От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Урожайність і якість картоплі в різних зонах вирощування при застосуванні спученого вермикуліту : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / В.В. Фещенко; Ін-т цукр. буряків УААН. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Коротко

Урожайність і якість картоплі в різних зонах вирощування при застосуванні спученого вермикуліту

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-10-01 19:01:05

мінеральному фоні при нормі 5 м3/га лише у вологому 1997 році. Збільшення норми вермикуліту до 10 і
20 м3/га суттєво впливало на цей показник в усі роки досліджень. У сорту Луговська достовірний приріст маси
коренів на мінеральному фоні спостерігався при внесенні усіх норм вермикуліту. Застосування сорбента на
органо-мінеральному фоні знижувало приріст цих показників.

Аналогічна ситуація спостерігається в зоні Лісостепу.

Таким чином, спучений вермикуліт сприяє кращому росту і розвитку рослин картоплі досліджуваних сортів на
Поліссі і в Лісостепу, зокрема: збільшує висоту рослин, площу листя, масу бадилля та скелетних коренів.

Більш чітко це спостерігається на мінеральному фоні. Локальне внесення нітроамофоски та вермикомпосту знижує
ефективність вермикуліту щодо приросту вищеназваних показників.


Розділ 4. Продуктивність фотосинтезу та урожайність картоплі при застосуванні спученого вермикуліту


4.1. Фотосинтетичний потенціал та чиста продуктивність фотосинтезу


Встановлено, що найвищий листковий індекс у сорту Світанок київський в зоні Полісся спостерігався при внесенні
вермикуліту в нормі 5 м3/га на мінеральному фоні у фазу бутонізації та цвітіння і становив відповідно
3,29–4,67 м2/м2. Подвійні норми сорбента дещо зменшували цей показник. Така ж залежність спостерігалась і при
внесенні вермикуліту на фоні нітроамофоски та компосту.

Аналогічне відноситься до сорту Луговська, листковий індекс якого відповідно складав 2,54-4,14 на мінеральному
та 2,57-3,81 м2/м2 на органо-мінеральному фоні.

В Лісостепу внесення спученого вермикуліту привело до зростання листкового індексу на 0,34-1,64 у сорту
Світанок київський та на 1,11-1,36м2/м2 у сорту Луговська на фоні нітроамофоски. При внесенні вермикуліту на
органо-мінеральному фоні ці показники були значно менші: 0,19-0,31 у сорту Світанок київський та 0,15-0,29
м2/м2 у Луговської.

Слід зауважити, що площа листя сорту Світанок київський значно більша, ніж у Луговської. Світанок київський
належить до сортів з великою листковою поверхнею, що пояснюється більшою стеблоутворюючою здатністю.

Визначення чистої продуктивності фотосинтезу в період найінтенсивнішого наростання вегетативної маси рослин
під час бутонізації-цвітіння засвідчило позитивний вплив вермикуліту на цей важливий показник у зоні Полісся
та Лісостепу в обох досліджуваних сортів.

Так, внесення спученого вермикуліту на фоні нітроамофоски підвищувало чисту продуктивність фотосинтезу в зоні
Полісся на 0,54-2,76 по сорту Світанок київський та на 0,26-1,54 г/м2 по сорту Луговська. В Лісостепу приріст
чистої продуктивності відповідно по сортах становив 0,86-1,62 і 0,34-1,76 г/м2 сухої речовини на добу.

На органо-мінеральному фоні найбільш істотно ці показники зростали лише у сорту Луговська – на 1,12-1,86 та
0,10-1,04 г/м2 відповідно в зоні Полісся та Лісостепу.


4.2. Урожайність картоплі залежно від внесення вермикуліту


Одержані в 1997-1999 роках дані щодо вивчення урожайності показують, що найвищий урожай картоплі досліджуваних
сортів Світанок київський – 28,6 т/га на мінеральному фоні та Луговська – 25,1 т/га на органо-мінеральному
фоні одержано в зоні Лісостепу при внесенні вермикуліту в нормі 20 м3/га.

В зоні Полісся ці показники складали 26,7 і 25,0 т/га відповідно по сортах на органо-мінеральному фоні при
нормі вермикуліту 10 м3/га.

Слід зазначити, що найбільш істотні прирости урожайності одержано лише на фоні мінеральних добрив.

Внесення нітроамофоски та вермикомпосту значно підвищувало урожайність сортів Світанок київський і
Луговська порівняно з контролем, але ефективність вермикуліту при цьому різко знижувалась.

Очевидно, вермикомпост, що використовувався як органічне добриво, аналогічно вермикуліту, позитивно впливав на
агрофізичні та агрохімічні властивості грунту, ріст і розвиток рослин, чим зменшував значення останнього.

Так, в зоні Полісся при внесенні вермикуліту на фоні нітроамофоски урожайність досліджуваних сортів картоплі
залежно від норми сорбента зростала: сорту Світанок київський - на 3,0-3,7, сорту Луговська – 3,0-3,2 т/га, а
на органо-мінеральному фоні – 0,9-1,5 та 1,0-1,7 т/га відповідно (табл. 3).

В Лісостеповій зоні ці показники були дещо вищі – 2,9-3,8 у сорту Світанок київський та 4,5-4,9 т/га у сорту
Луговська при 1,1-1,6 і 0,2-1,4 т/га відповідно по сортах на органо-мінеральному фоні (табл. 4).

Статистичний аналіз урожайних даних показує, що найбільш істотну прибавку урожайності одержано при внесенні
спученого вермикуліту в нормі 5 м3/га на фоні N45P45K45. Різниця між нормами сорбента була не суттєва.


Таблиця 3

Урожайність картоплі залежно від внесення

спученого вермикуліту, т/га (зона Полісся)


Варіант

Світанок київський

Луговська


Урож-айність

приріст

Урож-айність

прирістдо контролю

до фону


до контролю

до фону

1. без добрив – контроль

18,0

-

-

16,0

-

-

2. N45P45K45 – фон І

22,9

4,9

-

21,3

5,3

-

3. фон І + вермикуліт 5 м3/га

25,9

7,9

3,0

24,3

8,3

3,0

4. фон І + вермикуліт 10 м3/га

26,4

8,4

См. также:
 • Урожайність і якість картоплі залежно від норм, видів добрив та глибини їх заробки в умовах західного Лісостепу України

           Наведено результати досліджень щодо впливу різних агротехнічних факторів на продуктивність картоплі. Встановлено дію та взаємодію таких факторів, як гній, сидерати, мінеральні добрива, глибина закладання органічних добрив і біологічні особливості сорту на ріст, розвиток рослин картоплі та формування врожаю бульб. Визначено оптимальні поєднання мінеральних, органічних добрив (гній, сидерати) та глибину їх закладання для накопичення врожаю бульб з кращими якісними показниками. Проведено економічну та біоенергетичну оцінки технологічних елементів вирощування картоплі сортів різних груп стиглості, на базі яких запропоновано альтернативну технологію удобрення картоплі, яка включає повну або часткову заміну гною сидератом і підвищує ефективність використання органічних добрив.

 • Урожай та якість картоплі при систематичному застосуванні добрив на дерново-слабкопідзолистому грунті Полісся України

           Наведено результати досліджень щодо впливу тривалого застосування різних систем удобрення на родючість дерново-слабопідзолистого глинисто-піщаного грунту, особливості формування урожаю картоплі та його якість. Встановлено, що систематичне внесення добрив у сівозміні викликає значне збільшення кількості рухових форм фосфору та у деякій мірі калію. Кількість азотистих речовин збільшувалась від використання сидераті, що запобігають руйнуванню гумусу в грунті. Встановлено, що на дерново-слабкопідзолистому глинисто-піщаному грунті навіть за умов оптимальнього удобрення значення сидератів залишається великим, особливо у разі зневоложення, коли відбувається інтенсивне вимивання з грунту елементів живлення рослин.

 • Урожайність та якість картоплі нових сортів залежно від норм мінеральних добрив та регулятора росту потейтину на дерново-підзолистих грунтах Полісся України

           Науково обгрунтовано оптимальні норми мінеральних добрив для картоплі нових високопродуктивних сортів різних груп стиглості "Серпанок", "Фантазія", "Слов'янка", "Тетерів". Виявлено фізіологічні та морфологічні особливості продуційного процесу формування бульб за умови використання мінеральних добрив та регулятора росту "Потейтин". Визначено параметри прояву біологічних особливостей даних сортів картоплі у разі удосконалення елементів технології її вирощування. Рекомендовано оптимальні норми добрив у поєднанні з потейтином та без застосування даного препарату, що сприяють оптимізації росту та розвитку, фотосинтетичної діяльності, формуванню максимальної урожайності екологічно чистих та біологічно повноцінних бульб властивих конкретному сорту картоплі. Визначено економічну та біоенергетичну ефективність вирощування картоплі нових сортів за різних норм мінеральних добрив та застосування регулятора росту потейтину.

 • Продуктивність картоплі при застосуванні в технології вирощування препаратів захисно-стимулюючої дії в умовах Полісся України

           Досліджено продуктивність картоплі залежно від застосування у технології вирощування препаратів захисної та стимулювальної дії (фунгіциду "Акробат" МЦ, 69 % з.п., протруйників "Полікарбацин", 80 % з.п., "Престиж", 29 % т.к.с., мікродобрива "Міком" та стимуляторів росту "Імуноцитофіт" і "Потейтін"). Встановлено позитивний вплив обробки бульб і бадилля в період вегетації окремими препаратами та їх комбінаціями на ріст і розвиток картоплі, зменшення ураження рослин і бульб хворобами, підвищення врожайності та якості продукції. Кращі результати одержано у разі обробки насіннєвого матеріалу сумішшю престижу, 29 % т.к.с. з мікомом та дворазового обприскування бадилля фунгіцидом акробат МЦ, 69 % з.п. Одержано приріст урожаю у сортів Водограй та Обрій 11,0 та 9,9 т/га, товарність - 85,0 та 84,2 %. Показано, що запропоновані заходи підвищують рентабельність вирощування картоплі сорту Водограй до 74,9 %, а сорту Обрій - до 75,7 %, знижують собівартість 1 тон. продукції до 323 та 342 грн. та дають змогу одержати чистий прибуток від обробки 4,5 та 4,7 тис. грн/га відповідно.

 • Урожайність та якість зерна і насіння сортів озимої м'якої і твердої пшениці залежно від умов вирощування на півдні України

           Установлено біологічну цінність посівів, урожайність і якість зерна та насіння досліджених короткостеблових сортів м'якої та твердої пшениці у взаємозв'язку зі строками сівби та нормами висіву на зрошуваних і неполивних землях півдня України. Вивчено різноякісність насіння різних сортів даної рослини залежно від формування його на головних і бічних стеблах. Визначено посівні якості насіння материнських рослин, вирощених за різних строків сівби та норм висіву за умов зрошення та без зрошення, обгрунтовано оптимальні умови вирощування високоякісного зерна та насіння. Розроблено математичні моделі врожаю зерна різних генотипів озимої пшениці залежно від умов вирощування. Визначено економічну ефективність вирощування її зерна та насіння за досліджених чинників.

 • Урожайність та якість насіння і надземної маси лофанту ганусового залежно від технологічних елементів вирощування в умовах низинної зони Закарпаття

           Наведено результати досліджень стосовно енергоощадної технології вирощування лофанту ганусового за умов Закарпаття та створення адаптивного до цих умов нового сорту "Початок". Проведено оцінку застосування мікроелементів Cu, Mn, B до обробки насіння та цеоліту як домішки у традиційну грунтосуміш для вирощування розсади. Проаналізовано розсадний та безросадний способи вирощування. Виявлено позитивний вплив внесення мінеральних добрив. Вивчено можливість застосування лофангу ганусового як пряність під час консервування аличі та сливи, а також розроблено фіточай "Закарпатський". Проведено порівняльну оцінку біоенергетичної й економічної ефективності виробництва товарної та насіннєвої продукції залежно від способу вирощування, густоти рослин і мінеральних добрив.

 • Урожайність та якість зерна рису залежно від інгібіторів нітрифікації

           Уперше встановлено взаємозв'язок між автотрофними нітрифікаторами та нітратредуцентами в грунті рисового чеку за присутності інгібіторів нітрифікації. Показано позитивну реакцію районованих сортів рису на внесення нових та перспективних інгібіторів нітрифікації КМП, ДЦД, АТГ. Розроблено елементи екологічно безпечної технології вирощування рису з урахуванням біологічних особливостей нових та районованих сортів. Внаслідок цього підвищується коефіцієнт продуктивного кущіння, озерненість волоті, продуктивність і якість зерна рису. Виявлено, що збільшення урожайності зерна рису від застосування мінеральних добрив сумісно з інгібітором нітрифікації КМП складали 11,2 ц/га або 15 %. ДЦД - 13,1 ц/га або 17,5 %, АТГ - 12,0 ц/га або 16,1 % по відношенню до варіанту з внесенням азотних добрив уроздріб (стандарту). Для одержання стабільних і високих урожаїв рису запропоновано застосовувати інгібітори нітрифікації КМП і АТГ у концентрації 2 %, ДЦД - у дозі 10 % від вмісту азоту в добриві. Подано порівняльний аналіз впливу інгібіторів нітрифікації на урожайність рису різних сортів, посівні й технологічні якості насіння. Визначено шляхи зниження втрат азоту з грунту та добрив у процесі застосування в рисівництві нітрифіцидів. Виявлено економічну та біоенергетичну доцільність застосування інгібіторів нітрифікації.

 • Вплив агротехнічних прийомів на урожайність і якість насіння соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України

           Для умов північно-східного регіону України за адаптивними властивостями виділено найбільш продуктивні сорти та гібриди соняшнику із групи ультраранніх - сорт Прометей та гібрид Кий; ранньостиглих - гібриди Ковчег, Світоч та Одеський 122; середньоранніх - сорти Слобожанський, Білонасіннєвий та гібриди Одеський 123, Ной, Еней; середньостиглих - сорт Лідер. Рекомендовано мінімальний передпосівний обробіток грунту, що включає ранньовесняне боронування важкими боронами у два сліди з наступною передпосівною культивацією. Досліджено, що кращим строком сівби соняшнику є сівба через 10 днів після сівби ранніх ярих зернових культур, глибина загортання насіння - 4 - 5 см, а ширина міжрядь 45 - 30 см у разі густоти стояння рослин 60 тис./га. Виявлено позитивну дію застосування мульчі після появи сходів. Встановлено ефективну дію десикації у разі внесення реглону (1,5 л/га) у поєднанні з 20 кг/га аміачної селітри у фазу побуріння 50 % кошиків. Доведено, що дана удосконалена технологія вирощування соняшнику за умов регіону забезпечує одержання високих врожаїв у випадку зменшення собівартості продукції на 23,6 % у порівнянні з загальноприйнятою технологією.

 • Агроекологічне обгрунтування впливу кліматичних умов на урожайність та якість зерна сої в умовах Центрального Лісостепу України

           На підставі результатів системного дослідження впливу агроекологічних факторів на урожайність та якість зерна сої у зоні Центрального Лісостепу України вперше теоретично обгрунтовано доцільність проведення оптимізаційних агротехнічних заходів з урахуванням впливу гідротермічних чинників у процесі вирощування сої різних груп стиглості. Проаналізовано вплив агрокліматичних умов на урожайність та якість зерна сортів сільськогосподарської культури з різною тривалістю вегетаційного періоду та адаптивним властивостями. Визначено сорти сої, оптимальні для вирощування у зоні Центрального Лісостепу за показниками стабільності урожаю, а також кількості та якості зерна. На базі використання методу регресійного аналізу багаторічних даних щодо урожайності сої та якості зерна створено прогнозну модель визначення впливу агрокліматичних умов на біологічний розвиток сортів сої різних груп стиглості з різними періодами вегетації. Створено схему взаємодії основних складових біологічного розвитку сільськогосподарської культури. Вперше з застосуванням методу математичної статистики для обробки результатів довго- та середньотривалих метеорологічних прогнозів побудовано прогнозну модель урожайності та якості різних сортів сої залежно від погодних умов у різні періоди вегетації.

 • Ефективність природних та синтезованих регуляторів росту при застосуванні під садивні бульби картоплі

           Розглянуто вплив ростових препаратів на ріст, розвиток, урожайність та якість бульб картоплі. Визначено дози та засоби обробки садових бульб різними регуляторами росту. Встановлено значний інгібуючий ефект від застосування перед закладанням у сховище регулятора росту ДГ - 613 у концентраціях 5,0 % та 10,0 %. Доведено, що урожайність у середньому за три роки зросла на 53 ц/га. Значний стимулюючий ефект досягнуто від передпосадкової обробки бульб картоплі сортів Бородянська рожева та Світанок київський 0,05 %-им розчином ПАБК. Встановлено економічну та енергетичну ефективність застосування даних регуляторів росту на бульбах картоплі різних сортів.

 • Урожайність і якість зерна гречки в залежності від попередників, строків і способів сівби в умовах лівобережного Лісостепу України

           Наведено результати трирічних досліджень впливу окремих елементів технології вирощування гречки на ріст і розвиток рослин, формування кореневої системи й асиміляційної поверхні, урожайність та якість зерна за умов лівобережного Лісостепу України. Визначено рівень впливу попередників, строків і способів сівби, а також погодних умов на урожайність даної круп'яної культури. Встановлено, що оптимальним строком сівби гречки є перша декада травня. Обгрунтовано доцільність застосування широкорядного (ширина міжряддя 45 см) способу сівби. З'ясовано, що серед попередників найбільш ефективним виявилась озима пшениця.

 • Вплив агроекологічних факторів на урожайність та якість зерна пшениці твердої ярої в лівобережній Лісостеповій зволоженій підзоні

           Наведено результати польових, лабораторних і виробничих досліджень, проведених з метою вивчення процесів росту, розвитку та формування продуктивності та якості зерна пшениці твердої ярої залежно від доз мінеральних добрив, норм висіву насіння, строків збирання та погодних умов після попередників чорного пару та гороху. Удосконалено основні елементи технології вирощування пшениці твердої ярої для одержання зерна I та II класу якості з високою економічною ефективністю виробництва.

 • Урожайність і якість зерна тритикале озимого та ярового залежно від фону мінерального живлення в умовах півдня України

  : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 [Електронний ресурс] / Ірина Олегівна Конащук; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський держ. аграрний ун-т". — Херсон, 2009. — 16 с. — укp.

 • Вплив раціонального насінництва на урожай і якість картоплі

           Для підвищення врожайності картоплі в Україні та Йорданії рекомендовано поліпшити насінництво та запровадити у виробництво раціональне насінництво картоплі. Розглянуто особливості вирощування картоплі в Йорданії. Вивчено біологічні особливості росту та накопичення врожаю картоплі за умов різної густоти насаджень, що дало можливість установити біологічну межу загущення насінницького посіву для отримання максимального виходу насіннєвих бульб з одиниці посівної площі. Розкрито особливості вирощування насіннєвої картоплі на посівах з різною шириною міжрядь. Критеріями оцінки насіннєвого посіву визначено його можливість давати максимальний вихід якісного посадкового матеріалу. Виявлено комплексний вплив ширини міжрядь посіву та величини посадкових бульб на врожайність і якість урожаю картоплі. Наведено оцінку придатності сортів картоплі для вирощування в широкорядних посівах.

© 2007-2019 vbs.com.ua