От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Неспецифічна резистентність і морфологія деяких органів імунної системи курей та методи їх корекції : Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / Ж.Б. Коренєва; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Коротко

Неспецифічна резистентність і морфологія деяких органів імунної системи курей та методи їх корекції

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 03:31:05

НАЦIОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
Корeнєва Жанна Борисiвна


УДК 619:636.52/58.085.16НЕСПЕЦИФІЧНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ

І МОРФОЛОГІЯ ДЕЯКИХ ОРГАНІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ

КУРЕЙ ТА МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ16.00.02 - патологія, онкологія і морфологія тваринАвтореферат

дисертацiї на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук

Київ, 2001Дисертацiєю є рукопис

Робота виконана на кафедрi нормальної та патологiчної анатомiї

Одеського державного сiльськогосподарського iнституту

Науковий керiвник:

доктор ветеринарних наук, професор

Кривутенко Олександр Iванович, Одеський державний сільськогосподарський інститут, завідувач кафедри нормальної
і патологічної анатомії

Офiцiйнi опоненти:

доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент УААН Мазуркевич Анатолій Йосипович, Національний
аграрний університет, завідувач кафедри нормальної і патологічної фізіології тварин;


кандидат ветеринарних наук, доцент Тарасевич Вадим Леонідович, Білоцерківський державний аграрний університет,
завідувач кафедри нормальної і патологічної фізіології тварин

Провiдна установа:

Кримський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України, кафедра анатомії і фізіології
тварин, м.Сімферополь


Захист дисертацiї вiдбудеться “ 19 ” грудня 2001 р. о 10.00 год. на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д
26.004.03 в Національному аграрному унiверситетi за адресою: 03041, м. Київ - 41, вул. Героїв оборони, 15,
навчальний корпус 3, ауд. 65.З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Нацiонального аграрного унiверситету за адресою: 03041, м. Київ
- 41, вул. Героїв оборони, 11, навчальний корпус 10, читальний зал.

.Автореферат розiсланий “ 18 ” листопада 2001 року
Вчений секретар

спецiалiзованої вченої ради Міськевич С.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Досягти високих показникiв у птахiвництвi можна лише за умови максимального забезпечення
біологічних потреб птицi, адже тiльки здорова i високопродуктивна птиця може бути основою рентабельностi
галузi. Науково-технiчний прогрес в птахiвництвi тiсно пов‘язаний з удосконаленням iснуючих i розробкою нових
методiв забезпечення високої резистентностi та iмунологiчної реактивностi органiзму птицi. Аналiз використаної
лiтератури свідчить, що на неспецифiчну резистентнiсть й розвиток органів iмунної системи органiзму курей
впливає чимало рiзноманiтних факторiв. До них слід вiднести - недосконалу промислову технологiю вирощування,
яка включає незбалансовану годiвлю, концентрацiю курей на обмежених територiях, вiдсутнiсть моціону, а також
екологічний та радіаційний фон. Ослаблення органiзму посилює небезпеку виникнення i поширення рiзноманiтних
захворювань, якi викликають масову загибель птицi (Кривутенко А,І., 1991; Придибайло Н.Д., 1991; Пацюк М.,
Захарченко Л., 1998;; Ященко М., 1998). Для розуміння патогенезу захворювання птиці останніми роками велика
увага приділяється вивченню особливостей розвитку, будови і функціонування органів імунної системи (Колоусова
Н.Г., Красников Г.А., 1990; Хомич В.Г., Литвин Т.А., 1998; Гречкосій Н.В., 1999; Мазуркевич Т.А., 1999). З
метою підвищення неспецифічної резистентності організму і продуктивності тварин у твариництвi та птахiвництвi
використовуються стимулюючі препарати. До них належить гумат натрiю, якому властивi ростостимулюючi,
iмуностимулюючi, адаптогеннi та антитоксичнi властивостi. В останнi роки вивчалась можливiсть його
застосування у скотарствi (Белогрудов І.Г., 1980), свинарствi (Лясота В.П., 1991), кролiвництвi (Маковський
В.А., 1983), iндикiвництвi (Чалий А.С., 1986; Підтесаний М.І., 1997), а також при розведеннi курей як м’ясного
(Очеретна Л.П., 1994), так i яєчного напрямку (Нідзвецький К.Г., Очеретна Л.П., 1994; Грибан В.Г., 1995;
Кривутенко О.І., Коренєва Ж.Б., 2000). Однак, в лiтературi немає конкретних даних про комплексний вплив гумату
натрiю на неспецифiчну резистентнiсть та розвиток органiв iмунної системи курей породи бiлий леггорн при
тривалому його використаннi, а данi про вплив гумату натрiю на захворювання курей в умовах промислового
утримання зовсiм вiдсутнi.

Зв’язок теми дисертаційної роботи з планами наукових досліджень. Дисертаційна робота виконана за науковою
тематикою кафедри “Крайова патологія тварин півдня України: проблеми природнього захисту, імуноморфології,
діагностики хвороб та розроблення імунореабілітації”, державний реєстраційний номер 0101U000277.

Мета i задачi дослiдження. Метою роботи є визначення стану неспецифiчної резистентності, функцiональної
морфології органів імунної системи, продуктивності та захворюваності курей породи бiлий леггорн при
промисловому утриманні й методи їх корекції із застосуванням гумату натрію.

См. также:
 • Структура деяких органів нервової та імунної систем за умов демієлінізації та ремієлінізації

           Показано, що за умов експериментального алергічного енцефаломієліту тіла нейронів у ЦНС зазнають реактивних і деструктивних змін. У ранньому періоді встановлено відсутність впливу препарату "Ребіф" і ЛО на відновлення стану тіл нейронів. У віддалений термін виявлено покращення стану тіл нейронів і мієлінових нервових волокон. Встановлено позитивну дію пролонгованого використання препарату "Ребіф" та ЛО на нормалізацію структури та клітинного складу лімфоїдної популяції часточок тимуса та білої пульпи селезінки. Доведено, що препарат "Ребіф" більш ефективно впливає на ремієлінізацію, ніж ЛО.

 • Неспецифічна резистентність і корекція специфічної терапії при дифтерії у дорослих

           Уточнено сучасні наукові уявлення про патогенез дифтерії, зокрема, наведено нові дані щодо мікробіцидних властивостей нейтрофілів периферичної крові. Досліджено активність лужної фосфатази, катіонних білків і лактатдегідрогенази у нейтрофілах, вивчено фагоцитарну активність нейтрофілів крові залежно від тяжкості перебігу дифтерії. Встановлено, що у разі дифтерії створюються умови для пригнічення бактерицидних властивостей нейтрофілів крові, що обумовлює більш тяжкий перебіг захворювання. Уперше наведено дані про зміну концентрації у разі дифтерії вільних сульфгідрильних груп, яка зменшується відповідно до тяжкості захворювання.

 • Гепатопротектори в фармакологічній корекції функціонального стану імунної системи при експериментальному токсичному гепатиті

           Вивчено імуномодулювальну дію гепатопротектора "Гептрала" та біологічно активної речовини з встановленими гепатозахисними властивостями МІГУ-1 на фоні експериментального токсичного гепатиту. Розглянуто динаміку змін показників імунного статусу за умов експериментального токсичного гепатиту в імунізованих та неімунізованих тварин. Показано імуноксичну дію чотирихлористого вуглецю, який призводить до суттєвого пригнічення (у 3 рази) імунної відповіді і хвилеподібних змін показників імунного статусу протягом 21-ї доби спостережень. Зроблено імунофармакологічну оцінку впливу гептралу і МІГУ-1 на показники імунної відповіді за курсового введення інтактним та імунізованим тваринам. Відзначено, що імунотропний ефект виявлявся у разі введення гепатопротекторів у значних дозах. Показано імуномодулювальну дію даних препаратів у порівнянні з есенціале за експериментального токсичного гепатиту, що виявилось у швидкій стабілізації та нормалізації (на 7 - 10 добу) показників імунної відповіді. Уперше встановлено кореляційний зв'язок між динамікою лазерних кореляційних спектрів і зміною інтегральних показників імунологічної резистентності за умов експериментального токсичного гепатиту.

 • Стан імунної системи дітей з лімфатичним діатезом у віковій динаміці і шляхи корекції порушень

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.10 [Електронний ресурс] / Олена Олександрівна Леус; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2000. — 16 с. — укp.

 • Вікові особливості формування імунітету проти хвороби Гамборо і антиоксидантного статусу та методи їх корекції у курей кросу ISA BROWN

           Теоретично визначено й експериментально підтверджено показники імунологічного й антиоксидантного статусу курчат кросу ISA BROWN та запропоновано нові підходи щодо їх корекції. Одержано нові дані про вікові особливості імунітету, інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів та функціональну активність антиоксидантної системи у курей кросу ISA BROWN. Встановлено, що у сироватці крові курчат титр специфічних антитіл проти хвороби Гамборо знижується з 1-ї по 25-ту добу життя та зростає після проведених вакцинацій. Виявлено, що з тижневого віку формується сильна позитивна кореляційна залежність між вмістом гамма-глобулінової фракції сироватки крові та титром специфічних антитіл (r = +0,7 - +0,9). Встановлено, що з віком у курчат відбувається заміщення низькомолекулярних білків сироватки крові на високомолекулярні. Вперше визначено вплив препаратів "Вірон" та "Ізатізон" на імунологічні, біохімічні й антиоксидантні показники крові курчат кросу ISA BROWN. Показано, що дані препарати підвищують титр антитіл проти хвороби Гамборо, сприяють покращенню білкового обміну, активності антиоксидантної системи та знижують вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів. У курчат дослідних груп виявлено більш інтенсивний перебіг процесів обміну речовин, покращення резистентності та стану антиоксидантного захисту, що сприяє зростанню маси тіла (на 18 %) та збереженості птиці (на 3,5 %).

 • Клініко-імунологічні показники та морфологічні зміни органів імунної системи при бактерійних менінгітах та менінгоенцефалітах

           На підставі клінічного, біохімічного та імунологічного обстеження хворих на бактерійні менінгіти (менінгоенцефаліти) визначено діагностичні критерії для раннього прогнозування перебігу даних захворювань. У випадку менінгококових і пневмококових менінгітів (менінгоенцефалітів) виявлено зміни Т-клітинної, гуморальної та фагоцитарної ланок імунітету (зменшення CD3, CD4, CD8, lg, комплементу, фагоцитарної здатності нейтрофілів), найбільш виражені за пневмококового ураження. У період реконвалесценції у разі середньотяжкого перебігу захворювань спостережено нормалізацію більшості показників імунограми, за тяжкого - їх поліпшення.

 • Морфологічна характеристика органів імунної системи молодняка великої рогатої худоби, вирощеного на радіактивно забрудненій місцевості

           Проведено радіологічні, гематологічні, а також гістологічні, гістохімічні та морфометричні дослідження тимуса, селезінки та лімфатичних вузлів клінічно здорових тварин трьох вікових груп (21 - 30-добових, 6 - 7 та 18 - 24-місячних), що мали постійний контакт з низькими дозами іонізуючого випромінювання. Встановлено відносні та абсолютні показники основних морфологічних структур досліджених органів, які свідчать про негативний вплив іонізуючої радіації на організм тварин. Виявлено, що у молодняка, який постійно перебуває на територіях з підвищеним рівнем іонізуючого випромінювання, виникають певні морфофункціональні зміни в органах імунної системи, які з віком дещо нормалізуються. Визначено, що імунокомпетентні органи, особливо тимус, у тварин молодшого віку значно вразливіші до тривалого впливу низьких доз радіації, ніж у дорослих. Периферійна ланка імунної системи характеризується збідненням клітинними елементами паренхіми селезінки та лімфатичних вузлів.

 • Структурна організація комплексу органів імунної системи в ранньому постнатальному періоді онтогенезу при дії малих доз іонізуючого випромінювання (експериментально-морфологічне дослідження)

           Розроблено нову концепцію впливу малих доз радіації на розвиток органів імунної системи у ранньому постнатальному періоді онтогенезу. Вивчено особливості структурної організації тимуса, селезінки та брижових лімфатичних вузлів ювенільних мишей-самців лінії BALB/с у нормі та після зовнішнього тотального одноразового гамма-опромінення у малих дозах. Зафіксовано чисельні структурні зміни, що є основою різних форм загибелі лімфоцитів і клітин їх безпосереднього мікрооточення. На підставі узагальнення одержаних результатів окреслено у посттрадиційних морфологічних змінах такі феномени, як "квантування", "кластеризація" та "компартменталізація". Кількісно та якісно вивчено морфологічні прояви окремих фаз радіаційно-індукованого апоптозу лімфоцитів. Встановлено гістотопографію та ультраструктурні особливості найбільш чутливих до дії малих доз радіації лімфоцитів, визначено характер їх посттрадиційних пошкоджень, виявлено структурні механізми адаптації та репарації. Визначено фази зміни у гемомікроциркуляторному руслі тимуса, брижових лімфатичних вузлів та селезінки після опромінення. Наведено морфофункціональне обгрунтування механізмів, а також прогностичного значення процесів загибелі клітин у становленні та формуванні особливостей структурних механізмів міжклітинних взаємодій у постнатальному періоді розвитку органів імунної системи як у нормі, так і у разі дії малих доз радіації. Представлено узагальнюючу концепцію впливу малих доз радіації на структуру органів імунної системи за умов їх постнатального розвитку, наведено оцінку характеру їх пошкоджуючої та стимулюючої дії.

 • Особливості структурно-метаболічних змін деяких органів травної системи при поєднаному впливі гіпотиреозу та малих доз радіації

           Вивчено особливості метаболічних змін у крові, тканинах печінки та слизових оболонок шлунка та тонкої кишки, ультраструктурних змін у слизовій шлунка за умов одинарної та поєднаної дії гіпотиреозу, змодельованого введенням мерказолілу та малих доз радіації (сумарна доза 1 Гр), а також досліджено ефект застосування за цих умов олії амаранту. Спостережено активацію процесів ліпопероксидації у всіх досліджуваних середовищах за умов одинарної дії гіпотиреозу та радіації. Виявлено специфіку щодо ферментів антиоксидантного захисту (АОЗ). У всіх дослідних групах на підставі наявності вмісту молочної та піровиноградної кислот в крові зареєстровано активацію анаеробного гліколізу. Спостережено зростання в крові вмісту молекул середньої маси (МСМ) нітрит-іонів, активності гамаглутамілтранспептидази, а також мобілізацію мікросомальних монооксигеназ. Відзначено, що поєднана дія досліджуваних екстремальних чинників виявляється у зниженні ТБК-активних продуктів щодо одинарної дії досліджуваних чинників на фоні зменшення активності основних ферментів АОЗ. Ступінь прояву деструктивних процесів у слизовій шлунка є істотно вищим у порівнянні з одинарною дією цих чинників. Ефект введення амаранту щодо дослідних груп з одинарним та поєднаним впливом екстремальних чинників характеризується підвищенням активності ферментів АОЗ, загальної антиоксидантної активності, зменшенням вмісту малонового діальдегіду в досліджуваних тканинах, концентрації нітрит-іонів, МСМ, молочної та піровиноградної кислот у крові. Введення амаранту підвищує регенераторну здатність уражених клітин слизової оболонки шлунка.

 • Гігієнічна оцінка комплексу гліцинатів мікроелементів та його вплив на кліничний стан, метаболічний статус та резистентність організму курей

  : автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 [Електронний ресурс] / Руслан Володимирович Кононенко; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. — укp.

 • Дисфункція нервової системи в жінок з естрогендефіцитними станами та методи її корекції

           За результатами проведеного комплексного клініко-параклінічного обстеження жінок з дисфункцією нервової системи на фоні естрогендефіцита у перше досліджено взаємозв'язок клініко-неврологічних порушень та змін у нейромедіаторній системі. Вивчено синдромологічні особливості неврологічної дисфункції у жінок з гіпоестрогенемією. Виявлено залежність вираженості неврологічних порушень, що сформувалися, від рівня естрогендефіциту. Установлено роль розладів гормонального та медіаторного обмінів у патогенетичних механізмах формування неврологічних синдромів. Розроблено комплексний патогенетично обумовлений підхід до терапевтичної корекції зазначених порушень у жінок з гіпоестрогенемією. Уперше досліджено ефективність використання препарату "Віта-мелатонін"у комплексній терапії у разі дисфункції нервової системи у жінок з естрогендефіцитом та обгрунтовано її доцільність.

 • Клініко-імунологічні порушення у часто хворіючих дітей з пре- і перинатальним ураженням центральної нервової системи і методи їх корекції

           Наведено новий підхід до реабілітації часто хворіючих дітей, які перенесли пре- та перинатальне ураження центральної нервової системи (ЦНС), шляхом розкриття ряду механізмів розвитку імунного дисбалансу в обстежених пацієнтів, а також визначення ступеня ефективності різних способів терапії. Виявлено вплив зазначеного ураження ЦНС на подальший нервово-психічний розвиток і осматичний статус дітей, розвиток у них імунного дисбалансу, що проявляється частою респіраторною захворюваністю, розвитком алергопатології. Доведено наявність достовірної імуномодулювальної дії танакану та сиропу кореня солодки у даних дітей.

 • Особливості метаболічної адаптації новонароджених з гіпоксично-ішемічним ураженням центральної нервової системи та методи корекції її порушень

           Проведено детальний клінічний аналіз особливостей перебігу анте-, інтра- та раннього неонатального періодів у новонароджених дітей на підставі вивчення акушерського анамнезу матерів. Вивчено чутливість, специфічність та прогностичну цінність перинатальних факторів ризику щодо імовірності виникнення гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС у новонароджених. Представлені результати обстеження новонароджених з гіпоксично-ішемічним ураженням мозку. Визначено діагностичне значення методу дистанційної реєстрації інтенсивності теплового потоку з поверхні тіла у новонароджених. Оцінено ефективність використання алопуринолу в комплексній терапії гострого періоду гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС у новонароджених. Представлені результати нагляду в катамнезі.

 • Зміни тромбоцитарно-судинного гемостазу і системи антиоксидантного захисту, методи їх корекції у хворих на імунні нефропатії з нефротичним синдромом

           Досліджено ефективність застосування вобензиму, гепатофальку планта та ліпостабілу у складі комплексного лікування хворих на імунні нефропатії з нефротичним синдромом. Наведено результати обстеження 276 пацієнтів, з них 181 - хворих на хронічний гломерулонефрит, люпуснефрит, ревматоїдний артрит з амілоїдозом нирок і діабетичний гломерулосклероз з нефротичним синдромом, та 65 хворих, що склали порівняльну групу, з використанням вищевказаної терапії. Вивчено вплив вобензиму та антиоксидантів на протеїнурію, холестеринемію, системи гемостазу, перекисного окиснення ліпідів, антиоксидантного захисту, імунітету, протеолізу. Доведено, що вказані препарати зменшують кількість ліжко-днів хворих на імунні нефропатії з нефротичним синдромом, знижують частоту ускладнень, поліпшують перебіг імунних нефропатій з нефротичним синдромом. Розроблено критерії прогнозування ефективності терапії на підставі застосування вобензиму й антиоксидантів на початку лікування.

© 2007-2018 vbs.com.ua