От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові при вагітності і піометрі у собак : Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / О.А. Дубова; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 21 с.: рис. — укp.

Коротко

Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові при вагітності і піометрі у собак

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-09-16 15:34:47

Національна Академія наук України

Інститут мовознавства ім. О.О.ПотебніДубова Олена АнатоліївнаУДК 811.161.1+811.161.2+81'443СИНТЕТИЗМ ТА АНАЛІТИЗМ У МОРФОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ

УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ

(типологічний аспект)Спеціальність 10.02.01 – українська мова

10.02.02 – російська моваАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора філологічних наук
Київ – 2004

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі загального та українського мовознавства Київського національного лінгвістичного
університету Міністерства освіти і науки України


Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор

Шумарова Наталія Петрівна,

Київський національний університет

ім. Т.Шевченка, Інститут журналістики, професор кафедри мови і стилістики.


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Іваницька Ніна Лаврентіївна,

Вінницький державний педагогічний університет

ім. М. Коцюбинського, завідувач кафедри української мови;

доктор філологічних наук, доцент

Мацюк Галина Петрівна, доцент кафедри Львівський національний університет

ім. І. Франка, доцент кафедри загального мовознавства;

доктор філологічних наук, професор

Мусієнко Валентина Павлівна,

Черкаський національний університет

ім. Б.Хмельницького, завідувач кафедри загального та російського мовознавства


Провідна установа – Донецький національний університет, кафедра української мови, кафедра російської
мови, Міністерство освіти і науки України, м. Донецьк


Захист відбудеться 24 лютого 2004 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.172.01 для
захисту докторських (кандидатських) дисертацій при Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні
НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).

Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України
(01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).


Автореферат розіслано 20 січня 2004 року.

Вчений секретар


спеціалізованої вченої ради

доктор філологічних наук Н.Г.Озерова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Від часів розбудови класичної морфологічної типології і до цього часу багатьох лінгвістів приваблювала
проблематика, пов’язана з дослідженням виявів синтетизму та аналітизму. Вивчення цієї проблематики
здійснювалося на матеріалі різних мов і реалізувалося в працях методологічного змісту та розвідках
еволюційно-типологічного плану (О.В.Баклушин, Ш.Баллі, В.Г.Гак, Дж.Грінберг, М.М.Гухман, І.Дуриданов,
Н.Є.Ільїна, Г.П.Їжакевич, В.І.Кононенко, О.А.Колесников, Л.В.Кузьмичева, О.І.Москальська, Й.П.Мучник,
Є.О.Нелісов, М.В.Панов, Е.Сепір, В.С.Сидорець, О.І.Смирницький, О.В.Чешко, А.А.Юлдашев, В.М.Ярцева).
Переважний інтерес для дослідників становили два ключові питання: (1) яку мову вважати досконалішою –
синтетичну чи аналітичну і (2) чи є аналітизація закономірною еволюційною перспективою для синтетичних мов.

Напевне, найсильнішим стимулом, що спричинив і підтримував інтерес до цієї проблеми, було прагнення дати
еволюційно-типологічну оцінку тому чи іншому структурному типу і відповідним мовам (мові) за критеріями
досконалості й розвиненості мовної техніки. І хоч така спрямованість дослідження синтетизму й аналітизму була
визнана науково некоректною, все ж таки до цього часу в певних випадках описи аналітизаційних виявів у
синтетичних мовах не позбавлені супроводу схвальних інтонацій. Такі оцінки формують уявлення про еволюційний
процес у мові як про здійснення перспективного завдання із самовдосконалення, за умови що зразком вважається
аналітична будова, а ознаки синтетичності є спадком від минулого. Проте, прагнучи знайти об’єктивне вирішення
для проблеми синтетизму й аналітизму, маємо відмовитися від схвальних або осудливих оцінок, а натомість
звернутися до визначення характеру співвідношення синтетичних та аналітичних одиниць і до з’ясування чинників,
що впливають на динаміку цього співвідношення. Наукова актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена
потребою створення цілісної концепції, яка містить несуперечливі відомості про тенденції, що визначають зміст
еволюційно-типологічних змін у морфологічних системах української та російської мов. Спроба визначити чинники,
що впливають на характер еволюційно-типологічних змін у близькоспоріднених мовах, узгоджується із загальним
експланаторним напрямом сучасних лінгвістичних розвідок і спричинена необхідністю з’ясувати критерії для
адекватної оцінки еволюційно-типологічних процесів.

См. также:
 • Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові при вагітності і піометрі у собак

           Вивчено патогенез, критерії діагностики, лікування хворих та розглянуто питання профілактики набутої гемостазіопатії - синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові (ДВЗ) у собак, який є ланкою патогенезу піометри, а також ускладнює перебіг післяопераційного періоду внаслідок лікування хворих тварин. Досліджено зміни системи гемостазу за умов фізіологічного перебігу вагітності сук, що якісно подібні до зрушень, виявлених у хворих на піометру невагітних і визначають стан нестійкого гомеостатичного балансу в організмі тварини. За результатами досліджень системи гемостазу в здорових собак одержано звужені нормативні величини гематологічних і гемостазіологічних показників, що характеризують фізіологічні константи та мають значення для діагностики синдрому ДВЗ. У разі порівняння зрушень системи гемостазу за умов вагітності, а також у випадку перебігу піометри та після оваріогістеректомії, проведеної з метою лікування тварин, встановлено їх якісну подібність. Проведено теоретичне обгрунтування спільності та подібності визначених зрушень гемостазу. Запропоновано та апробовано методи лікування тварин, хворих на гостру форму цього синдрому, а також методи профілактики його загострення.

 • Корекція метаболічних порушень при гострому пієлонефриті за допомогою внутрішньосудинного лазерного опромінення крові

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.06 [Електронний ресурс] / Юрій Володимирович Бухалов; Інститут урології та нефрології АМН України. — К., 2000. — 21 с. — укp.

 • Патоморфоз раку молочної залози в умовах комплексного лікування з застосуванням внутрішньосудинного лазерного опромінювання крові

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.02 [Електронний ресурс] / В.О. Ткачов; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 1999. — 20 с. — укp.

 • Звичне невиношування вагітності і антифосфоліпідний синдром

           Дисертацію присвячено питанням рішення важливої медико-соціальної проблеми: вагітності і пологів. В роботу включено клініко-теоретичні аспекти виникнення, розвитку антифосфоліпідного синдрому та його впливу на репродуктивну та дітородну функцію жінок, а також на стан здоров'я їхніх дітей. Проведено соціологічне та клініко-статистичне скринінгове обстеження 1127 пацієнток, що проживають в розвинутих промислових регіонах Донецької області. Визначені закономірності та виявлені причинно-наслідкові зв'язки між рівнем психоемоційного стресу та наявністю в крові вовчакового антикоагулянту, рівнем психоемоційного стресу і розвитком у вагітних фетоплацентарної недостатності, що виникає на тлі маточно-плацентарно-плодового кровообігу та супроводжується ускладненнями перебігу вагітності і пологів. Запропоновано новий напрямок у встановленні причин ідіопатичного невиношування вагітності - діагностика антифосфоліпідного синдрому. Розроблено комплекс профілактичних, реабілітаційних та лікувальних заходів у разі імуноконфліктної вагітності, який дозволяє знизити питому вагу ускладнень вагітності, перинатальної захворюваності та смертності.

 • Удосконалення методів профілактики та лікування ускладнень вагітності при ізоімунній несумісності крові матері та плода

           На підставі аналізу перебігу вагітності у жінок з резус-негативним типом крові за сучасних умов виявлено, що найпоширенішою патологією у випадку імунної несумісності є плацентарна недостатність (ПН). Встановлено наявність хибного кола в результаті впливу ПН, що створює умови для фетоматеринської трансфузії, яка посилює прояв ПН. Доведено вплив фетоматеринської трансфузії у жінок групи ризику з розвитку ізоімунізації та різних доз антирезус-імуноглобуліну на ефективність профілактики імунізації, перебіг вагітності та попередження розвитку гемолітичної хвороби новонароджених. Вперше встановлено залежність ефективності антенатальної специфічної профілактики гемолітичної хвороби плода та новонародженого від доз і терміну використання антирезус-імуноглобуліну. Визначено роль ендотеліну-1 (ЕТ-1), стабільних метаболітів оксиду азоту, фактора Віллєбрандта (ФВ) в розвитку ПН за ізоімунної несумісності крові матері та плода, проявом якої є домінування вазоконстрикторних субстанцій. Вперше науково обгрунтовано можливість застосування гетеротопічної трансплантації кріоконсервованої плацентарної тканини (ККПТ) під час ізоімунізації, що підвищує ефективність лікування даної патології в результаті поступового зниження титру АТ і забезпечує сприятливий перебіг і результат вагітності. Показано комплексний вплив застосування препаратів-донаторів оксиду азоту на організм вагітної жінки. Встановлено антиоксидантні властивості зазначених лікувальних засобів та їх роль як модуляторів рівнів оксиду азоту та ЕТ-1 в сироватці крові. Встановлено активізувальну дію застосування ангіопротекторів і венотоників на метаболічні процеси у матково-плацентарному комплексі. Розроблено методику проведення патогенетичної терапії, застосування якої сприяє зниженню частоти та тяжкості ускладнень в антенатальний і післянатальний періоди.

 • Методи та спецпроцесори подвійного згортання для спектрального аналізу сигналів діагностування

           Запропоновано та обгрунтовано методи подвійного згортання сигналів, що є основою для визначення спектральних характеристик згідно з узагальненою формулою Вінера - Хінчина, в тому числі з застосуванням нової статистичної функції - оцінки знаку похідної першого порядку, з послідовним використанням різних статистичних функцій для реалізації згортань за фазою та частотою, а також базисних частотних сигналів спеціальної форми. На основі введених критеріїв якості спектральних характеристик здійснено вибір оптимальних статистичних функцій для реалізації подвійного згортання сигналів діагностування з обмеженою вибіркою. Розроблено архітектуру спецпроцесорів подвійного згортання сигналів з використанням функції оцінки знаку похідної першого порядку.

 • Прегравідарна підготовка та ведення вагітності у пацієнток з невиношуванням вагітності на фоні герпесвірусної інфекції

           За результатами вивчення структури причин невиношування вагітності (НВ) установлено, що головною причиною НВ в Одеському регіоні є вірусно-бактеріальні інфекції (58,4 %), а саме: хронічна персистуюча інфекція (60,9 %) за різних клінічних варіантів. Доведено, що у пацієнток з НВ на тлі герпесвірусної інфекції (ГПІ) спостерігається інфікування плацентарного комплексу хронічним ендометритом - 15,8 %, поширеним, вогнищевим гнійним децидуітом - 37,5 %, лімфоідно-лейкоцитарною інфільтрацією децидуальної тканини - 20 %. У жінок з НВ виявлено декілька серологічних варіантів ГВІ: монокомпонентну вірусну інфекцію (65,8 %), змішану герпесвірусну інфекцію (12,5 %), змішану вірусно-бактеріальну інфекцію (21,7 %). У вагітних з НВ на тлі ГВІ відзначено зміни імунного статусу за типом вторинного імунодефіциту. пологів - на 29,5 % і сумарних перинатальних втрат на 35 %.

 • Перебіг вагітності, пологів та стан плода у жінок, які перенесли загрозу переривання вагітності в I триместрі

           Вперше обгрунтовано необхідність комплексного визначення порушень білковосинтезувальної та гормональної функцій плаценти, що формується, та розладів у системі гемостазу у патогенезі невиношування I триместру гестації. Встановлено цінність визначення рівнів білків вагітності (трофобластичного бета-1-глікопротеїну, альфа-2-мікроглобуліну фертильності) як діагностичного критерію розвитку плацентарної недостатності II - III триместру у випадку загрози викидня ранніх термінів. Вперше вивчено кореляційні зв'язки між показниками системи гемостазу, гормональними показниками та рівнем білків зони вагітності у здорових вагітних та жінок з загрозою переривання вагітності у I триместрі. Розроблено й апробовано методику комплексного лікування з використанням гормональної терапії, екстракту гінкго білоба й ериніту. Проаналізовано клінічну ефективність запропонованих терапевтичних заходів щодо перебігу вагітності, пологів і стану новонароджених і наявності загрози викидня у I триместрі й оцінено особливості їх дії на функціональний стан плаценти та показники гемостазу.

 • Ефективність комплексного лікування деструктивних форм інфільтративного та дисемінованого туберкульозу легень у хворих, які зловживають алкоголем

           Висвітлено питання удосконалення методики лікування деструктивного туберкульозу легень у хворих, які зловживають алкоголем, шляхом використання патогенетичних засобів терапії. Розроблено ефективний метод лікування, що базується на використанні в комплексній терапії нашкірного лазерного випромінювання низької інтенсивності і магнітотерапії на рефлексогенні зони. Доведено, що застосування комбінованої магнітолазеротерапії (МЛТ) зменшує інтоксикацію, прискорює процеси розсмоктування інфільтрації, збільшує частоту припинення бактеріовиділення та скорочує його термін у середньому на 1,3 міс., а також збільшує частоту закриття порожнин розпаду та зменшує його термін на 1,1 міс. Крім того, МЛТ позитивно впливає на імунну систему та нормалізує склад мікрофлори кишечника.

 • Забезпеченість лікувальних закладів України компонентами та біопрепаратами донорської крові та обгрунтування реорганізації служби крові

           У порівняльному аспекті наведено та узагальнено діяльність служби крові України за період 1994 - 2003 рр. Висвілено стан розвитку служби крові та визначено його невідповідність сучасним потребам охорони здоров'я у контексті сціально-економічних умов країни. Науково обгрунтовано необхідність реорганізації діяльності даної служби та можливість промислового виробництва високоефективних вірусонебезпечних препаратів плазми крові. Визначено ефективність застосування сучасної методики розрахунків тижневої потреби лікувальних закладів України у компонентах крові з урахуванням вимог сучасної концепції гемокомпонентної терапії. Обгрунтовано нові норми потреби даних закладів у компонентах донорської крові щодо одного профільного ліжка.

 • Діагностика носійства вірусів гепатиту С в популяції донорів крові Київської міської станції переливання крові та серед осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

           Визначено поширеність вірусу гепатиту С (HCV) на популяційному рівні серед практично здорових людей - донорів крові, проведено генотипування циркулюючих в Україні вірусів гепатиту С. Зроблено грунтовну сероепідеміологічну оцінку поширення HCV в осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС). Відзначено, що в групі учасників ліквідації наслідків аварії (ЛНА) на ЧАЕС HCV інфікованість асоційована з розвитком хронічного гепатиту та зі збільшенням частоти захворювань щитовидної залози, гематологічної патології (лімфаденопатії, тромбоцитопенії, геморагічні васкуліти), хронічних запальних процесів, підвищенням частоти гострого інфаркту міокарда, порушеннями ліпідного обміну. Досліджено збільшення ризику розвитку віддалених онкологічних наслідків опромінення за умов персистенції вірусів гепатиту С. Визначено високий рівень сероконверсії в групі учасників ЛНА (7,12 %), особливо реконвалесцентів гострої променевої хвороби (17,56 %). Викладено питання про посилення заходів з профілактики HCV-інфікування.

 • Бабезіозний увеїт собак

           Вивчено увеїт, зумовлений бабезіозом у собак. З'ясовано, що бабезіозний увеїт собак виникає у східноєвропейських вівчарок (27,8 %) і, рідко, у безпородних собак (16,7 %), найчастіше - собак після 12-місячного віку (58,8 %), вірогідно зумовленому посиленням сенсибілізації з віком. У разі слабкого прояву запалення війкового тіла виявлено міоз, світлобоязнь, сльозотечу та незначні зміни райдужки та рогівки, преципітати у передній камері ока, за тяжкого ступеня циліарного запалення має місце перикорнеальна ін'єкція судин, гіфема, сильний біль у ділянці війкового тіла, фібрин у передній камері ока, задні синехії, глаукома. Вміст у крові еритроцитів, гемоглобіну, лейкоцитів, показників лейкограми, вміст білка, його фракцій, білірубіну, АСТ і АЛТ, сечовини, креатиніну та бабезіозу, неускладненого увеїтом, ідентичні таким показникам ускладненого увеїтом бабезіозу, що доводить патогенетичну роль інших чинників у виникненні запалення війкового тіла. Відзначено, що кількість лейкоцитів, T- і B-лімфоцитів, T-хелперів, T-супресорів, показник імунорегуляторного індексу, вміст IgG, M у разі бабезіозу, ускладненого увеїтом, більші у порівнянні з цими показникамии за умов базіозу, неускладненого увеїтом, що зумовлює патогенетичну роль імунологічних порушень у виникненні запалення війкового тіла. Відзначено, що лікування бабезіозного увеїту раціональне у разі застосування на тлі базіозної терапії мідріатів (найчастіше 1 %-й розчину атропіну), нестероїдних протизапальних препаратів, зокрема, диклофенаку за дози 0,5 мг/кг маси тіла, а також тималіну (як імуномодулятора та стимулятора фагоцитозу) за дози 5 - 20 мг/ кг маси тіла тварин залежно від тяжкості перебігу запалення судинної оболонки очного яблука.

 • Атопічний дерматит у собак

  : Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 [Електронний ресурс] / К.С. Медведєв; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2000. — 16 с. — укp.

 • Пролонгована епідуральна анестезія у собак і кіз

           Подано матеріали про розробку пролонгованої епідуральної анестезії у собак і кіз шляхом послідовного введення 2 %-ого розчину лідокаїну гідрохлориду ( собакам - 0,3 - 20,5, козам - 0,6 - 0,8 мл на кожні 10 см довжини тулуба ) через катетер. Загальний час знеболювання сягав двох годин. У кіз катерізуцію епідурального простору з подальшим кількаразовим введенням місцевого анестетика виконано вперше. Проведено комплекні дослідження щодо впливу анестезії на організм собак і кіз. Установлено, що використання анестезії не спричиняє будь-яких негативних явищ в організмі тварин, які можуть викликати ускладнення.

© 2007-2018 vbs.com.ua