От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Урожайність і якість картоплі в різних зонах вирощування при застосуванні спученого вермикуліту : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / В.В. Фещенко; Ін-т цукр. буряків УААН. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Коротко

Урожайність і якість картоплі в різних зонах вирощування при застосуванні спученого вермикуліту

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-10-01 19:01:05


5.3. Амінокислотний склад бульб картоплі


Внесення вермикуліту в поєднанні з мінеральними та органо-мінеральними добривами сприяє кращому накопиченню
амінокислот в бульбах досліджуваних сортів картоплі, як в зоні Полісся так і в Лісостепу.

В бульбах картоплі сорту Світанок київський при вирощуванні його на дерново-підзолистому грунті вміст суми
амінокислот під дією вермикуліту зріс відносно мінерального фону на 0,49-1,09, відносно органо-мінерального –
на 0,51-0,75% при вмісті по фонах відповідно 8,54 і 9,04% на суху масу. На чорноземах вилугуваних ці величини
відповідно складали 0,57-0,84 та 0,41-0,61% при вмісті по фонах 8,33 і 8,51%.

В бульбах картоплі сорту Луговська вміст суми амінокислот під дією вермикуліту в зоні Полісся зріс на
0,42-0,98 відносно мінерального та на 0,17-0,60% відносно органо-мінерального фону при вмісті по фонах 9,57 і
10,15%. В Лісостепу цей приріст становив: 0,39-0,58 та 0,18-0,20%, а вміст на мінеральному та
органо-мінеральному фоні – відповідно 9,51 і 10,09%. Відмічалось значне зростання вмісту таких важливих
амінокислот, як лізин і метіонін.


5.4. Вміст аскорбінової кислоти


Залежно від умов вирощування та біологічних особливостей сортів картоплі вміст аскорбінової кислоти в бульбах
коливався в широких діапазонах і знаходився в межах 11,0-23,2 мг% на сиру масу.

Так, в бульбах сорту Світанок київський на Поліссі він становив 19,5, а в Лісостепу 18,0 мг%, у сорту
Луговська – відповідно 14,4 та 14,2 мг%.

Дія вермикуліту та добрив на вміст у бульбах аскорбінової кислоти в роки проведення досліджень була досить
різноманітною, що не дає можливості виявити повну закономірність, поскільки в одних випадках спостерігається
тенденція до збільшення вмісту вітаміну С, в інших – до зменшення, або залишається на рівні фону.

В межах однієї грунтово-кліматичної зони вищим вмістом аскорбінової кислоти характеризувались бульби картоплі
середньораннього сорту Світанок київський порівняно із середньостиглим сортом Луговська.


5.5. Динаміка накопичення нітратів


Проведені нами дослідження показали, що вміст нітратів у бульбах досліджуваних сортів картоплі в двох
грунтово-кліматичних зонах, як на контролі так і при внесенні вермикуліту в різних нормах на фоні мінеральних
чи органо-мінеральних добрив ні в один з років досліджень не перевищував гранично допустиму норму (120 мг/кг
сирої маси) і знаходився в межах 19-99 мг.


5.6. Кулінарні властивості бульб картоплі


Згідно із середніми показниками смаку і потемніння м’якуша, смак варених бульб сорту Світанок київський був
на 0,3-0,4 бала вищий, ніж Луговської, а потемніння м’якуша - незначне.


Розділ 6. Економічна та біоенергетична ефективність застосування спученого вермикуліту


6.1. Економічна ефективність застосування вермикуліту під картоплю


Оцінка економічної ефективності застосування спученого вермикуліту під картоплю свідчить про те, що найвищий
по сорту Світанок київський в зоні Полісся чистий прибуток становить 2074грн./га. При підвищенні норми
сорбента до 10 і 20 м3/га додаткові витрати зростають у 2 і 4 рази, а вартість додаткової продукції
збільшується мало. Аналогічна ситуація спостерігається і при внесенні вермикуліту під сорт Луговська, де сума
чистого прибутку становила 1839 грн./га (табл. 5).


Таблиця 5.

Економічна ефективність застосування вермикуліту


Норми внесення вермикуліту

Вартість додаткової продукції, грн.

Додаткові витрати, грн.

Чистий прибуток, грн./га


Світанок київський

Лугов-

ська


Світанок київський

Лугов-ська

Полісся

Фон І+5 м3/га

3517

3279

1440

2074

1839

10 м3/га

3803

3240

2880

923

360

20 м3/га

3942

3263

5760

-1819

-2497

Фон ІІ+5 м3/га

1133

1738

1440

-307

298

10 м3/га

1599

1722

2880

-1282

-1158

20 м3/га

964

1042

5760

См. также:
 • Урожайність і якість картоплі залежно від норм, видів добрив та глибини їх заробки в умовах західного Лісостепу України

           Наведено результати досліджень щодо впливу різних агротехнічних факторів на продуктивність картоплі. Встановлено дію та взаємодію таких факторів, як гній, сидерати, мінеральні добрива, глибина закладання органічних добрив і біологічні особливості сорту на ріст, розвиток рослин картоплі та формування врожаю бульб. Визначено оптимальні поєднання мінеральних, органічних добрив (гній, сидерати) та глибину їх закладання для накопичення врожаю бульб з кращими якісними показниками. Проведено економічну та біоенергетичну оцінки технологічних елементів вирощування картоплі сортів різних груп стиглості, на базі яких запропоновано альтернативну технологію удобрення картоплі, яка включає повну або часткову заміну гною сидератом і підвищує ефективність використання органічних добрив.

 • Урожай та якість картоплі при систематичному застосуванні добрив на дерново-слабкопідзолистому грунті Полісся України

           Наведено результати досліджень щодо впливу тривалого застосування різних систем удобрення на родючість дерново-слабопідзолистого глинисто-піщаного грунту, особливості формування урожаю картоплі та його якість. Встановлено, що систематичне внесення добрив у сівозміні викликає значне збільшення кількості рухових форм фосфору та у деякій мірі калію. Кількість азотистих речовин збільшувалась від використання сидераті, що запобігають руйнуванню гумусу в грунті. Встановлено, що на дерново-слабкопідзолистому глинисто-піщаному грунті навіть за умов оптимальнього удобрення значення сидератів залишається великим, особливо у разі зневоложення, коли відбувається інтенсивне вимивання з грунту елементів живлення рослин.

 • Урожайність та якість картоплі нових сортів залежно від норм мінеральних добрив та регулятора росту потейтину на дерново-підзолистих грунтах Полісся України

           Науково обгрунтовано оптимальні норми мінеральних добрив для картоплі нових високопродуктивних сортів різних груп стиглості "Серпанок", "Фантазія", "Слов'янка", "Тетерів". Виявлено фізіологічні та морфологічні особливості продуційного процесу формування бульб за умови використання мінеральних добрив та регулятора росту "Потейтин". Визначено параметри прояву біологічних особливостей даних сортів картоплі у разі удосконалення елементів технології її вирощування. Рекомендовано оптимальні норми добрив у поєднанні з потейтином та без застосування даного препарату, що сприяють оптимізації росту та розвитку, фотосинтетичної діяльності, формуванню максимальної урожайності екологічно чистих та біологічно повноцінних бульб властивих конкретному сорту картоплі. Визначено економічну та біоенергетичну ефективність вирощування картоплі нових сортів за різних норм мінеральних добрив та застосування регулятора росту потейтину.

 • Продуктивність картоплі при застосуванні в технології вирощування препаратів захисно-стимулюючої дії в умовах Полісся України

           Досліджено продуктивність картоплі залежно від застосування у технології вирощування препаратів захисної та стимулювальної дії (фунгіциду "Акробат" МЦ, 69 % з.п., протруйників "Полікарбацин", 80 % з.п., "Престиж", 29 % т.к.с., мікродобрива "Міком" та стимуляторів росту "Імуноцитофіт" і "Потейтін"). Встановлено позитивний вплив обробки бульб і бадилля в період вегетації окремими препаратами та їх комбінаціями на ріст і розвиток картоплі, зменшення ураження рослин і бульб хворобами, підвищення врожайності та якості продукції. Кращі результати одержано у разі обробки насіннєвого матеріалу сумішшю престижу, 29 % т.к.с. з мікомом та дворазового обприскування бадилля фунгіцидом акробат МЦ, 69 % з.п. Одержано приріст урожаю у сортів Водограй та Обрій 11,0 та 9,9 т/га, товарність - 85,0 та 84,2 %. Показано, що запропоновані заходи підвищують рентабельність вирощування картоплі сорту Водограй до 74,9 %, а сорту Обрій - до 75,7 %, знижують собівартість 1 тон. продукції до 323 та 342 грн. та дають змогу одержати чистий прибуток від обробки 4,5 та 4,7 тис. грн/га відповідно.

 • Урожайність та якість зерна і насіння сортів озимої м'якої і твердої пшениці залежно від умов вирощування на півдні України

           Установлено біологічну цінність посівів, урожайність і якість зерна та насіння досліджених короткостеблових сортів м'якої та твердої пшениці у взаємозв'язку зі строками сівби та нормами висіву на зрошуваних і неполивних землях півдня України. Вивчено різноякісність насіння різних сортів даної рослини залежно від формування його на головних і бічних стеблах. Визначено посівні якості насіння материнських рослин, вирощених за різних строків сівби та норм висіву за умов зрошення та без зрошення, обгрунтовано оптимальні умови вирощування високоякісного зерна та насіння. Розроблено математичні моделі врожаю зерна різних генотипів озимої пшениці залежно від умов вирощування. Визначено економічну ефективність вирощування її зерна та насіння за досліджених чинників.

 • Урожайність та якість насіння і надземної маси лофанту ганусового залежно від технологічних елементів вирощування в умовах низинної зони Закарпаття

           Наведено результати досліджень стосовно енергоощадної технології вирощування лофанту ганусового за умов Закарпаття та створення адаптивного до цих умов нового сорту "Початок". Проведено оцінку застосування мікроелементів Cu, Mn, B до обробки насіння та цеоліту як домішки у традиційну грунтосуміш для вирощування розсади. Проаналізовано розсадний та безросадний способи вирощування. Виявлено позитивний вплив внесення мінеральних добрив. Вивчено можливість застосування лофангу ганусового як пряність під час консервування аличі та сливи, а також розроблено фіточай "Закарпатський". Проведено порівняльну оцінку біоенергетичної й економічної ефективності виробництва товарної та насіннєвої продукції залежно від способу вирощування, густоти рослин і мінеральних добрив.

 • Урожайність та якість зерна рису залежно від інгібіторів нітрифікації

           Уперше встановлено взаємозв'язок між автотрофними нітрифікаторами та нітратредуцентами в грунті рисового чеку за присутності інгібіторів нітрифікації. Показано позитивну реакцію районованих сортів рису на внесення нових та перспективних інгібіторів нітрифікації КМП, ДЦД, АТГ. Розроблено елементи екологічно безпечної технології вирощування рису з урахуванням біологічних особливостей нових та районованих сортів. Внаслідок цього підвищується коефіцієнт продуктивного кущіння, озерненість волоті, продуктивність і якість зерна рису. Виявлено, що збільшення урожайності зерна рису від застосування мінеральних добрив сумісно з інгібітором нітрифікації КМП складали 11,2 ц/га або 15 %. ДЦД - 13,1 ц/га або 17,5 %, АТГ - 12,0 ц/га або 16,1 % по відношенню до варіанту з внесенням азотних добрив уроздріб (стандарту). Для одержання стабільних і високих урожаїв рису запропоновано застосовувати інгібітори нітрифікації КМП і АТГ у концентрації 2 %, ДЦД - у дозі 10 % від вмісту азоту в добриві. Подано порівняльний аналіз впливу інгібіторів нітрифікації на урожайність рису різних сортів, посівні й технологічні якості насіння. Визначено шляхи зниження втрат азоту з грунту та добрив у процесі застосування в рисівництві нітрифіцидів. Виявлено економічну та біоенергетичну доцільність застосування інгібіторів нітрифікації.

 • Вплив агротехнічних прийомів на урожайність і якість насіння соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України

           Для умов північно-східного регіону України за адаптивними властивостями виділено найбільш продуктивні сорти та гібриди соняшнику із групи ультраранніх - сорт Прометей та гібрид Кий; ранньостиглих - гібриди Ковчег, Світоч та Одеський 122; середньоранніх - сорти Слобожанський, Білонасіннєвий та гібриди Одеський 123, Ной, Еней; середньостиглих - сорт Лідер. Рекомендовано мінімальний передпосівний обробіток грунту, що включає ранньовесняне боронування важкими боронами у два сліди з наступною передпосівною культивацією. Досліджено, що кращим строком сівби соняшнику є сівба через 10 днів після сівби ранніх ярих зернових культур, глибина загортання насіння - 4 - 5 см, а ширина міжрядь 45 - 30 см у разі густоти стояння рослин 60 тис./га. Виявлено позитивну дію застосування мульчі після появи сходів. Встановлено ефективну дію десикації у разі внесення реглону (1,5 л/га) у поєднанні з 20 кг/га аміачної селітри у фазу побуріння 50 % кошиків. Доведено, що дана удосконалена технологія вирощування соняшнику за умов регіону забезпечує одержання високих врожаїв у випадку зменшення собівартості продукції на 23,6 % у порівнянні з загальноприйнятою технологією.

 • Агроекологічне обгрунтування впливу кліматичних умов на урожайність та якість зерна сої в умовах Центрального Лісостепу України

           На підставі результатів системного дослідження впливу агроекологічних факторів на урожайність та якість зерна сої у зоні Центрального Лісостепу України вперше теоретично обгрунтовано доцільність проведення оптимізаційних агротехнічних заходів з урахуванням впливу гідротермічних чинників у процесі вирощування сої різних груп стиглості. Проаналізовано вплив агрокліматичних умов на урожайність та якість зерна сортів сільськогосподарської культури з різною тривалістю вегетаційного періоду та адаптивним властивостями. Визначено сорти сої, оптимальні для вирощування у зоні Центрального Лісостепу за показниками стабільності урожаю, а також кількості та якості зерна. На базі використання методу регресійного аналізу багаторічних даних щодо урожайності сої та якості зерна створено прогнозну модель визначення впливу агрокліматичних умов на біологічний розвиток сортів сої різних груп стиглості з різними періодами вегетації. Створено схему взаємодії основних складових біологічного розвитку сільськогосподарської культури. Вперше з застосуванням методу математичної статистики для обробки результатів довго- та середньотривалих метеорологічних прогнозів побудовано прогнозну модель урожайності та якості різних сортів сої залежно від погодних умов у різні періоди вегетації.

 • Ефективність природних та синтезованих регуляторів росту при застосуванні під садивні бульби картоплі

           Розглянуто вплив ростових препаратів на ріст, розвиток, урожайність та якість бульб картоплі. Визначено дози та засоби обробки садових бульб різними регуляторами росту. Встановлено значний інгібуючий ефект від застосування перед закладанням у сховище регулятора росту ДГ - 613 у концентраціях 5,0 % та 10,0 %. Доведено, що урожайність у середньому за три роки зросла на 53 ц/га. Значний стимулюючий ефект досягнуто від передпосадкової обробки бульб картоплі сортів Бородянська рожева та Світанок київський 0,05 %-им розчином ПАБК. Встановлено економічну та енергетичну ефективність застосування даних регуляторів росту на бульбах картоплі різних сортів.

 • Урожайність і якість зерна гречки в залежності від попередників, строків і способів сівби в умовах лівобережного Лісостепу України

           Наведено результати трирічних досліджень впливу окремих елементів технології вирощування гречки на ріст і розвиток рослин, формування кореневої системи й асиміляційної поверхні, урожайність та якість зерна за умов лівобережного Лісостепу України. Визначено рівень впливу попередників, строків і способів сівби, а також погодних умов на урожайність даної круп'яної культури. Встановлено, що оптимальним строком сівби гречки є перша декада травня. Обгрунтовано доцільність застосування широкорядного (ширина міжряддя 45 см) способу сівби. З'ясовано, що серед попередників найбільш ефективним виявилась озима пшениця.

 • Вплив агроекологічних факторів на урожайність та якість зерна пшениці твердої ярої в лівобережній Лісостеповій зволоженій підзоні

           Наведено результати польових, лабораторних і виробничих досліджень, проведених з метою вивчення процесів росту, розвитку та формування продуктивності та якості зерна пшениці твердої ярої залежно від доз мінеральних добрив, норм висіву насіння, строків збирання та погодних умов після попередників чорного пару та гороху. Удосконалено основні елементи технології вирощування пшениці твердої ярої для одержання зерна I та II класу якості з високою економічною ефективністю виробництва.

 • Урожайність і якість зерна тритикале озимого та ярового залежно від фону мінерального живлення в умовах півдня України

  : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 [Електронний ресурс] / Ірина Олегівна Конащук; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський держ. аграрний ун-т". — Херсон, 2009. — 16 с. — укp.

 • Вплив раціонального насінництва на урожай і якість картоплі

           Для підвищення врожайності картоплі в Україні та Йорданії рекомендовано поліпшити насінництво та запровадити у виробництво раціональне насінництво картоплі. Розглянуто особливості вирощування картоплі в Йорданії. Вивчено біологічні особливості росту та накопичення врожаю картоплі за умов різної густоти насаджень, що дало можливість установити біологічну межу загущення насінницького посіву для отримання максимального виходу насіннєвих бульб з одиниці посівної площі. Розкрито особливості вирощування насіннєвої картоплі на посівах з різною шириною міжрядь. Критеріями оцінки насіннєвого посіву визначено його можливість давати максимальний вихід якісного посадкового матеріалу. Виявлено комплексний вплив ширини міжрядь посіву та величини посадкових бульб на врожайність і якість урожаю картоплі. Наведено оцінку придатності сортів картоплі для вирощування в широкорядних посівах.

© 2007-2018 vbs.com.ua