От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Удосконалення регламенту вакцинопрофілактики хвороби Марека курей : Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / Р.С. Куцак; Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини УААН. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Коротко

Удосконалення регламенту вакцинопрофілактики хвороби Марека курей

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 03:12:47

Інститут експериментальної і клінічної

ветеринарної медицини

УААНКуцак Римма Святославівна


УДК:619:579:578:6365Удосконалення регламенту вакцинопрофілактики

хвороби Марека курей16.00.03. – ветеринарна мікробіологія та вірусологіяАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук

Харків – 2001

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в лабораторії вивчення хвороб птиці Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини УААН.


Науковий керівник

доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент УААН Герман В'ячеслав Валентинович, Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, завідувач лабораторії вивчення хвороб птиці.


Офіційні опоненти

доктор ветеринарних наук, професор Панікар Ігор Іванович, Сумський державний аграрний університет,
Міністерства аграрної політики України, завідувач кафедри вірусології і ветеринарно-санітарної експертизи;

кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник Авдосьєва Ірина Корнилівна, Державний
науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок, Міністерства аграрної
політики України, завідувач лабораторії контролю біопрепаратів.


Провідна установа

Одеський державний сільськогосподарський інститут, Міністерства аграрної політики України, кафедра вірусології
та мікробіології, м. Одеса.


Захист відбудеться “_1_” березня 2001р. о __10__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.359.01
при Інституті експеримен-тальної і клінічної ветеринарної медицини УААН за адресою :

61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини
УААН за адресою : 61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83.


Автореферат розісланий “_26_” січня_2001р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

доктор ветеринарних наук,

професор Конаржевський К.Є.

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Значні економічні збитки від хвороби Марека (ХМ) курей викликають необхідність постійного
контролю цього захворювання і удосконалення профілактики.

Провідним заходом боротьби з хворобою Марека є вакцинопрофілактика.

Незважаючи на використання широкого спектру сучасних вакцин, жодна з них не гарантує епізоотичного
благополуччя стад курей з цього захворювання, оскільки не витісняє повністю польовий вірус та не запобігає
виділенню його в зовнішнє середовище (Young P.L., Smith G.A., 1995).

Знання про біологічні властивості вірусу герпеса курей, збудника хвороби Марека, дозволяють констатувати, що
розвиток хвороби і набуття специфічного імунітету залежить від різноманітних факторів, які необхідно
враховувати для досягнення максимального захисту птиці від хвороби Марека.

Результати досліджень багатьох вчених свідчать про те, що наявність у курчат материнських антитіл,
гомологічних до вакцинного штаму, поява в птахогосподарствах високовірулентних штамів вірусу хвороби Марека
(ВХМ), помилки у технологічному процесі застосування вакцини, стрес-фактори, імуносупресивні хвороби та інш.
знижують ефективність вакцинації і викликають підвищену загибель імунізованих проти ХМ курей (Коровин Р.Н.,
1989; Герман В.В. та інш., 1991; Сергєєв В.О., 1993; Лукина В.О. та інш., 1996; Авдосьєва І.К. та інш., 2000;

См. также:
 • Наукове обгрунтування вакцинопрофілактики інфекційного бронхіту курей

           У результаті проведення серологічного моніторингу інфекційного бронхіту (ІБ) курей упродовж 1999 - 2000 рр. встановлено нестабільну епізоотичну ситуацію у птахогосподарствах Луганщини. На підставі даних сероконтролю птиці щодо інших збудників виявлено наявність високого рівня антитіл до аденовірусу та реовірусу у птахогосподарствах, що не проводять імунізацію птиці проти даних інфекцій. Доведено, що наявність антитіл свідчить про циркуляцію епізоотичних штамів рео- та аденовірусу серед птиці. Зазначено, що ізольовано віруси ІБ курей, які за даними електрофореграми відрізняються від вакцинного штаму Н-120. Вивчено біологічні властивості вірусу ЛІ-1 (епізоотичний штам) у порівнянні із штамом Н-120. Доведено імунодепресивну дію на організм птиці вакцинових штамів вірусу ІБ, хвороб Марека та Ньюкасла за одночасної імунізації курчат в однодобовому віці. Визначено особливості впливу материнських антитіл в одноденних курчат на динаміку сероконверсії антитіл щодо вірусу ІБ після імунізації спрей-методом. Для стабілізації епізоотичної ситуації щодо даного вірусу запропоновано інструкцію щодо профілактики ІБ курей.

 • Оптимізація епідеміологічного нагляду та удосконалення тактики вакцинопрофілактики епідемічного паротиту

           Висвітлено результати багатофакторного аналізу проявів паротитного епідемічного процесу в Україні у доприщепний період (1954 - 1981 рр.) та за умов проведення вакцинопрофілактики (1982 - 2002 рр.). Встановлено низький рівень захищеності від паротитної інфекції новонароджених (44 % сприйнятливих), незадовільний стан специфічного імунітету їх матерів. Доведено низьку реактогенність та достатньо високу імуногенність і епідеміологічну ефективність вакцин, які містять вірус епідемічного паротиту зі штамів Urabe AM 9, RIT (похідний від Jeryl Lynn), Ленінград-3-Загреб, рекомендовано їх для специфічної профілактики паротиту в Україні. Встановлено знижену імуногенність та епідеміологічну ефективність вакцини зі штаму Ленінград-3. Описано систему епідеміологічного нагляду за паротитною інфекцією.

 • Вікові особливості формування імунітету проти хвороби Гамборо і антиоксидантного статусу та методи їх корекції у курей кросу ISA BROWN

           Теоретично визначено й експериментально підтверджено показники імунологічного й антиоксидантного статусу курчат кросу ISA BROWN та запропоновано нові підходи щодо їх корекції. Одержано нові дані про вікові особливості імунітету, інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів та функціональну активність антиоксидантної системи у курей кросу ISA BROWN. Встановлено, що у сироватці крові курчат титр специфічних антитіл проти хвороби Гамборо знижується з 1-ї по 25-ту добу життя та зростає після проведених вакцинацій. Виявлено, що з тижневого віку формується сильна позитивна кореляційна залежність між вмістом гамма-глобулінової фракції сироватки крові та титром специфічних антитіл (r = +0,7 - +0,9). Встановлено, що з віком у курчат відбувається заміщення низькомолекулярних білків сироватки крові на високомолекулярні. Вперше визначено вплив препаратів "Вірон" та "Ізатізон" на імунологічні, біохімічні й антиоксидантні показники крові курчат кросу ISA BROWN. Показано, що дані препарати підвищують титр антитіл проти хвороби Гамборо, сприяють покращенню білкового обміну, активності антиоксидантної системи та знижують вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів. У курчат дослідних груп виявлено більш інтенсивний перебіг процесів обміну речовин, покращення резистентності та стану антиоксидантного захисту, що сприяє зростанню маси тіла (на 18 %) та збереженості птиці (на 3,5 %).

 • Удосконалення технологічних прийомів виробництва та підготовки до інкубації яєць курей, качок і страусів

           Досліджено два напрями подальшого підвищення ефективності розведення курей яєчних кросів, качок і страусів в племптахопідприємствах України, якими є застосування енергозберігальних технологічних прийомів вирощування курей і виробництва інкубаційних яєць, підвищення плодючості качок і страусів; використання нових дезінфекційних засобів у процесі підготовки яєць курей, качок і страусів до інкубації. Експериментально встановлено, що курей батьківського стада найбільш ефективно вирощувати за переривчастими режимами щодо тривалості й інтенсивності освітлення пташників з застосуванням ламп розжарювання, а утримувати для виробництва інкубаційних яєць до досягнення 72 - 85-тижневого віку в кліткових батареях за нормативним світловим режимом з застосуванням компактних люмінесцентних ламп. Розроблено пропозиції щодо підвищення плодючості качок і страусів шляхом створення більш комфортних умов їх утримання під час відтворювального сезону. Встановлено ефективність застосування препарату йодезоль для передінкубаційної дезінфекції яєць курей і качок, обгрунтовано можливість заміни даним препаратом формаліну, який має канцерогенні властивості. Доведено, що застосування йодезолю для дезінфекції яєць курей і качок забезпечує збільшення до семи діб терміну їх гарантованого зберігання у яйцесховищах.

 • Удосконалення способу передінкубаційної обробки яєць для підвищення відтворювальних якостей родинного стада курей кросу "Прогрес"

           Наведено результати досліджень щодо вдосконалення технології передінкубаційної обробки яєць птиці яєчного типу. Установлено, що застосування димексиду як хімічного провідника біологічно активних речовин у яйце у порівнянні з барометричним і термічним способами, значно спрощує глибинну обробку, активізує ембріональний розвиток, зменшуючи втрати маси яйця у перші вісім днів інкубаційного періоду та збільшуючи їх у наступні періоди інкубації і таким чином сприяє зменшенню ембріональної смертності на 5,2 %. Виявлено більш інтенсивний ріст і розвиток внутрішніх органів і живої маси. Завдяки стимуляції ембріогенезу відбувається більш інтенсивний розвиток міозитів і каріоцитів в ембріональний період. Ця тенденція зберігається до шестидесятиденного віку. Передінкубаційна обробка яєць розчином, який містить 0,01 % димексид, 0,1 % аскорбінову кислоту і 0,1 % янтарну кислоту, сприяє підвищенню виводимості яєць на 5,3 % і збереженості курчат - на 26,8 %. Економічний ефект від застосування нового способу становить 123,8 грн. від продажу добового молодняку з розрахунку на 1 000 закладених з метою інкубації яєць і 4 288 грн. - від продажу курочок-молодок з розрахунку на 1 000 посаджених для вирощування добових курчат.

 • Хвороба Марека: індикація і вивчення біологічних властивостей збудника та розробка засобів діагностики

           Проведено широкі вірусологічні дослідження щодо розповсюдження вірусу хвороби Марека (ХМ) у птахогосподарствах України. Установлено циркуляцію серед курей трьох серотипів цього збудника. Експериментально у біопробі на курячих ембріонах і курчатах визначено патогенність штамів вірусу. Виявлено циркуляцію слабкопатогенних (m-патотипу), середньої (v-патотипу) та високої (vv-патотипу) патогенності штамів I серотипу, що теоретично обгрунтовано й експериментально підтверджено в діопробі та полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) виявленням у них послідовності гену онкопротеїну Meq. Розроблено нові тест-системи для діагностики ХМ у РДП та індикації патогенних штамів ВХМ першого серотипу в ПЛР.

 • Теоретичні проблеми регламенту Верховної Ради України

           Визначено суть понять "Регламент Верховної Ради України", "функції Регламенту Верховної Ради України", "реалізація (застосування) Регламенту Верховної Ради України", "механізм реалізації Регламенту Верховної Ради України", "конституційно-правова відповідальність за порушення норм Регламенту Верховної Ради України". Проаналізовано порядок прийняття Регламенту парламенту України, внесення до нього змін (регламентарний процес) та його стадії. Запропоновано концепцію структури Регламенту, складовими частинами якої є преамбула, основна частина, заключні положення. Визначено критерії класифікації функцій Регламенту Верховної Ради України за роллю, способами й засобами, сферами впливу. Наведено пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке регулює діяльність парламенту України.

 • Молекулярно-біологічні властивості штамів вірусу ньюкаслської хвороби, виділених в Україні, та удосконалення діагностики

           Проаналізовано епізоотологічні дані щодо ньюкаслської хвороби (НХ) - висококонтагіозного інфекційного захворювання сільськогосподарської, синантропної та дикої птиці з ураженням центральної нервової системи, органів дихання і кишкового тракту - у різних регіонах України. Визначено нуклеотидні послідовності ділянки гену F0 ізолятів вірусу даної хвороби, виділених від птиці на території країни, диференційовано генетичні групи штамів вірусу НХ, створено банк даних нуклеотидних та відповідних амінокислотних послідовностей варіабельної ділянки гену F0 вірусу НХ. Досліджено індекси інтрацеребральної та внутрішньовенної патогенності ізолятів зазначеного вірусу та середнього часу загибелі курячих ембріонів, інфікованих ізолятами вірусу НХ, доведено їх загальне походження з ізолятами, що циркулювали в Росії та в Приморському краї, а також у Південно-Східній Азії.

 • Розробка лабораторного регламенту культивування вакцинного штаму ЛК-М вірусу класичної чуми свиней

           Вперше в Україні розроблено технологію культивування вакцинного штаму ЛК-М вірусу класичної чуми свиней (КЧС), яка забезпечує достатню його урожайність і високі імуногенні властивості. Оптимізовано основні елементи одержання первиннотрипсинізованої клітинної культури з тестикул ягнят (ТЯ). Розроблено гістохімічний варіант імуноферментного аналізу, призначеного для виявлення та титрування вірусу КЧС у клітинних культурах. Одержано перещеплювальну клітинну культуру ТЯ й охарактеризовано її основні біологічні властивості, а також чутливість до вірусів. Експериментально обгрунтовано раціональну методику одержання достатньо концентрованого вірусного матеріалу (штам ЛК-М вірусу КЧС). Досліджено імуногенні властивості штаму ЛК-М вірусу КЧС, репродукованого у гетерологічній клітинній культурі ТЯ, охарактеризовано його вплив на деякі показники клітинного імунітету у свиней.

 • Удосконалення заходів боротьби і профілактики інфекційної бурсальної хвороби в сучасних умовах ведення птахівництва України

           Визначено домінуючі інфекційні захворювання у птахогосподарствах Луганщини, а також причини їх виникнення, основні джерела та шляхи поширення збудників інфекцій. Проаналізовано ефективність специфічної сироватки крові, одержаної від імунізованих телят-донорів, стосовно профілактики інфекційної бурсальної хвороби (ІБХ) у курчат у ранньому віці. Досліджено ефективність вакцинації курчат проти ІБХ на стадії ембріогенезу та виводу курчат з метою створення стійкості до інфекцій у молодняка у перші тижні вирощування.

 • Ефективність вакцинопрофілактики грипу в сучасних умовах

           Вперше в Україні визначено економічну ефективність протигрипозної вакцинації, проведеної на кошти промислового підприємства, за схемою "витрати - ефективність". Показано відсутність достовірної різниці у рівні реактогенності спліт-вакцини ("Флюарикс") і субодиничної вакцини ("Інфлувак") під час вакцинації дорослих осіб. Визначено динаміку утворення і термін збереження протигрипозних антитіл після імунізації дорослих спліт-вакциною "Флюарикс". На підставі швидкої сероконверсії до вакцинних антигенів, які збігаються з вірусами грипу, що були зафіксовані у попередні сезони, рекомендовано продовжити термін передсезонної вакцинації аж до початку епідемії.

 • Екологічний моніторинг важких металів для забезпечення технологічного регламенту продувки ставка-охолоджувача АЕС (на прикладі Запорізької АЕС)

           Вирішено завдання вдосконадення екологічного моніторингу концентрації важких металів у воді ставка-охолоджувача АЕС, що дозволяє заздалегідь запобігати небажаним впливам технологічних процесів АКС на прилеглі екосистеми та покращувати якість води для підвищення працездатності та продовження ресурсу експлуатації основного технологічного устаткування енергоблоків. Теоретично обгрунтовано та побудовано комплексний автоматизований екологічний моніторинг концентрацій важких металів з урахуванням взаємодії всіх технологічних об'єктів системи охолодження АЕС і природних факторів. Проведено експериментальні дослідження режимів експлуатації ставка-охолоджувача ЗАУС і встановлено, що безперервна продувка є головним фактором зниження до стабільного рівня концентрацій важких металів у його воді. На підставі селективного аналізу групи факторів показано, що процес винесення іонів міді з конденсаторів турбін ЗАЕС технологічно обумовлений і неминучий за використання існуючого теплообмінного устаткування АЕС. Продемонстровано можливості прогнозу екологічних умов ставка-охолоджувача, визначення оптимальних значень витрат його продувки-підживлення, які є науковими передумовами для зміни принципової будови системи охолоджування АКС за рахунок переходу на прямоточно-оборотну систему.

 • Технологічні удосконалення малоінвазивних оперативних втручань у лікуванні ускладнених форм жовчокам'яної хвороби (експериментально-клінічне дослідження)

           Визначено ефективність і доцільність, показання та протипоказання, оптимальні терміни виконання оперативних втручань з використанням малоінвазивних технологій у хворих на ускладнені форми жовчнокам'яної хвороби (ЖКХ) (обтураційні форми ЖКХ, гнійно-запальні екстраміхурові ускладнення, холедохолітіаз, синдром Міріззі та гострий біліарний панкреатит). Уперше експериментально у порівняльному аспекті вивчено ступінь ушкоджувальної дії, монополярної електрокоагуляції й кріовпливу на гістоморфологічну й ультраструктурну будову печінки та доведено можливість використання кріовпливу на ложе жовчного міхура з метою гемо- та жовчостазу, стимуляції регенерації слизової електротермопошкодження паренхіми печінки й ефективність кріодеструкції слизової оболонки задньої стінки жовчного міхура у разі лапароскопічної холецистектомії. Показано можливість виконання стимультанних операцій у хворих на ускладнені форми ЖКХ з супутньою патологією органів черевної порожнини й розроблено нові лапароскопічні способи лікування супутньої патології. Визначено показання й терміни конверсії у разі виконання лапароскопічної холецистектомії, з'ясовано ефективність релапароскопії у діагностиці та лікуванні післяопераційних ускладнень.

 • Рео- та аденовірусна інфекції і їх вплив на ефективнісь вакцинопрофілактики інфекційного бронхіту птиці

           Вивчено імуносупресивні властивості рео- й аденовірусів птиці та визначено їх негативний вплив на формування поствакцинального імунітету до вірусу інфекційного бронхіту в курчат. Проведено серологічний моніторинг реовірусної та аденовірусної інфекцій серед сінантропної, дикої птиці у промислових птахогосподарствах та приватному секторі. Установлено низький рівнеь імунної відповіді у разі щеплення проти інфекційного бронхіту серед птиці господарств яєчного та м'ясного напрямку продуктивності під час циркуляції адено- та реовірусів. З використанням серологічних і гістологічних методів експериментальним шляхом підтверджено імуносупресивні властивості рео- та аденовірусів. За умов моноінфекції реовіруси спричинюють більш виражений імуносупресивний стан в організмі птиці у порівнянні з аденовірусами. Проте в асоціації рео- та аденовіруси посилюють імунодепресивні властивості один одного. Проведено індикацію та ідентифікацію польових ізолятів рео- та адеовірусів з використанням курячих і гусячих зародків, перещеплюваної культури клітин VERO, сприйнятливого молодняку.

© 2007-2018 vbs.com.ua