От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Розробка біотехнологічних параметрів застосування імуномодулятора КАФІ для підвищення продуктивності індиків : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.20 / А.Д. Качан; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2000. — 18 с. — укp.

Коротко

Розробка біотехнологічних параметрів застосування імуномодулятора КАФІ для підвищення продуктивності індиків

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 03:00:30

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАЧАН АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧУДК: 636.592.03/.087.8):573.6РОЗРОБКА БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ

ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОМОДУЛЯТОРА КАФІ

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ІНДИКІВ03.00.20 - біотехнологіяАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук

БІЛА ЦЕРКВА — 2000Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі дрібного тваринництва і кафедрі гігієни тварин та основ ветеринарної медицини
Білоцерківського державного аграрного університету.


Науковий керівник: доктор ветеринарних наук, професор, академік Академії ветеринарних наук Російської
Федерації Нікітенко Анатолій Мефодійович, Білоцерківський державний аграрний університет, завідувач кафедри
гігієни тварин та основ ветеринарної медицини

Офіційні опоненти:. - доктор сільськогосподарських наук, професор, Кліценко Григорій Тимофійович, Національний
аграрний університет, кафедра годівлі сільськогосподарських тварин

- кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Батюжевський Юрій Никифорович, інститут
птахівництва УААН, завідувач лабораторії годівлі і технології кормів


Провідна установа: Державний науково-дослідний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів, м. Київ


Захист дисертації відбудеться “ 31 “ жовтня 2000 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої ради Д
27.821.01 в Білоцерківському державному аграрному університеті за адресою:

м. Біла Церква, пл. Соборна, 8/1, ауд. 14.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Білоцерківського державного аграрного університету.

Автореферат розісланий “ 27 “ вересня 2000 року.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради
Розпутній О.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Птахівництво в Україні є однією з найбільш інтенсивних і динамічних галузей
сільськогосподарського виробництва, яке має усі можливості у короткі строки збільшити виробництво дієтичних
висококалорійних продуктів — яєць і м’яса птиці для забезпечення в них потреб населення України.

Одним із важливих і перспективних напрямків у м’ясному птахівництві є індиківництво. М’ясо індиків є,
зокрема, дієтичним продуктом харчування. Крім того, індики з усіх видів сільськогосподарської птиці
відзначаються високою живою масою і мають хороші відтворювальні якості. Незважаючи на такі унікально високі
генетичні особливості індиків, індиківництво в Україні почало занепадати.

Однак, основними причинами, що зумовили спад виробництва продукції індиківництва і стримують подальший
розвиток цієї важливої галузі, є, з одного боку, загальна для всього тваринництва України економічна криза, а,
з іншого — недостатня збалансованість раціонів як за основними елементами живлення, так і за біологічно
активними речовинами. Перелічені причини, за винятком загальної економічної кризи, у поєднанні з іншими
факторами створюють дисбаланс між організмом птиці і навколишнім середовищем, знижують імунобіологічну
реактивність і негативно позначаються на продуктивності і відтворювальних функціях індиків, пригнічують
функціональну активність центрального органу імуногенезу — тимуса і в цілому порушують гомеостаз птиці. Такий
стан справ у індиківництві турбує і виробничників, і науковців, а тому вони активно здійснюють пошук нових
методів підвищення продуктивності і відтворювальних функцій індиків.

У птахівництві, зокрема, в індиківництві досить детально вивчені дія та біологічна роль амінокислот,
вітамінів, ферментів, макро- та мікроелементів. Однак, щодо тканинних препаратів, зокрема імуномодулюючого
препарату КАФІ, ефективність його застосування в індиківництві, як стимулятора росту і підвищення
збереженості індиченят, зниження оплати корму і відтворювальних функцій у ремонтних індичок, ще не вивчалась.
Ось чому вивчення впливу імуномодулятора КАФІ на життєздатність, продуктивність і відтворювальні якості
ремонтних та дорослих індичок, а також розробка технологічних прийомів його використання в індиківництві є
актуальними.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації затверджена вченою радою
зооінженерного факультету Білоцерківського державного аграрного університету, узгоджена з науково-виробничим
об’єднанням “Укрптахопром” Міністерства АПК України і входила до складу державної комплексної
науково-технічної програми “Продовольство-95”, проекту “Птахівництво”. Дослідження проводились згідно із
завданням “Розробка методів підвищення відтворювальних якостей індичок в кінці племінного періоду на
племзаводі “Головурівський” Київської області” (Державний реєстраційний номер 0196V007682).

Мета і завдання досліджень. Мета роботи полягала в розробці біотехнологічних параметрів застосування
препарату КАФІ для підвищення продуктивності при вирощуванні ремонтних і використанні дорослих індичок. У
зв’язку з цим були поставлені такі завдання:

— визначити вплив імуномодулятора КАФІ на гематологічні та імунобіологічні показники крові ремонтних і

См. также:
 • Удосконалення і розробка прийомів підвищення життєздатності та продуктивності шовковичного шовкопряда на різних етапах розведення

           Удосконалено існуючі та розроблено нові високоефективні прийоми підвищення життєздатності та продуктивності шовковичного шовкопряда, які використовуються на різних стадіях його онтогенезу, адаптованих до особливостей технології всіх етапів племінного розведення, що повинно забезпечувати максимальний ефект оптимізації племінного матерілу. Вперше запропоновано прийоми оптимізації племінної культури шовкопряда за життєздатністю та продуктивністю, виконання яких забезпечило врахування особливостей технології та обсягів виробництва грени різних категорій (попереднього розмноження, супереліти й еліти). Вивчено можливості використання конкретних прийомів оптимізації племінного матеріалу. Запропоновано нові біостимулятори для племінних вигодівель і розглянуто особливості їх застосування.

 • Наукове обгрунтування і розробка інтенсивних агротехнічних прийомів підвищення кормової продуктивності люцерни в Лісостепу України

           Багаторічні дослідження (1965-1998 рр.) закономірності формування урожаю люцерни переконливо свідчать, що стабільне, гарантоване підвищення кормової продуктивності, в наступні роки використання травостою, можливо тільки за агроекологічних умов, які забезпечують ріст і розвиток за ярим типом, коли рослини в рік посіву досягають фази цвітіння. За ярого типу розвиток в рік посіву, на другий і третій роки люцерна формує максимально можливі урожаї, повністю використовуючи біокліматичний потенціал лісостепової зони України. Ярий тип розвитку забезпечується безпокривними весняними посівами із застосуванням ефективних гербіцидів, літніми безпокривними посівами, проведеними до третьої декади липня, а також сумісними посівами з ярими капустяними і ранніми зерновими при нормах висіву останніх 1,0 і 2,0 млн/га схожих насінин. Ланки сівозмін з безпокривними і сумісними посівами люцерни забезпечують збільшення збору кормових одиниць на 32,4-40,6% порівняно з ланкою сівозміни ячмінь на зерно-люцерна-люцерна.

 • Розробка комплексу прийомів підвищення продуктивності плодоносних виноградних насаджень на основі оновлення плантажу в умовах півдня України

           Виявлено корелятивний взаємозв'язок розвитку кореневої системи та площі листкової поверхні. Розраховано рівняння лінійної регресії. Виконано енергоекономічну оцінку досліджених агроприйомів.

 • Агробіологічне обгрунтування та розробка технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агроценозів при конвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення Степу України

           Розроблено напрями інтенсифікації польового кормовиробництва на засадах ефективного використання зрошуваних земель, створення однорічних агроценозів та підвищення їх продуктивності у проміжних посівах за умов застосування комплексу агротехнологічних заходів з метою збільшення виробництва кормів, покращення їх якості та раціонального використання біокліматичного потенціалу й вегетаційного періоду у степовій зоні України. Установлено закономірності росту й розвитку кормових культур, особливості формування адаптованих до умов зрошення агроценозів та продуктивності посівів і якості корму залежно від технологічних прийомів, зокрема, добору видового складу з використанням високопродуктивних сортів і гібридів, оптимізації строків та способів сівби, норм висіву компонентів у сумішках, рівня мінерального живлення та вологозабезпечення. Розроблено моделі взаємозв'язку продуктивності посівів кормових культур та їх сумішок з високобілковими компонентами за умов конвеєрного виробництва кормів на зрошуваних землях.

 • Розробка біотехнологічних методів і використання їх для створення вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного (Cichorium intybus L.) та буряків цукрових(Beta vulgaris L.)

  : автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.05 [Електронний ресурс] / Людмила Олегівна Рябовол; Національний науковий центр "Інститут землеробства УААН". — К., 2009. — 40 с. — укp.

 • Підвищення продуктивності праці в сільському господарстві

           За результатами досліджень обгрунтовано пріоритетні шляхи зростання продуктивності праці в агроформуваннях. За матеріалами виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств Маньківського, Уманського та Христинівського районів Черкащини побудовано економетричну модель залежності продуктивності праці від виробничих факторів, яка дозволила виділити основні чинники, що формують її рівень у регіоні. Проаналізовано взаємозв'язок продуктивності та оплати праці. Відзначено, що питання матеріального стимулювання на сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва потребує невідкладного вирішення та удосконалення з урахуванням об'єктивних умов. Визначено основні мотиви до продуктивної праці в сільському господарстві.

 • Оцінка просторового розміщення та продуктивності пегматитів з метою їх геометризації для обгрунтування параметрів їх розробки підземним способом

           Здійснено оцінку просторового розміщення та продуктивності пегматитів з метою їх геометризації для підвищення ефективності видобування кристалосировини підземним способом розробки. На підставі результатів проведених досліджень визначено основні закономірності впливу структури пегматитових тіл, на основі яких створено модель родовища каменесамоцвітної сировини та п'єзокварцу. На підставі теоретичних й експериментальних досліджень встановлено та підтверджено аналітично, що використання об'єднаного критерію перспективності пегматитового тіла дає змогу визначити запаси ділянки розміщення пегматитів, що забезпечує визначення місцезакладення головних розривних виробок і раціональні напрямки проведення підготовчих гірничих виробок. Запропоновано методи оцінки продуктивності ділянок, на яких ведеться видобування, на підставі врахування особливостей будови покладів пегматитів. Основні результати наукового дослідження рекомендовано до практичного використання з метою зменшення обсягу проведення підземних гірничих виробок і забезпечення збільшення прибутків видобувних підприємств.

 • Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві

  Вступ 3
  1. Роль ефективності праці та її складових у підвищенні ефективності діяльності підприємства 6
  2. Оцінка стану ефективності праці персоналу торгового підприємства за 2003-2004 рр. 11
  2.1. Аналіз динаміки чисельності персоналу підприємства 11
  2.2. Аналіз методів оплати праці, спрямованих на стимулювання продуктивності праці 14
  2.3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та факторів, які на неї впливають 19
  3. Пошук шляхів підвищення стимулювання і ефективності праці працівників 24
  Висновки 36
  Список використаної літератури 38


 • Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах

           Досліджено теоретичні та методичні основи визначення й аналізу продуктивності праці в аграрному виробництві. Проаналізовано її рівень у сільськогосподарських підприємствах регіону за умов переходу до ринкових умов господарювання в динаміці за певний період часу. Виявлено фактори підвищення продуктивності праці та зроблено їх кількісну оцінку з використанням кореляційно-регресійного аналізу. Запропоновано напрями підвищення продуктивності праці в сільськогосподарському виробництві в цілому та в провідній галузі - рослинництві. На базі економіко-статистичного аналізу обгрунтовано прогноз зниження витрат праці на виробництво основних видів сільськогосподарської продукції в досліджених підприємствах регіону на період до 2010 р. Обгрунтовано пропозиції щодо підвищення продуктивності праці на основі виявлення соціально-економічних факторів її росту, що не мають безпосереднього виміру.

 • Застосування імуногенетичного та генетико-статистичного методів при прогнозуванні молочної продуктивності корів

           Визначено загальну реактивність первісток і корів з другою лактацією п'яти порід (червоної степової голштинської, української червоно-рябої, голштинської та англерської голштинізованої). Установлено взаємозв'язок реактивності як критерій типізації тварин та імуногенетичного маркеру продуктивності. Проведено порівняльну оцінку різних методів лінійної та нелінійної регресії (прямолінійні, параболічні, гіперболічні, експоненційні, логарифмічні, ступеневі та показникові функції) з метою їх використання у процесі побудови регресійних моделей прогнозування продуктивності за 305 днів лактації. У процесі розробки селекційних індексів поєднано в єдиному інтегральному показникові індекс спаду енергії росту у допродуктивний період, індекс реактивності та дані за початкові проміжки лактації для визначення перспективної продуктивності первісток.

 • Економічний механізм підвищення продуктивності праці в підприємствах харчування

           Теоретично обгрунтовано та удосконалено класифікацію факторів підвищення продуктивності праці на підприємствах харчування. Визначено вплив на продуктивність праці підприємств харчування таких чинників, як: обсяг та структура товарообігу, рівень технічного забезпечення виробничого процесу. Досліджено стан, структуру, динаміку та причини втрат робочого часу та їх вплив на продуктивність праці. Визначено напрямки та форми стимулювання, розроблено та науково обгрунтовано методику прогнозування продуктивності праці на підприємствах харчування. Запропоновано методичні рекомендації щодо використання показника продуктивності праці в прогнозуванні фінансових результатів підприємств харчування та розробки стратегії підвищення продуктивності праці даних підприємств. Розроблено методику оперативного контролю підвищення продуктивності праці.

 • Підвищення продуктивності цикорію та зменшення втрат коренеплодів при збиранні

           Розглянуто питання підвищення продуктивності цикорію та удосконалення технологічного процесу збирання на основі вивчення та оптимізації агрофізичних властивостей коренеплодів. Визначено фактори впливу на урожайність і якість зібраної сировини. Встановлено аналітичні залежності між розмірно-масовими параметрами коренеплодів цикорію та закономірності розміщення рослин цикорію у рядках залежно від густоти їх насадження, які дозволяють підвищити ефективність вирощування. Розроблено та запропоновано для практичного використання агротехнічні заходи, що забезпечують підвищення урожайності та зниження втрат коренеплодів під час збирання. Удосконалено існуючі способи вирощування та збирання коренеплодів цикорію та розроблено вихідні вимоги на коренезбиральну машину.

 • Технологічні та методологічні основи підвищення продуктивності сучасного садівництва

           Запропоновано методику визначення основних параметрів польового досвіду. Наведено основні методичні принципи оптимального співвідношення наукових методів досліджень. Показано вплив якості та однорідності садженців на варіювання ознак плодових рослин. Визначено напрямок їх переважного варіювання та розроблено прийоми зниження останнього. На основі вивчення якості садженців на продуктивність сформульовано сучасні технологічні вимоги до них. Досліджено стан координації науково-дослідних робіт з садівництва в Україні та запропоновано шляхи його покращення. Наведено методику застосування статистичних методів аналізу результатів досліджень з урахуванням типу розподілу експериментальних даних. Розроблено простий у використанні метод оцінки прояву біологічного потенціалу породи (сорту) за конкретних умов. Розраховано математичні моделі продуктивності сливи, вишні та черешні на основі погодних факторів. Проведено групування грунтів України за ступенем їх придатності для вирощування цих порід. Встановлено роль сорту та підщепи в адаптації кісточкових порід до умов вирощування. Розроблено технологію раціонального розміщення плодових порід за регіонами України. Визначено придатні, обмежено придатні та непридатні за грунтово-кліматичними умовами регіони України для сливи, вишні та черешні та позначено їх на карті.

 • Технологічні прийоми підвищення продуктивності свиноматок уельської породи

           Дисертацію присвячено дослідженням у порівняльному аспекті вивчення продуктивності та деяких біологічних особливостей маток уельської породи при схрещуванні з кнурами великої білої породи і гібридизації з кнурами нових полтавської та української харківського заводського типу м'ясних порід при звичайному у 60 днів і ранньому у 35-денному віці відлученні поросят. Наведені дані продуктивності маток, росту і розвитку, відгодівельних і м'ясних якостей, морфологічних і біохімічних показників крові, рівня клітинних і гуморальних факторів захисту організму помісного і гібридного молодняку. Показана анатомічна та гістологічна різниця деяких внутрішніх органів молодняку різних генотипів. Досліджено фізико-хімічний склад м'яса.

© 2007-2018 vbs.com.ua