От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Розробка моделей селекційної оцінки вмісту жиру в молоці і виходу молочного жиру корів : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / З.В. Ємець; УААН. Ін-т тваринництва. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Коротко

Розробка моделей селекційної оцінки вмісту жиру в молоці і виходу молочного жиру корів

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-09-01 18:09:28

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВАЄмець Зоя ВасилівнаУДК 636.22/28.082


Розробка моделей селекційної оцінки вмісту жиру в молоці і виходу молочного жиру корів
06.02.01 – розведення та селекція тваринАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук
Харків - 2006


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті тваринництва Української академії аграрних наук.Науковий керівник : кандидат сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник

Шабля Володимир Петрович, Інститут тваринництва

УААН, завідувач лабораторії селекції в скотарстві


Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор, дійсний

член Нью-Йоркської академії наук

Рубан Юрій Дмитрович, Харківська державна

зооветеринарна академія, завідувач кафедри технології

тваринництва ім. академіка Н.Д.ПотьомкінаДоктор сільськогосподарських наук, професор,

член-кореспондент УААН

Коваленко Віталій Петрович, Херсонський державний

аграрний університет, завідувач кафедри генетики і розве-

дення сільськогосподарських тварин
Провідна установа:

Дніпропетровський державний аграрний університет Мінагрополітики

України, кафедра розведення і генетики сільськогосподарських тварин,

м. ДніпропетровськЗахист відбудеться “26” вересня 2006 р. о 10°° годині на засіданні спеціалізова-

ної вченої ради Д.65.356.01 Інституту тваринництва Української академії агра-

рних наук за адресою : 62404, м. Харків, п/в Кулиничі, вул. 7-ї Гвардійської Ар-

мії, 3.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту тваринництва УААН

(62404, м. Харків, п/в Кулиничі, вул. 7-ї Гвардійської Армії, 3).


Автореферат розісланий “23” серпня 2006 р.


Учений секретар спеціалізованої Вченої ради І.В. Корх
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Підвищення якості молока, збільшення вмісту в ньому жиру і виходу молочного жиру є
важливими складовими удосконалення молочної худоби. Молочний жир має важливе народногосподарське значення, яке
визначається економічною та харчовою цінністю, смаком, особливими фізико-хімічними якостями молочних продуктів
(В.І. Хоменко, 1991).

Ряд учених проводили дослідження по вивченню закономірностей змінювання вмісту жиру в молоці і виходу
молочного жиру. Однак результати різних авторів неоднозначні і отримані в основному на виведених раніше
породах. Особливої гостроти питання впливу генетичних і паратипічних чинників на жирномолочність і вихід
молочного жиру набуває в зв’язку з виведенням в останні роки нових українських спеціалізованих молочних порід
та суттєвою зміною технологій виробництва продукції.

Тому в сучасних умовах існує нагальна необхідність пошуку нових ефективних шляхів підвищення вмісту жиру в
молоці і виходу молочного жиру, що допоможе забезпечити високоефективне ведення галузі молочного скотарства.
Це і обумовило актуальність проведених досліджень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в лабораторії селекції в скотарстві
відділу технологій у молочному скотарстві як складова частина плану науково-дослідних робіт Інституту
тваринництва УААН за темою 01 “Обґрунтування, розробка та використання оптимальних технологій ведення
молочного скотарства в умовах реформування аграрного сектору України” (№ держ. реєстрації 0101U003311) –
завдання 01.04, 01.11 і 01.12.

См. также:
 • Розробка моделей селекційної оцінки вмісту жиру в молоці і виходу молочного жиру корів

  : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 [Електронний ресурс] / Зоя Василівна Ємець; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський держ. аграрний ун-т". — Херсон, 2009. — 17 с. — укp.

 • Дослідження складу та властивостей молочного жиру і вдосконалення технології вершкового масла

           Визначено хімічний склад і фізичні властивості молочного жиру в Україні й особливості їх сезонних і регіональних змін, з урахуванням яких удосконалено технології виробництва вершкового масла та розроблено методики визначення масової частки немолочних жирів у маслі. Досліджено сезонні та регіональні зміни показників молочного жиру: йодне число, число Рейхерта - Мейселя, показник заломлення у трьох природно-кліматичних зонах України - Поліссі, Лісостепу, Степу. Визначено жирнокислотний склад та особливості затвердіння - плавлення молочного жиру, характерні для України. На підставі одержаних показників складу та властивостей молочного жиру в Україні та закономірностей їх зміни удосконалено технологічні режими виробництва масла методами сколочування і перетворення високожирних вершків, перевірено їх ефективність за промислових умов. Розроблено "Технологічну інструкцію з виробництва вершкового масла методом сколочування (згідно з ДСТУ 4399-2005)" і "Технологічну інструкцію з виробництва вершкового масла методом перетворення високожирних вершків (згідно з ДСТУ 4399-2005)", які впроваджено на 19-ти підприємствах. На підставі базових показників молочного та рослинного жирів розроблено й атестовано "Методику виконання вимірювань масової частки немолочного жиру в маслі з комбінованою жировою фазою (свідоцтво N 081/12 - 0086 - 03" від 05.05.2003 р. видано УкрЦСМ), яку впроваджено на 27-ми підприємствах України та системі Держстандарту.

 • Вплив кормових добавок на продуктивність та якість жиру молодняка свиней

           Вивчено продуктивність молодняка свиней, який вирощується на м'ясо, якість жирових відкладень і склад ліпідів органів і тканин у разі збагачення раціонів кормовими домішками - мацеробациліном та бовілактом. Досліджено фізико-хімічні властивості шпику та сальника, жирнокислотний, ліпідний та фосфоліпідний склад м'язів і печінки у піддослідних свиней. Проведено розрахунок економічної ефективності збагачення раціонів молодняка свиней кормовими домішками, визначено оптимальну дозу для їх використання. Встановлено, що у практиці ведення свинарства можна рекомендувати, як збагачувачі раціонів свиней, мацеробацилін в кількості 0,4 г на 100 кг живої маси та бовілакт (10 г на одиницю поголів'я за добу), що сприяло підвищенню середньобових приростів на 41 - 57 г відповідно і отриманню прибутку 29,8 - 34,2 грн на одиницю поголів'я.

 • Ефективність використання комбікормів для курей-несучок при додаванні метионіну, меляси та риб'ячого жиру

           Розроблено та експериментально обгрунтовано оптимальний рівень додавання сіркомістких амінокислот, бурякової меляси та риб'ячого жиру в ячмінно-соняшниковий комбікорм для яєчних курей промислового стада. Створено амінокислотно-енергетичний кормовий домішок для курей, який складається з 0,05 - 0,10 % бурякової меляси, що дозволяє суттєво підвищити ефективність ячмінно-соняшникового комбікорму зі зниженим вмістом тваринного протеїну (9 % від сирого протеїну). Вивчено вплив різного рівня метионіну, бурякової меляси та риб'ячого жиру в раціоні яєчних курей на вагу внутрішніх органів, морфологічний стан печінки, вагу, об'єм, щільність та товщину шкаралупи харчових яєць, а також концентрацію вітаміну А та каротиноїдів у жовтку. Встановлено взаємозв'язок маси печінки з нагромадженням жиру в цитоплазмі гепатоцитів, товщиною шкаралупи та інтенсивністю яйцекладки, вагою, об'ємом та щільністю яєць з віком курей.

 • Продуктивність та особливості метаболічних процесів у несучих курей залежно від джерела протеїну і жиру в раціоні

           Наведено результати досліджень щодо впливу джерела протеїну та жиру в раціоні за рахунок використання в складі комбікорму для несучих курей продуктів переробки насіння соняшника та ріпаку (борошна, макухи та олії) вітчизняних сортів на перебіг обмінних процесів в організмі та яєчну продуктивність птиці. Відзначено, що заміна 10 % соняшникового шроту в складі комбікорму для курей у пік яєчної продуктивності соняшниковою та ріпаковою макухою, їх сумішшю позитивно вплинула на перебіг метаболічних процесів в організмі, суттєво підвищила яєчну продуктивність та покращила якість яєць. Доведено, що заміна 4 % тваринного жиру в складі комбікорму для курей соняшниковою та ріпаковою олією, їх сумішшю підвищила рівень лінолевої та ліноленової жирних кислот у плазмі крові, збільшила несучість та покращила якість яєць. Встановлено, що соєве, соняшникове та ріпакове борошно виявило позитивний вплив на метаболічну активність мікрофлори сліпих кишок несучих курей.

 • Інтенсивність росту бичків та зміни в окремих ланках метаболізму ліпідів при додаванні рослинного і тваринного жиру до раціону

           Досліджено вплив нативних та "захищених" жирових добавок (кальцієві мила й аміди жирних кислот), виготовлених з використанням яловичого жиру та ріпакової олії, у складі комбікорму бичків на перебіг обмінних процесів в організмі, продуктивність тварин та економічну ефективність відгодівлі. Встановлено, що заміна частини концентратів кальцієвими милами або амідами жирних кислот, виготовленими на основі волового жиру та ріпакової олії (5 % від маси комбікорму), підвищує інтенсивність росту бичків, економічну ефективність відгодівлі, покращує забійні якості туш, позитивно впливає на перебіг метаболічних процесів в організмі. Показано, що введення в рубець кальцієвих мил і, особливо, амідів жирних кислот, виготовлених на основі канолової ріпакової олії, підвищує вміст лінолевої та ліноленової жирних кислот у складі загальних ліпідів рубцевої рідини та хімусу дванадцятипалої кишки бичків.

 • Розробка математичних моделей для оцінки та забезпечення безпеки промислових об'єктів

           Розроблено математичні моделі для оцінки та забезпечення безпеки промислових підприємств, зокрема, хімічнонебезпечних об'єктів. Запропоновано математичні моделі, які забезпечують розв'язання задачі оцінювання та безпеку на етапах проектування та експлуатації. На їх основі запропоновано нові методики визначення основних показників, які впливають на загальну безпеку: ймовірність виникнення аварії, ранг події, чутливість системи, ризик події, наслідки аварії, кваліфікація чергового персоналу. Розроблені математичні моделі і методики покладено в основу автоматизованої системи керування безпекою промислового об'єкта.

 • Розробка математичних моделей та програмних засобів оцінки показників функціональної надійності цифрових пристроїв

           Дисертацію присвячено питанням надійнісного аспекту проектування мікроелектронних цифрових пристроїв. Показано, що базуючись на розрахунковому підході можна побудувати методику та програмні засоби оцінки показників функціональної надійності мікроелектронних цифрових пристроїв. Запропоновано математичні моделі розрахунку надійнісних параметрів базових логічних елементів та вузлів цифрової техніки. Розроблено архітектуру та створено прикладне програмне забезпечення для надійнісного проектування на етапі функціонально-логічного проектування мікроелектронних цифрових пристроїв. Розроблене програмне забезпечення дозволяє розробнику здійснити зважений вибір оптимальної структури проектованого пристрою.

 • Розробка моделей і методів оцінки напружено-деформованого стану композитних елементів оболонкових конструкцій при їх контактній взаємодії

           Розроблено нові моделі та методи інженерних розрахунків, критерії оцінки напружено-деформованого стану, оболонкових, пластинкових і стрижневих композитних елементів конструкцій за умов їх контактної взаємодії з жорсткими штампами та високоградієнтними і локалізованими навантаженнями. Запропоновано двовимірні моделі ортотропних оболонок, пластин і стрижнів, які враховують поперечний зсув, поперечні нормальні напруження та деформації з використанням гіпотези про можливість розвитку компонент вектора переміщень довільної точки оболонки у вигляді зрізаних степеневих рядів за поперечною координатою. Побудовані моделі та методи використано в методиці визначення контактної взаємодії товстої циліндричної оболонки з жорстким кільцевим бандажем під час визначення контактних напружень у розрахунках артилерійських систем, замкнутих головок шатунів двигунів внутрішнього згоряння, товстих плит аеродромного та дорожнього покриттів, а також аналізі напружено-деформованого та граничного стану надтріснутих плит і балок. Для товстого ізотропного шару, навантаженого зосередженими силами та локалізованим навантаженням, методом неоднорідних розв'язків (розробленим для такого типу задач) побудовано ефективні рівняння та формули для визначення переміщень і напружень в ньому. Надано порівняння з відповідними формулами та рівняннями побудованої моделі, іншими некласичними моделями.

 • Антиоксидантна система та метаболічний профіль крові корів залежно від фізіологічного стану та вмісту цинку в раціоні

           Проведено дослідження інтенсивності перекисного окиснення ліпідів, активності неферментної та ферментної ланок антиоксидантної системи та метаболічного профілю крові корів на різних стадіях тільності та лактації, встановлено вплив підвищення рівня цинку в раціоні годівлі на вказані біохімічні показники в крові тварин. Встановлено, що вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів (їх гідроперекисів, малонового діальдегіду) у плазмі крові корів значно підвищується після отелення, залишається на такому рівні протягом перших тижнів лактації, а з 2-го до 9-го місяця лактації поступово знижується. Зазначено, що зміни вмісту вітаміну А у плазмі крові та активності супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази та глутатіонредуктази в еритроцитах крові тварин протягом лактації протилежні до зміни вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів. З'ясовано, що підвищення рівня цинку в раціоні корів призводить до дозозалежного збільшення його вмісту в плазмі крові та молозиві, підвищення жирності молока, зниження рівня гідроперекисів ліпідів у плазмі кров та збільшення вмісту вітамінів А та Е, а також активності супероксиддисмутази та глутатіонпероксидази в еритроцитах. Зазначено, що телята, одержані від корів, яким згодовували раціон з високим вмістом цинку, у порівнянні з одержаними від корів контрольної групи, характеризуються більш інтенсивним ростом і вищою активністю антиоксидантної системи в їх організмі.

 • Методи оцінки нечітких моделей знань операторів інформаційно-управляючих систем

           Наведено результати досліджень, на підставі яких вирішено актуальне завдання підвищення якості функціонування інформаційно-керувальних систем (ІКС) за рахунок більш ефективного використання методів оцінювання нечітких моделей знань операторів ІКС гірничо-металургійного підприємства (ГМП). Досліджен проблеми діагностування ексгаустерів ГМП й одержано рівняння для оцінювання ефективності роботи ІКС за умов невизначеності та ризику прийняття рішень операторами, яке базується на первинній обробці результатів виміру діагностування роботи ексгаустерів ГМП. Запропоновано новий підхід до проектування та створення ІСППР за нечітких умов, який базується на системній інтеграції технології штучного інтелекту з використанням точних методів і моделей пошуку рішень, а також методів імітаційного моделювання, на підставі яких розроблено інформаційну технологію, яка базується на методах відбору інформативних ознак прийняття рішень.

 • Дослідження інформативності клітинних моделей для попередньої оцінки біологічної активності речовин

           Розроблено метод ефективного пошуку та попередньої оцінки біологічної активності (БА) нових речовин з використанням клітинних біомоделей. Проведено дослідження та оцінку ефектів фізіологічно активних речовин (ФАР) з протилежними біорегуляторними стереотипами з використанням різних експериментальних моделей. На базі функціональних реакцій лейкоцитів показано високу чутливість клітинних моделей до різних ФАР. За допомогою методів штучних нейронних мереж (ШНМ) і кластерного аналізу визначено ступінь інформативності досліджених біомоделей. Найбільш інформативними є біомоделі на базі імунологічних реакцій - розеткоутворення N-лімфоцитів, міграційні властивості поліморфноядерних лейкоцитів (ПМЯЛ) та електрофоретична рухливість нейтрофільних лейкоцитів. На підставі результатів, одержаних завдяки дослідженню впливу ФАР на модельні системи та їх біорегуляторного стереотипу розроблено алгоритм ефективного пошуку та попередньої оцінки БА нових речовин.

 • Розробка способів зберігання і використання вологого зернофуражу в годівлі корів

  : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.02 [Електронний ресурс] / Петро Петрович Маковецький; Національний аграрний ун-т. — К., 2000. — 21 с. — укp.

 • Методи організації системи оцінки рівня безпеки інформації в комп'ютерних системах на основі моделей нечіткої логіки

           Дисертацію присвячено питанням розробки методології синтезу системи оцінки рівня безпеки інформації в комп'ютерних системах, алгоритмів виконання операцій нечіткої арифметики, синтезу структур швидкодіючих обчислювальних пристроїв, що реалізують вказані алгоритми. Розглянуто питання побудови нечітких моделей з метою оцінки рівня безпеки інформації, що оперують з вхідними даними, заданими в лінгвістичній формі, а також методи порівняння отриманого результату оцінки з нечіткими еталонами. Синтезована система оцінки дозволяє простежити динаміку зміни рівня безпеки інформації в комп'ютерних системах. За її допомогою зроблено оцінку рівня безпеки інформації, що обробляється в персональних комп'ютерах, підключених до локальної обчислювальної мережі. Одержані результати довели дієздатність даної системи.

© 2007-2019 vbs.com.ua