Table './linksdircom/links' is marked as crashed and should be repaired
Скачать
От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Название

Коротко

СсылкаСкачать в архиве
ДобавленоХареба Володимир ВасильовичУДК 635.342: 631.17: 631.53.02


Агробіологічне обгрунтування виробництва капусти білоголової для продовольчих і насіннєвих цілей в
Лісостепу і ПоліссІ України


06.01.06 – овочівництво
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора сільськогосподарських наук
Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України


Науковий консультант -

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН Барабаш Орест Юліанович, Національний аграрний
університет, професор кафедри овочівництваОфіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Лихацький Віталій Іванович, Уманський державний аграрний
університет, завідувач кафедри овочівництва
доктор сільськогосподарських наук, професор Овчарук Василь Іванович, Подільський державний аграрно-технічний
університет, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри плодоовочівництва та виноградарства

доктор сільськогосподарських наук, професор Лимар Анатолій Остапович, Інститут південного
овочівництва і баштанництва УААН, завідувач відділу зрошуваного землеробства
Провідна установа –

Вінницький державний аграрний університет, кафедра плодівництва, овочівництва, технології зберігання та
переробки сільськогосподарської продукції, Міністерство аграрної політики України, м. Вінниця


Захист відбудеться “22”квітня 2005 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.04 у
Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навч. корпус №3,
аудиторія № 65


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041,
м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навч. корпус №4, к.41


Автореферат розісланий 18 березня 2005 р.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Балабайко В.Ф.


Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Серед овочевих культур, які вирощують в Україні, капуста білоголова є однією з найбільш
поширених. Нині вона займає п’яту частину загальної площі під овочевими.

Капуста білоголова цінна завдяки високим смаковим якостям і врожаю, тривалому періоду зберігання у свіжому та
переробленому виглядах. Із середньорічної норми споживання овочів, яка рекомендована Інститутом гігієни
харчування Міністерства охорони здоров’я, частка капусти складає 30 кг, або 25% ( Продовольча програма України
на 2005-2010 рр. ).

В останні роки намітилась тенденція до зниження врожайності та валових зборів капусти білоголової. Середня
врожайність її в країні протягом 1996-2000 рр. становила 13,5 т/га, що на 7,1 т/га менше, порівняно з 1986 –
1990 рр. Валовий збір капусти відповідно знизився на 449 тис. тонн, або на 25,3% (Статистичні
бюлетені, 1986-2000 рр., форма 29 - сг).

Стан розвитку насінництва капусти білоголової також має негативну тенденцію. Урожайність насіння за останнє
десятиріччя знизилась у 2,2 рази та значно погіршилась його якість. У виробництві найбільш дефіцитним на
сьогодні є насіння дворічних овочевих культур, особливо капусти білоголової, потреба в якому вітчизняними
виробниками задовольняється лише на чверть.

Серед багатьох причин цього негативного явища однією з головних є відсутність науково обґрунтованих
зональних технологій вирощування капусти білоголової як для продовольчих, так і насіннєвих цілей, з
урахуванням особливостей реформування сільськогосподарського виробництва. Тому виняткового значення набуває
актуальна проблема агробіологічного обґрунтування і оптимізації заходів, які спрямовані на максимальну
реалізацію генетичного потенціалу вітчизняних, високоврожайних, конкурентоспроможних, високоякісних сортів
капусти за вирощування їх для продовольчих і насіннєвих цілей в Лісостепу і Поліссі, як у зонах найбільш
сприятливих для цієї мети.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконані відповідно до планів
науково-дослідної роботи кафедри овочівництва Національного аграрного університету і тематичного плану
Інституту овочівництва і баштанництва УААН протягом 1985-2002 років. Вони є складовою частиною державної
науково-технічної програми “Адаптивні сорти та технології виробництва продукції рослинництва” за проблемою
“Розробити комплекс технологічних заходів вирощування високих екологічно-чистих урожаїв овочевих культур з
економією енергоресурсів на 10-15% і зниженням собівартості на 15-20%”. Номер державної реєстрації 0196U013076

См. также:
    © 2007-2019 vbs.com.ua