От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Особливості перебігу ешерихіозу птиці на фоні зеараленонтоксикозу : Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.08 / Р.В. Петров; УААН. Ін-т експерим. і клін. вет. медицини. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Коротко

Особливості перебігу ешерихіозу птиці на фоні зеараленонтоксикозу

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-09-03 20:31:17

-

++

-

+

++

-

+

+++

-

+++

+++

+++

+++

-

++

++

-

+

+

++

-

-

+

-

-

-

+

-

+++

-

++

-

++

-

-

-

++

-

-

++

++

-

+

-

-

-

+

++

-

++

+++

+

+++

-

См. также:
 • Особливості перебігу, патогенезу і лікування остеоартрозу на фоні цукрового діабету

           Вивчено особливості перебігу остеоартрозу за наявності цукрового діабету. Обгрунтовано шляхи поліпшення якості діагностики захворювання. Розглянуто патогенез ураження опорно-рухового апарату, досліджено порушення вуглеводного й ліпідного обмінів, зміни системи перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту, прозапальних ейкозаноїдів і цитокінів. Показано ефективність використання антиагрегантів, поліферментних сумішей і хондромодифікаторів для лікування пацієнтів з остеоартрозом на фоні цукрового діабету.

 • Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця на фоні гіпотиреозу

           Досліджено особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця (ІХС) у хворих зі зниженою функцією щитовидної залози. Проаналізовано стан ліпідного обміну, перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту, а також реологічні властивості крові й агрегацію тромбоцитів у хворих на ІХС у залежності від вираженості гіпофункції щитовидної залози. Оцінено стан центральної гемодинаміки, діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на ІХС зі зниженою функцією щитовидної залози. Оптимізовано методичні підходи до лікування даних хворих із різними ступенями гіпофункції щитовидної залози.

 • Особливості становлення антиоксидантного захисту та вплив мікотоксинів на організм птиці в онтогенезі

           Виконано порівняльне вивчення динаміки активності антиоксидантних ферментів в ембріогенезі різних видів сільськогосподарської птиці, а також вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) і жиророзчинних вітамінів. Установлено, що токсини, які вивчалися, є активаторами перекисних процесів. Виявлено кореляційний зв'язок у разі мітотоксикозу в курей між рівнем продуктів ПОЛ в організмі птиці та активністю антиоксидантних ферментів і вмістом вітамінів A, E, C та каротиноїдів. Розроблено методику оцінки антиоксидантних властивостей різних форм вітамінів A, E, каротиноїдів, мікроелементів та дослідження процесів ПОЛ за дії Т-2 токсину за умов in vitro на клітинах ембріонального мозку курей. Визначено мінімальну концентрацію цього токсину, за якої активуються процеси ліпопероксидації. Уперше одержано дані, які висвітлюють одночасно інтенсивність ПОЛ і показники антиоксидантної системи крові курей у динаміці аліментарного мікотоксикозу. Установлено спроможність вітамінів E, C та селену за їх підвищених доз на фоні Т-2 токсикозу курей запобігати активації ПОЛ і виявлено різну біологічну активність щодо окремих ланок антиоксидантної системи крові та інших тканин. Виявлено, що за допомогою мікроелементарних композицій - препарату "Біотам" як профілактичного засобу та за умов розвитку Т-2 токсикозу значною мірою підвищується антиоксидантний статус організму птиці, стабілізується стан клітинних мембран. Відзначено, що використання пробіотиків у разі цієї патології сприяє значному поліпшенню біохімічних показників організму курей.

 • Клініко-психопатологічні особливості формування невротичних розладів на фоні органічної патології головного мозку

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.16 [Електронний ресурс] / Вікторія Вікторівна Огоренко; Харківська медична академія післядипломної освіти. — Х., 2002. — 20 с.: табл. — укp.

 • Клініко-біохімічні особливості патогенезу, симптоматики та діагностики транзиторних ішемічних атак на фоні артеріальної гіпотонії, їх медикаментозна корекція

           На підставі результатів проведених досліджень розроблено критерії ранньої діагностики розвитку розладів мозкового кровообігу, зокрема, транзиторних ішемічних атак (ТІА) на фоні артеріальної гіпотонії (АГ), проаналізовано особливості їх клінічних проявів. Встановлено роль динаміки тонусу церебральних судин (артеріального та вєнозного), біохімічних інградієнтів (оксиду азоту й ендотеліну-І) у клінічних проявах ТІА головного мозку. На підставі вивчення особливостей патогенезу, клінічних проявів ТІА на фоні АГ у вертебро-базилярному та каротидному басейнах запропоновано диференційований підхід до їх лікування з використанням препаратів, що мають антигомотоксичний ефект.

 • Особливості формування водно-сольового режиму темно-каштанових грунтів півдня України в умовах тривалого зрошення на фоні горизонтального дренажу

           Наведено результати комплексних досліджень особливостей формування водно-сольового режиму безстокових і слабодренованих агроландшафтів Кримського Присивашшя і району біосферного заповідника "Асканія-Нова". Надано комплексну оцінку агромеліоративної ефективності горизонтального дренажу 1977 - 1996 рр. Виявлено закономірності зміни водного режиму та фізико-хімічних властивостей темно-каштанових грунтів і спрогнозовано подальший напрямок їх розвитку. Встановлено параметри оптимального меліоративного режиму, що забезпечує підвищення родючості темно-каштанових грунтів, одержання високих і гарантованих урожаїв сільськогосподарських культур, підвищення екологічної стійкості агроландшафтів на півдні України.

 • Клініко-нейропсихологічна характеристика, особливості церебральної гемодинаміки і функції судинного ендотелію у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію на фоні стенозу внутрішньої сонної артерії

           Вивчено клініко-доплерографічні особливості, когнітивні порушення, функціональний стан судинного ендотелію у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (ДЕ) I та II стадій на фоні стенозу внутрішньої сонної артерії (ВСА) (менше 70 %). Вірогідно більш виражені когнітивні порушення виявлено у хворих на ДЕ зі стенозуючим ураженням лівої ВСА. Не виявлено кореляційного зв'язку між показниками когнітивних функцій і ступенем стенозу ВСА, а також товщиною комплексу інтима-медіа сонних артерій. За результатами дослідження визначено прямий зв'язок активності у периферійній крові оксиду з прогресуванням ДЕ. На підставі вивчення рівня нейрон-специфічної енолази у крові хворих на ДЕ з'ясовано, що її не можна розглядати як маркер ранніх стадій хронічної ішемії мозку. Доведено доцільність застосування аторвастатину та танакану у лікуванні хворих на ДЕ на фоні стенозуючого ураження ВСА з синдромом когнітивних порушень.

 • Особливості застосування капотену, карділу та тіотриазоліну у хворих із хронічною серцевою недостатністю, що перебігає на фоні гіпертонічної хвороби і симптоматичної ниркової артеріальної гіпертензії

           Дисертацію присвячено розробці методів диференційного лікування хронічної серцевої недостатності, яка перебігає на фоні гіпертонічної хвороби та симптоматичної ниркової артеріальної гіпертензії, за допомогою капотену, карділу та тіотриазоліну. Проаналізовано особливості застосування капотену, карділу та тіотриазоліну залежно від етіології хронічної серцевої недостатності, гемодинамічних та біохімічних зрушень, які є факторами розвитку та прогресування серцевої недостатності. Вивчено системну динаміку, стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантних факторів, які дозволили виявити характерні гемодинамічні риси хронічної серцевої недостатності, що перебігає на фоні гіпертонічної хвороби та симптоматичної ниркової артеріальної гіпертензії.

 • Особливості перебігу клімактеричного періоду у жінок при гіпокінезії

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Жебріль Ях'я Мохамад; Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. — К., 2000. — 20 с. — укp.

 • Рак маткової труби: особливості клінічного перебігу та лікування

           Вперше на підставі спрямованого морфологічного дослідження показано, що місцеворозповсюджені злоякісні тубооваріальні пухлини, які в багатьох випадках трактуються як первинний рак яєчника, є вторинними, тобто, виникають початково з маткової труби. Розроблено морфологічні диференційно-діагностичні ознаки раку даного органу. Описано та виділено в групу для дослідження місцеворозповсюджений рак маткової труби, як варіант клінічного пербігу, що включає пухлинне ураження більшої частини усіх анатомічних структур додатків. Простежено безпосередні та віддалені результати лікуваннях хворих за умов застосування оригінальних схем комбінованої хіміотерапії - похідних платини й етопозида. Визначено причини діагностичних помилок у хворих на запальні псевдопухлинні утворення матки, які імітують злоякісні пухлини органів малого таза. Доведено, що онкомаркер СА - 125, як і у хворих на рак яєчника, є маркером для діагностики та моніторингу ефективності лікування раку маткової труби.

 • Особливості перебігу та характер ускладнень кору у дорослих

           Досліджено фактори, які впливають на особливості перебігу кору у дорослих у різних вікових групах - наявність супутньої хронічної патології, особливо ураження тих органів, які залучаються в патологічний процес під час кору. Проведено дослідження епідеміологічної ситуації з кору, що склалася в Україні і Києві з 1990 по 2007 рр. Доведено, що кір у дорослих зберігає основні клінічні симптоми, притаманні класичному перебігу, описаному в дитячому віці. Виявлено негативний вплив нестероїдних протизапальних препаратів на перебіг хвороби. Встановлено, що найчастішим ускладненням кору у дорослих є реактивний панкреатит, що спостерігається достовірно частіше, ніж такі типові для кору ускладнення, як пневмонія й отит. Встановлено основні клініко-лабораторні діагностики реактивного панкреатиту.

 • Особливості перебігу та терапії псоріазу у міських жителів

           Диференційовано вивчено особливості клінічних проявів, перебіг псоріатичної хвороби у людей, що проживають у містах, а також поширеність і клініко-катамнестичну характеристику дерматозу. Проведено зіставний аналіз клінічних проявів і перебігу псоріазу, імунного статусу та наявності мікроелементів важких металів у хворих, що проживають у різних біосередовищах, а також характер впливу на їх організм несприятливих чинників зовнішнього середовища у містах, що дало змогу виділити різні клініко-терапевтичні групи.

 • Особливості перебігу алергічних дерматозів на тлі цитомегаловірусної інфекції

           Обгрунтовано необхідність проведення діагностичних досліджень щодо реактивації цитомегаловірсної інфекції у хворих на алергічні дерматози шляхом визначення специфічних імуноглоблінів і ДНК цитомегаловірусу. Вивчено стан імунної системи й особливості реалізацї алергічної реакції у хворих на алергодерматози залежно від тяжкості та тривалості захворювання, наявності цитомегаловірусної інфекції та використання глюкокортикоїдної терапії. Встановлено, що інтенсивність ендогенної інтоксикації, процесів деструкції колагенових волокон, утворення кріоглобулінів залежать від активності супутнього вірусного процесу та клінічного перебігу алергодерматозу. Виявлено, що використання ацикловіру та гропринозину в комплексі з протиалергічними засобами сприяє стійкій ремісії у 62 - 63 % хворих на алергодерматози із цитомегаловірусною інфекцією, а також нормалізації показників імунної системи, зменшенню ендогенної інтоксикації, кріоглобулінемії, кількості оксипроліну та маркерів реактивації цитомегаловірусної інфекції.

 • Особливості перебігу інфаркту міокарда при використанні перфторану

           Дисертацію присвячено обгрунтуванню можливості і доцільності застосування в комплексній терапії гострого періоду інфаркту міокарда (ІМ) негемоглобінового переносника кисню - перфторану (фармацевтична фірма "Перфторан", Росія). З цією метою обстежено 82 хворих ІМ, 22 з яких в 1 добу проведена інфузія препарату. Вивчено його вплив на клінічний перебіг гострого ІМ, газовий склад крові і кислотно-основний стан, динаміку електрофізіологічних показників, реакцію симпато-адреналової, гістамінреактивної і серотонінергічної систем, постінфарктне ремоделювання міокарда. Доведено, що перфторан зменшує гіпоксемію і тканинну гіпоксію. Встановлено, що ведучим є вплив препарату на величину кінцевої зони некрозу міокарда. Зменшення розмірів ушкодженого міокарда обумовило більш повне відновлення його функції, що підтверджується меншою тяжкістю серцевої недостатності у цих пацієнтів на всіх етапах спостереження. Запропоновані рекомендації щодо його застосування, які використовуються в клінічній практиці.

© 2007-2019 vbs.com.ua