От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Обмінні процеси, продуктивні та м'ясні якості бугайців за мікроелементної корекції раціонів : Автореф. дис... канд. вет. наук: 03.00.13 / Л.М. Усаченко; Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2007. — 20 с.: рис. — укp.

Коротко

Обмінні процеси, продуктивні та м'ясні якості бугайців за мікроелементної корекції раціонів

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 02:45:37

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

імені С.З. ҐЖИЦЬКОГО

УСАЧЕНКО

ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА
УДК: 619:612.3:636.084:636.2
ОБМІННІ ПРОЦЕСИ, ПРОДУКТИВНІ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ БУГАЙЦІВ

ЗА МІКРОЕЛЕМЕНТНОЇ КОРЕКЦІЇ РАЦІОНІВ03.00.13 – фізіологія людини і тварин
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук


Львів – 2007Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Львівській національній академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького Міністерства
аграрної політики України.

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор, академік УААН,

заслужений діяч науки і техніки України

Кравців Роман Йосипович,

Львівська національна академія ветеринарної медицини

імені С.З. Ґжицького, завідувач кафедри ветеринарно-

санітарної і радіологічної експертизи, стандартизації та сертифікації, директор НДІ біоекологічного
моніторингу, ректор.

Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор

Стояновський Володимир Григорович,

Львівська національна академія ветеринарної медицини

імені С.З. Ґжицького, завідувач кафедри патологічної фізіології;


доктор біологічних наук, професор

Сологуб Леонід Ілліч,

Інститут біології тварин УААН,

завідувач лабораторії обміну речовин.


Провідна установа: Дніпропетровський державний аграрний університет, кафедра фізіології і біохімії
сільськогосподарських тварин.


Захист дисертації відбудеться “30” травня 2007 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д
35.826.01 у Львівській національній академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького за адресою: 79010, м.
Львів, вул. Пекарська, 50, аудиторія №1.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівської національної академії ветеринарної медицини імені
С.З. Ґжицького за адресою: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50.

Автореферат розісланий “27” квітня 2007 p.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор ветеринарних наук, професор Головач П.І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Одним з основних завдань аграрної науки і практики тваринництва в успішному соціальному
розвитку України є забезпечення населення повноцінною за всіма фізико-хімічними та поживними якостями
продукцією, серед якої чільне місце займає яловичина і молоко.

У вирішенні цих завдань провідна роль належить науковим дослідженням С.З.Ґжицького і співавт. (1954-1975);
М.Ф.Кулика (1974); П.З.Лагодюка і співавт. (1983-1991); Р.Й.Кравціва і співавт. (1985-2006); L.E.Deetz (1985);
B.O.Oke (1986); В.Г.Герасименка (1987); Г.І.Калачнюка (1988); Г.О.Богданова (1990); Ф.Ю.Палфія (1992);
С.В.Стояновського і співавт. (1992); М.В.Демчука і співавт. (1996); М.В.Зубця (1996); В.Ю.Чумаченка (1997);
П.З.Столярчука і співавт. (1998); В.І.Левченка (1999); М.В.Косенка (2001) та інших, які направлені на
вдосконалення норм годівлі, умов утримання сільськогосподарських тварин з широким спектром вивчення
фізіолого-біохімічних процесів у їхньому організмі та трансформації поживних речовин корму у м’ясну продукцію.
В умовах сьогодення наукові дослідження зорієнтовані на повнішу реалізацію фізіологічних особливостей
організму тварин, підвищення їх продуктивних показників, поживної і ветеринарно-санітарної якості продукції.
Повноцінна годівля полягає в забезпеченні раціонів тварин, згідно з деталізованими нормами годівлі (Ноздрин
М.Т., 1991), усіма необхідними біологічно активними речовинами, в тому числі дефіцитними мікроелементами (МЕ),
адже існує тісний регуляторний і структурний зв’язок мікроелементів з білками, ліпідами, вітамінами, тканинним
диханням, внутрішньоклітинним обміном, фізіологічними системами кровотворення, відтворення тощо. Дефіцит у
раціонах тварин тих чи інших мікроелементів спричиняє розвиток багатьох захворювань, і, передусім,
мікроелементозів, що, в свою чергу, знижує рівень продуктивності і погіршує якісні показники продукції
(Герасименко В.Г., 1987; Зубець М.В., 1996; Кравців Р.Й. і співавт., 1989-2006).

Західний регіон України порівняно до інших регіонів характеризуються дефіцитом окремих мікроелементів у
грунті, воді і кормах (Міцик В.Ю., 1965; Панова С.В.,1980; Судаков М.О. і співавт., 1987-2000; Кравців Р.Й. і
співавт., 1989-2006). Лише коригувальні добавки есенційних мікроелементів у раціонах тварин можуть
оптимізувати мінеральний обмін, процеси метаболізму в організмі та забезпечити реалізацію фізіологічного
потенціалу тварин.

Для одержання високої ефективності при відгодівлі тварин ми поставили перед собою завдання розробити і
обґрунтувати коригувальну мінеральну добавку за рахунок дефіцитних мікроелементів у фізіологічних потребах,
синергічних співвідношеннях або їхніх хелатних сполук для кращого забезпечення рівня реалізації генетичного

См. также:
 • Продуктивні та м'ясні якості свиней червоно-поясної спеціалізованої лінії при відгодівлі до різних вагових кондицій

           Проведено комплексне порівняльне вивчення продуктивних якостей м'ясних порід свиней червоно-поясної спеціалізованої лінії (ЧПСЛ), великої білої породи та їх породно-лінійних гібридів, одержаних за схемою реципрокного схрещування у разі відгодівлі до живої маси 100 і 120 кг за аналогічних умов утримання та годівлі. Виявлено особливості росту, розвитку, співвідношення окремих частин тіла та основних тканин свиней залежно від віку та порідності. Встановлено, що більша тривалість періоду формування м'язової тканини у тварин ЧПСЛ та їх порідно-лінійних гібридів зумовлює вірогідність різниці за показниками м'ясних якостей у порівнянні з великою білою породою, починаючи з живої маси 60 кг. Одержано нові дані щодо фізико-хімічних показників якості м'ясо-сальної продукції та вмісту важких металів. Визначено доцільність відгодівлі свиней до вищих вагових кондицій залежно від варіанта поєднання генотипів.

 • Відгодівельні і м'ясні якості свиней при згодовуванні кормових бобів

           Наведено результати двох дослідів щодо вивчення впливу згодовування сирих, запарених і підсмажених на СБ-1,5 кормових бобів сорту "Пікуловецькі" на прирости живої маси, показники крові, забійні та м'ясні якості, хімічний склад м'яса і сала свиней на відгодівлі. Доведено, що згодовування у складі комбікорму до 20 % (за масою) кормових бобів у запареному або підсмаженому вигляді сприяє підвищенню добових приростів живої маси свиней, виходу парних туш і забійного виходу в порівнянні з введенням такої ж кількості зерна гороху. Кормові боби сприяли підвищенню в найдовшому м'язі спини сухих речовин, білку і жиру порівняно з горохом. Введення до комбікорму для свиней бобів знижує собівартість і підвищує оплату корму та рентабельність виробництва свинини.

 • Фізіолого-біохімічна характеристика організму корів та їх телят і ветеринарно-санітарна оцінка молока за мікроелементної корекції раціону

           Представлено результати досліджень, пов'язаних із мікроелементною корекцією раціонів корів шляхом додавання дефіцитних мікроелементів у формі солей і хелатних комплексів (з амінокислотою метіоніном) до раціону та їх вплив на обмінні процеси в організмі, молочну продуктивність і ветеринарно-санітарні показники якості молока. Комплексними дослідженнями встановлено вміст мікроелементів (заліза, міді, цинку, марганцю і селену) у кормах, воді, крові та молоці, на основі чого виявлено рівень забезпеченості корів вищезгаданими мікроелементами. Зокрема, раціони були дефіцитні за вмістом заліза, міді та марганцю. Встановлено оптимальні дози мікроелементів (солей та хелатних сполук), які забезпечували нормалізацію обмінних процесів, підвищення молочної продуктивності та покращання ветеринарно-санітарних показників якості молока. Балансування раціонів лактуючих корів хелатними сполуками мікроелементів (заліза, міді та марганцю) сукупно з метіоніном більш ефективне, ніж застосування неорганічних солей. Розроблено рекомендації щодо використання метіонатів як кормової добавки коровам під час лактації і сухостою залежно від біогеохімічних зон України.

 • Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості перепелів за різних рівнів годівлі

           Викладено теоретичний та експериментальний матеріал щодо використання у годівлі перепілок яєчного напряму продуктивності комбікормів з різними рівнями обмінної енергії та сирого протеїну. Виявлено напрям змін у продуктивності, якості яєць, перетравності поживних речовин, балансі азоту, кальцію та фосфату в організмі перепілок залежно від енергетичного та протеїнового живлення. Вивчено продуктивність несучок, морфологічний та хімічний склад, показники інкубації яєць, хімічний та амінокислотний склад м'яса. Проведено оцінку функціонального стану крові та мітохондрій печінки за вмістом метаболітів парамагнітної природи. Запропоновано для промислового виробництва яєць застосування у годівлі перепелів комбікормів з вмістом сирого протеїну 23 % та обмінної енергії 1,34 МДж/100 г.

 • Продуктивні та технологічні якості корів бурої породи німецької селекції в умовах Лісостепу України

  : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.04 [Електронний ресурс] / А.М. Салогуб; Сумський держ. аграрний ун-т. — Суми, 1999. — 17 с. — укp.

 • Продуктивні якості та закономірності формування ліній та родин свиней породи дюрок української селекції

           Визначено особливості формування генеалогічної структури стада свиней породи дюрок української селекції та їх продуктивних якостей. Узагальнено результати селекції свиней породи дюрок за умов чистопорідного розведення в процесі створення нової генеалогічної структури племінного стада ВАТ "Племзавод "Степной" і нового типу породи дюрок української селекції в цілому. Встановлено ефективність нових ліній і родин за внутрішньопородної селекції. Уточнено теоретичні уявлення щодо механізму породоутворюючого процесу та формування генеалогічної структури та константності породи. Визначено особливості імуногенетичних показників крові тварин різних ліній і родин. Одержані дані використано для аналізу структури породи. Проведено зоотехнічну й економічну оцінку використання тварин різних ліній і родин та визначено їх роль у подальшому удосконаленні породи. Розроблено науково-обгрунтовані пропозиції щодо виробничого використання наявної генеалогічної структури стада. Встановлено позитивний вплив сформованої генеалогічної структури на ефективність ведення селекційно-племінної роботи з новим типом породи, що не потребує залучення її інших популяцій.

 • Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості перепелів за різних рівнів лізину та метіоніну в комбікормах

           Наведено теоретичний і експериментальний матеріал з використання у годівлі перепелів яєчного напряму продуктивності комбікормів з різними рівнями лізину та метіоніну. Виявлено напрям змін у продуктивності молодняку перепелів та амінокислотному складі грудного м'яза. Проведено оцінку морфологічного й амінокислотного складу та біохімічних показників його крові. Вивчено яєчну продуктивність, морфологічний і амінокислотний склад яєць, перетравність поживних речовин і баланс азоту в організмі перепілок залежно від рівня амінокислотного живлення. Рекомендовано під час вирощування молодняку перепелів яєчного напрямку віком 1 - 28 діб використовувати повнораціонний комбікорм з вмістом 1,21 МДж обмінної енергії у 100 г, 23 % протеїну, 1,6 % лізину, 0,75 % метіоніну. У годівлі перепілок-несучок даного напрямку запропоновано використовувати повноцінний комбікорм, в якому рівень обмінної енергії становить 1,34 МДж у 100 г, протеїну - 20 %, метіоніну - і,55 %, лізину - 1,7 %.

 • Продуктивні якості та біологічні особливості овець одеського типу асканійської м'ясо-вовнової породи з кросбредною вовною

           Наведено результати досліджень м'ясної, вовнової, молочної продуктивності, росту, розвитку, імуногенетичних, гістологічних та інтер'єрних показників чистопородних цигайських та помісних ягнят бажаного типу одеської популяції, одержаних від схрещування маток цигайської породи з баранами асканійської селекції - асканійський кросбред. Установлено, що вівці одеського типу м'ясо-вовнової породи за дослідженими показниками за всіх вікових періодів значно перевищують своїх чистопородних однолітків.

 • Продуктивні і відтворні якості свиней нового заводського типу "Дніпровський" в чистопородному розведенні і породно-лінійній гібридизації

           Встановлено найбільш оптимальні поєднання генотипів для отримання максимальних показників продуктивних та репродуктивних якостей свиней. Визначено доцільність використання критеріїв напруги та рівномірності росту, а також параметрів моделі Т.Бріджеса (кінетична та експоненційна швидкості росту), а також відмінності за даними критеріями чистопородних та гібридних тварин. Вивчено зв'язок інтер'єрних тестів з показниками відгодівельних та м'ясних якостей. Проведено двохфакторний дисперсійний аналіз з метою визначення впливу генетичної мінливості вивчаємих поєднань та статі поросят на їх масу в процесі індивідуального розвитку.

 • Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості курчат-бройлерів за різних рівнів енергетичного та протеїнового живлення

           Проведено теоретичні та експериментальні дослідження доцільності використання в годівлі курчат-бройлерів кросу "Кобб-500" комбікормів з різними рівнями обмінної енергії, сирого протеїну, лізину та метіоніну. Виявлено напрям змін у продуктивності курчат, перетравності поживних речовин та амінокислотному і жирнокислотному складі м'яса та печінки. Проведено оцінку морфологічного та біохімічного складу крові. Вивчено морфологічний і хімічний склад тушок та амінокислотний склад грудних і ножних м'язів за різних рівнів енергетичного та протеїнового живлення. Рекомендовано для годівлі курчат-бройлерів використовувати комбікорми з рівнями обмінної енергії для 5-21-добового віку 1,41 МДж/100 г, 22-35-добового - 1,43; 36-42-добового віку - 1,45 МДж/100 г; сирого протеїну - відповідно 24, 22 і 20 %, лізину та метіоніну - відповідно 1,20, 1,15 і 1,10 % та 0,48, 0,45 та 0,40 %.

 • Фізіологічний стан бугайців і ветеринарно-санітарна оцінка яловичини, виробленої в умовах підвищеного вмісту кадмію за корекції метаболізму хелатами мікроелементів та вітамінами

           Наведено результати досліджень in vitro та in vivo механізмів реалізації токсичного впливу кадмію, тестування та підбору засобів кадмійпротекторної дії. Вивчено фізіологічний стан, продуктивність бугайців у зонах з різною інтенсивністю техногенного навантаження, проведено ветеринарно-санітарну експертизу одержаної продукції тваринництва. Встановлено, що у разі тривалого надходження невисоких доз кадмію в організмі бугайців змінюється метаболізм мікроелементів, знижується інтенсивність використання поживних речовин, синтез енергетичних запасів і підвищуються процеси катаболізму. Зазначено, що корекцію обміну речовин, нормалізацію функціонування системи антиоксидантного захисту, посилення синтетичних процесів в організмі тварин, та зниження вмісту кадмію у яловичині проведено шляхом включення до раціону металоорганічних сполук мікроелементів з амінокислотою метіоніном у поєднанні з ін'єкціями тривітаміну.

 • Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості молодняка кролів за різних рівнів обмінної енергії і сирого протеїну в комбікормах

           Наведено теоретичний та експериментальний матеріал щодо використання у годівлі кролів м'ясо-шкуркового напряму продуктивності комбікормів з різними рівнями обмінної енергії, сирого протеїну та біологічно активної домішки. Виявлено напрям змін у продуктивності молодняка кролів та амінокислотному складі найдовшого м'яза спини. Проведено оцінку морфологічного та біохімічного складу їх крові. Вивчено лінійний ріст тварин, перетравність поживних речовин і баланс азоту в організмі кролів залежно від рівня енергетичного та протеїнового живлення. Рекомендовано для вирощування молодняка кролів м'ясо-шкуркового напряму продуктивності віком 45 - 60 діб використовувати повнораціонний комбікорм з вмістом 0,99 МДж обмінної енергії у 100 г і 17 % протеїну; віком 61 - 90 діб - відповідно 0,94 МДж та 18 %; віком 91 - 120 діб - 0,99 МДж і 19 %. Запропоновано вводити до складу повнораціонного комбікорму біологічно активну домішку у кількості 2 % за масою.

 • Вільнорадикальні процеси в крові при радіаційних ураженнях. Засоби їх корекції

           Досліджено вільнорадикальні процеси у системі крові за дії іонізувальної радіації та вивчено можливості їх корекції за допомогою мінеральних вод. Виявлено порушення оксидантно-антиоксидантної рівноваги в організмі за умов дії іонізувальних випромінювань, що характеризується інтенсифікацією генерування супероксидного радикала-аніона, зміною активності супероксиддисмутази у каталази, дерегуляцією їх узгодженого функціонування. Базуючись на результатах дослідження, розроблено комплексний тест визначення функціонального стану організму. В експерименті in vitro встановлено онтиоксидантні властивості мінеральних вод типу "Нафтуся". Доведено, що їх курсове застосування є засобом виведення з організму токсичних речовин. Показано регуляторний вплив природної мінеральної води з підвищеним вмістом заліза на інтенсивність каталази у периферичній крові опромінених тварин. Зауважено, що у крові дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, установлено порушення окисного метаболізму, зниження та виснаження антиоксидантного потенціалу плазми крові. Запропоновано метод визначення антиоксидантних властивостей плазми крові для діагностики у донозологічний період патологічних порушень, зумовлених опроміненням.

 • Обмінні магнітні поляритони у багатопідграткових магнетиках

  : Автореф. дис...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 [Електронний ресурс] / Т.Ю. Примак; НАН України. Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2000. — 19 с. — укp.

© 2007-2019 vbs.com.ua