От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Соснові ліси пристепових борів Лівобережної України та оптимізація їх вирощування : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / В.О. Манойло; Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Коротко

Соснові ліси пристепових борів Лівобережної України та оптимізація їх вирощування

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-10-26 15:55:12

Український ордена “Знак Пошани” науково-дослідний інститут

лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького

МАНОЙЛО Валентин Олексійович

УДК 630*24:630*228.8*630*23Соснові ліси пристепових борів Лівобережної України

та оптимізація їх вирощування
06.03.03 – лісознавство і лісівництво


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук
Харків – 2006


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українському ордена “Знак Пошани” науково-дослідному інституті лісового господарства та
агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Державного комітету лісового господарства України та Національної
академії наук України


Науковий керівник:

доктор сільськогосподарських наук, професор

Ткач Віктор Петрович, Український ордена “Знак Пошани” науково-дослідний інститут лісового господарства та
агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, директор

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, доцент

Копій Леонід Іванович, Національний лісотехнічний університет України, доцент кафедри лісівництва


кандидат сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник

Усцький Іван Мирославович, Український ордена “Знак Пошани” науково-дослідний інститут лісового господарства
та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, завідувач лабораторії захисту лісу

Провідна установа:

Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, кафедра лісівництва навчально-наукового
інституту лісового і садово-паркового господарства,

м. Київ


Захист відбудеться “ 6 ” жовтня 2006 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 в
Українському ордена “Знак Пошани” науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім.
Г. М. Висоцькoго за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 86.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Українського ордена “Знак Пошани” науково-дослідного інституту
лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького за адресою: 61024, м. Харків,
вул. Пушкінська, 86.


Автореферат розісланий “ 1 ” вересня 2006 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Лось С.А.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми.

Основні масиви пристепових соснових лісів Лівобережної України сконцентровані на піщаних терасах річки
Сіверський Донець в Ізюмському бору, який розташований на південно-східній межі ареалу сосни звичайної (Pinus
sylvestris L.). Природні соснові лісостани Ізюмського бору є унікальним осередком біорізноманіття пристепових
борів. Проте їх частка невпинно зменшується. Тому вивчення структури і особливостей природного поновлення з
метою опрацювання та впроваджування лісогосподарських заходів із збереження й відтворення природних лісів має
важливе значення.

На переважній території соснові лісостани пристепових борів – штучного походження. Незважаючи на численні
наукові дослідження, які провадилися в культурах сосни, залишаються дискусійними питання, пов’язані з
удосконаленням системи рубок догляду у молодняках і середньовікових насадженнях. Назріла також нагальна
потреба у розробці та впровадженні диференційованих методів господарювання в культурах сосни на пісках залежно
від типів лісорослинних умов (ТЛУ).

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконувалися в лабораторії лісівництва
Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького
(УкрНДІЛГА) в рамках державної науково-дослідної теми, замовником якої був Державний комітет лісового
господарства України: “Вдосконалити систему рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства в рівнинних
лісах України” (1999–2005 рр. №1, ДР 01000U001020).

Мета і завдання досліджень. Мета роботи – вивчити структуру й особливості формування штучних і природних

См. также:
 • Заплавні ліси Лівобережної України та наукові основи господарювання в них

           Вперше для умов Лівобережної України висвітлено особливості формування заплавних лісів, показано їх багатогранні еколого-захисні функції; обгрунтовано ідею системного і програмно-цільового лісовирощування насаджень на водозбірній основі; визначено принципи та критерії оптимізації лісистості і структури заплавних ландшафтів. Розроблено моделі формування та вирощування цінних високопродуктивних штучних та природних дубових деревостанів, визначено вік стиглості насаджень переважаючих порід. Вперше складено діагностичні таблиці заплавних типів лісу, запропоновано асортимент деревних та чагарникових порід для штучного лісовідновлення і лісорозведення в заплавах. Розроблено оптимізовані системи рубок головного користування та рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства. Запропоновано нову стратегію лісівничих заходів у заплавах рік з врахуванням оптимізації структури заплавних ландшафтів та водозборів рік.

 • Оптимізація елементів технології вирощування стевії в умовах Лісостепу України

           Наведено результати досліджень щодо впливу прийомів пінцирування, мульчування грунту чорною поліетиленовою плівкою та формування густоти посадки на ріст, розвиток та продуктивність рослин стевії. Установлено, що пінцирування рослин на початку інтенсивного росту збільшувало частку сухих листків у структурі сухої рослини у порівнянні з іншими строками його проведення у середньому на 4,4 - 5,5 % та з контрольним варіантом - на 8,1 %. З'ясовано, що мульчування чорною поліетиленовою плівкою оптимізує водний, тепловий і поживний режими грунту, підвищує збереженість рослин у середньому на 17 %, вихід сухої маси - 1,5 %, забезпечує підвищення врожайності сухих листків у порівнянні з контролем на 2,67 т/га. Відзначено, що найвищу врожайність сухих листків (5,63 т/га) і збір глікозидів (435 кг/га) одержано за умов варіанту з плівкою та густоти рослин 80 тис. шт./га.

 • Оптимізація елементів технології вирощування соняшнику в Степовій зоні України

           Вивчено вплив програмованого внесення мінеральних добрив на формування урожаю з мінімальним вмістом шкідливих речовин. Визначено роль асоціативних азотофіксувачів на вражайність насіння соняшнику та можливість заміни мінерального азоту біологічним, а також вплив біостимуляторів, регуляторів росту та суспензованих рідких добрив (лактофолів) на продуктивність соняшнику. Встановлено вплив строків сівби на ефективність протруєння насіння на польову схожість, ступінь забур'яненості посівів - на продуктивність соняшнику. Розроблено систему заходів щодо догляду за посівами соняшнику з метою заміни гербіцидів механічним обробленням грунту. Перевірено результати досліджень за виробничих умов. Надано економічну та біоенергетичну оцінку досліджуваним агротехнічним заходам з оптимізації системи живлення соняшнику за посушливих умов півдня України.

 • Оптимізація технологічних прийомів вирощування гороху в умовах правобережного Лісостепу України

           За умов правобережного Лісостепу України уперше встановлено залежності впливу доз мінеральних добрив і способів передпосівної обробки насіння з метою росту, розвитку та формування зернової продуктивності сортів гороху. Виявлено сортову специфіку у формуванні фотосинтетичного та симбіотичного апаратів в онтогенезі рослин. Обгрунтовано вплив доз мінеральних добрив і способів передпосівної обробки насіння на величину врожайності та якість зерна гороху. Проведено економічне й енергетичне оцінювання моделей технологій вирощування даної рослини та опис їх щодо конкурентоспроможності.

 • Оптимізація технології вирощування ярого ріпака в умовах правобережного Лісостепу України

           Досліджено особливості формування продуктивності ярого ріпака залежно від елементів технології вирощування, зокрема системи удобрення, що базується на застосуванні мінеральних добрив. Встановлено залежність росту та розвитку ярого ріпака від погодних факторів і вплив рівня удобрення на морфофізіологічний розвиток культури. Показано, що внесення мінеральних добрив сприяє збільшенню площі листкової поверхні, а також накопиченню сухої речовини та підвищенню чистої продуктивності фотосинтезу. Встановлено високу кореляційну залежність між площею листків і врожайністю насіння ярого ріпака. Виявлено, що проведення позакореневих підживлень цеовітом дозволяє підвищити ефективність основного удобрення та сприяє одержанню додаткового врожаю. Вивчено вплив мінерального удобрення на рівень продуктивності ярого ріпака та показники якості насіння. Наведено економічну та енергетичну оцінку елементів технології вирощування. Розроблено та рекомендовано до промислового використання комплексну систему добрив і нових високопродуктивних сортів. Показано, що впровадження нової технології вирощування ярого ріпака забезпечує формування продуктивності культури до 3,6 т/га з високими показниками технологічної якості насіння за умов правобережного Лісостепу України.

 • Оптимізація елементів технології вирощування ріпаку ярого в північному Лісостепу України

           Проаналізовано та оцінено параметри формування врожаю ріпаку ярого залежно від агротехнічних прийомів його вирощування, визначено вплив факторів оптимізації (строків, способів сівби, норм висіву насіння, добрив) на зміну кількісних параметрів ценозу, морфологічних показників рослин та формування їх максимальної продуктивності. Визначено критерії впливу строків та способів сівби, норм висіву насіння, різних доз мінеральних добрив на ріст та розвиток, формування структурних елементів та їх зв'язку з урожайністю ріпаку ярого, ефективність застосування гербіциду раундап на його посівах. Надано економічну та енергетичну оцінку ефективності застосування факторів оптимізації технології вирощування ріпаку ярого. За результатами досліджень розроблено технологію його вирощування, яка грунтується на економічному та енергетичному аналізах виробництва продукції.

 • Оптимізація елементів технології вирощування проса для умов південно-західного Лісостепу України

           Уперше за умов південно-західного Лісостепу України оптимізовано показники основних елементів технології вирощування проса весняних і літніх строків сівби, які забезпечують одержання високої врожайності зерна сортів "Веселоподолянське 176" та "Харківське 31" за грунтово-кліматичних умов даної зони з заощадженням ресурсів. Показано вплив комплексу елементів технології вирощування та екологічних умов на формування врожайності проса. Обгрунтовано оптимальні способи сівби, режими мінерального живлення та їх значення щодо забур'яненості посівів.

 • Оптимізація елементів технології вирощування цукрових буряків в умовах півничного Степу України

  : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 [Електронний ресурс] / Назар Леонідович Умрихін; Інститут цукрових буряків УААН. — К., 2009. — 18 с. — укp.

 • Оптимізація норми висіву сої відповідно до застосування елементу технології вирощування в умовах північного Степу України

           Наведено результати польових і лабораторних досліджень і здійснено оцінку агротехнічним заходам вирощування сої для одержання зерна за умов північного Степу України. Уперше досліджено застосування ГРН-2,9 для безполицевого основного обробітку грунту та, за цього обрано захід боротьби з бур'янами у посівах сої. Обгрунтовано норму висіву, установлено економічну й енергетичну ефективність елементів технології вирощування культури. Уперше за умов північного Степу України оцінено ріст, проаналізовано формування врожайності нових сортів скоростиглих сортів сої "Медея", удосконалено елементи технології вирощування, що забезпечує зниження собівартості продукції, зменшення витрат праці на площі посіву, а також енергетичних витрат.

 • Оптимізація прийомів вирощування еспарцету першого року життя на корм та насіння в умовах північного Степу України

           Вперше для умов північного Степу України вивчено насіннєву та кормову продуктивність еспарцету першого року життя за безпокривного ранньовесняного посіву. Доведено високу економічну ефективність однорічних посівів еспарцету як попередника під озиму пшеницю й ярий ячмінь. Обгрунтовано доцільність вирощування еспарцету на зелений корм суцільним способом з нормою висіву 4,5 млн шт/га з подальшим використанням його як попередника під озиму пшеницю, а на насіння - широкорядним методом з міжряддям 45 та 70 см з нормою висіву 4 млн шт/га схожих насінин з наступним використанням даних посівів під ярий ямінь.

 • Оптимізація технології вирощування квасолі багатоквіткової (Ph. multiflorus Willd) в умовах південно-західної частини Лісостепу України

  : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 [Електронний ресурс] / Тетяна Віталіївна Дудчак; Інститут цукрових буряків УААН. — К., 2009. — 19 с. — укp.

 • Оптимізація живлення і удобрення рослин суниці першого року вирощування на темно-сірому опідзоленому грунті Правобережного Лісостепу України

           Вивчено строки, форми та способи внесення мінеральних добрив на показники родючості темно-сірого опідзоленого грунту та продуктивність і якість суниці у перший рік плодоношення. На підставі одержаних даних виявлено, що застосування простих добрив і Cropcare сприяє значному підвищенню вмісту елементів живлення в орному та підорному шарах грунту у перший рік плодоношення. Встановлено, що використання мінеральних добрив впливає на величину врожаю та забезпечує суттєве збільшення виносу культурою елементів живлення у перший рік вегетації (основою та побічною продукцією). Показано, що застосування мінеральних добрив у разі вирощування суниці є економічно ефективним через суттєве збільшення умов чистого доходу. Визначено ефективність проведення позакореневих підживлень рослин суниці за умов захищеного грунту.

 • Оптимізація прийомів вирощування ярих капустяних, злакових і бобових культур у сумісних посівах на зелений корм в північному Степу України

           Представлено результати досліджень з удосконалення агротехнічних прийомів вирощування кормових культур з метою збільшення виробництва кормів і покращання їх якості. Створено адаптовані до умов вирощування високопродуктивні однорічні агроценози за участі капустяних, бобових і злакових культур шляхом здійснення науково обгрунтованого добору видового та кількісного складу компонентів, оптимізації співвідношення високоенергетичних злакових і білкових рослин. Визначено вплив мінерального живлення та строків збирання на продуктивність травостоїв. Установлено закономірності росту та розвитку рослин-компонентів у одновидових і сумісних посівах, особливості формування продуктивності та якості корму залежно від технологічних прийомів вирощування (видового складу, співвідношення компонентів, доз добрив, строків збирання). Розроблено технологію одержання двох - трьох урожаїв зеленої маси протягом року за умов поєднання в інтенсивній ланці сумішки ячменю з горохом і редькою олійною та післяукісної - кукурудзи з суданською травою. Визначено ефективність весняних агроценозів як попередника для озимої пшениці на зерно.

 • Громади Лівобережної України

  ПЛАН
  Вступ 3
  1. Передумови виникнення українського національного руху.
  Організація перших громад 4
  2. Ідеологія “хлопоманства”. Утворення громади Володимиром Антоновичем. Подальший розвиток руху громад на Україні 9
  3. Національно-культурне відродження на Слобідській Україні. Харківська громада 10
  4. Подальше посилення антикріпосницьких настроїв в Україні: таємні громади у військах, молодіжні громади 90-х років ХIХ ст. 15
  Висновки 18
  Список використаної літератури 19


© 2007-2018 vbs.com.ua