От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Морфолого-таксаційна структура букняків Бескидів : Автореф. дис... канд. с.- г. наук: 06.03.02 / І.С. Ільків; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Коротко

Морфолого-таксаційна структура букняків Бескидів

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 03:26:54

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Ільків Іван Стефанович

УДК 630*228, 630*531, 630*536МОРФОЛОГО-ТАКСАЦІЙНА СТРУКТУРА

БУКНЯКІВ БЕСКИДІВ
.03.02 –лісовпорядкування та лісова таксація
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук

Київ –


Дисертацією є рукопис


Роботу виконано в Українському державному лісотехнічному університеті Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник –кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Горошко Мирон Петрович,

Український державний лісотехнічний університет, завідувач кафедри лісової таксації та лісовпорядкування


Офіційні опоненти: - доктор сільськогосподарських наук, професор

Рябчук Василь Петрович,

Український державний лісотехнічний університет, завідувач кафедри ботаніки, деревинознавства і недеревних
ресурсів лісу

- кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кічура Володимир Петрович,

Закарпатське обласне управління лісового господарства,

заступник начальника


Провідна установа –Інститут екології Карпат НАН України, відділ охорони природних екосистем, м. Львів


Захист відбудеться „ 2 ” лютого 2005 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.09 у
Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус
3, ауд. 65.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці НАУ за адресою: 03041, м.Київ-41, вул. Героїв оборони, 13,
навчальний корпус 4, к. 41.


Автореферат розісланий „ 23 ” грудня 2004 рокуВчений секретар

спеціалізованої вченої ради Кравець П.В.


Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. У межах України з усіх листяних порід за площею і запасом насадження з участю бука лісового
(Fagus sylvatica L.) посідають друге місце після дуба звичайного (Quercus robur L.). В умовах Львівщини букові
ліси займають 20,9 % площі вкритих лісовою рослинністю земель і мають велике господарське, екологічне та
соціальне значення.

Лісові масиви Бескидів розташовані на першому гірському валі північного мегасхилу Карпат й утворені з бука
лісового, ялини звичайної (Picea abies (L.) Karst.), ялиці білої (Abies alba Mill.) з домішками інших деревних
порід. Саме тут, у Бескидах, за даними багатьох дослідників, проходить межа суцільного поширення бука
лісового. Згідно з попередніми дослідженнями, до початку інтенсивного освоєння цього реґіону букові ліси
займали близько 60% площі. Але невеликі висоти гір, їх пологі схили, розвинута мережа доріг, добрі кліматичні
умови сприяли інтенсивному розвитку сільського та лісового господарства в Бескидах. Упродовж декілької століть
це призвело до значного зменшення частки букових лісостанів та їх заміни на насадження більш швидкорослих, але
менш стійких порід, зокрема ялинових. У ХІХ і ХХ століттях букові ліси Карпат зазнали значного техногенного
впливу. Вони стали об’єктом численних господарських та наукових експериментів. Усе це різною мірою позначалося
на стані і стабільності лісових масивів взагалі та букняків зокрема.

Здійснені раніше дослідження букових насаджень свідчать про порушення їх природної структури, що впливає на
виконувані ними фізіологічні, екологічні та захисні функції, призводить до погіршення екологічної ситуації в
реґіонах та природних катастроф, які почастішали останнім часом. Складені в повоєнний період на основі
вивчення природних букових насаджень нормативи в сучасних умовах потребують уточнення, оскільки сьогодні у
Бескидах майже не залишилося незайманих людиною букняків, за винятком ділянок, що містяться у важкодоступних
місцях або охороняються. Сучасна тенденція переходу від утилітарного до соціального використання лісових
екосистем вимагає детальнішого вивчення не лише стовбура окремих рослин, але й інших морфологічних частин
дерев та цілих насаджень, серед яких чільне місце належить кронам дерев та всьому намету насаджень. Хоча
попередніми дослідженнями охоплено значне коло питань росту, розвитку та продуктивності букових насаджень, але
окремі питання морфолого-таксаційної структури вивчені ще недостатньо. Тому дослідження сучасних лісівничих,
таксаційних і морфологічних особливостей будови модальних букових насаджень Бескидів та прогноз їх розвитку на
майбутнє є актуальним питанням лісової науки і практики.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. У роботі наводяться результати вивчення морфологічної
структури букняків у Бескидах, яке триває й досі. Тема є складовою частиною напряму наукової діяльності
кафедри лісової таксації та лісовпорядкування Українського державного лісотехнічного університету “Багатомірна
оцінка структури і динаміки фітомаси деревостанів для вдосконалення інвентаризації лісових ресурсів (на

См. также:
 • Cerasus avium (L.) Moench в Українських Карпатах: морфолого-біологічні особливості та поширення

           Установлено, що в Українських Карпатах C. avium поширена переважно в лісах на південно-західних мегасхилах. Досліджено початкові етапи її онтоморфогенезу. Розглянуто варіювання основних морфометричних показників. Вивчено вплив вертикальної зональності на ріст і розвиток вегетативних і генеративних органів C. avium. Визначено вплив екологічних факторів на ритми сезонного розвитку рослин. Виявлено, що екологічний оптимум виду реалізується в середньому гірському поясі. Зазначено, що одержані дані про її морфолого-біологічні особливості можуть застосовуватися для відновлення природних популяцій виду та збереження у місцевому генофонді. Запропоновано створити сім генетичних резерватів C. avium у Карпатському регіоні, організувати розсадники та одержати штучні лісові культури.

 • Рід Juglans L. (Juglandaceae) в Україні (морфолого-біологічні та географічні особливості, систематичне положення та народногосподарське значення)

  : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 [Електронний ресурс] / Світлана Леонідівна Жигалова; НАН України; Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного. — К., 2007. — 21 с. — укp.

 • Розробка методів РЕМ-фотограмметрії та морфолого-фрактального аналізу (на прикладі дослідження деструкції кісткової тканини)

           Запропоновано інтерактивний метод тривимірної обробки РЕМ-зображень на підставі оператора Марра. Здійснено модифікацію кореляційного ототожнення ідентичних точок РЕМ-стереозображення. Створено метод автоматичної "зшивки" різномасштабних РЕМ-зображень з використанням дескрипторів Уолша. Запропоновано оцінювати якість ототожнення відповідних областей сегментів двох зображень за подібністю форми та параметрами орієнтації цільової функції ідентифікації, а також застосовувати метод Кригінга для розв'язання задачі визначення порогових значень під час цифрової обробки РЕМ-зображень. Здійснено кількісну оцінку структурних змін, які відбуваються у трубчастих кістках за умов тривалого надходження радіонуклідів до організму, що дає змогу з'ясувати механізми розвитку остеопроцесів. Теоретично обгрунтовано принципи фрактальності для кількісного аналізу випадкових нерегулярних цифрових моделей поверхонь деструкції кісткової тканини. Розроблено методи визначення фрактальних розмірностей цифрових моделей мікрорельєфу.

 • Морфолого-культуральні та фізіологічні особливості Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. et Hans. sensu. lato

           Робота присвячена вивченню ряду морфолого-культуральних та фізіологічних ознак штамів F.oxysporum, вилучених з грунту та зернових культур різних регіонів України. Статистично доведена більша мінливість морфології макро- та мікроконідій грунтових штамів порівняно з рослинними. Ознака ширини макро- і мікроконідій більш стабільна, ніж їх довжина. Виявлена значна фітотоксична активність всіх штамів F.oxysporum. Дослідження активності ряду ферментів популяцій F.oxysporum виявило, що у штамів, вилучених з рослинних субстратів, провідна роль належала гідролітичним ферментам, а у грунтових штамів активнішими були окисно-відновні. Вперше встановлена здатність вивчених штамів адаптуватися до широкого діапазону концентрацій джерел вуглецю в середовищі. Це пояснює легкий перехід всіх вивчених штамів від оліготрофії до сапротрофії та паразитизму. Отримані дані про здатність кожного з штамів F.oxysporum поєднувати ознаки r- і К-типів життєвої стратегії.

 • Структура общества

  1. Сущность общества 3
  2. Основные сферы общества 6
  Вывод 13
  Литература 15


 • Діяльність та її структура

  1. Поняття діяльності. 3
  2. Праця і виробництво як види діяльності. 5
  3. Суть механізму людської діяльності 7
  Список використаної літератури 9

 • Власність та її структура

  ПЛАН
  Вступ 3
  1. Сутність поняття власність 4
  1.1. Еволюція власності 5
  1.2. Типи, види й форми власності 8
  2. Відносини власності в Україні 11
  2.1. Сучасний стан відносин власності в Україні 11
  2.2. Сутність перехідного періоду 13
  2.3. Необхідність різних форм власності в ринковій економіці 13
  3. Роздержавлення та приватизація власності в Україні 16
  3.1. Межі роздержавлення 18
  3.2. Шляхи роздержавлення власності 20
  3.3. Способи приватизації 23
  Список використаної літератури 28


 • Структура соціологічного знання

  Структура соціологічного знання

 • Організаційна структура підприємства

  План

  1. Організаційна структура підприємства. 3
  Галузеві особливості структури підприємства 4
  Виробнича структура підприємства 7
  2. Форми стимулювання праці. 10
  Стимулювання праці на прикладі підприємства 13
  3. Економіка України за 10 років незалежності (1991 – 2001 р.) та роль інженера-економіста в подальшому розвитку економічних процесів держави. 18
  Досягнення, прорахунки, утрати 1991-1994 р. 25
  Досягнення, прорахунки, утрати 1995-1999 р. 26
  Досягнення, прорахунки, утрати 1999-2000 р. 27
  Використана література: 32 • СТРУКТУРА ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

  ВСТУП 3
  1. Структура податкової міліції 4
  2. Повноваження податкової міліції 7
  ВИСНОВОК 10
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 11

 • Психологічна структура культів

  План
  Вступ 3
  1. Ознаки деструктивного культу 4
  2. Чотири основних типів культів 7
  3. Психологічна структура культів 10
  4. Хто піддається впливові культів 14
  Висновок 17
  Література 18


 • Організаційна структура підприємства

  Організаційна структура підприємства

 • Організаційна структура підприємства

  Організаційна структура підприємства

 • Запорізька Січ, її структура і значення

  План
  1. Виникнення Запорізької Січі 3
  2. Структура Запорізької Січі 5
  3. Роль Запорізької Січі в відродженні української державності 11
  Література 14


© 2007-2019 vbs.com.ua