От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Ефективність використання кнурів різної селекційної цінності у поєднанні із свиноматками внутріпородних типів великої білої породи : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / В.І. Халак; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2006. — 20 с. — укp.

Коротко

Ефективність використання кнурів різної селекційної цінності у поєднанні із свиноматками внутріпородних типів великої білої породи

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 03:20:18ХАЛАК ВІКТОР ІВАНОВИЧ


УДК 636.4.082.43


ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КНУРІВ РІЗНОЇ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ У ПОЄДНАННІ ІЗ СВИНОМАТКАМИ ВНУТРІПОРОДНИХ ТИПІВ
ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ
06.02.01 – розведення та селекція тварин
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наукХерсон – 2006

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Інституті свинарства ім. О.В.Квасницького Української академії аграрних наук


Науковий керівник:

доктор сільськогосподарських наук, професор,

член-кореспондент УААН

Березовський Микола Давидович,

Інститут свинарства ім. О.В.Квасницького УААН,

завідувач відділу розведення і генетикиОфіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор

Агапова Євгенія Михайлівна,

Одеський державний аграрний університет,

завідувач кафедри спеціальної зоотехнії
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Калініченко Галина Іванівна,

Миколаївська державна аграрна академія,

кафедра спеціальної зоотехніїПровідна установа:

Білоцерківський державний аграрний університет

Міністерства аграрної політики України,

кафедра розведення і генетики

сільськогосподарських тварин, м. Біла Церква


Захист дисертації відбудеться 26.04. 2006 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.67.830.02
в Херсонському державному аграрному університеті (73006, м. Херсон, вул. Р.Люксембург, 23, ауд. 64, головний
навчальний корпус).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного аграрного університету за адресою:
73006, м. Херсон, вул. Р.Люксембург, 23 (головний навчальний корпус)


Автореферат розісланий 23.03. 2006 р.Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Карапуз В.Д.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблему забезпечення населення України м’ясом та м’ясопродуктами в найближчі роки можливо
вирішити через розвиток свинарства (Березовський М.Д., 1998, 2000; Рибалко В.П., Висланько О.О., 2002; Топіха
В., Волков А., 2003; Мирось В. та ін., 2002). Це обумовлено як біологічними особливостями свиней, так і
прискоренням селекційного процесу, результатом якого є створення високопродуктивних тварин нових генотипів.
Разом з цим, через низький рівень годівлі генетичний потенціал у свинарстві використовується за
відтворювальними властивостями свиноматок на 44%, за скороспілістю приплоду до 2-місячного віку – на 56%, за
середньодобовими приростами на відгодівлі – на 20%, а питома вага в загальному виробництві м’яса в Україні
знизилася до 25% (Небилиця М., Самохвал І., 2001; Матюшко В., 1997).

Поряд з покращенням умов годівлі та утримання свиней різних статево-вікових груп, важливим фактором
інтенсифікації галузі свинарства є вирощування, оцінка і відбір кращих кнурів – плідників та їх раціональне
використання. Це пов’язано з тим, що тварини даної виробничої групи характеризуються високою мінливістю ознак
росту і розвитку, спермопродукції, по-різному впливають на багатоплідність спарованих ними свиноматок,
відгодівельні і м’ясні якості їх потомків (Квасницький О.В., 1983; Березовський М.Д. та ін., 1985; Рибалко
В.П., 1990; Рак Т.М., 1993). Встановлено, що різниця між кнурами – плідниками за скороспілістю потомства
досягає 25...30%, запліднювальною здатністю – 20…22% та якістю туш свиней вищої категорії – 12…13% (Остапчук
П.П., 1992), а при оцінці їх за генотипом тільки 15…20%, є покращувачами (Медведєв В.О., 2004).

Отже, створення необхідних умов для максимального проявлення генетичного потенціалу, організація оцінки,
відбір і використання кнурів-покращувачів при різних методах розведення має велике практичне значення.
Особливої актуальності це питання набуває для тварин великої білої та полтавської м’ясної порід, які займають
домінуюче положення як за чисельністю – 87,3…86,8 та 1,9…1,6% відповідно (Медведєв В.О. та ін., 2004; Пищолка
В.А. та ін., 2004), так і за продуктивністю.

В зв’язку з відсутністю станцій контрольної відгодівлі важливе значення має оцінка ремонтних кнурців за
фенотипом, а також ефективність їх використання при чистопородному розведенні і породно-лінійній гібридизації.
Досліджень на цю тему у свинарстві проведено недостатньо, тому пошук ефективних методів оцінки селекційної
цінності та поєднань свиней спеціалізованих типів з урахуванням класу розподілу кнурів за енергією росту, є

См. также:
 • Ефективність використання свиней великої білої породи за різних методів розведення

           Доведено доцільність застосування схрещування та породно-лінійної гібридизації з метою підвищення продуктивності, покращання відгодівельних і м'ясо-сальних якостей молодняку свиней, одержаного від поєднання свиноматок великої білої породи з кнурами різних генотипів. Підтверджено високу комбінаційну здатність свиноматок великої білої породи у разі її використання як материнської форми у двопородному схрещуванні та породно-лінійній гібридизації зі кнурами полтавської м'ясної та червоно-поясної спеціалізованої лінії м'ясних свиней. Встановлено особливості впливу промислового схрещування та породно-лінійної гібридизації на великоплідність свиноматок великої білої породи. З'ясовано, що схрещування м'ясо-сальних свиноматок великої білої породи з кнурами м'ясних порід і ліній сприяє збільшенню великоплідності та середньої маси поросят на два місяці швидше, ніж промислове схрещування зі кнурами миргородської породи. Доведено, що підвищена резистентність молодняку свиней не впливає на інтер'єрні показники та покращує якість м'яса та сала.

 • Доступність та використання поживних речовин зернових злакових кормів молодняком свиней великої білої породи

           Вивчено аспект використання енергії, поживних і мінеральних речовин молодняком свиней великої білої породи з зерна сортів пивоварного ячменю СН-28, Скарлет і Бадьорий, пшениці Галон і Веста, тритикале Укро, житниці Розовська 7 та кукурудзи Гран 5. Завдяки впровадженню одержаних даних в результаті проведених досліджень є можливим здійснення контролю продуктивності свиней. Установлено, що 1 кг сухої речовини ячменю СН-28 забезпечує відкладення в організмі молодняку свиней 4,76 МДж енергії приросту, Скарлет - на 16,5 %, а Бадьорий - на 26,2 % менше, у разі згодовування пшениці Галон можна на приріст живої маси тварин використовувати 6,09 МДж, а Веста - на 17,4 % менше. Відзначено, що згодовування житниці "Розовская 7" і тритикале сорту Укро дозволяє забезпечити продуктивне виористання енергії на рівні 7,1 МДж з 1 кг сухої речовини, а кукурудзи сорту Гран 5 - на 27,2 %, жита Синтетик 38 - на 35,1 % менше.

 • Підвищення ефективності використання сучасного генофонду свиней великої білої породи при чистопородному розведенні, схрещуванні та гібридизації

           Вивчено вплив внутрішньопородної селекції, міжпородного схрещування та гібридизації на підвищення господарсько-корисних і біологічних якостей свиней великої білої породи за умов промислової технології свинокомплексів Лісостепової зони України. Вперше виявлено вплив етіологічних особливостей тварин і тривалості періоду поросності маток на їх продуктивність, відгодівельні та м'ясні якості молодняка. Зроблено комплексну оцінку репродуктивних функцій свиноматок УВБ-1, забійних і м'ясних якостей підсвинків різних поєднань за новими селекційно-генетичними параметрами. Висвітлено вплив морфо-функціональних особливостей вимені свиноматок УВБ-1 на розвиток поросят. Проведено комплексні порівняльні наукові дослідження господарсько корисних ознак і окремих біологічних особливостей чистопородних, помісних і гібридних свиней, одержаних за внутрішньопородного, породно-лінійного та міжпородного розведення за умов інтенсивної технології свинокомплексів Лісостепової зони України. Доведено можливість підвищення генетичного та продуктивного потенціалів свиней внутрішньопородного типу УВБ-1 великої білої породи.

 • Селекційно-генетична диференціація та деякі біологічні особливості імпортних генотипів свиней великої білої породи

           Вивчено селекційно-генетичну диференціацію та біологічні особливості імпортних генотипів свиней великої білої породи. Встановлено, що генеалогічні лінії, які входять до структури стада свиней англійської селекції ВАТ "Племзавод "Степной", є диференційованими за імуногенетичними характеристиками та продуктивними якостями. З'ясовано, що поєднання кнурів датської та французької селекції зі свиноматками англійської селекції позитивно впливає на відтворювальну здатність останніх і сприяє підвищенню м'ясних якостей молодняку кросованого походження.

 • Вивчити внутріпородні поєднання генотипів свиней великої білої породи вітчизняної та зарубіжної селекцій на етапі закладки нових генеалогічних структур

           Вперше за однакових виробничих умов встановлено ефективність внутрішньопородних поєднань свиней української, естонської, англійської та німецької селекцій у великій білій породі. Досліджено вплив плідників зарубіжної селекції на продуктивні якості вітчизняних генотипів з метою визначення доцільності їх використння у процесі формування нових генеалогічних структур. Встановлено найбільшу ефективність поєднання свиноматок української з кнурами естонської та англійської селекцій. Зазначено, що за даних умов у піддослідних тварин не спостерігається погіршення якості продуктів забою, а відгодівельні показники поліпшуються. З урахуванням одержаних результатів закладено три заводські лінії (Валле 3 009, Кюукки 3 089, Славутича 6 161) та родини (Волшебниці 1 880, Тайги 1 734, Сої 58). На підставі принципів модальної селекції запропоновано нові критерії відбору родоначальників генеалогічних структур і встановлено ефективність використання даних показників.

 • Удосконалення продуктивних та племінних якостей свиней великої білої породи у племінних господарствах Сумщини

           Досліджено питання щодо удосконалення репродуктивних, відгодівельних і м'ясних якостей свиней великої білої породи у племзаводах Сумщини. Розвинуто методи створення заводських ліній кнурів і родин свиноматок, заводських типів і спеціалізованих ліній, а також з'ясовано шляхи використання генотипів великої білої породи англійської, німецької, шведської й естонської селекції та їх роль у підвищенні продуктивних якостей свиней української селекції. Наведено дані щодо продуктивності свиноматок ліній, родин і типів, росту та розвитку молодняку різних генотипів, відгодівельних і м'ясних якостей, морфологічних і біохімічних показників крові. Показано фізико-хімічний склад м'яса та сала, а також економічну ефективність використання генотипів закордонної селекції.

 • Удосконалення свиней породи дюрок при чистопородному розведенні та ефективність використання її в схрещуванні

           Дисертацію присвячено питанням розробки методичних підходів удосконалення породи дюрок в умовах Півдня України з використанням свиней чеської, американської, англійської, датської селекції, створенню племінного стада з поліпшеними репродуктивними якостями маток та визначенню ефективності використання породи в схрещуванні з великою білою англійською. Досліджено, що спрямоване використання в якості материнської основи чеської популяції, а в якості батьківської - американської, англійської та датської, стало ефективним методом удосконалення породи дюрок. На цій підставі в умовах ВАТ "Племзавод Степной" створено племінне стадо свиней породи дюрок української селекції, яке за репродуктивними якостями маток перевищує кращі світові аналоги. Використання породи дюрок у схрещуванні з великою білою англійською позитивно впливає на відгодівельні й м'ясні якості помісей. Більш ефективним виявилося поєднання, де материнською основою була порода дюрок.

 • Продуктивність свиней української степової білої породи при чистопородному розведенні та схрещуванні

           Проведено комплексну оцінку репродуктивних, відгодівельних якостей сучасних генотипів свиней української степової білої породи у чистопородному розведенні та під час використання їх у дво- і трипородному схрещуванні з кнурами скоростиглих і спеціалізованих м'ясних порід. Одержано нові дані щодо інтенсивності росту, відгодівельних та забійних якостей тварин, деяких біохімічних показників крові, морфологічних та фізико-хімічних показників м'язової та жирової тканин. Вперше визначено показники комбінаційної здатності ліній і родин за репродуктивними ознаками. Досліджено стресостійкість та резистентність дослідного молодняка. Обгрунтовано економічну ефективність використання даних генотипів свиней у системі схрещування півдня України.

 • Технологія виробництва і ефективність використання силосу з амаранту у раціонах великої рогатої худоби

           Наведено результати досліджень щодо технології виробництва, якості та ефективності використання у раціонах молодняка великої рогатої худоби силосу з араманту та суміші кукурудзи (50 %) й амаранту (50 %) за умов Лісостепу України. Визначено оптимальні параметри технології заготівлі амарантного силосу, його якості з урахуванням різних фаз вегетації культури, співвідношенням вихідної сировини та застосуванням хімічних консервантів. Досліджено фактичні коефіцієнти перетравності поживних речовин амарантного силосу та його енергетичну цінність

 • Ефективність використання асканійських кросбредних баранів на матках дніпропетровського типу асканійської м'ясо-вовнової породи з кросбредною вовною

           Теоретично обгрунтовано та практично реалізовано можливість використання асканійських кросбредних баранів на вівцях дніпропетровского типу з метою підвищення генетичного потенціалу популяції овець. Вивчено корелятивні зв'язки основних селекціонованих ознак овець даного типу та нащадків асканійських кросбредів з типом завитка вовни під час народження. Установлено, що за показниками вовнової продуктивності кращими були ярки та баранчики з середнім та крупним завитками. Визначено варіанти підбору баранів до маток для одержання нащадків з однотипною вовною бажаного типу.

 • Ефективність використання різних білкових добавок при одержанні in vitro ембріонів великої рогатої худоби

           Досліджено ефективність використання різних сироваток на етапах дозрівання ооцит-кумулюсних комплексів in vitro і культивування одержаних після запліднення ембріонів великої рогатої худоби. Визначено перевагу використання у системі in vitro естральної сироватки крові корів з індукованою поліовуляцією, одержаної від донорів з високим виходом ембріонів. Встановлено наявність взаємозв'язку рівня мейотичного дозрівання ооцитів і концентрації ендогенного естрадіолу та beta-глобулінової фракції білка у сироватках, якими доповнено культуральне середовище. Вивчено вплив на даний процес in vitro екзогенних гормонів і факторів росту. Показано позитивний вплив комбінованого використання сироваток крові, одержаних у різні фази естрального циклу корів. Досліджено здатність до розвитку ембріонів, одержаних in vitro, у середовищі без ко-культури.

 • Ефективність схрещування баранів м'ясної породи олібс з матками дніпропетровського типу асканійської м'ясо-вовнової породи

           Теоретично й експериментально обгрунтовано використання баранів м'ясної породи олібс на матках дніпропетровського типу асканійської м'ясо-вовнової породи за умов степової зони України. Проведено комплексні наукові дослідження та вивчено фенотипові ознаки, біологічні особливості чистопородного молодняку дніпропетровського типу та помісей першого покоління за олбісом. Надано порівняльну оцінку основним господарсько-корисним ознакам овець, визначено динаміку гістологічної будови шкіри та гематологічних показників, а також взаємозв'язок основних селекційних ознак в популяції дослідних тварин.

 • Ефективність різних концентрацій цинку в раціонах кнурів- плідників і свиноматок

           Встановлено, що ефективний вплив на репродуктивну здатність і продуктивність кнурів та маток має цинк в концентрації 120 мг/кг сухих речовин в раціонах, збалансованих за всіма поживними речовинами. Викладено матеріал по впливу різних концентрацій цинку (40, 87, 120, 160 і 200 мг/кг СР) на споживання і перетравлення поживних речовин, забезпеченість енергією, баланс азоту, стан здоров'я, процеси росту, спермопродукцію, запліднюючу здатність кнурів-плідників, багато та великоплідність маток і якість їх потомства.

 • Обгрунтування методів оцінки племінної цінності великої рогатої худоби в молочних стадах

           Апробовано розроблені методи оцінки племінної цінності великої рогатої худоби на прикладі чорно-рябої молочної породи (дослідні господраства "Українка Слобідська" та "Кутузівка"). Оцінено селекційно-генетичні параметри (спадковість, повторюваність, генетичні та фенотипічні кореляції) для комплексу господарсько-корисних ознак (молочна продуктивність, показники відтворення та продуктивне довголіття). Встановлено, що між молочною продуктивністю корів та їх відтворною здатністю існує генетичний антагонізм. Розроблено селекційний індекс для добору молочної худоби, що включає оцінки племінної цінності (BLUP, "модель тварини") за надоєм, коефіцієнтом відтворної здатності та вживаністю протягом перших трьох лактацій, які впливають на економічну значимість даних показників і повторюваність оцінок племінної цінності. Зазначено, що значення селекційного індексу описують майже 40 % мінливості середньорічного доходу від корови. Оцінка корів з використанням індексу показала, що найбільшу племінну цінність мають напівкровні та 3 / 4-кровні за голштинською породою корови. Основними поліпшувачами за комплексом ознак з високою повторюваності оцінок племінної цінності виявилися бугаї Роджер 18, Майкл 154, Стролх 9535, Патріот 7822, Сувенір 88, Ескімо 76.

© 2007-2018 vbs.com.ua