От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Розробка енергозберігаючих модулів зрошення малоконтурних ділянок : Автореф. дис... канд. техн. наук: 06.01.02 / О.Ф. Пензев; УААН. Ін-т гідротехніки і меліорації. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Коротко

Розробка енергозберігаючих модулів зрошення малоконтурних ділянок

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 03:00:12

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат технічних наук, с.н.с. Топольнік Т.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. В Україні дощування застосовується як найбільш прогресивний спосіб поливу і зрошувальні
системи мають закриту мережу з широкозахватними дощувальними машинами. Найбільшого поширення набули
дощувальні машини "Фрегат", "Дніпро", ДДА-100МА, сезонна площа яких в середньому знаходиться в межах 50-100
га. Останнім часом ефективність використання зрошувальних систем різко знизилась, а площі зрошуваних земель
скоротилися, що пояснюється відсутністю коштів на ремонтно-відновлювальні роботи для дощувальної техніки та
зрошувальної мережі. Крім того, на зрошувальних системах, більшість з яких має площу 800-1200 га, з’явилось
декілька власників, які вирощують різні культури, отже управління такими системами в сучасних умовах є
неефективним. Реформа сільськогосподарського виробництва передбачає розподіл земель і створення невеликих
селянських господарств, тому з кожним роком зростає попит на засоби зрошення невеликих площ до 15 га, особливо
для вирощування овочевих і ягідних сільськогосподарських культур.

Отже, важливим і актуальним є розробка і дослідження нових технологій і засобів зрошення для малоконтурних
ділянок площею до 15 га, які б відповідали умовам вирощування сільськогосподарської продукції в Україні.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася за державними
науковими програмами Інституту гідротехніки і меліорації та галузевими програмами Держводгоспу України
1999-2001 рр.

1996 - 2000 рр. Державна програма “Ресурсозберігаюче використання в АПК. Обґрунтувати напрямки розвитку
дощувальної техніки, розробити нові конструкції дощувальних машин та технічних засобів управління
технологічними процесами”. Державна реєстрація № 0196U021771. Автор був виконавцем завдання з випробування
дощувальних машин.

2001-2005 рр. науково-технічна програма УААН “Виробництво продукції на меліорованих землях. Розробити
ресурсозберігаючі, економічно безпечні технології і технічні засоби поливу для комплексної реконструкції та
модернізації зрошувальних систем”. Державна реєстрація № 0101U004615. Автор був відповідальним виконавцем
розділу.

Мета і задачі досліджень. Мета досліджень – розробка енергозберігаючих технологій і техніки зрошення
малоконтурних ділянок. Для досягнення мети вирішувалися такі задачі:

- оптимізація енерговитрат при зрошенні із заданими нормами поливу різних типів дощувальних машин;

- визначення експлуатаційних показників перспективних дощувальних машин та їх робочих органів;

- розробка принципових схем і конструкцій нових дощувальних машин для малоконтурних ділянок;

- дослідження нових дощувальних машин у виробничих умовах і визначення їх ефективності.

Об’єктом дослідження є технологія і процес розподілу та подачі води на зрошувальних системах площею до 15 га.

Предметом дослідження є схеми і параметри модулів зрошення, конструкція мобільних дощувальних машин та їхні
робочі органи.

Методи досліджень. Вирішення поставлених задач здійснювалося експериментальними методами у лабораторних умовах
з математичною обробкою одержаних результатів, порівнянням теоретичних та експериментальних результатів
досліджень.

Дослідження у польових та дослідно-виробничих умовах здійснювалося відповідно міжнародним стандартам ІSO
7749-1, ІSO 8224-1, ІSO 11545, а також галузевому стандарту Держводгоспу України ВНД 33-4.3-01-98 “Машини і
установки дощувальні. Програми і методи випробувань і оцінок”.

Наукова новизна одержаних результатів:

- вперше науково обґрунтовано використання модулів механізованого зрошення площею до 15 га;

- вперше визначено і проведено порівняння питомих енерговитрат при зрошенні багатоопірними дощувальними
машинами і машинами шлангобарабанного типу;

визначено агротехнічні характеристики удосконалених конструкцій дощувальних апаратів і насадок;

оптимізовано параметри і розроблено нову конструкцію мобільної дощувальної машини.

Практичне значення одержаних результатів. Проведено обґрунтування параметрів зрошувальних систем і дощувальних
машин для малоконтурних ділянок площею до 15 га.

Розроблено базову дощувальну машину фронтальної дії для зрошення малоконтурних ділянок.

Результати досліджень і розробок включено у три нормативно-методичні документи Держводгоспу України.

Розроблена дощувальна машина фронтальної дії увійшла в доповнення до “Системи машин для меліорації земель в
Україні на період до 2005 р”.

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, викладені в дисертації, одержано автором особисто на основі
проведеного аналізу і узагальнення досвіду роботи відомих технологій і конструкцій зрошувальних систем і
дощувальних машин. Експериментальна перевірка наукових положень та реалізація їх здійснювалися разом із
співробітниками Кам’янко-Дніпровської дослідної станції Інституту гідротехніки і меліорації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і окремі розділи роботи доповідалися на науково-практичних
конференціях: “Сучасні проблеми розвитку економіки агропромислового комплексу”, м. Запоріжжя,
Запорізький інститут державного та муніципального управління, 2000р.; “Актуальні проблеми державного
управління”, м.Запоріжжя, Запорізький інститут державного та муніципального управління, 2001 р.; “Визначення
перспективних шляхів науково-методичної підтримки та наукового забезпечення виконання державних комплексних
програм”, Держводгосп, УААН, м. Київ, 2001р.; на науковому семінарі кафедри експлуатації гідромеліоративних
систем Рівненського державного технічного університету, 2002 р.

Публікації. Основні результати дисертації опубліковано у чотирьох статтях фахових видань та у трьох галузевих
нормативних документах, розроблений спосіб та конструкція дощувальної машини захищені
патентом.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 185 сторінках і містить вступ, п’ять розділів,
список літератури із 103 найменувань. Текст дисертації ілюстровано 48 рисунками та 41 таблицею..


З М І С Т Р О Б О Т И


У вступі наведено стислу характеристику дисертаційної роботи, обгрунтовано її актуальність.

У першому розділі на основі літературних джерел подано огляд і аналіз теоретичних та експериментальних
досліджень, присвячених ефективним методам економії води та енергозбереженню при зрошенні механізованими
засобами. Найбільш відомі дослідження, в яких вирішувалися проблеми енергозбереження та експлуатаційної
надійності при зрошенні, проведено в Росії – Галяміним Е.П., Носенко В.Ф., в Україні – Коваленком П.І.,
Гуріним В.А., Яциком А.В., Гринем Ю.І., Шевченком О.В., Михайловим Ю.О., в Молдові – Гаврилицею А.О., в
Білорусії – Лихацевичем А.П.

Аналіз досліджень показує, що вони значною мірою присвячені удосконаленню та розробці високопродуктивних
широкозахватних дощувальних машин з площею зрошення понад 50 га. Розробки та дослідження мобільних дощувальних
машин для площ зрошення до 15 га практично відсутні в нашій країні. За кордоном такі розробки існують в
Австрії, Італії, де випускаються мобільні шлангобарабанні дощувальні установки, сезонна площа зрошення яких
знаходиться в межах 5–15 га. Недоліком цих установок є їхня значна вартість, недостатня екологічна надійність
та висока енергоємність поливу, що стримує впровадження їх у фермерських та селянських господарствах нашої
країни.

Аналіз досліджень, присвячених впровадженню екологічно безпечних технологій та засобів зрошення, показує, що
вплив зрошення на поверхню грунту з врахуванням природних і рельєфних факторів місцевості вивчено
недостатньо.

Порівняння різних напрямів і результатів проведених досліджень попередження іригаційної ерозії ґрунту
показує, що перспективним є удосконалення діючих і створення нових дощувальних машин, характеристики дощу
і технологія поливу яких найбільшою мірою відповідають ґрунтовим, кліматичним і господарчим
умовам даного району. При цьому останні розробки передбачають зміну структури штучного дощу за рахунок
зменшення діаметра крапель, а також зменшення його інтенсивності , підвищення рівномірності поливу. Не
вимагають значних витрат і технологічні заходи, які включають полив з перервою, полив з урахуванням напряму
вітру.

См. также:
 • Розробка технічних засобів і принципових схем зрошення малоконтурних ділянок

           Вперше науково обгрунтовано та реалізовано принципові схеми комплексного використання пересувних комплектів зрошення на малоконтурних ділянках і на масивах зрошення з сучасними широкозахватними дощувальними машинами з метою збільшення коефіцієнта земельного використання. Обгрунтовано оптимальні напірно-витратні параметри мобільних енергоджерел для дощувальних установок на основі економії витрати пального. Визначено силові та швидкісні характеристики удосконалених конструкцій гідроприводів малогабаритних шлангобарабанних установок. Досліджено витратні характеристики й інтенсивність дощу удосконалених конструкцій дощувальних насадок кругової дії, які запропоновано використовувати на шлангобарабанних дощувальних установках. Визначено оптимальні конструктивні параметри та досліджено за виробничих умов агротехнічні показники розроблених мобільних дощувальних установок для зрошення малоконтурних ділянок.

 • Розробка технології високонадійних термоелектричних модулів Пельтьє на основі кристалів твердих розчинів Bi - Te - Se - Sb

           Наведено результати розробки технології високонадійних термоелектричних модулів Пельтьє (ТЕМ) на основі кристалів твердих розчинів Bi - Te - Se - Sb. Оцінено міцнісні параметри ТЕМ за їх однобічного защемлення. Проведено випробування ТЕМ, створених з застосуванням наведених технологій, стосовно стійкості до механічних і кліматичних факторів. Досягнуто 12 000 год. напрацювання у неперервному та 3 000 год. у циклічному режимах. На базі цих ТЕМ створено прилади та пристрої.

 • Розробка енергозберігаючих технологій утримання м'ясної худоби в Одеській області

           Вперше вивчено у порівнянні технології утримання м'ясної худоби південної м'ясної породи причорноморського та таврійського типів. Досліджено особливості цілорічної пасовищної системи утримання тварин південної м'ясної породи, їх адаптаційні реакції, стресостійкість і резистентність. Розроблено енергоощадну технологію утримання м'ясної худоби на півдні України.

 • Розробка енергозберігаючих прийомів закладання виноградників та виробництва садивного матеріалу винограду

  : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 [Електронний ресурс] / Віктор Миколайович Костенко; УААН; Національний науковий центр "Інститут виноградарства та виноробства ім. В.Є.Таїрова". — О., 2005. — 22 с. — укp.

 • Розробка елементів технології вирощування нуту, гороху, чини і сочевиці в умовах зрошення в Центральному степу Криму

           Вивчено елементи технології вирощування, зокрема, способи посіву, норми висіву, а також інокуляції насіння різних сортів нуту, гороху, чини, сочевиці активними штамами бульбочкових бактерій. Встановлено комплементарність взаємодії різних сортів нуту та гороху з певними штамами даних бактерій. Доведено високу ефективність передпосівної нітрагінізації насіння нуту, гороху, чини і сочевиці. Вперше за умов Центрального степу Криму встановлено можливість одержання високих урожаїв даних бобових культур у разі інокуляції їх насіння активними штамами специфічних бульбочкових бактерій.

 • Агробіологічне обгрунтування та розробка технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агроценозів при конвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення Степу України

           Розроблено напрями інтенсифікації польового кормовиробництва на засадах ефективного використання зрошуваних земель, створення однорічних агроценозів та підвищення їх продуктивності у проміжних посівах за умов застосування комплексу агротехнологічних заходів з метою збільшення виробництва кормів, покращення їх якості та раціонального використання біокліматичного потенціалу й вегетаційного періоду у степовій зоні України. Установлено закономірності росту й розвитку кормових культур, особливості формування адаптованих до умов зрошення агроценозів та продуктивності посівів і якості корму залежно від технологічних прийомів, зокрема, добору видового складу з використанням високопродуктивних сортів і гібридів, оптимізації строків та способів сівби, норм висіву компонентів у сумішках, рівня мінерального живлення та вологозабезпечення. Розроблено моделі взаємозв'язку продуктивності посівів кормових культур та їх сумішок з високобілковими компонентами за умов конвеєрного виробництва кормів на зрошуваних землях.

 • Структурно-функціональні алгоритми проектування процедур діагностування цифрових модулів

           Досліджуються питання проектування алгоритмів аналізу цифрових структур для побудови безумовних і умовних процедур діагностування. Для мінімізації матеріальних і тимчасових витрат відновлення працездатності цифрових об'єктів спільно використовуються алгоритми безумовного і умовного діагностування несправностей. Базовою інформацією є багатозначні таблиці несправностей, структура об'єкта діагностування, еталонні сигнатури. Запропоновані алгоритми реалізовані у вигляді програмних засобів проектування багатозначних таблиць несправностей, умовних і безумовних процедур діагностування константних несправностей і мікродефектів.

 • Стратегія подальшого розвитку Києва: локалізація функціональних модулів, або майбутнє історичної спадщини

           Запропоновано цілісну концепцію розміщення та формування громадських Сіті-центрів в структурі великого міста. Реалізацію концепції показана на прикладі виконаного конкурсного проекту, що отримав першу премію, на Рибальському острові в м. Києві.

 • Наукове обгрунтування параметрів функціональних модулів обладнання для пакування в'язких харчових продуктів у споживчу тару

           Проаналізовано конструкції функціональних модулів обладнання для пакування в'язких харчових продуктів у споживчу тару та методики розрахунку їх елементів. Установлено відсутність наукового обгрунтування визначення раціональних параметрів функціональних модулів обладнання завдяки складності технологічної топології процесу, його багатовимірності за кількістю складових елементів та за кількістю функцій, внаслідок високого ступеня взаємозв'язку та параметричного взаємовпливу. Розроблено математичну модель руху внутрішньомашинної транспортної системи, яка переміщує споживчі упаковки за коловою траєкторією, а також модель операції дозування в'язких харчових продуктів поршневим дозатором. Визначено характер впливу на процес дозування геометричних парамерів насадок дозувального пристрою. Досліджено характер залежності точності дозування в'язких харчових продуктів від геометричних параметрів елементів дозатора. Розроблено методи: вибору раціональних параметрів модуля внутрішньомашинного переміщення тари, визначення залежності зусилля виділення одиничної спорживчої тари від кількості одиниць упаковок у стопі. Експериментально підтверджено адекватність розроблених математичних моделей і проведених теоретичних досліджень реальним процесам.

 • Особливості архітектурного опорядження енергозберігаючих огороджуючих конструкцій будівель

  [Електронний ресурс] / В.В. Самойлович // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 288-294. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

 • Методика контролю технічного стану аналогових модулів радіоелектронних засобів озброєння на місці їх зберігання з використанням параімпульсного методу діагностування

           Розроблено параімпульсний метод контролю технічного стану аналогових модулів (АМ) радіоелектронних засобів озброєння. Обгрунтовано, що як діагностичний параметр доцільно використовувати значення напруги, яка вимірюється на додатковому опорі АМ за умов подачі його на вхід різнополярних імпульсів. Доведено, що за умов вимірювання даного діагностичного параметра виконуються вимоги прояву та транспортування будь-якого дефекту в контрольній точці, розташованій на опорі. Розроблено діагностичну модель (ДМ) аналогового модуля з використанням передавальних функцій за різнополярної вхідної інформації, яка дозволяє здійснити його повну елементарну перевірку. Запропоновано методику контролю технічного стану АМ на базі параімпульсного методу діагностування радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО) на місці їх зберігання, діагностичної моделі АМ і нової методики побудови перевіряючих тестів.

 • Інтенсифікація процесів взаємодії обертових потоків в енергозберігаючих технологіях теплоенергетики

           Теоретично обгрунтовано технічну можливість створення системи децентралізованого вироблення тепла на основі взаємодіючих обертових потоків, в елементах якої аеродинамічна обстановка є змінюваною, що дозволяє суттєво підвищити ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів. Виявлено, що причиною знищення пульсацій процесуючого вихрового ядра (ПВЯ) є його перехід від обертання як твердого тіла до обертання за законом вільного вихору, що супроводжується розширенням вихрового ядра на декілька ядер, прецесуючих з меншою інтенсивністю. Одержано аналітичні залежності для визначення сили, яка індукується ПВЯ в обертовому потоці газу за наявності зворотних струмів, швидкості у закрученому потоці від процесії вихрового ядра, часу, коефіцієнта в'язкості та частоти обертання потоку і залежність ступеня крутки потоку газу від частоти коливань ПВЯ, витрати газу та конструктивних параметрів за умов стійкості закрученого потоку газу. Розроблено теоретичні моделі різних типів взаємодії обертових газових струменів за наявності зони зворотних струмів і з урахуванням впливу на результуючий потік ПВЯ. Запропоновано способи інтенсифікації передачі тепла в камерах згоряння, локалізації теплового факела під час зварювання у захисному газі, плазменно-духового різання, конструкції пристрою для викиду газів, пилогазоприймача, скрубера, апарата для очищення повітря, батарейного циклона.

 • Обгрунтування енергозберігаючих режимів роботи силового електрообладнання малогабаритних комбікормових агрегатів

           На підставі аналізу процесу перетворення та використання електричної енергії в силовому електрообладнанні малогабаритних комбікормових агрегатів визначено режими роботи, які дають змогу знизити витрати електричної енергії щодо процесу виробництва комбікорму, для аналізу яких одержано теоретичну модель, що має екстремальний характер. Проведено експериментальні дослідження залежності питомих витрат електричної енергії на процес багатокомпонентного подрібнення, як найбільше енергоємної операції, від фізико-механічних властивостей компонентів, ступеня завантаження та частоти обертання ротора дробарки. Визначено узагальнений критерій керування, на базі якого запропоновано енергоощаджувальну систему керування малогабаритними комбікормовими агрегатами. Розроблено алгоритм керування, технічні та програмні засоби, які дають змогу забезпечити енергоощаджувальні режими роботи силового електрообладнання та рекомендації щодо застосування енергоощаджувальних заходів у процесі виробництва комбікормів.

 • Економічний механізм мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство

           Вперше запропоновано комплексний підхід та розроблено практичні рекомендації з визначення ефективності економічної мотивації впровадження енергозберігальних технологій у житлово-комунальному господарстві (ЖКГ). Проведено теоретичне обгрунтування сутності та структури економічного механізму мотивації впровадження енергозберігальних технологій у ЖКГ регіону, розроблено методичні підходи до аналізу резервів економії енергоресурсів під час утримання та експлуатації житлового фонду. Вдосконалено систему показників енергозбереження з обгрунтуванням та розрахунками енергоємності, енерговіддачі й енергозбереження. Наведено методичні підходи до визначення якості житлово-комунальних послуг за урахування результатів впровадження енергозберігальних технологій, які підвищують соціально-економічну ефективність функціонування ЖКГ і впливають на комфортність життєдіяльності домогосподарств.

© 2007-2019 vbs.com.ua