От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Підвищення вірогідності телевізійних засобів контролю м'ясопродуктів на трихінельоз : Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.11.13 / О.О. Сергєєв; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Коротко

Підвищення вірогідності телевізійних засобів контролю м'ясопродуктів на трихінельоз

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 02:46:18

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Сергєєв Олексій ОлександровичУДК 621.528ПІДВИЩЕННЯ ВІРОГІДНОСТІ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ М'ЯСОПРОДУКТІВ НА ТРИХІНЕЛЬОЗ05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Київ- 2003


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в НДІ прикладної електроніки Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник

Доктор технічних наук, доцент Порєв Володимир Андрійович,

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", професор кафедри виробництва
приладів


Офіційні опоненти

Доктор технічних наук, професор Петрук Василь Григорович,

Вінницький національний технічний університет, завідуючий кафедрою хімії та екологічної безпеки, (м. Вінниця)


Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Кукоба Анатолій Васильович, Харківський національний університет радіоелектроніки, доцент кафедри біомедичних
електронних пристроїв та систем,

(м. Харків)


Провідна установа

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", кафедра приладів та методів
неруйнівного контролю, Міністерство освіти і науки України, (м.Харків)


Захист відбудеться 05 грудня 2003 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.102.01 при
Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул..
Немировича-Данченка,2.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну.


Автореферат розісланий 03.11. 2003 р.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат технічних наук, доцент Хімічева Г.І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність проблеми. Не викликає сумніву необхідність жорсткого додержання вимог щодо якості продуктів
харчування, особливо для тих, які виробляються в фермерському та індивідуальному тваринництві. Оскільки через
велику децентралізацію та стихійність цього виробництва практично неможливо проводити поточний контроль
якості, єдиним шляхом забезпечення безпеки продуктів тваринництва є контроль їх якості в кінцевій точці
реалізації.

Значною мірою це стосується контролю продуктів на наявність трихінельозу. Україна, як і багато країн Східної
та Центральної Європи, відноситься до регіонів з підвищеною трихінельозною небезпекою. Трихінельоз –
небезпечне для людини захворювання, яке викликають нематоди Trichinellidae. Людина заражується при вживанні
м’яса, найчастіше свинини, та виробів з нього, в якому є личинки трихінел. Трихінельоз викликає важкі
ускладнення, можливі міокардит, пневмонія, захворювання зору. Велика ймовірність летальних випадків та
довічної інвалідності.

Єдиним засобом зупинити розповсюдження трихінельозу є обов’язковий контроль м’яса. На цей час існують три
основних метода контролю наявності трихінельозу: імуносорбентний (ELISA–метод), штучне перетравлювання та
трихінелоскопія. При цьому офіційно затвердженим методом досі залишається трихінелоскопія. А в умовах
розгалуженої мережі збуту з великою кількістю учасників при малих об’ємах, що притаманно роздрібним ринкам в
Україні, вона є практично єдиним придатним методом.

При наявності гельмінтів у тварини їх присутність в пробі гарантована. Але технічні засоби контролю з моменту
впровадження методу трихінелоскопії майже не розвивались. На сьогодні контроль виконується оператором лише за
допомогою оптичного мікроскопу. При проведенні контролю оператору доводиться перенапружувати зір, що з часом
викликає не тільки професійні захворювання зору, а і зниження вірогідності контролю, яке призводить до
пропуску зараженого м’яса. Спроби вдосконалити цей процес шляхом застосування проекційних трихінелоскопів не
дали позитивного результату через недосконалість оптичної системи цих приладів.

Усе вищевказане дозволяє зробити висновок про актуальність постановки та проведення наукових досліджень
спрямованих на підвищення вірогідності контролю продуктів тваринництва, зокрема на наявність трихінельозу, з
використанням телевізійних засобів контролю.

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисертаційна робота виконувалась в НДІ прикладної
електроніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" у відповідності з
планами НДР НДІ прикладної електроніки НТУУ "КПІ": 1) Дослідження проблем телевізійної адаптації
мікроскопічних зображень (НДР № 2065, номер держреєстрації 0196U003420), 2) Розробка науково-методичного
забезпечення та інструментальної бази для оперативної діагностики трихінельозу (НДР № 2839, номер

См. также:
 • Методи підвищення вірогідності контролю та діагностики схохастичних параметрів об'єктів різної фізичної природи

           Вирішено проблему підвищення вірогідності багатопараметричного контролю та функціонального діагностування об'єктів зі стохастичними параметрами. На прикладі біохімічних складних сипких матеріалів розроблено метод відбору статистично однорідних нестандартних зразків параметра контролю для статичних об'єктів. За цього з заданою вірогідністю забезпечений нормативно межовий рівень стохастичного впливу фізико-хімічних характеристик матеріалу на відтворені у процесі навчання контрольовані величини. Розроблено метод відбору з використанням поліноміальних моделей перетворення максимально інформативної підмножини контрольованих величин з дискретною неоднорідністю з невизначеними через короткі навчальні вибірки коефіцієнтами моделей. Для моделей з випадковими коефіцієнтами розроблено метод розкладання похибки первинного перетворення на систематичну, адитивну та мультиплікативну складові, що дозволило за малої кількості нестандартних зразків оцінювати ймовірнісні властивості контрольованих величин у діапазоні змін стохастичного параметра контролю. Розроблено теорію та метод оптимального, за максимумом вірогідності, багатоальтернативного розпізнавання рівнів параметра контролю за множиною стохастичних контрольованих величин. Доведено, що таке алгоритмічне перетворення може доповнювати перетворення поліноміальні, підвищуючи вірогідність будь-якого багатопараметричного контролю. Розроблено методи підвищення контролю та функціонального діагностування динамічних об'єктів за стохастичними сигналами зі складними видами нестаціонарності. Для цього синтезовано комплексні інформативні параметри на базі процедур розкладання залишкової дисперсії таких сигналів. Розроблено метод формування максимально інформативної системи контрольованих величин зі змішаною неоднорідністю, представлених багатовимірними нестаціонарними часовими рядами. Одержано розрахункові формули для оцінювання періоду спостереження під час контролю та прогнозування з заданою вірогідністю, з'ясування змін властивостей об'єкта контролю, які прогресують. Розглянуто практичні задачі підвищення вірогідності експрес-контролю параметрів складу сипкої сільськогосподарської сировини, медичного функціонального діагностування та контролю перехідних технологічних режимів, експлуатаційного контролю маслонаповненого високовольтного енергетичного устаткування.

 • Підвищення вірогідності вимірювального контролю компонентів радіоелектронної апаратури з використанням методу усунення невизначеності його результатів

           Розвинуто задачу щодо оцінки середніх ризиків за традиційного вимірювального контролю. Для випадку несиметричних розподілів контрольованого параметру та похибки вимірювань одержано співвідношення для розрахунку середніх ризиків. Розроблено метод аналітичного розрахунку розміру зони підвищеного ризику, використання якого дозволяє приймати з необхідною вірогідністю рішення щодо категорії контрольованого об'єкту. Створено математичну модель для розрахунку середнього ризику виробника за багатоступеневого контролю. Для окремих видів розподілів контрольованого параметру та похибки його вимірювань одержано прості аналітичні залежності. Розвинуто відомі та розроблено нові (модифіковані) методи багатоступеневого контролю, використання яких дозволяє у порівнянні з традиційним контролем, знизити ризики виробника та замовника у десятки разів. Проведено їх теоретичне дослідження. Одержано прості аналітичні вирази для розрахунків ризиків контролю.

 • Удосконалення методів та підвищення точності засобів контролю параметрів моделей гідравлічних машин

           Запропоновано для використання за умов гідротурбінних лабораторій метод зниження похибки виміру витрати рідини у проточній частині, обумовленої пульсаціями потоку у трубопроводах випробувальних стендів. Показано вплив перехідних процесів в обмотках електромашинного гальма модельних установок на вибір часу початку виміру обертального моменту на валу моделей гідравлічних машин (МГМ). Одержано аналітичну залежність часу заспокоєння системи гідравлічна машина - електромашинне гальмо від зміни витрати рідини, механічної й електромагнітної постійної часу системи та постійної часу відкриття направляючого апарата. Проведено аналіз похибок, спричинених використанням математичних методів визначення середньоінтегральних значень гідравлічних параметрів МГМ, та з'ясовано методи, які обумовлюють найменшу похибку. Розроблено методику вибору частоти опитування витратовимірних пристроїв залежно від відносної амплітуди коливання витрати рідини та частоти її коливання. Сформульовано визначення еквівалентного часу заповнення вимірювального бака для градуювання витратовимірних пристроїв з урахуванням профілю вхідного потоку.

 • Ветеринарно-санітарна оцінка м'ясопродуктів, що реалізуються на ринках, та заходи з підвищення їх якості

           Проведено комплексне ветеринарно-санітарне дослідження (бактеріальне обсіменення, визначення токсичності та вмісту нітритів) ковбас і копченостей, що реалізуються на ринках у різні пори року та виготовляються різними суб'єктами виробництва. Встановлено фактори, що впливають на санітарну якість м'ясопродуктів, розроблено заходи щодо підвищення їх санітарної якості та безпеки. Запропоновано експрес-метод визначення токсичності м'ясопродуктів, розроблено спосіб виготовлення екологічно чистого барвника та безнітритну технологію виготовлення ковбасних виробів. Обгрунтувано ефективність впровадження у ветеринарно-санітарну експертизу м'ясопродуктів мікробіологічного експрес-методу визначення токсичності та виготовлення ковбас за безнітритною технологією з використанням розробленого барвника. Запропоновано методику контролю якості та безпеки м'ясопродуктів відповідно до міжнародних вимог системи самоконтролю (НАССР).

 • Розробка засобів контролю теплопровідності матеріалів для теплоізоляції та тепловідводу

           Розглянуто методи та шляхи підвищення точності засобів контролю теплопровідності. Розроблено принципи побудови теплової вимірювальної системи (ТВС) для вирішення задач контролю теплопровідності матеріалів з низькою та високою теплопровідністю, а також математичні моделі ТВС. Досліджено контактні теплові опори (КТО) і вплив їх значень на точність вимірювання теплопровідності за допомогою ТВС. Значну увагу приділено функціональним можливостям ТВС, зокрема, проаналізовано чутливість та вплив неінформативних параметрів на ТВС, а також можливості їх компенсації. Запропоновано методику розрахунку конструктивних параметрів засобів контролю теплопровідності за критерієм максимальної чутливості у заданому діапазоні вимірювання. Визначено співвідношення між тепловими опорами елементів ТВС, що забезпечують інваріантність вихідного сигналу даної схеми до неінформативних параметрів. Наведено методику градуювання розроблених засобів контролю з використанням стандартних матеріалів, а також порядок вибору та використання стандартних матеріалів.

 • Удосконалення організації контролю якості лікарських засобів на регіональному рівні

           Вивчено теоретичні питання та конкретизовано вимоги до організації вітчизняної системи контролю якості лікарських засобів (ЛЗ) на регіональному рівні за сучасних умов на базі загальних понять і функцій, з урахуванням пріоритетів досвіду інших країн у історичному аспекті. На підставі одержаних результатів вивчення фактичного стану даної системи з'ясовано її особливості, які полягають у визначенні складових діяльності державних інспекцій та їх взаємозв'язку з показниками територіальних регіонів. Запропоновано методику їх подальшого вивчення. Обгрунтовано наукові підходи до оптимізації діяльності регіональних державних інспекцій з контролю якості ЛЗ шляхом встановлення витрат часу на виконання одиниці окремих видів робіт залежно від типу суб'єктів господарської діяльності та виду їх інспектування, нормативно-правового забезпечення в організації контролю якості ЛЗ за умов їх надходження як благодійності (гуманітарної допомоги) на регіональному рівні. Створено методики нормування посад державних інспекторів залежно від оптимізованого обсягу діяльності регіональних державних інспекцій, розрахованого фонду їх робочого часу, факторіальних ознак територіальних регіонів.

 • Цифрові поліноміальні перетворювачі координат телевізійних зображень

           Розглянуто питання розробки відеопроцесорів, що здійснюють геометричні перетворення телевізійних зображень у реальному часі. Запропоновано методи й апаратно-орієнтовані алгоритми, що дозволяють виконувати перспективні трансформації зображень, одержувати проекції зображень на різні поверхні 2-го порядку (поверхня циліндра, кулі, конуса). Розроблено методи, що дозволяють реалізувати проекції зображень на поверхні багатогранників, зокрема, на поверхню куба, що обертається. Запропоновано спеціальні поліноми, які в результаті розкладання є комбінацією афінних перетворень.

 • Розвиток методів на засобів контролю і захисту навколишнього середовища від електромагнітних випромінювань

           Розроблено новий напрямок контролю та захисту навколишнього середовища за допомогою напівпровідникових матеріалів за умов впливу полів ближніх зон та нових видів випромінювань. Наведено математичні методи оцінки електромагнітного стану виробничих приміщень та довкілля, визначено характерні траси та точки контролю рівня електромагнітного поля (ЕМП). Розроблено теорію визначення контрольованих параметрів захисних матеріалів. Встановлено, що коефіцієнт екранування напівпровідникових матеріалів залежить від типу джерела випромінювань та його відстані до екрану. Визначено, що коефіцієнт екранування неоднорідних екранів для несуносоїдальних сигналів набагато нижчий на відміну від даного коефіцієнта для гармонічних сигналів. Запропоновано нові організаційні та технічні методи зниження рівнів ЕМП та методи контролю якості захисту.

 • Агроекологічна оцінка засобів біологічного і хімічного контролю кореневих гнилей ячменю ярого

           Вперше проведено порівняльну комплексну агроекологічну оцінку ефективності застосування традиційного хімічного протруйника вітавакс 200ФФ та окремого і сумісного використання комплексного біологічного препарату (КБП) і полімінерального добрива (ПМД) на розвиток і поширення кореневих гнилей у посівах ячменю. Науково обгрунтовано й експериментально підтверджено, що роздільна та сумісна предпосівна обробка насіння КБП і ПМД поліпшує поживний режим й активізує біологічні процеси у грунті. Встановлено доцільність доповнення базової технології вирощування ячменю ярого з застосуванням КБП та ПМД з метою покращення фітосанітарного стану посівів, підвищення урожайності та поліпшення якості зерна. Показано, що використання цих маловитратних заходів підвищення продуктивності ячменю супроводжується достовірним зростанням показників енергетичної та економічної ефективності.

 • Розвиток теорії методів і створення засобів контролю умов праці за пиловим фактором

           Запропоновано методи урахування характеристик пилу та динамічних параметрів запилення потоків, що підвищують достовірність контролю. Розроблено оптичний лічильно-інтегральний метод контролю масового вмісту пилу у повітрі. Зазначено, що метод базується на принципі відсікання частини імпульсного сигналу абсорбційного лічильника пилових часток та автоматичній компенсації забруднення. Наведено, що на його базі створені ефективні засоби контролю загального вмісту пилу та його тонкої фракції. Запропоновано контроль пилових промислових викидів на підставі визначення швидкості потоку новим автоколивальним датчиком або вимірником з тим же абсорбційним лічильником часток. Удосконалено розрахункові методи оперативного контролю інтенсивності пиловідкладення у гірничних виробках вугільних шахт, а також пилового навантаження гірників, що базується на середніх показаннях вимірників запиленості повітря та математичних моделях, що враховують безперервний режим надходження пилу у виробки.

 • Система токсикологічного контролю засобів захисту тварин та кормових добавок (розробка, апробація та впровадження)

           Досліджено гостру та хронічну токсичність, кумуляцію, побічну дію, віддалені наслідки вживання кормових домішок для тварин. Визначено порядок вивчення об'єкта проведення токсикологічних досліджень, послідовність постановки дослідів з вибором конкретної методики. Проведено модифікацію та адаптацію до умов сьогодення ряду методик та методів установлення токсикологічних параметрів, зокрема, мутагенності, нешкідливості, фармакокінетики та фармакодинаміки в хронічних дослідах. За період проведення досліджень (1991 - 2000 рр.) визначено та вивчено токсикологічні параметри 163 препаратів імпортного та вітчизняного виробництва, апробовано різні способи визначення токсичності, проведено аналіз отриманих даних, залежно від фармакологічних груп ступеня токсичності. На підставі результатів вивчення та повного токсикологічного дослідження 23 препаратів узагальнено, систематизовано та встановлено порядок проведення фармакотоксикологічних досліджень нових засобів захисту тварин, визначено принципи вибору методів, послідовність проведення дослідів, залежно від фізико-хімічних властивостей субстанцій та фармацевтичної форми. Для препаратів, в яких застосувуються нові субстанції, обов'язково досліджуються фармакінетика, фармакодинаміка, кумулятивні властивості, побічна дія та віддалені наслідки. Вперше визначено дію лікарських засобів, які різняться за ступенем токсичності, будовою та функціональним призначенням на виживання, розмноження, поведінку, морфологічний стан, функціонування травної системи, осморегуляторну функцію Paramecium caudatum в гострих та хронічних дослідах. Розроблено експрес-метод визначення токсичності нових засобів захисту тварин та кормових домішок за допомогою інфузорій. Доведено можливість використання культури клітин, як модельної системи, для токсикологічного контролю ветеринарних препаратів. Уперше виявлено наявність кореляції між визначенням токсичності в експериментах на теплокровних тваринах і цитотоксичною оцінкою їх за допомогою аналізу культури клітин. Встановлено та науково обгрунтовано загальні принципи, порядок і вимоги до визначення нешкідливості та розроблено нормативний документ (галузевий стандарт), який регламентує основні положення визначення нешкідливості ветеринарних препаратів та дозволяє забезпечити їх належну якість. Проведено порівняльний аналіз методів токсикологічного контролю комбікормів та сировини з використанням лабораторних тварин, риб гуппі, інфузорій різних видів, визначено позитивні та негативні риси кожного методу.

 • Адаптивна система управління процесом магнітної сепарації залізних руд на базі засобів ультразвукового контролю

           Сформульовано умови та уточнено закономірності процесу пошуку екстремуму цільової функції у дискретній системі автоматичної оптимізації процесу магнітної сепарації залізних руд та встановлено, що за умов змінних фізико-механічних і хіміко-мінералогічних характеристик перероблюваної руди мінімальний час пошуку забезпечується у разі формування керувального впливу завдяки різниці не менше двох синхронно вимірюваних значень послідовних змін вихідної координати об'єкта управління між кроками виконавчого механізму та за час чистого запізнювання, обмірюваного з моменту його кроку, з урахуванням поточного положення, у вигляді кусочно-постійних функцій, які приймають межові значення припустимих керувань, параметри яких визначаються вхідними динамічними характеристиками об'єкта. Усановлено закономірності екстремального управління інерційними об'єктами з запізнюванням зі змінними статичними та динамічними характеристиками, що забезпечує мінімальний час перехідних процесів у системі, на базі вимірюваних значень регульованої координати через проміжки часу між кроками виконавчого механізму, що формуються згідно з поточними значеннями статичних і динамічних характеристик об'єкта, які визначаються за умов дії інтенсивних збурювань як нечіткі множини, ступінь належності до яких задається предикатами відносин. З'ясовано умови та уперше визначено параметри сталого пошуку екстремуму у системі автоматичного управління процесом магнітної сепарації залізних руд, що реалізує запропоновані принципи пошуку, за наявності інтенсивних збурюючих впливів на об'єкт управління та шумів у контрольованих сигналах. Уперше виявлено закономірності формування керувального впливу в системі автоматичної оптимізації процесу магнітної сепарації залізних руд на базі обмірюваної різниці величини загасання хвиль лемба, що поширюються за поверхнею, яка контактує з потоком залізорудної пульпи за наявності магнітного поля та без нього.

 • Методика обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів (на прикладі промислових підприємств Вінницької області)

           Уточнено зміст поняття "ремонт", обгрунтовано більш раціональну класифікацію ремонтів, зокрема запропоновано їх поділ не за видами, а за економічними та технічними ознаками. Визначено джерела відшкодування витрат на ремонт основних засобів, доповнено їх гарантійним фондом, страховими виплатами, коштами постачальників та підрядників. Обгрунтовано напрямки удосконалення методики обліку витрат на ремонт основних засобів. Конкретизовано номенклатуру статей витрат у ремонтному виробництві, що дає змогу поліпшити поточний облік витрат і більш оперативно контролювати їх формування. Удосконалено методику обліку матеріальних та трудових витрат на ремонт основних засобів, яка базується на принципах нормативного методу їх обліку, скороченні кількості первинних документів та застосуванні більш ефективних методичних прийомів контролю. Упорядковано реєстри обліку та первинну документацію щодо витрат на ремонт основних засобів за умов комп'ютерного середовища, що значно підвищує дієвість обліку та контролю, уточнено документообіг первинних документів. Обгрунтовано більш доцільну методику контролю витрат на ремонт основних засобів.

 • Розробка технології та технічних засобів неруйнівного контролю фізико- механічних характеристик нафтогазового обладнання та інструменту

  : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.13 [Електронний ресурс] / І.А. Молодецький; Івано-Франківський держ. технічний ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 1999. — 18 с. — укp.

© 2007-2018 vbs.com.ua