От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Мікробіологічні ризики на шляху отримання питного молока та підходи до їх усунення : Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / Т.Г. Мазур; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Коротко

Мікробіологічні ризики на шляху отримання питного молока та підходи до їх усунення

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-09-11 12:22:16

Національний аграрний університет


Мазур Тетяна ГригорівнаУДК 637.127:576Мікробіологічні ризики на шляху отримання питного молока та підходи до їх усунення
16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія
автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук
Київ–2007

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Білоцерківському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики УкраїниНауковий керівник–

доктор сільськогосподарських наук, професор

Димань Тетяна Миколаївна,

Білоцерківський державний аграрний університет,

завідувач кафедри екотрофології

Офіційні опоненти:

доктор ветеринарних наук, професор

Чорний Микола Васильович,

Харківська державна зооветеринарна академія,

завідувач кафедри зоогігієни


кандидат ветеринарних наук,

старший науковий співробітник

Крижанівський Ярослав Йосипович,

Тернопільська дослідна станція

Інституту ветеринарної медицини УААН,

завідувач лабораторії ветеринарної гігієни

та санітарії молока
Захист дисертації відбудеться “12” вересня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д
26.004.12 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ – 41, вул. Героїв Оборони, 15,
навчальний корпус 3, ауд. 65.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ
– 41, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус 4, ауд. 28.Автореферат розісланий “9” серпня 2007 р.
Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Шевченко Л.В.


Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Екологічна ситуація, стан харчування і здоров’я населення оцінюються провідними вченими як
чинники, що являють собою реальну загрозу національній безпеці України. За таких умов підвищення безпечності
та якості харчових продуктів є одним із найактуальніших і пріоритетних державних завдань. Численні дослідження
вітчизняних науковців (Даниленко І.П. (1979–2005); Хоменко В.І. (1997–2001), Якубчак О.М. (1997–2005), Кравців
Р.Й. (2002), Касянчук В.В. (2005); Крижанівський Я.Й. (1997–2005) та ін.) спрямовані на їх вирішення.

За характером і ступенем небезпечності для здоров’я людини перше місце посідають забруднення харчових
продуктів, спричинені мікрофлорою. Відповідно до переліку харчових продуктів за ступенем забруднення
мікроорганізмами і частотою випадків харчових отруєнь, розробленому Всесвітньою організацією охорони здоров’я,
молоко і молочні продукти віднесені до 1 категорії як ті, що найчастіше служать прямим джерелом харчових
отруєнь. Отже, молоко слід розглядати не лише з позиції задоволення потреби людини у харчових і біологічно
активних речовинах, але й як джерело можливих потенційно небезпечних для здоров’я людини речовин.

Більшість літературних джерел стосовно проблеми бактеріальної санації молока належать до періоду, коли
переважну частку заготівельного молока становило молоко державних сільськогосподарських підприємств, яке
отримувалося за використання машинного доїння і охолоджувалося одразу після цієї операції. За останні 10 років
ситуація з сировинною базою для молокопереробної промисловості в Україні кардинально змінилася. Молоко,
зібране в особистих підсобних господарствах населення, яким притаманна різна культура виробництва, становить
нині понад 80 % заготівельного молока. При цьому збільшилася кількість небезпечних чинників, які впливають на
безпечність та якість продукції, що вимагає нових підходів і регламентацій щодо промислового оброблення та
перероблення молока, а також впровадження новітніх методів бактеріологічного контролю, зокрема
ДНК-технологій.

Прогресивним напрямом досягнення гарантованої безпечності продукції є аналіз ризиків під час їхнього
виробництва і визначення контрольних точок у технологічному процесі. У цьому полягає головний принцип
стратегії НАССР, впровадження якої є важливою умовою реалізації планів нашої держави щодо інтеграції в
європейський економічний простір, вступу до СОТ. На жаль, на молокопереробних підприємствах України ще

См. также:
 • Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання

           На підставі аналізу чинників, що негативно впливають на системи питного водопостачання, науково обгрунтовано логіко-математичну модель комплексної оцінки їх екологічної безпеки. Визначено комплекс основних заходів щодо підвищення екологічної безпеки системи питного водопостачання. Розроблено нові та удосконалено існуючі технологічні схеми та конструкції установок для систем питного водопостачення. Створено блок попереднього очищення для поверхневих і підземних евтрофованих джерел і розроблено методику його розрахунку. Обгрунтовано доцільність доповнення блоку попереднього біологічного очищення каталітичним модулем, що дозволяє знизити концентарцію органічних речовин і загальний зміст тригалометанів в очищеній воді. Проаналізовано можливість вторинного забруднення води у процесі її транспортування та очищення. З використанням одержаних результатів розроблено методику вибору очисних споруд з урахуванням можливості вторинного забруднення води під час транспортування.

 • Науково-технічні засади поліпшення стану питного водопостачання регіонів України

  : автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 [Електронний ресурс] / Лариса Леонідівна Грабовська; Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління. — К., 2009. — 21 с. — укp.

 • Наукове обгрунтування заходів з оздоровлення верхів'я ріки С.Донець - основного джерела питного водопостачання населення південно-східного регіону України

           Надано комплексну еколого-гігієнічну оцінку санітарним проблемам водного джерела за умов антропогенної взаємодії Бєлгородського (Росія) та Харківського (Україна) регіонів. Установлено, що пріоритетно значущим чинником для здоров'я населення та санітарного стану водойми є хімічна складова загального антропогенного забруднення водойми. Науково обгрунтовано та розроблено гігієнічні нормативи (ГДК) щодо наявності у воді 32-х пріоритетних хімічних забруднювачів верхів'я ріки Сіверський Донець. Обгрунтовано гігієнічні заходи з оптимізації умов водокористування населення Харківського регіону. Надано експериментальне обгрунтування гігієнічної ефективності електроімпульсної технології водопідготовки. На молекулярно-організменному рівні обгрунтовано та розроблено структурно-функціональну модель біохімічних механізмів формування патогенетичних порушень в організмі експериментальних тварин внаслідок впливу хімічних забруднювачів водойми. Визначено моніторингові біохімічні кореляти для гігієнічної донозологічної діагностики шкідливого впливу на організм пріоритетних хімічних забруднювачів водного джерела. За результатами досліджень науково обгрунтовано та створено еколого-гігієнічні концепції санітарної охорони оздоровлення верхів'я Сіверський Донець та гігієнічної донозологічної діагностики шкідливого впливу на організм хімічних забруднювачів водойми. Розроблено програму гігінієнічного моніторингу стану водойми - верхів'я ріки Сіверський Донець, заходів з його оздоровлення, оптимізації умов водокористування населення та гігієнічної донозологічної діагностики шкідливого впливу на організм пріоритетних хімічних забруднювачів, що рекомендовано для використання під час проведення еколого-гігієнічних досліджень поверхневих водойм в інших регіонах країни.

 • Закономірності формування та принципи усунення небезпечних ситуацій

  Закономірності формування та принципи усунення небезпечних ситуацій

 • Мікробіологічні та імунологічні аспекти хронічного рецидивуючого сальпінгоофориту

           Вивчений видовий та кількісний слад аеробних і анаеробних аутохтонних і алохтонних мікроорганізмів вмісту цервікального каналу у 1102 жінок, хворих на хронічний рецидивуючий сальпінгоофорит в період загострення. Провідними збудниками запального процесу є гонокок (32,12%), ентеропатогенні ешерихії (29,95%), золотистий стафілокок (22,98%), бактероїди (9,71%), пептокок (3,36%), С.Albicans (1,54%) та інші мікроорганізми (0,36%). Виділення збудників і їх чутливість до антибіотиків підпорядковані сезонним хроноритмам. У пацієнтів формується вторинна імунна недостатність за рахунок зниження абсолютної та відносної кількості Т-лімфоцитів, в тому числі імунорегуляторних Т-лімфоцитів, ІРІ, секреторної функції В-лімфоцитів щодо продукції Ig M і Ig G, фагоцитарної активності і титру комплемента. Ступінь змін показників системи імунітету залежить від природи провідного збудника, що персистує в цервікальному вмісті.

 • Клініко-мікробіологічні особливості некротичного ентероколіту новонароджених

           Обгрунтовано шляхи підвищення ефективності ранньої діагностики некротичного ентероколіту (НЕК) у новонароджених. Представлено результати комплексного клінічного, мікробіологічного й імунологічного обстеження 104-х новонароджених з НЕК I - III стадії захворювання. Одержано дані про частоту розвитку НЕК у новонароджених. Встановлено вірогідні чинники ризику виникнення даної патології. На підставі результатів проведених досліджень наведено клініко-параклінічну оцінку перебігу НЕК залежно від стадії захворювання та розроблено діагностичні критерії НЕК. Визначено особливості функціонального стану системи інтерферону та колонізації кишечнику умовно патогенними мікроорганізмами та вірусами в новонароджених з НЕК. Вивчено особливості розвитку дітей у перші три роки життя, які перенесли НЕК у неонатальному періоді.

 • Мікробіологічні аспекти імунних та метаболічних порушень при пневмоніях

           Розроблено метод підвищення ефективності етіопатогенетичної терапії пневмоній з використанням амізону на основі вивчення імуносупресивних, прооксидантних і апоптогенних властивостей їх збудників. Відзначено, що захворюваність на пневмонії в усьому світі неухильно зростає (в Україні щорічно реєструється майже 50 тис. людей, які захворіли на пневмонію). Встановлено апоптогенний та імуносупресивний вплив збудників пневмоній на нейтрофіли, моноцити, Т- та В-лімфоцити, а також їх активуючий вплив на процеси перекисного окиснення ліпідів у лейкоцитах і еритроцитах. Вперше досліджено кислотну резистентність еритроцитів у хворих на пневмонії. Встановлено антиапоптогенну дію амізону. Розроблено спосіб лікування хворих на пневмонії з використанням нового вітчизняного препарату "Амізону".

 • Теплогідравлічні основи нестабільності роботи СПП турбоустановок АЕС і засоби її усунення

           Розроблено методи аналізу теплогідравлічної нестабільності роботи системи проміжної сепарації та проміжного перегріву (СПП) турбоустановок АЕС і на їх базі розроблено рекомендації для оптимальних режимів і конструктивних параметрів, які забезпечили її стабільну та надійну роботу. Вперше з'ясовано механізм нестійкої роботи багатоканальної системи СПП. Викладено методику розрахункового дослідження стійкості роботи одиночних конденсуючих трубок і касет пароперегрівача в цілому на основі співвідношень. Висвітлено оригінальну методику розрахункового дослідження (математичну модель і спосіб її числової реалізації) стійкості багатоканальної системи СПП спільно з конденсатозбірником і регулятором рівня в ньому. Запропоновано конструктивні рішення, що усувають виникнення нестабільності в роботі СПП.

 • Хламідіози у південному регіоні України (мікробіологічні та еколого-епідеміологічні аспекти)

           Встановлено еколого-епідеміологічні особливості зоонозних та антропонозних хламідіозів у південному регіоні України. Вперше в даному регіоні виявлено широку циркуляцію хламідій C.psittaci, C.trachomatis, C.pneumoniae в популяціях птахів, тварин та людей. Встановлено високу залежність C.psittaci диких птахів та ссавців, визначено етіологічну роль C.psittaci, C.trachomatis, C.pneumoniae за широкого спектру патології у жінок, чоловіків та дітей. Удосконалено специфічну діагностику хламідіозів. Розрозроблено алгоритм діагностики хламідійної інфекції у хворих з різним перебігом інфекційного процесу. Наведено порівняльну характеристику біологічних властивостей регіональних штамів C.trachomatis і C.psittaci. Виявлено нові ензоотичні території з орнітозу, підтверджено високий епізоотичний потенціал природного осередку орнітозу в Чорноморському біосферному заповіднику. Встановлено антропургічний осередок зоонозних хламідіозів на території тваринницького комплексу. Виявлено високу інфікованість хламідіями осіб, що віднесені до "груп епідризику". Зареєстровано широке розповсюдження урогенітальних та екстрагенітальних форм хламідійної інфекції серед хворих з різною патологією, підтверджено можливість формування родинних осередків хламідіозів. Вперше встановлено in vitro антихламідійна активність мірамістину та показано високу ефективність етіопатогенетичного лікування хворих на різні форми хламідіозів у разі місцевого застосування препарату. Розроблено комплекс науково обгрунтованих рекомендацій з удосконалення системи профілактики зоонозних та антропонозних хламідіозів.

 • Недоліки приладного обліку витрат природного газу та шляхи їх усунення

           Розглянуто фактори впливу на достовірність обліку витрат природного газу, які не враховуються під час визначення похибки витратомірних вузлів обліку природного газу. Запропоновано шляхи зменшення похибки вузлів обліку газу.

 • Ризики в маркетинговій діяльності


  1. Ризики в маркетинговій діяльності 3
  2. Скласти та охарактеризувати організаційну структуру господарської одиниці, у якій працює виконавець контрольної роботи /АППБ «Аваль» ведучий економіст/ 13
  Задача 15
  Список літератури 16


 • Дискретна метрика життєвого шляху творчої особистості

           Досліджено своєрідну дискретно-вузлову структуру та метрику довготривалості життєвого шляху творчої особистості. У хронологічній довготривалості життєвого шляху даної особистості виявлено низку вікових точок, які виконують роль подвійних вузлів, у яких мають місце найбільш яскраві прояви самовизначення, самоздійснення та самореалізації творчої особистості, особистісні злами, кризи та творчі старти. Установлено чітку дискретну метрику довготривалості часу її життя, яка визначається законом відліку часу власним годинником індивіда. Показано чітку узгодженість подвійних вузлів з точками фазових сингулярностей, зумовлених дискретною метрикою довготривалості часу життя творчої особистості. Вікові точки ранніх і пізніх стартів у її життєвому шляху визначаються відповідними точками фазових сингулярностей у довготривалості життя. За законом відліку часу життя індивідуальний життєвий шлях окремо взятої творчої особистості має власну дискретно-вузлову структуру з індивідуальною метрикою. За різної довготривалості метрики життя дискретно-вузлова структура виявилася повністю ідентичною за зазначеним законом.

 • Психологічний аналіз категорії життєвого шляху особистості

           Здійснено психологічний аналіз понять, що стосуються категорії життєвого шляху особистості, висвітлено механізми її життєтворчості. На підставі теоретичного аналізу встановлено, що життєвий шлях особистості - це багатовимірна, узагальнена й цілісна програма індивідуального розвитку особистості, яка має свої межі, періоди, міру завершеності та вичерпаності. Розвинуто та конкретизовано психологічну модель життєвого шляху особистості й узагальнено шляхи розвитку механізмів цієї категорії. За результатами проведеного емпіричного дослідження життєвих планів і перспектив студентської молоді виявлено прогнози стосовно матеріальних і соціальних досягнень і розподілу видів діяльності студентів після закінчення вищого навчального закладу.

 • Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами

           Досліджено основні принципи реалізації тактики усунення протидії розслідуванню злочинів, здійснених організованими злочинними групами (ОЗГ). Проведено аналіз існуючих форм протидії розслідуванню (корупції, приховування злочинів, використання засобів масової інформації, фальсифікації доказів, повідомлення неправдивих показань, застосування погроз і фізичного насильства). Визначено особливості їх використання у процесі злочинної діяльності ОЗГ. Розроблено пріоритетні напрямки тактики усунення протидії розслідуванню, зокрема дотримання слідчої таємниці, запобігання здійсненню імовірних помилок, викриття неправдивих свідчень. Акцентовано увагу на залежності ефективності розслідування від тактичних недоліків. Наведено рекомендації щодо забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства.

© 2007-2019 vbs.com.ua