От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Дослідження універсального регулятора швидкості дизелів колісних тракторів : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.03 / Р.М. Харак; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Коротко

Дослідження універсального регулятора швидкості дизелів колісних тракторів

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 03:39:39
харак Руслан Миколайович
УДК 621.436


Дослідження універсального регулятора швидкості дизелів колісних тракторів

Спеціальність 05.05.03 – теплові двигуни

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних науккиїв – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Полтавській державній аграрній академії Міністерства аграрної політики України.


Науковий керівник: Заслужений діяч науки і техніки України,

доктор технічних наук, професор

Головчук Андрій Федорович, Дніпропетровський державний аграрний університет, завідувач кафедри
“Сільськогосподарські машини”

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Драганов Борис Харлампійович,

Національний аграрний університет,

професор кафедри “Теплоенергетика”


кандидат технічних наук, доцент

Жерновий Анатолій Сергійович,

Державне підприємство “Державний

автотранспортний науково-дослідний і

проектний інститут ”, завідуючий сектором

стендових та дорожніх випробувань

лабораторії дослідження використання палив

та екології

Провідна установа: Національний технічний університет

“Харківський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України, кафедра “Двигуни внутрішнього
згоряння”, м. Харків.

Захист відбудеться “28” жовтня 2005 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.059.03 в
Національному транспортному університеті за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 1, ауд. 333.

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного транспортного університету за адресою: 01103, м.
Київ, вул. Кіквідзе, 42.


Автореферат розісланий “26” вересня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради
В.П. Матейчик Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Важливою проблемою сьогодення є економія паливно-енергетичних ресурсів, зокрема, економія
палива. Мобільні енергетичні засоби механізації сільськогосподарського виробництва, значну частину яких
складають колісні трактори, – одні з основних споживачів нафто­продуктів. Тому підвищення паливної
економічності колісних тракторів є суттєвим резервом економії рідкого палива в аграрному секторі економіки
України.

Одним із шляхів зниження експлуатаційної витрати палива тракторним дизелем є якомога краща пристосованість
системи автоматичного регулювання частоти обертання дизеля до умов роботи трактора залежно від виду
сільськогосподарських робіт.

Використання всережимних регуляторів швидкості на сільськогосподар­ських тракторах і комбайнах викликане
необхідністю автоматичного підтримування заданої швидкості руху машинно-тракторного агрегату (МТА) як на
номінальному, так і на часткових режимах, незалежно від перемінної величини завантаження агрегату.
Застосування всережимних регуляторів на автотракторних і комбайнових дизелях призводить до надмірної подачі
палива в циліндри двигуна на перехідних процесах і перевитрати палива.

Колісні трактори сільськогосподарського призначення близько 50 % робочого часу використовують на транспортних
роботах в умовах неповного навантаження двигунів. Проведені численними авторами дослідження показують, що на
мобільних транспортних машинах на цих роботах краще застосовувати однорежимні або дворежимні регулятори. Тому
були запропоновані універсальні регулятори для колісних тракторів, які при виконанні польових робіт, де
необхідно точно підтримувати агротехнічну швидкість МТА, забезпечували всережимне регулювання, а при
транспортних роботах, де швидкість змінюється в широкому діапазоні, – одно- або дворе­жимне регулювання.

Незважаючи на великий обсяг дослідно-конструкторських напрацювань щодо створення універсальних регуляторів для
тракторних дизелів, невирішеним залишається питання стосовно переключення режимів регулювання, яке
відбувається вручну.

Тому нами на тракторний дизель колісного трактора ХТЗ запропоновано застосовувати універсальний
дворежимно-всережимний регулятор, який дозволяє без зупинки дизеля і людського фактора змінювати програму
регулювання із всережиної на дворежимну і навпаки.

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в Полтавській державній аграрній академії (ПДАА).
Розробка нової конструкції універсального регулятора з автоматичним переключенням режимів регулювання та
наукові дослідження виконувались згідно договору про науково-технічне співро­бітництво між ПДАА та відкритим
акціонерним товариством “Чугуївська палив­на апаратура” від 2 січня 2002 року та планом науково-дослідної
роботи ПДАА.

Мета і задачі досліджень. Мета роботи – підвищення експлуатаційної паливної економічності дизеля колісного
трактора шляхом розробки нової конструкції універсального всережимно-дворежимного регулятора з автоматичним
переключенням режимів регулювання та дослідження його конструктивно-технологічних параметрів.

См. также:
 • Математичне моделювання та параметричний синтез безступінчастих трансмісій колісних тракторів

           Удосконалено комплекс математичних моделей складних технічних систем типу двигун внутрішнього згорання - гідрооб'ємно-механічна трансмісія - машинотракторний агрегат (ДВЗ - ГОМТ - МТА), спрямовані на поліпшення техніко-економічних показників МТА шляхом параметричного синтезу безступінчастих ГОМТ. Поставлено та розв'язано задачу параметричного синтезу ГОМТ у предметній області тракторобудування, рішення якої забезпечує оптимальний вектор конструктивних параметрів ГОМТ. Удосконалено методику математичного моделювання основних техніко-економічних показників МТА з беступінчатими ГОМТ, яка дозволяє визначити найбільш раціональні режими роботи МТА в процесі конкретних тягових технологій. Формалізовано такі критерії якості: кінематичний критерій функціональності ГОМТ і критерій середнього інтегрального ККД ГОМТ, на базі яких реалізується параметричний синтез безступінчатих ГОМТ. До наукового обігу введено комплексний критерій ефективності МТА, що враховує продуктивність, погектарну витрату палива, питому частку відмов за гарантійний термін експлуатації основних систем трактора, вартість МТА і витрати на його експлуатацію та ремонт. Удосконалено методи оптимізації прямого пошуку, реалізація яких у процесі параметричного синтезу трансмісій (в області тракторобудування) дозволяє раціонально визначити весь комплекс конструктивних параметрів ГОМТ у складі МТА. Запропоновано інформаційну технологію системи підтримки прийняття рішень для розв'язання задачі параметричного синтезу ГОМТ та оцінки основних техніко-економічних показників МТА.

 • Підвищення паливної економічності дизеля на польових роботах застосуванням універсального регулятора

           Наведено результати наукових досліджень стосовно питань адаптації дизеля до експлуатаційних умов з метою зниження погектарної витрати палива приводними та тягово-приводними машинно-тракторними агрегатами (МТА) піз час виконання ними польових робіт. Обгрунтовано перехід на часткові режими роботи дизеля корекцією подачі палива паливним насосом без зміни діапазону частоти обертання колінчастого вала, а також одержано залежність погектарної витрати палива від його номінальної питомої витрати з коефіцієнтом збільшення. Розроблено механізм корекції подачі палива у складі всережимного регулятора та проведено його кінематичний аналіз. Одержано основні показники зниження витрати палива шляхом формування регуляторної характеристики за гіперболічним законом і приведення діапазону частоти обертання дизеля до межі номінальних обертів колінчастого валу корекцією подачі палива паливним насосом під час виконання польових робіт. Визначено діапазон корекції подачі палива для вибору режимів потужності дизеля універсальним регулятором. За результатами польових досліджень підтверджено правильність теоретичних досліджень щодо підвищення паливої економічності дизеля шляхом вибору оптимального режиму його роботи у складі МТА за умов збереження діапазону частоти обертання колінчастого валу.

 • Розробка та дослідження характеристик робочого засобу виміру швидкості поширення ультразвуку для систем контролю морського середовища

           Дисертацію присвячено питанням створення високоточного робочого засобу виміру швидкості звуку (ВШЗ) у морському середовищі і його метрологічного забезпечення. Запропоновано нове технічне рішення, на підставі якого розроблено ВШЗ, призначений для одержання високоточних даних про структуру поля швидкості звуку в морському середовищі в широкому діапазоні просторово-часових масштабів. Розроблено систему контролю функціонування вимірювача швидкості звуку за робочих умов застосування. Запропоновано спосіб та методику градуювання і метрологічних іспитів ВШЗ, методики лабораторних та натурних іспитів й експлуатації дослідних зразків ВШЗ.

 • Обгрунтування параметрів універсального висівного апарата для просапних культур

           Досліджено питання сівби насіння просапних культур вакуумним пневмомеханічним висівним апаратом для розширення його функціональних можливостей і підвищення точності висіву. Розроблено математичні моделі захвату насіння присмоктувальними отворами та їх відокремлення від циліндричної, конічної та тороїдальної поверхонь присмоктувальних отворів. Обгрунтовано раціональні параметри висівного диска та відбивача зайвого насіння. Експериментально досліджено вплив геометричних і кінематичних параметрів вакуумного пневмомеханічного висівного апарата на рівномірність розподілу насіння кукурудзи, сої та цукрового буряка за довжиною ряда. Проведено виробничі випробування сівалок з модернізованими висівними апаратами та розраховано економічний ефект від їх використання.

 • Обгрунтування параметрів колісних рушіїв машинно-тракторних агрегатів на основі взаємодії з грунтовим середовищем

           Обгрунтовано можливість зменшення переущільнення орного шару дерново-підзолистих грунтів, призначених для сільськогосподарського використання, до екологічно безпечного рівня шляхом обмеження питомого тиску колісних рушіїв машинно-тракторних агрегатів. Проведено теоретичні й експериментальні дослідження взаємодії грунтового середовища з колісним рушієм залежно від його типорозміру та експлуатаційних характеристик. Встановлено раціональні параметри колісних рушіїв машинно-тракторних агрегатів для застосування за грунтово-кліматичних умов зони Полісся України, що забезпечують мінімізацію незворотного руйнування структури грунту та зменшують показник ступеня підвищення щільності. Розроблено математичну модель взаємодії пари колісних рушіїв з грунтом та емпіричні моделі впливу їх параметрів на грунтове середовище. Виконано порівняльну оцінку за лабораторно-польових умов запропонованого модернізованого рушія з його серійними аналогами. Показано, що застосування модернізованих колісних рушіїв забезпечує зменшення переущільнення дерново-підзолистих грунтів, збереження їх структури та більш повне використання їх потенційної родючості. Розраховано економічну ефективність застосування машинно-тракторних агрегатів, оснащених запропонованими рушіями. Здійснено практичне впровадження основних результатів наукового дослідження у виробництво.

 • Підвищення ефективності роботи гусеничного рушія сільськогосподарських тракторів

           Розроблено методику дослідження гусеничних шарнірів і оцінювання характеру зміцнювання моменту та коефіцієнта тертя у системі трак - палець - трак з урахуванням реальних умов роботи шарніра за умов експлуатації трактора. Модернізовано універсальний стенд, який дозволяє відтворювати реальні режими роботи шарніра під час експлуатації трактора. Визначено залежність моменту та коефіцієнта тертя від конструктивних параметрів і експлуатаційних факторів у значних межах навантажувально-швидкісних режимів роботи стенда. Одержано залежність моменту та коефіцієнта тертя від питомих контактних тисків, яка дозволила здійснювати дослідження впливу конструктивних параметрів (радіуса пальця, зазору між втулкою і пальцем, довжиною втулки та пальця) і експлуатаційних факторів під час тертя у металевих шарнірах. Виявлено межу "насичення" фактичної площі контакту, внаслідок якого коефіцієнт припиняє зростання, а у разі подальшого збільшення навантаження - зменшується. Розроблено та виготовлено два варіанти траків гусениць з 7- і 11-провушинними шарнірами.

 • Удосконалення віброакустичного методу діагностування паливної апаратури автотракторних дизелів

           Базуючись на результатах теоретичних і експериментальних досліджень, запропоновано вдосконалений віброакустичний метод для визначення несправностей паливної апаратури автотракторних дизелів і механізмів трансмісії сільськогосподарської техніки, який передбачає встановлення взаємозв'язку між несправностями паливної апаратури та віброприскоренням блок-картеру дизельних двигунів сільськогосподарської техніки. Розроблено математичну модель, параметрами якої є матриці коефіцієнтів поліномів, які в числовому вигляді визначають стан окремих вузлів і агрегатів автотракторних дизелів сільськогосподарської техніки. Суть автоматизованого діагностування полягає у визначенні технічного стану паливної апаратури автотракторних дизелів шляхом розпізнавання та класифікації одержаних кривих віброприскорення блок-картеру двигуна у нейронній мережі, у базі даних якої містяться криві віброприскорення блок-картеру двигуна, одержані у процесі моделювання різних несправностей.

 • Поліпшення паливної економічності та зниження димності дизелів з газотурбінним наддувом

           Обгрунтовано шляхи покращання паливно-економічних показників і зменшення димності відпрацьованих газів за рахунок додаткової подачі повітря у циліндрі дизеля. Запропоновано конструкцію дослідного зразка системи автоматичного регулювання (САР) додаткової подачі повітря у циліндр. У даній системі використано удосконалену конструкцію оптичного детектора денситометра ДО-1 та електронний блок керування, робота якого заснована на фіксуванні інформації про параметри роботи дизеля відповідними датчиками з наступним їх аналізом і видачею керувального сигналу на виконуючий пристрій. Проведено розрахункові дослідження перехідних режимів роботи дизеля 6ЧН13/11,5 з дослідною САР додаткової подачі повітря в циліндрі й обгрунтовано раціональний вплив параметрів повітрозабезпечення на динамічні, техніко-економічні та екологічні показники. Встановлено, що коректування повітрозабезпечення на 31 % зменшує димність відпрацьованих газів, скорочує час перебігу перехідних процесів на 10 - 15 %, масову витрату палива - на 4 %.

 • Вібраційні методи оцінки якості тракторів на стадіях проектування, виготовлення та експлуатації

           Запропоновано системний підхід до оцінки якості параметрів на базі показника - параметра вібрації, який є узагальнюючим критерієм оцінки технічного стану під час проектування, доводки конструкції, виготовлення та експлуатації тракторів. Розроблено моделі нормування класів вібрації тракторів, розрахунку рівнів вібрації, конструктивні та технологічні засоби зниження вібрації з метою проектування тракторів заданого класу вібрації, які відповідають заданим ресурсам. Запропоновано методи нормування вібрації та її контролю. Розроблено статистичні методи нормування вихідних і граничних вібраційних параметрів, класів технічного стану та моделі прогнозування залишкового ресурсу за лінійним трендом вібраційного параметра.

 • Моделі, методи та інформаційна технологія в управлінні розвитком виробництва сільськогосподарських тракторів

           Розроблено функціональну структуру автоматизованої системи управління розвитком виробництва сільськогоподарських тракторів. Запропоновано метод прогнозування нестаціонарних випадкових процесів із застосуванням бутстреп-оцінювання, за допомогою якого досліджено коротко- та середньострокові прогнози. Викладено математичну модель динамічної задачі оптимізації типажу продукції під час послідовного обслуговування заявок з нечіткими обмеженнями, метод її розв'язання, що належить до методів неявного перебору. Модель містить алгоритмічну цільову функцію, аналітичні та алгоритмічні обмеження. Праві частини обмежень задано нечітко. Створено інформаційну технологію оцінювання потреб у сільськогосподарських тракторах. Зроблено прогноз обсягів виробництва тракторів у країні. Розв'язано задачу оптимізації типорозмірного ряду тракторів з метою використання в Україні. Проаналізовано стійкість отриманих результатів у разі змін витрат на виробництво тракторів.

 • Обгрунтування технологічного процесу подрібнювання і параметрів робочих органів універсального малогабаритного подрібнювача зернових продуктів

           Дисертацію присвячено обгрунтуванню технологічного процесу здрібнювання, визначенню й оптимізації параметрів робочих органів універсального малогабаритного подрібнювача зернових продуктів. Результати теоретичних і експериментальних досліджень використано у процесі розробки та впроваджено у виробництво універсального малогабаритного подрібнювача зернових продуктів. Подрібнювач відповідає сучасним вимогам приготування кормів у присадибних, фермерських і великих колективних господарствах.

 • Наукові основи забезпечення тривалої міцності поршнів швидкохідних дизелів при використанні САПР

           Розроблено комплекс методик, що дозволяють забезпечити заданий рівень тривалої міцності поршнів форсованих швидкохідних дизелів певного технологічного призначення у разі використання САПР. Сформульовано та реалізовано положення системного підходу до проектування поршня в САПР з урахуванням ресурсного критерію міцності. Наведено комплекс математичних моделей різних рівнів складності для прогнозування теплонапруженого стану та тривалої міцності множини конкуруючих конструкцій поршнів за довільної зміни типових граничних умов. Запропоновано та реалізовано методологію конструктивної оптимізації поршня за ресурсним критерієм з урахуванням моделі експлуатації двигуна.

 • Наукові основи комплексного поліпшення показників паливної економічності та токсичності відпрацьованих газів дизелів вантажних автомобілів і сільськогосподарських машин

           Розроблено метод комплексної оцінки показників паливної економічності та токсичності відпрацьованих газів дизелів вантажних автомобілів і сільськогосподарських машин, що дає змогу забезпечити підвищення їх технічного рівня, якості та конкурентоспроможності. Визначено шляхи удосконалення дизелів завдяки покращанню паливної економічності та зниження кількості токсичних викидів відпрацьованих газів з урахуванням реальних умов експлуатації. Наведено результати досліджень дизелів за умов використання дизельного й альтернативних палив. Подано прогноз рівня комплексного критерію показників паливної економічності та токсичності відпрацьованих газів перспективних дизелів вантажних автомобілів і сільськогосподарських машин.

 • Расчет фильтров высших гармоник для тиристорного регулятора напряжения

  [Электронный ресурс] / А.А. Катюха, Е.В. Бородин // Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 273-274. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

© 2007-2019 vbs.com.ua