От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Знайдено документiв:        577

Коротко

Знайдено документiв:        577

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 04:00:54

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ФІЗКУЛЬТУРНИХ І РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДІ
(ІДЕЙНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ)Зайдовий П.В.


Львівський державний інститут

фізичної культури


Анотація. Дана стаття присвячена актуальним ідейно-теоретичним проблемам співпраці фізкультурних і релігійних
організацій у фізичному вихованні молоді.

Ключові слова: релігія, спорт, фізичне виховання, співпраця.

Аннотация. Зайдовый П.В. Актуальные проблемы сотрудничества физкультурных и религиозных организаций в
физическом воспитании молодежи (идейно-философский аспект). Данная статья посвящена актуальным
идейно-теоретическим проблемам сотрудничества физкультурных и религиозных организаций в физическом воспитании
молодежи на основе.

Ключевые слова: религия, спорт, физическое воспитание, сотрудничество.

Annotation. Zaydoviy P.V. Actual problems of collaboration of athletic and religious organizations in physical
education of young people (ideological-philosophical aspect). Actual problems of collaboration sport’s and
religion organizations in physical education of youth are described in this clause.

Key words: religion, sport, physical education, collaboration


Вступ.

На сьогоднішній день серйозне занепокоєння викликає погіршення стану здоров’я сучасної української молоді.
Різко прогресують у підростаючого покоління хронічні ревматичні хвороби серця, гіпертонія, неврози, артрити,
сколіози, ожиріння тощо. Водночас можемо спостерігати і духовне збідніння української молоді, зниження рівня
її моральності, що також не може не турбувати [1].

У такій ситуації особливо актуальним і важливим постає питання об’єднання зусиль різноманітних державних,
громадських та релігійних організацій для виховання молодого покоління. Одним з варіантів такого єднання
зусиль могла б стати співпраця фізкультурних організацій і християнської церкви. Беручи до уваги той факт, що
і християнство і фізична культура мають великий вплив на десятки мільйонів людей в Україні, в тому числі на
дітей та молодь, мусимо визнати, що наше суспільство багато втрачає через відсутність їхньої тісної співпраці.
А така співпраця могла б збагатити і була б корисною як для фізичної культури, яка через церковні організації
залучала б все більше молоді до занять фізичним вихованням, так і для церкви, яка б через ці заняття долучала
молодих людей до духовних цінностей

Слід зазначити, що останнім часом в Україні відбулося певне зближення християнства та фізичної культури. Все
частіше можемо спостерігати освячення спортивних делегацій і команд, які від’їжджають на відповідальні
спортивні змагання (олімпійські ігри, чемпіонати світу та Європи), освячення спортивних споруд, тощо. У
спортсменів поряд з необхідними атрибутами, такими як спортивна форма, інвентар, є і релігійна атрибутика –
натільні хрести, ікони, молитовники [7]. Останнім часом при церквах навіть організовуються спортивні табори і
змагання для молоді, проте це радше поодинокі випадки, а не системне явище, які проводяться, як правило, без
залучення фахівців фізичного виховання.

Однією з причин, які перешкоджають налагодженню більш повної і широкої співпраці, на нашу думку, є певні
конфлікти (непорозуміння) сторін на ідейно-теоретичній основі, яка є чи не найважливішою для налагодження
будь-якої співпраці.

Загалом проблемі взаємовідносин фізичної культури і релігії присвячено чимало наукових праць. Проте радянська
наукова думка у більшості з них висвітлювала це питання необ’єктивно і упереджено, розглядаючи фізичну
культури перш за все як засіб атеїстичного виховання молоді. Із здобуттям Україною незалежності і зміною
ставлення до релігії активізувалася наукова робота щодо дослідження взаємовідносин фізичної культури і релігії
та перспектив співпраці фізкультурних і релігійних організацій. Відзначимо окремих українських фахівців, які
висвітлювали цю вкрай актуальну тему: Герцик М. (2000, 2003), Петришин Ю. (2003), Іванько О. (2003), Сапеляк
Я. (1994, 2003), Бугуйчук В. з співавторами (2003), Мазур Л. (2003). Проте в більшості з них зазначається лише
про користь такої співпраці але не розглядаються проблемні моменти у її налагодженні.

Робота була виконана за планом НДР Львівського державного інституту фізичної культури.

Формулювання цілей роботи.

В зв’язку з цим метою даної роботи було визначити, і проаналізувати причини конфліктів на ідейно-теоретичній
основі, встановити їх обґрунтованість і принциповість, з тим, щоб в подальшому визначити перспективи співпраці
фізкультурних і релігійних організацій у фізичному вихованні молоді.

Результати досліджень.

Для визначення проблемних моментів нами було вивчено широке коло літературних джерел, думки релігійних і
спортивних діячів висвітлені на сторінках літературних та Інтернет-видань. Проаналізуємо послідовно найбільш
суттєві і поширені з цих проблемних моментів та їх причини.

Серед аспектів, які найбіліше турбують і відштовхують церкву від активного залучення молоді до занять фізичною
культурою є так звані „негативні прояви спорту”[4, 5, 9]. Дійсно на сьогоднішній день, в спорті такі явища, як
вживання допінгу, підкупи спортсменів і суддів, інші прояви „нечесної гри” груба, агресивна поведінка
спортсменів, яка в деяких видах спорту не лише не засуджується а заохочується мають повне право на осуд.
Проте на нашу думку, всі ці прояви характерні в основному для професійного спорту. Ведучи ж мову по співпрацю
церковних і фізкультурних організацій мається на увазі в першу чергу розвиток масового, любительського,
рекреаційного спорту та забезпечення за допомогою процесу фізичного виховання усестороннього і гармонійного
фізичного розвитку молодої особи.

В окремих випадках можемо зустріти думки про те, що спорт породжує у людині надмірну гординю, марнославство,
егоїзм, бажання перемогти в будь-що [3, 4, 8, 9].

Однак, тут слід зазначити один важливий момент. На нашу думку, стверджувати, що заняття спортом породжують все
те негативне про що було сказано вище, не зовсім вірно. Спорт лише створює ситуації для прояву, розкриття
справжньої сутності людини, рівня її моральних якостей і чеснот. Людина., якій притаманний низький рівень
моральності та брак духовності буде чинити непорядно та безчесно і в інших сферах людської діяльності.

Ще однією рисою, яка притаманний в основному професійному спорту і спорту вищих досягнень, але яка турбує
церкву і в деяких випадках механічно переноситься на весь спорт (масовий і рекреаційний) та фізичне виховання
є надмірний культ тіла [3,4]. Слід погодитись, що досить часто в дитячому і юнацькому спорті можемо
спостерігати явище коли тренери в гонитві за спортивним результатом забувають, про моральне і духовне
виховання особистості учня. Проте, це тільки підтверджує необхідність єднання зусиль церкви і фізичної
культури для виховання всебічно, гармонійно розвинутої особистості.

Водночас, в самому християнстві згідно Біблії тіло трактується як храм Святого Духу, зокрема про це йдеться в
посланнях Святого Павла до Коринфян. (1 Кор. 6:19). Таким чином, якщо тіло це рам Святого Духу то варто
утримувати його в належному стані.

Ще один важливий момент, який турбує церкву полягає в тому, що тіло, яке є храмом Святого Духу, а отже має
бути храмом прекрасним і естетичним, в результаті занять певними видами спорту набуває вигляду значно
відмінного від загальноприйнятих уявлень та ідеалів про красу. Це торкається в основному випадків коли жінки
займаються видами спорту які довгий час вважалися виключно чоловічою прерогативою. На нашу думку це
стосується в основному професійного спорту і спорту вищих досягнень, до того ж у співпраці фізкультурних і
релігійних організацій не обов’язково орієнтуватися на такі види спорту, є чимало інших видів рухової
активності які корисні для організму і водночас позбавлені тієї риси.

Те саме стосується видів спорту для яких, на думку церкви, характерні надмірні прояви жорстокості і
агресивності.

Зі сторони спортивної громадськості, на нашу думку, є також певне нерозуміння тої ролі яку могла б відіграти
церква для фізичного виховання молоді. Однією з причин цього є думка яка певний час широко поширювалась і в
радянських наукових спортивних колах і радянською пропагандою на більш масовому рівні про несумісність
християнства і фізичного виховання з тої позиції що християнство виключно негативно ставиться до тіла вважаючи

См. также:
© 2007-2019 vbs.com.ua