От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Оптимізація сірчаного живлення часнику (Allium Sativum L.) як спосіб регуляції накопичення фармакологічно активних сполук : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / А.М. Косян; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Коротко

Оптимізація сірчаного живлення часнику (Allium Sativum L.) як спосіб регуляції накопичення фармакологічно активних сполук

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 02:43:58

acid optimizes the assimilation of sulfur fertilizers what advance the accumulation of alliin and organic
sulfides in bulbs.

Key words: alliin, lipoic acid, sulfur nutrition, sulphoxides, garlic.

20

См. также:
 • Роль активних форм кисню в індукції захисних реакцій в культурі клітин Allium cepa L.

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.11 [Електронний ресурс] / Жанна Миколаївна Кравчук; НАН України; Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

 • Локальний спосіб застосування добрив як фактор оптимізації мінерального живлення і продуктивності перцю солодкого при зрошенні в Лівобережному Лісостепу України

           Наведено результати досліджень вивчення впливу мінеральних добрив за розкидного та локального способів їх внесення на поживний режим грунту, ріст, розвиток, фотосинтетичну діяльність рослин перцю солодкого, врожайність та якість продукції, вирощеної за звичайною та касетною технологіями, а також на його насіннєву продуктивність. Визначено, що ефективність застосування добрив за касетної технології вища, ніж за звичайної. Встановлено оптимальні дози мінеральних добрив за локального способу їх внесення під насінники перцю солодкого, надано економічну та біоенергетичну оцінку різних способів внесення добрив за різних технологій його вирощування.

 • Регуляція фізіологічних процесів цукрових буряків і колосових злаків за допомогою мембранно-активних сполук

           Встановлено, що регулятори росту (РР) "Етамон", "Триман 1", гумат калію та особливо "Дімекс" і "Гарт" за низьких концентрацій значно підсилюють проникність мембран клітин. Досліджено відповідність фізіологічної активності РР за дією на мембрани клітин з їх впливом на цілі рослини. Обробка насіння пшениці даними РР підвищувала стійкість проростків до короткочасної дії екстремальних температур. З'ясовано, що обробка насіння або рослин цукрових буряків РР "Етамон" і "Гарт" підвищує фотосинтез листків завдяки зниженню опорів дифузії та дихальних витрат і підвищенню вмісту хлорофілу, призводить до зростання співвідношення фотогормонів (ІОК + ЦК)/АБК. За польових умов спостережено значне підвищення врожайності цукрових буряків внаслідок обробки насіння або рослин зазначеними РР і врожайності ярого ячменю під дією гумату кальцію.

 • Розробка методів аналізу нових біологічно активних сполук у ряду похідних амінокислот для стандартизації лікарських засобів на їх основі

  : Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.03 [Електронний ресурс] / А.В. Шовковий; НАН України, Державний науковий центр лікарських засобів. — Х., 1999. — 21 с. — укp.

 • Оптимізація енергетичного і протеїнового живлення індичат, які вирощуються на м'ясо

           Розроблено й експериментально обгрунтовано оптимальні рівні обмінної енергії та сирого протеїну у комбікормах для м'ясних індичат білої широкогрудої породи кросу "Харківський-56". Економічно обгрунтовано використання різних рівнів обмінної енергії та сирого протеїну у комбікормах для індичат даної породи. За згодовування комбікормів, які містять кукурудзу та пшеницю, загальний економічний ефект, одержаний внаслідок реалізації самців і самок у 17-тижневому віці, складає 6,86 грн/гол., самців у 21-тижневому і самок у 17-тижневому віці - 8,62 грн/гол. Заміна у структурі комбікорму кукурудзи пшеницею з домішкою рослинного жиру без зміни обмінної енергії та сирого протеїну суттєво не впливає на продуктивність індичат та хімічний склад м'яса. У разі реалізації самців і самок у 17-тижневому віці одержується економічний ефект 5,26 грн/гол., самців у 21-тижневому та самок у 17-тижневому віці - 6,31 грн/гол.

 • Оптимізація мінерального живлення та удобрення пивоварного ячменю у Правобережному Лісостепу України

           За результатами дослідження показано, що застосування мінеральних добрив сприяє покращанню поживного редиму грунту та підвищенню його родючості, підвищує вміст мінерального азоту, рухомого фосфору й обмінного калію в орному та підорному шарах грунту. Відзначено, що покращання поживного режиму грунту забезпечує кращий розвиток рослин ячменю ярого за різних варіантів щодо внесення добрив, підвищуючи збір сухої речовини, кущистість, кількість продуктивних стебел і винос рослинами елементів живлення з грунту. Встановлено, що бактеризація насіння ячменю комплексним мікробним препаратом дозволяє підвищити ефективність післядії добрив у сівозміні та сприяє одержанню додаткового врожаю зерна. Оптимальним є використання полімікобактерину на фоні післядії органічних і мінеральних добрив у сівозміні. Визначено енергетичну, агрохімічну й економічну ефективність внесення азотних добрив, а також післядії органічних і мінеральних і застосування поліміксобактерину за умов вирощування ячменю ярого на лучно-чорноземному карбонатному грунті.

 • Оптимізація живлення і удобрення пшениці озимої на лучно-чорноземному карбонатному грунті Правобережнього лісостепу України

           На підставі результатів проведених досліджень показано, що тривале застосування добрив у сівозміні та їх безпосереднє внесення під пшеницю озиму зумовлює підвищення вмісту рухомих форм макроелементів в орному та підорному шарах лучно-чорноземного карбонатного грунту, а також сприяє оптимізації його фізичних параметрів (структурності та щільності складення). Проведення позакореневого підживлення комплексними водорозчинними добривами нового покоління Folicare за схемою, що передбачає внесення добрива зі спеціально підібраним співвідношенням макроелементів у відповідні фази росту та розвитку рослин, підвищує ефективність основного удобрення та сприяє оптимальному функціонуванню листків першого та другого ярусу, зумовлює зростання врожайності та покращання якості зерна. Встановлено економічну ефективність застосування позакореневого підживлення одночасно з кореневим удобренням посівів пшениці озимої на лучно-чорноземному карбонатному грунті.

 • Вплив хлористих сполук важких металів (талію, свинцю, кадмію, ртуті) на систему регуляції агрегатного стану крові і тканинний фібриноліз (експериментальне дослідження)

           Встановлено, що субхронічна інтоксикація тварин хлористими солями кадмію, талію, свинцю та ртуті викликає порушення в системі регуляції агрегатного стану крові та тканинного фібринолізу з розвитком синдрому дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові. Порушення гемостазу при металотоксикозах починається з токсичного впливу на мембрани тромбоцитів, що призводить до збільшення їх адгезивної та агрегаційної активності, звільнення індукторів агрегації і вторинної активації коагуляційного гемостазу. Доведено, що препарат ММ-706, який є стабільним негалогенізованим аналогом простацикліну знижує індекс спонтанної агрегації тромбоцитів та зменшує відсоток адгезивних тромбоцитів за рахунок стабілізації їх мембран. У регіонах з техногенним забрудненням оточуючого середовища важкими металами пропонується проводити у населення щорічне обстеження стану системи гемостазу з метою попередження розвитку дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові. Обгрунтовано можливість використання з метою профілактики порушень гемостазу препаратів простациклінового ряду.

 • Оптимізація активних методів лікування ендогенної інтоксикації у хворих при критичних станах

           Дисертацію присвячено питанням обстеження та лікування хворих, які знаходяться у критичних станах. Встановлено, що характер і особливості змін показників метаболізму та імунітету залежать від етіології критичного стану і характеризуються симптомокомплексом системної запальної відповіді. Застосування оптимізованих активних методів лікування ендогенної інтоксикації дозволяє знизити летальність, а також скоротити період ендотоксикозу у разі сепсису, токсико-алергічного дерматиту, синдрому тривалого стиснення.

 • Оптимізація живлення і удобрення рослин суниці першого року вирощування на темно-сірому опідзоленому грунті Правобережного Лісостепу України

           Вивчено строки, форми та способи внесення мінеральних добрив на показники родючості темно-сірого опідзоленого грунту та продуктивність і якість суниці у перший рік плодоношення. На підставі одержаних даних виявлено, що застосування простих добрив і Cropcare сприяє значному підвищенню вмісту елементів живлення в орному та підорному шарах грунту у перший рік плодоношення. Встановлено, що використання мінеральних добрив впливає на величину врожаю та забезпечує суттєве збільшення виносу культурою елементів живлення у перший рік вегетації (основою та побічною продукцією). Показано, що застосування мінеральних добрив у разі вирощування суниці є економічно ефективним через суттєве збільшення умов чистого доходу. Визначено ефективність проведення позакореневих підживлень рослин суниці за умов захищеного грунту.

 • Оптимізація стану здоров'я фізичної та інтелектуальної працездатності при використанні біологічно активних комплексів і загальнооздоровчих вправ

           Розроблено систему оздоровлення за допомогою біологічних комплексів і оздоровчих програм (фітнесу й аеробіки), завдяки чому підвищилися показники працездатності й знизилася кількість рецидивів хвороби.

 • Обгрунтування профілактики карієсу зубів у дітей, які проживають у регіоні сірчаного виробництва

           Узагальнюються результати даних про ураженість зубів карієсом та особливості його перебігу у дітей, які проживають у регіоні сірчаного виробництва. Наводяться результати біохімічного, морфологічного та імунологічного дослідження змішаної слини обстежених дітей. Встановлено, що екологічна ситуація у регіоні досліджень суттєво впливає на розвиток карієсу зубів у дітей. Запропоновано та впроваджено комплекс профілактичних заходів для дітей, які проживають у сірконосній геопровінції, який включає біогенні стимулятори.

 • Обгрунтування окремих елементів технології вирощування часнику в лісостепу України

           Наведено результати трирічних досліджень певних елементів вирощування часнику озимого та ярого в Лісостепу України. Проведено господарсько-біологічну оцінку сортів часнику "Промінь", "Старобільський місцевий", "Мармуровий", "Козак", "Добродій", "Хотинівський", "Шотинський" за врожайністю підземних і повітряних цибулин, масою, кількістю повітряних цибулин з одного суцвіття, біохімічним складом. Установлено вплив строків висаджування часнику озимого стрілкуючого зубками й однозубками з урахуванням виходу їх зі стану спокою на ріст, розвиток і продуктивність рослин. Кращий з них - початок I декади жовтня. Врожайність становила 12,3 і 13,3 т/га. Досліджено за господарсько-цінними ознаками сорти часнику ярого, а саме: "Український білий гуляйпільський", "Одеський 13", "Житомирський", "Вінницький", а саме: за врожайністю, масою та структурою цибулин, біохімічним складом. У часнику ярого визначено оптимальний строк висаджування садивного матеріалу - рано навесні за першої можливості виходу в поле, який забезпечує врожайність 4,3 т/га.

 • Технологічні прийоми садіння і зберігання посадкового матеріалу часнику нестрілкуючого ярого в південному Степу України

           Викладено результати досліджень технологічних прийомів вирощування часнику нестрілкуючого ярого в південному Степу України. Визначено оптимальні параметри строків та глибини садіння, площі живлення рослин в залежності від фракції зубків і способу зберігання посадкового матеріалу.

© 2007-2019 vbs.com.ua