От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Урожайність і якість картоплі в різних зонах вирощування при застосуванні спученого вермикуліту : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / В.В. Фещенко; Ін-т цукр. буряків УААН. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Коротко

Урожайність і якість картоплі в різних зонах вирощування при застосуванні спученого вермикуліту

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-10-01 19:01:05

В результаті аналізу змін листкового індексу встановлено позитивний вплив на його величину поліпшення
мінерального живлення, що відбувається при внесенні спученого вермикуліту. А саме: по сорту Світанок київський
зростання цього показника складало в зоні Полісся 1,3-1,4, в Лісостепу – 0,88-1,59 м2/м2, сорту Луговська
відповідно 0,98-1,43 і 0,47-0,94 м2/м2.

Отримання найвищих (по сорту Світанок київський до 28,6 т/га, сорту Луговська – 25,1 т/га) врожаїв картоплі
можливе при внесенні вермикуліту в нормі 20 м3/га, але навіть при зменшенні його застосування до 5 м3/га
суттєвого зниження урожайності не спостерігається.

Визначена тісна залежність між масою бадилля (r = +0,7-0,8), площею листя (r = +0,7-0,9) та врожайністю сорту
Світанок київський в зоні Полісся і відповідно r = +0,6-0,9 та r = +0,7-0,9 сорту Луговська. Аналогічні дані
отримані в Лісостепу.

Встановлено збільшення збору сухої речовини під впливом вермикуліту на фоні мінеральних та органічних добрив
у сорту Світанок київський на 0,58-0,92, сорту Луговська – 0,34-0,87 т/га в зоні Полісся і відповідно 0,4-0,84
і 0,41-0,93 т/га в зоні Лісостепу.

Доведено, що застосування вермикуліту позитивно впливає на вміст як загальної кількості амінокислот так і
незамінних, зокрема лізину і метіоніну. Значних змін кулінарних якостей, вмісту вітаміну С та нітратів не
виявлено.

Оцінка економічної ефективності застосування вермикуліту під картоплю на Поліссі засвідчила, що високий
стабільний чистий прибуток отримано при внесенні 5 м3/га сорбента сумісно з нітроамофоскою. У сорту Світанок
київський він становив в середньому за три роки 2074 грн./га на Поліссі та 971 грн./га в Лісостепу. По сорту
Луговська чистий прибуток становив відповідно 1839 та 2457 грн./га. Збільшення норми сорбента до 10 та 20
м3/га економічно недоцільне.

Аналіз енергетичної ефективності застосування спученого вермикуліту під картоплю показав, що найвищий
коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее) отримано при внесенні 5 м3/га вермикуліту як сумісно з
нітроамофоскою, так і з компостом і нітроамофоскою. При збільшенні норм сорбента до 10 м3/га Кее знижувався, а
при 20 м3/га наближався до одиниці.


Пропозиції виробництву


Для підвищення урожайності бульб картоплі сортів Світанок київський та Луговська рекомендується при садінні
вносити локально спучений вермикуліт в нормі 5 м3/га сумісно з нітроамофоскою (N45P45K45).


публікація результатів досліджень


1. Каліцький П.Ф., Руденко Г.С., Фещенко В.В. Вплив спученого вермикуліту на урожай та якість бульб картоплі
// Мат. Наук.-метод. конф. "Сталий розвиток агроекологічних систем в умовах обмеженого ресурсного
забезпечення", 1998р. - К., 1998. - С.95-96.

2. Каліцький П.Ф., Руденко Г.С., Фещенко В.В. Спосіб підвищення ефективності мінеральних добрив під картоплю
на різних типах грунтів // Тези доп. міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від заснування Інституту рослинництва
ім. В.Я.Юр'єва УААН. - Харків, 1999. -С.339-340.

3. Каліцький П.Ф., Руденко Г.С., Фещенко В.В. Ріст та розвиток картоплі при використанні вермикуліту //
Науковий вісник національного аграрного університету. - К.: Фенікс, 2000. - Вип. 26. - С. 219-225.(Отримання і
обробка експериментальних даних).

4. Каліцький П.Ф., Фещенко В.В., Кочура В.Д. Вплив спученого вермикуліту на деякі властивості грунту, урожай
та якість картоплі в Поліссі та Лісостепу : Тези конф. "Проблеми виробництва екологічно чистої
сільськогосподарської продукції", жовтень 2000 р. // Вісник державної агроекологічної академії України. -
Житомир, 2000. - Спецвипуск, - С. 30-31.

5. Фещенко В.В., Каліцький П.Ф., Руденко Г.С., Столярчук Л.В. Урожай та якість картоплі залежно від норм
внесення спученого вермикуліту // Картоплярство: Міжвід. темат. наук. зб. - К.: Нора-друк, 2000. - Вип. 30. -
С. 209-215.(Обробка експериментальних даних і формування тексту).

6. Фещенко В.В. Результати біохімічних досліджень деяких показників якості бульб картоплі при застосуванні
спученого вермикуліту // Збірник наукових праць Уманської державної аграрної академії. - К.: Знання, 2001.
-Вип. 52. - С. 79-84.

7. Фещенко В.В. Вплив вермикуліту на властивості грунту та урожай картоплі // Вісник аграрної науки. - К.:
2001. - Вип. 8. - С. 80-82.

8. Каліцький П.Ф., Руденко Г.С., Фещенко В.В. Застосування природного адсорбента вермикуліту під картоплю в
різних грунтово-кліматичних зонах // Вісник державної агроекологічної академії України. -Житомир, 2000.-Вип.
2.-С.-26-35.(Отримання і обробка експериментальних даних).

9. Кононученко В.В., Куценко В.С., Каліцький П.Ф., Тимошенко Т.В., Кочура В.Д., Царенко М.І., Знаменський
О.П., Хількевич В.П., Мороз І.Х., Шарапа М.Г., Кравченко В.В., Харченко В.В., Петров Є.Є., Мороз 1.1., Фещенко
В.В. та інші. Технологічний регламент вирощування картоплі -Немішаєве, 2001.-22 с.

10. Фещенко В.В., Каліцький П.Ф., Руденко Г.С. Застосування спученого вермикуліту під картоплю// Анотації
завершених науково-дослідних робіт щодо виконання завдань науково-технічної програми "Картоплярство" за
1996-2000 роки.-Немішаєве, 2001.-С.27-28.


АНОТАЦІЯ


Фещенко В.В. Урожайність і якість картоплі в різних зонах вирощування при застосуванні спученого вермикуліту
– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 –
рослинництво. Інститут картоплярства Української академії аграрних наук, Немішаєве, 2001.

В роботі представлено результати досліджень по вивченню особливостей росту і розвитку рослин картоплі,
формування фотосинтетичного апарату та фотосинтетичного потенціалу агроценозу картоплі, чистої продуктивності
фотосинтезу, урожайності та якості середньораннього сорту Світанок київський та середньостиглого Луговська при
застосуванні спученого вермикуліту в грунтово – кліматичних зонах Полісся та Лісостепу.

Встановлено, що локальне внесення вермикуліту на фоні мінеральних добрив позитивно впливає на об’ємну масу
грунту, вологість, вміст рухомих форм азоту та магнію, прискорюючи цим самим ріст і розвиток рослин,
формування фотосинтетичного апарату, а також підвищуючи чисту продуктивність фотосинтезу, урожайність та
якість картоплі.

Ключові слова: картопля, сорти, грунти, вермикуліт, нітроамофоска, вермикомпост, об'ємна маса, вологість,
елементи живлення, продуктивність фотосинтезу, урожайність, якість, економічна та енергетична ефективність.


АННОТАЦИЯ


Фещенко В.В. Урожайность и качество картофеля в различных зонах выращивания при использовании вспученного
вермикулита. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.09 –
растениеводство. Институт картофелеводства Украинской академии аграрных наук, Немешаево, 2001.

Работа посвящена изучению особенностей роста и развития растений картофеля, формирования фотосинтетического
аппарата и фотосинтетического потенциала фитоценоза картофеля, чистой продуктивности фотосинтеза, урожайности
и качества клубней под влиянием вспученного вермикулита.

Исследования проводились в 1997 – 1999 гг. в лаборатории агротехники Института картофелеводства УААН. Полевые
опыты закладывались на дерново-подзолистых супесчаных почвах центрального Полесья (опытное хозяйство
“Немешаево” Бородянского района Киевской области) и суглинистых выщелоченных черноземах правобережной
Лесостепи (учебно-опытное хозяйство “Родниковка” Уманской аграрной академии, Уманский район Черкасской
области) со среднеранним сортом Свитанок киевский и среднеспелым сортом Луговской.

Установлено, что под воздействием вермикулита снижается объемная масса почвы, улучшается водоснабжение и
азотное питание растений, повышается содержание подвижного магния на дерново-подзолистых почвах.

Вследствие положительных изменений свойств почвы ускоряется рост растений, формирование листового аппарата.

См. также:
 • Урожайність і якість картоплі залежно від норм, видів добрив та глибини їх заробки в умовах західного Лісостепу України

           Наведено результати досліджень щодо впливу різних агротехнічних факторів на продуктивність картоплі. Встановлено дію та взаємодію таких факторів, як гній, сидерати, мінеральні добрива, глибина закладання органічних добрив і біологічні особливості сорту на ріст, розвиток рослин картоплі та формування врожаю бульб. Визначено оптимальні поєднання мінеральних, органічних добрив (гній, сидерати) та глибину їх закладання для накопичення врожаю бульб з кращими якісними показниками. Проведено економічну та біоенергетичну оцінки технологічних елементів вирощування картоплі сортів різних груп стиглості, на базі яких запропоновано альтернативну технологію удобрення картоплі, яка включає повну або часткову заміну гною сидератом і підвищує ефективність використання органічних добрив.

 • Урожай та якість картоплі при систематичному застосуванні добрив на дерново-слабкопідзолистому грунті Полісся України

           Наведено результати досліджень щодо впливу тривалого застосування різних систем удобрення на родючість дерново-слабопідзолистого глинисто-піщаного грунту, особливості формування урожаю картоплі та його якість. Встановлено, що систематичне внесення добрив у сівозміні викликає значне збільшення кількості рухових форм фосфору та у деякій мірі калію. Кількість азотистих речовин збільшувалась від використання сидераті, що запобігають руйнуванню гумусу в грунті. Встановлено, що на дерново-слабкопідзолистому глинисто-піщаному грунті навіть за умов оптимальнього удобрення значення сидератів залишається великим, особливо у разі зневоложення, коли відбувається інтенсивне вимивання з грунту елементів живлення рослин.

 • Урожайність та якість картоплі нових сортів залежно від норм мінеральних добрив та регулятора росту потейтину на дерново-підзолистих грунтах Полісся України

           Науково обгрунтовано оптимальні норми мінеральних добрив для картоплі нових високопродуктивних сортів різних груп стиглості "Серпанок", "Фантазія", "Слов'янка", "Тетерів". Виявлено фізіологічні та морфологічні особливості продуційного процесу формування бульб за умови використання мінеральних добрив та регулятора росту "Потейтин". Визначено параметри прояву біологічних особливостей даних сортів картоплі у разі удосконалення елементів технології її вирощування. Рекомендовано оптимальні норми добрив у поєднанні з потейтином та без застосування даного препарату, що сприяють оптимізації росту та розвитку, фотосинтетичної діяльності, формуванню максимальної урожайності екологічно чистих та біологічно повноцінних бульб властивих конкретному сорту картоплі. Визначено економічну та біоенергетичну ефективність вирощування картоплі нових сортів за різних норм мінеральних добрив та застосування регулятора росту потейтину.

 • Продуктивність картоплі при застосуванні в технології вирощування препаратів захисно-стимулюючої дії в умовах Полісся України

           Досліджено продуктивність картоплі залежно від застосування у технології вирощування препаратів захисної та стимулювальної дії (фунгіциду "Акробат" МЦ, 69 % з.п., протруйників "Полікарбацин", 80 % з.п., "Престиж", 29 % т.к.с., мікродобрива "Міком" та стимуляторів росту "Імуноцитофіт" і "Потейтін"). Встановлено позитивний вплив обробки бульб і бадилля в період вегетації окремими препаратами та їх комбінаціями на ріст і розвиток картоплі, зменшення ураження рослин і бульб хворобами, підвищення врожайності та якості продукції. Кращі результати одержано у разі обробки насіннєвого матеріалу сумішшю престижу, 29 % т.к.с. з мікомом та дворазового обприскування бадилля фунгіцидом акробат МЦ, 69 % з.п. Одержано приріст урожаю у сортів Водограй та Обрій 11,0 та 9,9 т/га, товарність - 85,0 та 84,2 %. Показано, що запропоновані заходи підвищують рентабельність вирощування картоплі сорту Водограй до 74,9 %, а сорту Обрій - до 75,7 %, знижують собівартість 1 тон. продукції до 323 та 342 грн. та дають змогу одержати чистий прибуток від обробки 4,5 та 4,7 тис. грн/га відповідно.

 • Урожайність та якість зерна і насіння сортів озимої м'якої і твердої пшениці залежно від умов вирощування на півдні України

           Установлено біологічну цінність посівів, урожайність і якість зерна та насіння досліджених короткостеблових сортів м'якої та твердої пшениці у взаємозв'язку зі строками сівби та нормами висіву на зрошуваних і неполивних землях півдня України. Вивчено різноякісність насіння різних сортів даної рослини залежно від формування його на головних і бічних стеблах. Визначено посівні якості насіння материнських рослин, вирощених за різних строків сівби та норм висіву за умов зрошення та без зрошення, обгрунтовано оптимальні умови вирощування високоякісного зерна та насіння. Розроблено математичні моделі врожаю зерна різних генотипів озимої пшениці залежно від умов вирощування. Визначено економічну ефективність вирощування її зерна та насіння за досліджених чинників.

 • Урожайність та якість насіння і надземної маси лофанту ганусового залежно від технологічних елементів вирощування в умовах низинної зони Закарпаття

           Наведено результати досліджень стосовно енергоощадної технології вирощування лофанту ганусового за умов Закарпаття та створення адаптивного до цих умов нового сорту "Початок". Проведено оцінку застосування мікроелементів Cu, Mn, B до обробки насіння та цеоліту як домішки у традиційну грунтосуміш для вирощування розсади. Проаналізовано розсадний та безросадний способи вирощування. Виявлено позитивний вплив внесення мінеральних добрив. Вивчено можливість застосування лофангу ганусового як пряність під час консервування аличі та сливи, а також розроблено фіточай "Закарпатський". Проведено порівняльну оцінку біоенергетичної й економічної ефективності виробництва товарної та насіннєвої продукції залежно від способу вирощування, густоти рослин і мінеральних добрив.

 • Урожайність та якість зерна рису залежно від інгібіторів нітрифікації

           Уперше встановлено взаємозв'язок між автотрофними нітрифікаторами та нітратредуцентами в грунті рисового чеку за присутності інгібіторів нітрифікації. Показано позитивну реакцію районованих сортів рису на внесення нових та перспективних інгібіторів нітрифікації КМП, ДЦД, АТГ. Розроблено елементи екологічно безпечної технології вирощування рису з урахуванням біологічних особливостей нових та районованих сортів. Внаслідок цього підвищується коефіцієнт продуктивного кущіння, озерненість волоті, продуктивність і якість зерна рису. Виявлено, що збільшення урожайності зерна рису від застосування мінеральних добрив сумісно з інгібітором нітрифікації КМП складали 11,2 ц/га або 15 %. ДЦД - 13,1 ц/га або 17,5 %, АТГ - 12,0 ц/га або 16,1 % по відношенню до варіанту з внесенням азотних добрив уроздріб (стандарту). Для одержання стабільних і високих урожаїв рису запропоновано застосовувати інгібітори нітрифікації КМП і АТГ у концентрації 2 %, ДЦД - у дозі 10 % від вмісту азоту в добриві. Подано порівняльний аналіз впливу інгібіторів нітрифікації на урожайність рису різних сортів, посівні й технологічні якості насіння. Визначено шляхи зниження втрат азоту з грунту та добрив у процесі застосування в рисівництві нітрифіцидів. Виявлено економічну та біоенергетичну доцільність застосування інгібіторів нітрифікації.

 • Вплив агротехнічних прийомів на урожайність і якість насіння соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України

           Для умов північно-східного регіону України за адаптивними властивостями виділено найбільш продуктивні сорти та гібриди соняшнику із групи ультраранніх - сорт Прометей та гібрид Кий; ранньостиглих - гібриди Ковчег, Світоч та Одеський 122; середньоранніх - сорти Слобожанський, Білонасіннєвий та гібриди Одеський 123, Ной, Еней; середньостиглих - сорт Лідер. Рекомендовано мінімальний передпосівний обробіток грунту, що включає ранньовесняне боронування важкими боронами у два сліди з наступною передпосівною культивацією. Досліджено, що кращим строком сівби соняшнику є сівба через 10 днів після сівби ранніх ярих зернових культур, глибина загортання насіння - 4 - 5 см, а ширина міжрядь 45 - 30 см у разі густоти стояння рослин 60 тис./га. Виявлено позитивну дію застосування мульчі після появи сходів. Встановлено ефективну дію десикації у разі внесення реглону (1,5 л/га) у поєднанні з 20 кг/га аміачної селітри у фазу побуріння 50 % кошиків. Доведено, що дана удосконалена технологія вирощування соняшнику за умов регіону забезпечує одержання високих врожаїв у випадку зменшення собівартості продукції на 23,6 % у порівнянні з загальноприйнятою технологією.

 • Агроекологічне обгрунтування впливу кліматичних умов на урожайність та якість зерна сої в умовах Центрального Лісостепу України

           На підставі результатів системного дослідження впливу агроекологічних факторів на урожайність та якість зерна сої у зоні Центрального Лісостепу України вперше теоретично обгрунтовано доцільність проведення оптимізаційних агротехнічних заходів з урахуванням впливу гідротермічних чинників у процесі вирощування сої різних груп стиглості. Проаналізовано вплив агрокліматичних умов на урожайність та якість зерна сортів сільськогосподарської культури з різною тривалістю вегетаційного періоду та адаптивним властивостями. Визначено сорти сої, оптимальні для вирощування у зоні Центрального Лісостепу за показниками стабільності урожаю, а також кількості та якості зерна. На базі використання методу регресійного аналізу багаторічних даних щодо урожайності сої та якості зерна створено прогнозну модель визначення впливу агрокліматичних умов на біологічний розвиток сортів сої різних груп стиглості з різними періодами вегетації. Створено схему взаємодії основних складових біологічного розвитку сільськогосподарської культури. Вперше з застосуванням методу математичної статистики для обробки результатів довго- та середньотривалих метеорологічних прогнозів побудовано прогнозну модель урожайності та якості різних сортів сої залежно від погодних умов у різні періоди вегетації.

 • Ефективність природних та синтезованих регуляторів росту при застосуванні під садивні бульби картоплі

           Розглянуто вплив ростових препаратів на ріст, розвиток, урожайність та якість бульб картоплі. Визначено дози та засоби обробки садових бульб різними регуляторами росту. Встановлено значний інгібуючий ефект від застосування перед закладанням у сховище регулятора росту ДГ - 613 у концентраціях 5,0 % та 10,0 %. Доведено, що урожайність у середньому за три роки зросла на 53 ц/га. Значний стимулюючий ефект досягнуто від передпосадкової обробки бульб картоплі сортів Бородянська рожева та Світанок київський 0,05 %-им розчином ПАБК. Встановлено економічну та енергетичну ефективність застосування даних регуляторів росту на бульбах картоплі різних сортів.

 • Урожайність і якість зерна гречки в залежності від попередників, строків і способів сівби в умовах лівобережного Лісостепу України

           Наведено результати трирічних досліджень впливу окремих елементів технології вирощування гречки на ріст і розвиток рослин, формування кореневої системи й асиміляційної поверхні, урожайність та якість зерна за умов лівобережного Лісостепу України. Визначено рівень впливу попередників, строків і способів сівби, а також погодних умов на урожайність даної круп'яної культури. Встановлено, що оптимальним строком сівби гречки є перша декада травня. Обгрунтовано доцільність застосування широкорядного (ширина міжряддя 45 см) способу сівби. З'ясовано, що серед попередників найбільш ефективним виявилась озима пшениця.

 • Вплив агроекологічних факторів на урожайність та якість зерна пшениці твердої ярої в лівобережній Лісостеповій зволоженій підзоні

           Наведено результати польових, лабораторних і виробничих досліджень, проведених з метою вивчення процесів росту, розвитку та формування продуктивності та якості зерна пшениці твердої ярої залежно від доз мінеральних добрив, норм висіву насіння, строків збирання та погодних умов після попередників чорного пару та гороху. Удосконалено основні елементи технології вирощування пшениці твердої ярої для одержання зерна I та II класу якості з високою економічною ефективністю виробництва.

 • Урожайність і якість зерна тритикале озимого та ярового залежно від фону мінерального живлення в умовах півдня України

  : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 [Електронний ресурс] / Ірина Олегівна Конащук; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський держ. аграрний ун-т". — Херсон, 2009. — 16 с. — укp.

 • Вплив раціонального насінництва на урожай і якість картоплі

           Для підвищення врожайності картоплі в Україні та Йорданії рекомендовано поліпшити насінництво та запровадити у виробництво раціональне насінництво картоплі. Розглянуто особливості вирощування картоплі в Йорданії. Вивчено біологічні особливості росту та накопичення врожаю картоплі за умов різної густоти насаджень, що дало можливість установити біологічну межу загущення насінницького посіву для отримання максимального виходу насіннєвих бульб з одиниці посівної площі. Розкрито особливості вирощування насіннєвої картоплі на посівах з різною шириною міжрядь. Критеріями оцінки насіннєвого посіву визначено його можливість давати максимальний вихід якісного посадкового матеріалу. Виявлено комплексний вплив ширини міжрядь посіву та величини посадкових бульб на врожайність і якість урожаю картоплі. Наведено оцінку придатності сортів картоплі для вирощування в широкорядних посівах.

© 2007-2019 vbs.com.ua