От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові при вагітності і піометрі у собак : Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / О.А. Дубова; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 21 с.: рис. — укp.

Коротко

Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові при вагітності і піометрі у собак

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-09-16 15:34:47

Досягнення мети вимагає вирішення таких завдань: 1) створення єдиної несуперечливої поняттєво-термінологічної
бази дослідження; 2) здійснення системного аналізу виявів синтетизму та аналітизму; 3) визначення типу
морфологічної одиниці мови, за допомогою якої систематизуються прояви синтетизму та аналітизму; 4) визначення
таксономії синтетичних та аналітичних морфологічних одиниць української та російської мов у синхронічному та
діахронічному планах; 5) виявлення еволюційно-типологічних тенденцій та характеру їх реалізації; 6) з’ясування
складу чинників, що спричиняють еволюційно-типологічні зміни; 7) аналіз міжрівневих рефлексів тих
еволюційно-типологічних змін, що спостерігаються в морфологічних системах досліджуваних мов.

Об’єктом дослідження є еволюційно-типологічні процеси, що відбуваються в політипологічних українській та
російській мовах. У межах об’єкта окреслюється предмет дослідження – еволюційно-типологічні зміни, що
виявляються у співіснуванні таких структурно-типологічних властивостей, як синтетизм та аналітизм, у
морфологічних системах досліджуваних мов.

Основним матеріалом для дослідження обрано одиниці синтетичного та аналітичного формотворення української та
російської мов. Аналіз зосереджено на літературній – основній і найвищій – формі існування національних мов,
оскільки визначити генеральні напрями розвитку еволюційно-типологічних тенденцій дозволяє розгляд матеріалу,
не позначеного функціональними або територіальними обмеженнями. Безперечно, об’єктивність дослідження вимагає
залучення діалектних і просторічних форм, але такий матеріал відіграє здебільшого допоміжну роль і
застосовується за необхідності з’ясувати вплив нормалізаторських процесів на реалізацію
еволюційно-типологічних тенденцій. Згідно з досліджуваною проблематикою розглядаються ті фрагменти
формотворчих систем обох мов, у яких виявляється (або вбачається) співіснування типологічно протиставлених
синтетичних та аналітичних засобів формотворення. Для повноти дослідження і підвищення його об’єктивності
аналізу підлягають і такі засоби вираження морфологічних категорій, що не мають власне словозмінного
(формотворчого) характеру.

Зосереджуючи дослідження на матеріалі близькоспоріднених мов, яким традиційно надаються тотожні типологічні
визначення, маємо можливість простежити типологічну еволюцію двох морфологічних систем зі спільним
походженням, з’ясувати облігаторний або факультативний характер вияву у близьких умовах синтетизаційної або
аналітизаційної тенденцій, а також визначити ті чинники, що впливають на типологічно тотожні або протиставлені
еволюційні процеси.

Згідно з визначенням об’єкта й мети в дослідженні було використано порівняльно-історичний, описовий і
структурний методи.

Застосування порівняльно-історичного методу створює можливості для повної реконструкції ретроспективних
типологічних змін, що простежуються упродовж усього історичного періоду. Такий ретроспективний аналіз дозволяє
з’ясувати об’єктивну картину, визначену тенденціями і змістом типологічної еволюції досліджуваних мов.

Згідно з потребами розв’язання сформульованих завдань у межах описового методу обрано, а частково й розроблено
та апробовано авторські методики лінгвістичного аналізу. Для визначення таксономії синтетичних та аналітичних
морфологічних одиниць запропоновано методику аналізу категорійних парадигм. Парадигматична систематизація
засобів синтетичного та аналітичного формотворення ґрунтується на морфологічних одиницях типу конструктів. При
визначенні й впровадженні такого типу одиниць застосовується методика верифікації лінгвістичної гіпотези.

Використання окремих методик, у яких реалізується структурний метод, дозволяє визначити функціональні
співвідношення і зв’язки типологічно протиставлених одиниць морфологічної системи. За допомогою методики
дистрибутивного аналізу встановлюється характер відношень (співіснування, конкуренція) між синтетичними та
аналітичними засобами певної парадигми. Прийоми функціонально-семантичного аналізу дозволяють з’ясувати
призначення синтетичних та аналітичних одиниць формотворення, визначити вплив семантичного чинника на
еволюційно-типологічні зміни в морфологічних системах досліджуваних мов.

У випадках виявлення конкурентних відношень між типологічно протиставленими засобами за допомогою прийомів
статистичного аналізу з’ясовано, дія яких еволюційно-типологічних тенденцій впливає на морфологічні системи
досліджуваних мов.

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційному дослідженні вперше здійснено комплексний
еволюційно-типологічний аналіз морфологічних систем української та російської мов і створено концепцію, в якій
визначено закономірності еволюційно-типологічних змін, зумовлених впливом синтетизаційної та аналітизаційної
тенденцій. У дослідженні запроваджено нову мовну одиницю – формомодель, яка визнається основною одиницею
морфологічного рівня мови і згідно з якою у вичерпному вигляді встановлюється парадигматична організація
репертуару синтетичного та аналітичного формотворення.

У дисертаційній роботі удосконалено методологічні засади еволюційно-типологічного дослідження, шляхом
уніфікації поняттєво-термінологічної бази і розробки методики еволюційно-типологічного аналізу категорійних
парадигм.

Подальшого розвитку набули положення про теоретичний потенціал загальнотипологічного та частковотипологічного
дослідження, про склад і співвідношення мовних одиниць абстрактного аспекту та аспекту спостереження та про
міжрівневу корелятивність синтетичних та аналітичних одиниць у мові.

Теоретичне значення. Розроблені загальні методологічні засади можуть бути використані при дослідженні
різнорівневих виявів синтетизму та аналітизму різних мов в еволюційно-типологічному аспекті. За допомогою
запровадженої одиниці – формомоделі можуть бути внесені корективи в репрезентацію системи синтетичного та
аналітичного формотворення при укладанні теоретичних граматик та підручників як із теоретичної, так і з
практичної граматики.

Матеріали дисертації можуть стати основою для здійснення порівняльно-типологічного опису української або
російської мови та іншої мови (інших мов). Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані при
складанні теоретичних граматик української та російської мов як синхронічного, так і діахронічного змісту.

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали та результати дослідження доцільно впроваджувати в курси
лекцій та навчальні посібники з сучасних української та російської мов, історичної граматики та порівняльної
граматики цих мов. Можливості такого впровадження були реалізовані при викладанні курсу морфології сучасної
російської мови, спецкурсу „Явища синтетизму та аналітизму в сучасних українській та російській мовах” на
філологічному факультеті Миколаївського державного університету.

Запроваджена одиниця – формомодель може бути застосована в практиці навчання рідної та іноземної мов,
граматичної обробки лексичного матеріалу мов із синтетичним та/або аналітичним формотворенням за допомогою
комп’ютерної техніки.

Особистий внесок автора у вирішення проблеми. Особистим внеском автора є (1) розроблена методика
еволюційно-типологічного дослідження, (2) визначення і впровадження в теоретичне вивчення морфологічної
системи основної її одиниці – формомоделі, (2) узагальнення і висновки, що в них відтворюються моделі
співвідношення синтетичних та аналітичних одиниць, а також (3) визначення чинників і тенденцій, що впливають
на еволюційно-типологічні зрушення в морфологічних системах української та російської мов,

У дисертації представлено оригінальну авторську концепцію, згідно з якою на еволюцію морфологічних систем
досліджуваних мов впливають як синтетизаційна тенденція, так і аналітизаційна. Дію кожної з них регулює
комплекс чинників, серед яких провідним є семантична реорганізація морфологічних категорій.

Апробація результатів роботи. Положення і результати дисертаційного дослідження були висвітлені в доповідях на
міжнародних наукових конференціях („Мова і культура” (7-а, Київ 1998; 9-а, Київ, 2000), „Проблеми зіставної
семантики” (Київ 1999; 2001), Конференція, присвячена 100-річчю від дня народження В.Д.Кудрявцева (Росія,
Іркутськ, 1998), „Традиції Харківської філологічної школи” (Харків, 2000), 6-а Міжнародна Кирило-Мефодіївська
конференція (Одеса, 2000), Лінгвапакс VIII. „На межі тисячоліть: через вивчення мов і культур – до культури,
миру, злагоди і співпраці” (Київ, 2000), „Актуальні проблеми екології освіти” (Росія, Северодвінськ, 2001),
„Мова, освіта, культура у сучасному світі” (Київ, 2001), „Форма, значення і функції одиниць мови і мовлення”
(Білорусь, Мінськ, 2002), на Всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях („Функціональна
семантика слов’янських і германських мов” (Житомир, 1995), Шості Потебнянські читання (Суми, 1998),
„Психолого-педагогічні та лінгвістичні аспекти викладання мовознавчих дисциплін у вищій та середній школі”
(Миколаїв, 1998), „Граматичні категорії в українській мові” (Вінниця, 2000), „Актуальні проблеми граматики”
(Кіровоград, 2000), „Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку” (Херсон,
2001), „Граматика української мови у функціональному висвітленні” (Полтава, 2001), „З ХХ в ХХІ століття”
(Київ, 2001), „Функціонування мовних одиниць у художньому і публіцистичному мовленні” (Херсон, 2001),
„Лексико-граматичні категорії у функціональному аспекті” (Херсон, 2002), Всеукраїнські науково-теоретичні
граматичні читання – ІІ (Донецьк, 2002), а також на наукових семінарах Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні

См. также:
 • Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові при вагітності і піометрі у собак

           Вивчено патогенез, критерії діагностики, лікування хворих та розглянуто питання профілактики набутої гемостазіопатії - синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові (ДВЗ) у собак, який є ланкою патогенезу піометри, а також ускладнює перебіг післяопераційного періоду внаслідок лікування хворих тварин. Досліджено зміни системи гемостазу за умов фізіологічного перебігу вагітності сук, що якісно подібні до зрушень, виявлених у хворих на піометру невагітних і визначають стан нестійкого гомеостатичного балансу в організмі тварини. За результатами досліджень системи гемостазу в здорових собак одержано звужені нормативні величини гематологічних і гемостазіологічних показників, що характеризують фізіологічні константи та мають значення для діагностики синдрому ДВЗ. У разі порівняння зрушень системи гемостазу за умов вагітності, а також у випадку перебігу піометри та після оваріогістеректомії, проведеної з метою лікування тварин, встановлено їх якісну подібність. Проведено теоретичне обгрунтування спільності та подібності визначених зрушень гемостазу. Запропоновано та апробовано методи лікування тварин, хворих на гостру форму цього синдрому, а також методи профілактики його загострення.

 • Корекція метаболічних порушень при гострому пієлонефриті за допомогою внутрішньосудинного лазерного опромінення крові

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.06 [Електронний ресурс] / Юрій Володимирович Бухалов; Інститут урології та нефрології АМН України. — К., 2000. — 21 с. — укp.

 • Патоморфоз раку молочної залози в умовах комплексного лікування з застосуванням внутрішньосудинного лазерного опромінювання крові

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.02 [Електронний ресурс] / В.О. Ткачов; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 1999. — 20 с. — укp.

 • Звичне невиношування вагітності і антифосфоліпідний синдром

           Дисертацію присвячено питанням рішення важливої медико-соціальної проблеми: вагітності і пологів. В роботу включено клініко-теоретичні аспекти виникнення, розвитку антифосфоліпідного синдрому та його впливу на репродуктивну та дітородну функцію жінок, а також на стан здоров'я їхніх дітей. Проведено соціологічне та клініко-статистичне скринінгове обстеження 1127 пацієнток, що проживають в розвинутих промислових регіонах Донецької області. Визначені закономірності та виявлені причинно-наслідкові зв'язки між рівнем психоемоційного стресу та наявністю в крові вовчакового антикоагулянту, рівнем психоемоційного стресу і розвитком у вагітних фетоплацентарної недостатності, що виникає на тлі маточно-плацентарно-плодового кровообігу та супроводжується ускладненнями перебігу вагітності і пологів. Запропоновано новий напрямок у встановленні причин ідіопатичного невиношування вагітності - діагностика антифосфоліпідного синдрому. Розроблено комплекс профілактичних, реабілітаційних та лікувальних заходів у разі імуноконфліктної вагітності, який дозволяє знизити питому вагу ускладнень вагітності, перинатальної захворюваності та смертності.

 • Удосконалення методів профілактики та лікування ускладнень вагітності при ізоімунній несумісності крові матері та плода

           На підставі аналізу перебігу вагітності у жінок з резус-негативним типом крові за сучасних умов виявлено, що найпоширенішою патологією у випадку імунної несумісності є плацентарна недостатність (ПН). Встановлено наявність хибного кола в результаті впливу ПН, що створює умови для фетоматеринської трансфузії, яка посилює прояв ПН. Доведено вплив фетоматеринської трансфузії у жінок групи ризику з розвитку ізоімунізації та різних доз антирезус-імуноглобуліну на ефективність профілактики імунізації, перебіг вагітності та попередження розвитку гемолітичної хвороби новонароджених. Вперше встановлено залежність ефективності антенатальної специфічної профілактики гемолітичної хвороби плода та новонародженого від доз і терміну використання антирезус-імуноглобуліну. Визначено роль ендотеліну-1 (ЕТ-1), стабільних метаболітів оксиду азоту, фактора Віллєбрандта (ФВ) в розвитку ПН за ізоімунної несумісності крові матері та плода, проявом якої є домінування вазоконстрикторних субстанцій. Вперше науково обгрунтовано можливість застосування гетеротопічної трансплантації кріоконсервованої плацентарної тканини (ККПТ) під час ізоімунізації, що підвищує ефективність лікування даної патології в результаті поступового зниження титру АТ і забезпечує сприятливий перебіг і результат вагітності. Показано комплексний вплив застосування препаратів-донаторів оксиду азоту на організм вагітної жінки. Встановлено антиоксидантні властивості зазначених лікувальних засобів та їх роль як модуляторів рівнів оксиду азоту та ЕТ-1 в сироватці крові. Встановлено активізувальну дію застосування ангіопротекторів і венотоників на метаболічні процеси у матково-плацентарному комплексі. Розроблено методику проведення патогенетичної терапії, застосування якої сприяє зниженню частоти та тяжкості ускладнень в антенатальний і післянатальний періоди.

 • Методи та спецпроцесори подвійного згортання для спектрального аналізу сигналів діагностування

           Запропоновано та обгрунтовано методи подвійного згортання сигналів, що є основою для визначення спектральних характеристик згідно з узагальненою формулою Вінера - Хінчина, в тому числі з застосуванням нової статистичної функції - оцінки знаку похідної першого порядку, з послідовним використанням різних статистичних функцій для реалізації згортань за фазою та частотою, а також базисних частотних сигналів спеціальної форми. На основі введених критеріїв якості спектральних характеристик здійснено вибір оптимальних статистичних функцій для реалізації подвійного згортання сигналів діагностування з обмеженою вибіркою. Розроблено архітектуру спецпроцесорів подвійного згортання сигналів з використанням функції оцінки знаку похідної першого порядку.

 • Прегравідарна підготовка та ведення вагітності у пацієнток з невиношуванням вагітності на фоні герпесвірусної інфекції

           За результатами вивчення структури причин невиношування вагітності (НВ) установлено, що головною причиною НВ в Одеському регіоні є вірусно-бактеріальні інфекції (58,4 %), а саме: хронічна персистуюча інфекція (60,9 %) за різних клінічних варіантів. Доведено, що у пацієнток з НВ на тлі герпесвірусної інфекції (ГПІ) спостерігається інфікування плацентарного комплексу хронічним ендометритом - 15,8 %, поширеним, вогнищевим гнійним децидуітом - 37,5 %, лімфоідно-лейкоцитарною інфільтрацією децидуальної тканини - 20 %. У жінок з НВ виявлено декілька серологічних варіантів ГВІ: монокомпонентну вірусну інфекцію (65,8 %), змішану герпесвірусну інфекцію (12,5 %), змішану вірусно-бактеріальну інфекцію (21,7 %). У вагітних з НВ на тлі ГВІ відзначено зміни імунного статусу за типом вторинного імунодефіциту. пологів - на 29,5 % і сумарних перинатальних втрат на 35 %.

 • Перебіг вагітності, пологів та стан плода у жінок, які перенесли загрозу переривання вагітності в I триместрі

           Вперше обгрунтовано необхідність комплексного визначення порушень білковосинтезувальної та гормональної функцій плаценти, що формується, та розладів у системі гемостазу у патогенезі невиношування I триместру гестації. Встановлено цінність визначення рівнів білків вагітності (трофобластичного бета-1-глікопротеїну, альфа-2-мікроглобуліну фертильності) як діагностичного критерію розвитку плацентарної недостатності II - III триместру у випадку загрози викидня ранніх термінів. Вперше вивчено кореляційні зв'язки між показниками системи гемостазу, гормональними показниками та рівнем білків зони вагітності у здорових вагітних та жінок з загрозою переривання вагітності у I триместрі. Розроблено й апробовано методику комплексного лікування з використанням гормональної терапії, екстракту гінкго білоба й ериніту. Проаналізовано клінічну ефективність запропонованих терапевтичних заходів щодо перебігу вагітності, пологів і стану новонароджених і наявності загрози викидня у I триместрі й оцінено особливості їх дії на функціональний стан плаценти та показники гемостазу.

 • Ефективність комплексного лікування деструктивних форм інфільтративного та дисемінованого туберкульозу легень у хворих, які зловживають алкоголем

           Висвітлено питання удосконалення методики лікування деструктивного туберкульозу легень у хворих, які зловживають алкоголем, шляхом використання патогенетичних засобів терапії. Розроблено ефективний метод лікування, що базується на використанні в комплексній терапії нашкірного лазерного випромінювання низької інтенсивності і магнітотерапії на рефлексогенні зони. Доведено, що застосування комбінованої магнітолазеротерапії (МЛТ) зменшує інтоксикацію, прискорює процеси розсмоктування інфільтрації, збільшує частоту припинення бактеріовиділення та скорочує його термін у середньому на 1,3 міс., а також збільшує частоту закриття порожнин розпаду та зменшує його термін на 1,1 міс. Крім того, МЛТ позитивно впливає на імунну систему та нормалізує склад мікрофлори кишечника.

 • Забезпеченість лікувальних закладів України компонентами та біопрепаратами донорської крові та обгрунтування реорганізації служби крові

           У порівняльному аспекті наведено та узагальнено діяльність служби крові України за період 1994 - 2003 рр. Висвілено стан розвитку служби крові та визначено його невідповідність сучасним потребам охорони здоров'я у контексті сціально-економічних умов країни. Науково обгрунтовано необхідність реорганізації діяльності даної служби та можливість промислового виробництва високоефективних вірусонебезпечних препаратів плазми крові. Визначено ефективність застосування сучасної методики розрахунків тижневої потреби лікувальних закладів України у компонентах крові з урахуванням вимог сучасної концепції гемокомпонентної терапії. Обгрунтовано нові норми потреби даних закладів у компонентах донорської крові щодо одного профільного ліжка.

 • Діагностика носійства вірусів гепатиту С в популяції донорів крові Київської міської станції переливання крові та серед осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

           Визначено поширеність вірусу гепатиту С (HCV) на популяційному рівні серед практично здорових людей - донорів крові, проведено генотипування циркулюючих в Україні вірусів гепатиту С. Зроблено грунтовну сероепідеміологічну оцінку поширення HCV в осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС). Відзначено, що в групі учасників ліквідації наслідків аварії (ЛНА) на ЧАЕС HCV інфікованість асоційована з розвитком хронічного гепатиту та зі збільшенням частоти захворювань щитовидної залози, гематологічної патології (лімфаденопатії, тромбоцитопенії, геморагічні васкуліти), хронічних запальних процесів, підвищенням частоти гострого інфаркту міокарда, порушеннями ліпідного обміну. Досліджено збільшення ризику розвитку віддалених онкологічних наслідків опромінення за умов персистенції вірусів гепатиту С. Визначено високий рівень сероконверсії в групі учасників ЛНА (7,12 %), особливо реконвалесцентів гострої променевої хвороби (17,56 %). Викладено питання про посилення заходів з профілактики HCV-інфікування.

 • Бабезіозний увеїт собак

           Вивчено увеїт, зумовлений бабезіозом у собак. З'ясовано, що бабезіозний увеїт собак виникає у східноєвропейських вівчарок (27,8 %) і, рідко, у безпородних собак (16,7 %), найчастіше - собак після 12-місячного віку (58,8 %), вірогідно зумовленому посиленням сенсибілізації з віком. У разі слабкого прояву запалення війкового тіла виявлено міоз, світлобоязнь, сльозотечу та незначні зміни райдужки та рогівки, преципітати у передній камері ока, за тяжкого ступеня циліарного запалення має місце перикорнеальна ін'єкція судин, гіфема, сильний біль у ділянці війкового тіла, фібрин у передній камері ока, задні синехії, глаукома. Вміст у крові еритроцитів, гемоглобіну, лейкоцитів, показників лейкограми, вміст білка, його фракцій, білірубіну, АСТ і АЛТ, сечовини, креатиніну та бабезіозу, неускладненого увеїтом, ідентичні таким показникам ускладненого увеїтом бабезіозу, що доводить патогенетичну роль інших чинників у виникненні запалення війкового тіла. Відзначено, що кількість лейкоцитів, T- і B-лімфоцитів, T-хелперів, T-супресорів, показник імунорегуляторного індексу, вміст IgG, M у разі бабезіозу, ускладненого увеїтом, більші у порівнянні з цими показникамии за умов базіозу, неускладненого увеїтом, що зумовлює патогенетичну роль імунологічних порушень у виникненні запалення війкового тіла. Відзначено, що лікування бабезіозного увеїту раціональне у разі застосування на тлі базіозної терапії мідріатів (найчастіше 1 %-й розчину атропіну), нестероїдних протизапальних препаратів, зокрема, диклофенаку за дози 0,5 мг/кг маси тіла, а також тималіну (як імуномодулятора та стимулятора фагоцитозу) за дози 5 - 20 мг/ кг маси тіла тварин залежно від тяжкості перебігу запалення судинної оболонки очного яблука.

 • Атопічний дерматит у собак

  : Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 [Електронний ресурс] / К.С. Медведєв; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2000. — 16 с. — укp.

 • Пролонгована епідуральна анестезія у собак і кіз

           Подано матеріали про розробку пролонгованої епідуральної анестезії у собак і кіз шляхом послідовного введення 2 %-ого розчину лідокаїну гідрохлориду ( собакам - 0,3 - 20,5, козам - 0,6 - 0,8 мл на кожні 10 см довжини тулуба ) через катетер. Загальний час знеболювання сягав двох годин. У кіз катерізуцію епідурального простору з подальшим кількаразовим введенням місцевого анестетика виконано вперше. Проведено комплекні дослідження щодо впливу анестезії на організм собак і кіз. Установлено, що використання анестезії не спричиняє будь-яких негативних явищ в організмі тварин, які можуть викликати ускладнення.

© 2007-2018 vbs.com.ua