От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Морфологічна характеристика органів сечової системи великої рогатої худоби, вирощеної на забрудненій радіонуклідами території : Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / Р.С. Данкович; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Коротко

Морфологічна характеристика органів сечової системи великої рогатої худоби, вирощеної на забрудненій радіонуклідами території

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 03:26:56

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ДАНКОВИЧ РОМАН СТЕПАНОВИЧУДК: 631.438:636.09.611

МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ, ВИРОЩЕНОЇ НА ЗАБРУДНЕНІЙ
РАДІОНУКЛІДАМИ ТЕРИТОРІЇ

16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук


Київ - 2004


Дисертацією є рукописРобота виконана у Львівській національній академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького, Міністерства
аграрної політики УкраїниНауковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор

Урбанович Павло Павлович,

Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького, професор кафедри патологічної
анатомії і гістології


Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор

Горальський Леонід Петрович,

Державний агроекологічний університет України,

завідувач кафедри анатомії і гістології


кандидат ветеринарних наук, доцент

Папченко Іван Васильович,

Білоцерківський державний аграрний університет,

доцент кафедри патологічної анатомії і ветеринарно-санітарної експертизи


Провідна установа – Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної

медицини УААН, лабораторія патоморфології, м. Харків,

Міністерство аграрної політики України


Захист дисертації відбудеться “15”грудня 2004 р. о 10годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03 в Національному аграрному університеті за адресою: 03041,
м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15, Навчальний корпус №3, ауд. №65.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м.
Київ-41, вул. Героїв Оборони 11, навчальний корпус №10


Автореферат розісланий “11” листопада 2004 р.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради ________________________ Міськевич С. В.Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС значна частина території України зазнала
радіоактивного забруднення (В. Г. Баряхтар, 1995; Б. С. Пристер, 1996; А. П. Картиш, 1996; М. І. Руднев, 1997;
А. М. Сердюк, 1997; В. А. Бобылева, 2002). На частині забруднених територій постійно ведеться
сільськогосподарська діяльність, основною складовою якої є тваринництво. Вирощування тварин на місцевості з
підвищеним радіаційним фоном та годівля їх кормами місцевого походження піддають їх організм постійному
зовнішньому та внутрішньому опроміненню. У зв’язку з цим, важливою проблемою ветеринарної медицини є вивчення
впливу радіації на організм тварин (Л. П. Горальський, Г. А. Красніков, 1995; Б. В. Борисевич, 1996;
М. В. Демчук та співавт., 1998; П. П. Урбанович та співавт., 2002).

На сьогоднішній день, в експерименті, досить детально вивчено вплив опромінення на організм тварин (Н. А.
Краевский, 1957; П. А. Карташов, 1978; А. М. Левина и др., 1978; А. Е. Иванов и др., 1982; В. В. Борисова,
1990; Мakoto Otsuka et all, 1990; J. Neel, 1990; Ю. И. Москалев, 1991). Більшість таких досліджень виконана на
лабораторних тваринах, із застосуванням різних методів опромінення, що нерідко призводило до значної
розбіжності отриманих результатів. Разом з тим, дослідженням впливу малих доз радіації на організм тварин у
природних умовах, протягом тривалого часу не приділяли належної уваги. І тільки після масштабних ядерних
катастроф, найбільшою з яких стала аварія на Чорнобильській АЕС, дещо зростала кількість повідомлень,

См. также:
 • Морфологічна характеристика органів імунної системи молодняка великої рогатої худоби, вирощеного на радіактивно забрудненій місцевості

           Проведено радіологічні, гематологічні, а також гістологічні, гістохімічні та морфометричні дослідження тимуса, селезінки та лімфатичних вузлів клінічно здорових тварин трьох вікових груп (21 - 30-добових, 6 - 7 та 18 - 24-місячних), що мали постійний контакт з низькими дозами іонізуючого випромінювання. Встановлено відносні та абсолютні показники основних морфологічних структур досліджених органів, які свідчать про негативний вплив іонізуючої радіації на організм тварин. Виявлено, що у молодняка, який постійно перебуває на територіях з підвищеним рівнем іонізуючого випромінювання, виникають певні морфофункціональні зміни в органах імунної системи, які з віком дещо нормалізуються. Визначено, що імунокомпетентні органи, особливо тимус, у тварин молодшого віку значно вразливіші до тривалого впливу низьких доз радіації, ніж у дорослих. Периферійна ланка імунної системи характеризується збідненням клітинними елементами паренхіми селезінки та лімфатичних вузлів.

 • Морфофункціональна характеристика червоного кісткового мозку молодняку великої рогатої худоби, вирощеного на забрудненій радіонуклідами території

           Вперше проведено вивчення морфофункціонального стану червоного кісткового мозку молодняку великої рогатої худоби різного віку (4-6 тижневих, 6-7 та 18-24-місячних), вирощеного на забрудненій радіонуклідами території, під час якого встановлено абсолютні та відносні морфологічні показники червоного кісткового мозку і крові. З'ясовано деякі показники природної резистентності (кількість Т- і В-лімфоцитів, рівень бактерицидної та лізоцимної активності сироватки крові) у молодняку великої рогатої худоби. Виявлено кореляцію між змінами гематологічних показників і змінами морфофункціонального стану кісткового мозку у тварин на забруднених радіонуклідами територіях. Встановлено, що у тварин, які постійно перебували на територіях із підвищеним рівнем іонізуючого випромінювання, виникають певні морфофункціональні зміни в червоному кістковому мозку, які з віком дещо посилюються. У червоному кістковому мозку зменшується площа мієлоїдної тканини, а збільшується площа, зайнята кістковими балками і жировими клітинами. В самій мієлоїдній тканині кісткового мозку помітно зменшується щільність заселення клітинними елементами, а також спостерігається вогнищеве збіднення її клітинними елементами. У кістковій тканині виявляються вогнища розсмоктування, утворення порожнин і заростання її фіброзною тканиною (особливо у 18-24-місячних тварин), змінюється співвідношення між клітинними елементами червоного кісткового мозку. Зроблено висновок, що такі зміни свідчать про послаблення функціонування кровотворної та імунної систем, що робить нормалізацію функціонування організму без внесення коректив у технологію їх утримання проблематичним.

 • Планування сім'ї у жінок, які мешкають на забрудненій радіонуклідами території

           На підставі клініко-лаборатних і функціональних методів ддослідження вивчено порівняльні аспекти різних методів контрацепції у жінок, які мешкають на забрудненій радіонуклідами території, а також особливості формування та функціонального фетоплацентарного комплексу залежно від ступеня радіаційного забруднення. Науково обгрунтовано, розроблено та впроваджено практичні рекомендації щодо попередження непланованої вагітності з переходом на профілактику акушерських і перинатальних ускладнень за допомогою поетапного використання гормональних і фітопрепаратів.

 • Особливості морфогенезу лімфоїдних органів у плодів великої рогатої худоби

  : автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 [Електронний ресурс] / Марина Олексіївна Лєщова; Національний аграрний ун-т. — К., 2007. — 21 с. — укp.

 • Епізоотологічний моніторинг, профілактика та системи ліквідації лейкозу великої рогатої худоби в Україні

           Розглянуто закономірності просторово-часового розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби (ВРХ), охарактеризовано напруженість епізоотичного процесу, а також показано основні шляхи виділення вірусу лейкозу (ВЛ) ВРХ із організму хворих тварин та шляхи передачі збудника. Визначено стадійність епізоотичного процесу у разі спонтанного лейкозу, яка характеризується наявністю стадій розвитку, максимального підйому та відсутністю стадій згасання. Підтверджено взаємодію трьох ланок епізоотичного ланцюга в епізоотичному процесі лейкозу ВРХ і провідну роль у ньому джерела збудника інфекції. Експериментально встановлено, що уже за шість годин після введення тваринам вірусовмісної крові вони є потенційним джерелом збудника інфекції. Проаналізовано динаміку та особливості перебігу епізоотичного та інфекційного лейкозного процесу у тварин-гнотобіотів (ягнят і поросят), ВРХ та овець, які зазнали радіоактивного опромінення у різних дозах, а також за асоційованого перебігу лейкозу та анаплазмозу. Встановлено, що розповсюдження лейкозу не зумовлено дією понадфонованого опромінення радіонуклідами у зоні аварії ЧАЕС. Експериментально доведено, що ВРХ незалежно від породи, віку, годівлі, утримання, дії понадфонового опромінення радіонуклідами однаково чутливадо ВЛ за умов парентерального його введення. Доведено роль колостральних антитіл у забезпеченні підвищеної стійкості телят до зараженої ВЛ ВРХ. Розробка, теоретичне та експериментальне обгрунтування різних систем протилейкозних заходів, в тому числі прискореного методу, дало змогу запровадити в Україні широкомасштабний контроль епізоотичної ситуації, різко знизити інфікованість тварин ВЛ ВРХ та повністю оздоровити господарства шести областей Західної України.

 • Обгрунтування системи нормованої годівлі молодняка великої рогатої худоби м'ясних порід

           Розроблено нові норми годівлі молодняка великої рогатої худоби м'ясних порід, з використанням яких створено ефективні системи годівлі для західного Лісостепу, Полісся та передгірської й гірської зони Карпат, що сприяє повному задоволенню потреби тварин в енергії, поживних і біологічно активних речовинах. Досліджено споживання сухої речовини, перетравність поживних речовин, доступність та ефективність використання енергії в організмі молодняка м'ясної худоби вітчизняної й зарубіжної селекції. Вивчено потребу молодняка великої рогатої худоби м'ясних порід в енергії, поживних і біологічно активних речовинах залежно від породи, статі, віку, умов утримання, рівня та концентрації обмінної енергії в раціоні та його повноцінності. Встановлено математичні залежності, на підставі яких розроблено орієнтовні норми годівлі. Розроблено та впроваджено рецепти мінеральних преміксів для організації повноцінної годівлі молодняка в різних зонах західної України. Розроблено комп'ютерні програми для визначення потреби молодняка в кормах, поживних речовинах та проведення аналізу раціонів за деталізованими нормами, що має суттєве значення за умов інтенсивного ведення тваринництва для оперативного управління технологічними процесами у м'ясному скотарстві.

 • Епізоотологічний моніторинг та удосконалення системи боротьби з туберкульозом великої рогатої худоби у господарствах України

           Відзначено, що останні 30 років від реагуючої на туберкулін великої рогатої худоби (ВРХ) збільшилось виділення атипових мікобактерій, зокрема M. smegmatis, M. fortuitum, M. phlei, M. vaccae до 86,2 % від загального числа виділених мікобактерій, що значною мірою ускладнює проведення діагностичних і оздоровчих заходів, особливо за умов повторного виникнення захворювання на туберкульоз. Показано доцільність використання комплексного методу діагностики для визначення природи позитивних реакцій на туберкулін у благополучних господарствах, що дозволяє підтвердити або спростувати діагноз на туберкульоз протягом 60 - 90 діб. Доведено, що важливе значення у системі заходів боротьби з туберкульозом мають випадки повторного захворювання. Визначено, що у 5,3 % випадків причиною повторних спалахів є анергія на туберкулін у хворих тварин, у 71 % неблагополучних стосовно туберкульозу господарствах хвороба виникає повторно внаслідок неповного проведення комплексу заходів у разі оздоровлення стада і у 15,8 % повторні спалахи зумовлені новим занесенням туберкульозного збудника хворими тваринами або незнезараженими молочними продуктами. Для виявлення тварин з анергією рекомендовано застосовувати комплексне дослідження тварин з використанням реакції зв'язування комплементу (РЗК). Зазначено, що у неблагополучних стадах, де за методом РЗК виявляють від 2,8 до 3,2 % хворих тварин, анергічних до туберкуліну, оздоровлення стад слід здійснювати шляхом повної заміни поголів'я здоровою худобою. Зроблено висновок, що вирішальне значення має застосування комплексного методу діагностики у неблагополучних щодо туберкульозу господарствах, де худоба одночасно уражена збудником туберкульозу та сенсибілізована до туберкуліну атиповими або вакцинними штамами мікобактерій. За результатами господарчих досліджень з'ясовано, що за допомогою комплексного методу є можливим їх оздоровлення від туберкульозу. Визначено, що стада ВРХ, де реакції на туберкулін зумовлені атиповими бактеріями, слід вважати благополучними щодо туберкульозу, а сенсибілізованих до туберкуліну тварин - здоровими.

 • Удосконалення діагностики лейкозу великої рогатої худоби

           Вивчено епізоотичну ситуацію та розроблено імуноферментну тест-систему для діагностики лейкозу великої рогатої худоби (ВРХ). З'ясовано наявність значного та нерівномірного поширення цієї хвороби у ВРХ у світі. Зазначено, що більшість країн з розвинутим тваринництвом промислового типу є неблагополучним щодо цієї хвороби. Серед 15-ти країн, які шляхом реалізації оздоровчих засобів досягли епізоотичного благополуччя, 13 належать до Європейського Союзу, більшу кількість випадків захворювання на лейкоз установлено у країнах Східної Європи. Показано, що в Україні епізоотична ситуація загострилася з 1995 р. та має тенденцію до покращання з 1998 - 1999 рр., а безпосередньо на Харківщині має місце стійке зниження рівня превалентності спостережено з 2003 р. Показано більш високу чутливість імуноферментної діагностики лейкозу у порівнянні з традиційною реакцією імунодифузії. Обгрунтовано необхідність розробки вітчизняної імуноферментної тест-системи. Створений діагностичний набір відповідає вимогам чутливості та специфічності, який передбачає використання як антигену рекомбінантних білків p24 та qp51 вірусу лейкозу ВРХ. Під час проведення комісійних випробувань розробленої тест-системи специфічність набору дорівнювала 96,0 %, чутливість - 100 %. Під час проведення серійних діагностичних досліджень проб сироватки крові ВРХ з використанням розробленого набору виявлено на 7,5 - 22,1 % більше серопозитивних тварин, ніж у разі застосування реакції імунодифузії.

 • Формування регіонального ринку м'яса великої рогатої худоби

           Розкрито суть ринку як економічної категорії, визначено необхідні елементи його інфраструктури та особливості формування на радіоактивно забруднених територіях. Вивчено нормативно-правову базу ринку м'яса великої рогатої худоби, його сучасний стан та вплив основних факторів на функціональну стабільність. Розроблено й обгрунтовано рекомендації щодо підвищення попиту та зростання пропозиції на м'ясо великої рогатої худоби, зниження собівартості його виробництва та державної підтримки товаровиробників екологічно чистого м'яса великої рогатої худоби у зоні радіоактивного забруднення.

 • Рикетсіозний кон'юнктивокератит молодняку великої рогатої худоби

           Досліджено клінічні особливості і характер перебігу рикетсіозного кон'юнктивокератиту молодняку великої рогатої худоби. Встановлено, що недостатня зрілість лімфоїдного шару кон'юнктиви - відсутність світлих гермінативних центрів у лімфоїдних вузликах, слабовиражена макрофагальна та плазмоцитарна диференціація, які досягають належного розвитку у дорослих тварин, сприяє виникненню захворювання. Виявлено, що рикетсіозний кон'юнктивокератит уражує молодняк перших 11-ти місяців життя, визначено стадії його перебігу: сльозну, серозно-ексудативну, корнеально-десквамативну, корнеально-ерозивну, корнеально-перфоративну та гнійно-офтальмічну. Як експрес-діагностику захворювання рекомендовано використовувати мікроскопію препаратів-зскребів, що виявляють коко- та паличкоподібні форми мікроорганізмів, розвиток яких пов'язаний з цитоплазмою десквамованих плоскоклітинних елементів кон'юнктиви. Встановлено, що рикетсіозний кон'юнктивокератит супроводжується інтенсивною запальною реакцією кон'юнктиви, значним її набряком, майже повним зникненням зі складу епітеліального шару келихоподібних клітин, плоскоклітинною метаплазією, інтенсивною десквамацією епітелію. Виявлено, що в епітелію рогівки відбуваються дистрофічні зміни, він посилено десквамується, вогнищево оголюється строма рогівки, яка під дією ексудату на окремих ділянках розпадається, що призводить до перфорації рогівки. З'ясовано, що лікування рикетсіозного кон'юнктивокератиту енроксилом більш ефективне (80 %), ніж тетрацикліном (64,3 %), а найкращий результат одержано завдяки інтрапальпебральному ін'єктуванню розчинів (раз на добу протягом 6-7 днів) тетрацикліну (76,3 %) та енроксилу (86,7 %).

 • Формування і функціонування ринку великої рогатої худоби

           Досліджено особливості формування ринку великої рогатої худоби за сучасних умов. Розглянуто теоретичні та методичні основи і практичні аспекти формування ринку великої рогатої худоби, визначено сучасний стан, тенденції розвитку цього ринку, систему ціноутворення та державної підтримки товаровиробників. Проведено аналіз законодавчої бази і її впливу на розвиток тваринницької галузі та торговельного механізму продукції тваринництва. Узагальнено та оцінено існуючі форми торгівлі великою рогатою худобою в Україні та економічні відносини між агентами цього ринку. Наведено регламент і взірцеве положення щодо організації та проведення перших обласних аукціонів товарної худоби, котрі взяті за основу під час розробки Положення "Про організацію та проведення аукціону живої худоби та птиці". Надано рекомендації щодо удосконалення системи підтримки товаровиробників м'яса великої рогатої худоби з урахуванням державної підтримки в розрахунку на голову. Запропоновано нову систему заготівлі худоби (аукціони) та нові підходи до формування цін на м'ясо великої рогатої худоби через надання ціни підтримки, вдосконалення взаємовідносин між товаровиробниками і переробними підприємствами та систему державної підтримки закупівельних цін і доходів товаровиробників. Зважаючи на перспективи щодо вступу України до світової організації торгівлі визначено проблеми, які можуть виникнути під час функціонування ринку великої рогатої худоби та запропоновано заходи щодо їх усунення.

 • Етіологія, патогенез і патоморфологія остеодистрофії великої рогатої худоби

           Дисертацію присвячено вивченню стану кістяка та кісткового мозку корів на підставі застосування методу трепанобіопсії. Розроблені чотири основні конструкції трепанів. Проведено гістологічне, гістохімічне, атомно-абсорбційне дослідження кісткових зразків. Визначено вміст в них остеотропних макро-і мікроелементів як в нормі, так і при остеодистрофії. Запропоновано хімічні методи виявлення в трепанобіоптатах Сa та P. Розроблено метод визначення в кістковому зразку щільностей: нативної кістки, сухої кістки, органічного матриксу, мінеральних речовин та індексу мінералізації. Вивчено стан кістяка при остеодистрофії корів і молодняка, вплив на скелет тривіта. Встановлена ведуча роль остеодистрофії у виникненні остеотендиніта та патології копитець. Встановлені особливості радіаційної остеодистрофії корів в другій та третій зоні радіаційного забруднення. Визначені гістологічні критерії нормальних станів кісткового мозку та його патологічних змін.

 • Ефективність виробництва м'яса великої рогатої худоби в Прикарпатті України

           Наведено результати комплексного дослідження проблеми економічної ефективності та вибору найбільш енергозберігаючих технологій вирощування зернофуражних і кормових культур та виробництва яловичини в Івано-Франківській області. Експериментальним шляхом встановлено взаємозалежність економіки виробництва яловичини в молочному та м'ясному скотарстві від затрат сукупної енергії як найбільш лімітувальних чинників підвищення рівня економічної ефективності виробництваа м'яса великої рогатої худоби в Прикарпатті України. Обгрунтовано основні перспективні показники розвитку галузі скотарства з урахуванням найбільш суттєвого критерію оцінки економічної ефективності - рівня рентабельності та факторів впливу на її підвищення в Прикарпатті України.

 • Туберкульоз молодняку великої рогатої худоби (епізоотологія та діагностика)

           Вивчено епізоотичні особливості та діагностику туберкульозу молодняку великої рогатої худоби (ВРХ). Показано, що епізоотичний процес туберкульозу даного молодняка характеризується інтенсивністю (захворюваністю, інфікованістю, патологічним проявом), розподілом у часі (багаторічними коливаннями, систематичністю) та просторі (територіальною нерівномірністю прояву напруженості, статистичною ендамічністю), розподілом серед різних вікових груп тварин. На інтенсивність прояву епізоотичного процесу туберкульозу молодняка, що перебігає спонтанно, впливає активність сонячної радіації (одиниці Вольфа) - зі збільшенням активності останньої зменшується частота виявлення інфікованих тварин. Визначено прояв алергічної реакції на туберкульоз у телят з 16-денного віку, клінічний прояв у 25-денному віці та патолого-анатомічні зміни, характерні для туберкульозу у 20 - 45-денному віці. Одержані дані щодо епізоотичних особливостей туберкульозу даних тварин і виявлення інфікованих M.bovis телят у період раннього постнатального розвитку змінюють сучасні уявлення про роль тварин цієї вікової групи в епізоотичному процесі туберкульозу. За результатами досліджень розроблено систему оздровлення молодняка ВРХ від туберкульозу.

© 2007-2018 vbs.com.ua