зручні обчислювальні схеми. Встановлено умови сумісності нелінійної крайової задачі для звичайних диференціальних рівнянь з обмеженнями. Обгрунтовано застосування до неї ітераційного та модифікованого проекційно-ітеративного методів. На основі даних методів розроблено обчислювальні схеми.

© 2007-2018 vbs.com.ua